Acme ACT202 manuale

Acme ACT202
(3)
  • Numero di pagine: 2
  • Tipo di file: PDF
Specications
Connection: Bluetooth v4.0
Display: 0.91” OLED
Vibration: yes
G-sensor: yes
Battery: Li-ion 3.7 V, 60 mAh
Charging: via USB, up to 1h, integrated
USB plug
Working time: up to 7 days
Strap material: TPE
Compatibility: Smartphones only, Android
4.4 and above, iOS 7.1 and above, Bluetooth
v4.0 and above
APP: VeryFit Pro
Weight: unit + strap 22 g.
i
This device is designed to provide
you with the data of your
movements by tracking your daily
activities and heart rate. It is not
intended to be a medical device, thus,
small oversights may occur (in the
provided data). Driving, cycling and
other physical activities involving
movements of hands also may be
counted as steps. However, inuence of
these movements on daily activity
results is minimal.
This device is resistant to
accidental splashes only. It
should not be used in situation
where any direct contact with liquids is
possible. Any liquid damages to the
tracker are not covered by warranty.
Installing the application
The activity tracker needs a special
application to connect to the smartphone.
There are two dierent ways to download
this:
1. Search for “VeryFit Pro in the Google Play
Store or Apple’s App Store.
2. Scan the QR code below to go directly
to the application (selecting the
appropriate one for your smartphone’s
operating system).
iOS Android
Google Play is a trademark of Google Inc.
App Store is a trademark of Apple Inc.
Charging
1. Remove the activity tracker from its strap.
2. Plug the integrated USB connector into
any powered USB port (a computer USB
port, USB wall charger, power bank, etc.).
3. Charging takes up to 1 hour.
Battery status indicators
The battery is nearly empty
– you need to recharge it.
The battery is being
charged. A red LED indicator
will glow on the tracker.
The battery is fully charged.
You can remove the tracker
from the USB charging port.
Pairing
i
This device is designed to work with
smartphones, supporting Bluetooth
4.0 or higher versions.
Be sure that your smartphone’s Bluetooth
hardware and software is working properly;
otherwise it may not be able to pair with
the activity tracker or the connection may
be unstable.
1. Make sure that the smartphone’s
Bluetooth connection is ON.
2. Open the “VeryFit Pro” application and it
will start searching for the activity tracker
(or use the “Bind” function under the
device section in the app).
3. Touch the screen of the activity tracker for
a few seconds in order to activate it.
4. The application will nd the device
automatically, select its name and
connect it to the application.
Technische Daten
Anschluss: Bluetooth v4.0
Display: 0,91” OLED
Vibration: ja
G-Sensor: ja
Batterie: Li-Ion 3,7 V, 60 mAh
Auaden: über USB, bis zu 1h, integrierter
USB-Stecker
Betriebsdauer: bis zu 7 Tage
Gurtmaterial: TPE
Kompatibilität: Nur für Smartphones,
Android 4.4 und höher, iOS 7.1 und höher,
Bluetooth v4.0 und höher
App: VeryFit Pro
Gewicht: Gerät + Gurt 22 g
i
Dieses Gerät wurde dafür
entwickelt, Ihnen Daten über Ihre
Bewegungen zur Verfügung zu
stellen indem Ihre täglichen
Aktivitäten aufgezeichnet werden. Es ist
nicht als medizinisches Gerät gedacht
und kleinere Abweichungen (in den zur
Verfügung gestellten Daten) sind daher
möglich. Das Fahren mit einem Kfz. oder
einem Fahrrad oder andere physische
Aktivitäten, die mit einer Bewegung der
Hände einhergehen, können mitunter
auch als Schritte gezählt werden. Der
Einuss solcher Bewegungen auf die
Ergebnisse der täglichen Aktivitäten ist
jedoch minimal.
Das Gerät ist nur gegenüber
zufälligen Spritzern beständig.
Es sollte nicht in Situationen
eingesetzt werden, in denen direkter
Kontakt mit Flüssigkeiten möglich ist.
Schäden am Tracker durch Flüssigkeiten
werden nicht durch die Garantie gedeckt.
Installieren der Anwendung
Für den Activity Tracker benötigt eine
spezielle Anwendung, wenn Sie es mit Ihrem
Smartphone verbinden wollen. Sie können
die Anwendung auf zwei unterschiedliche
Weisen herunterladen:
1. Suchen Sie nach„VeryFit Pro im Google
Play Store oder im Apple’s App Store.
2. Scannen Sie den unten stehenden QR-
Code, um direkt zur Anwendung zu
gelangen (Sie müssen dann nur die für
das Betriebssystems Ihres Smartphones
geeignete wählen).
iOS Android
Google Play ist eine Handelsmarke von
Google Inc.
App Store ist eine Handelsmarke von Apple
Inc
Auaden
1. Den Activity Tracker vom Gurt abmachen.
2. Den integrierten USB-Anschluss in
irgendeine angeschlossene USB-Buchse
einstecken (am Computer, Ladegerät,
Power Bank etc.).
3. Das Auaden dauert bis zu 1 Stunde.
Batterieanzeige
Die Batterie ist fast leer, sie
muss aufgeladen werden.
Die Batterie wird gerade
aufgeladen. Eine rote LED
leuchtet am Tracker.
Die Batterie ist voll. Sie können
den Tracker vom
USB-Ladeanschluss
entnehmen.
Pairing
i
Das Gerät ist dafür bestimmt, mit
Smartphones, die Bluetooth 4.0 oder
höher unterstützen, gekoppelt zu
werden.
Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth
Hardware und Software Ihres Smartphones
funktioniert; sonst kann ein Pairing
möglicherweise fehlschlagen oder die
Verbindung bleibt instabil.
1. Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth Ihres
Smartphones angeschaltet ist.
2. Önen Sie App VeryFit Pro“, die dann
nach erreichbaren Activity Trackern sucht
(oder verwenden sie die „Bind“ Funktion
in der Rubrik Geräte der App).
3. Berühren Sie den Bildschirm des Trackers
für einige Sekunden um ihn zu aktivieren.
4. Die App ndet das Gerät automatisch,
wählen Sie es aus und verbinden sie es
mit der App.
Ypatybės
Jungtis: „Bluetooth 4.0“
Ekranas: 0,91’ OLED
Vibracija: taip
Akcelerometras: taip
Akumuliatorius: ličio jonų, 3,7 V, 60 mAh
Įkrovimas: per USB, iki 1 val., integruotas
USB kištukas
Veikimo trukmė: iki 7 dienų.
Dirželio medžiaga: TPE
Suderinamumas: tik su išmaniaisiais
telefonais: „Android 4.4“ ir vėlesnė versija,
„iOS 7.1“ , „Bluetooth 4.0“ ir jų naujesnės
versijos
Programa: „VeryFit Pro“
Svoris: prietaisas su juosta, 22 g
i
Šis įrenginys teikia Jūsų judėjimo
duomenis ksuodamas kasdienę
veiklą. Tai nėra medicinos
įrenginys, todėl pateikiami
duomenys gali būti truputį netikslūs.
Vairuojant, važiuojant dviračiu ar
užsiimant kita zine veikla atliekami
rankų judesiai gali būti skaičiuojami kaip
žingsniai, tačiau jų įtaka galutiniams
dienos aktyvumo rezultatams yra
minimali.
Šis prietaisas atsparus tik
atsitiktiniams vandens
purslams. Jo negalima naudoti
tais atvejais, kai galimas tiesioginis
sąlytis su skysčiais. Bet kokiems skysčių
sukeltiems prietaiso pažeidimams
garantija netaikoma.
Programėlės įdiegimas
Norint apyrankę susieti su išmaniuoju
telefonu, reikia specialios programėlės. Šią
programėlę galima atsisiųsti dviem būdais:
1. „Google Play Store“ arba „Apple App
Store“ susiraskite programėlę „VeryFit
Pro”“.
2. Nuskaitykite QR kodą ir tiesiogiai
atverkite programėlės puslapį (pasirinkite
savo išmaniojo telefono operacinei
sistemai tinkamą QR kodą).
iOS Android
„Google Play“ yra „Google Inc.“ prekės
ženklas.
„App Store“ yra „Apple Inc.“ prekės ženklas.
Įkrovimas
1. Ištraukite aktyvumo stebėjimo prietaisą
iš dirželio.
2. Integruotą USB kištuką įkiškite į
maitinamą USB lizdą (pavyzdžiui:
kompiuteryje, USB įkroviklyje, išorinėje
baterijoje ar pan.).
3. Įkrovimas trunka 1 valandą.
Akumuliatoriaus įkrovos indikatoriai
Akumuliatorius beveik
išsikrovęs – reikia įkrauti.
Akumuliatorius kraunamas.
Prietaise dega raudonas
šviesos diodų indikatorius.
Akumuliatorius įkrautas. Galite
ištraukti prietaisą iš USB lizdo.
Prietaisų susiejimas
i
Šis prietaisas numatytas naudoti
su išmaniaisiais telefonais,
palaikančiais „Bluetooth 4.0“ ryšį ar
naujesnę jo versiją.
Įsitikinkite, kad jūsų išmaniojo telefono
„Bluetooth“ ryšio programinė ir aparatinė
įranga veikia tinkamai. Priešingu atveju
telefono susieti su aktyvumo stebėjimo
prietaisu nepavyks arba ryšys bus
nestabilus.
1. Įjunkite išmaniojo telefono „Bluetooth“
ryšį.
2. Atidarykite programą „VeryFit Pro” ir ji
automatiškai pradės ieškoti aktyvumo
stebėjimo prietaiso (arba pasinaudokite
programos prietaisų dalyje esančia
funkcija „Bind“).
3. Aktyvumo stebėjimo prietaisą įjungsite
kelias sekundes palaikę paliestą ekraninį
mygtuką.
4. Programai aptikus prietaisą pasirinkite jo
pavadinimą ir prijunkite prie programos.
Specikācija
Savienojuma izveidošana: Bluetooth v4.0
Displejs: 0.91” OLED
Vibrācija: ir
G sensors: ir
Akumulators: litija jonu, 3,7 V, 60 mAh
Uzlāde: izmantojot USB, līdz vienai stundai,
integrēta USB kontaktdakša
Darbības laiks: līdz septiņām dienām
Siksnas materiāls: termoplastisks
elastomērs
Saderība: tikai ar viedtālruņiem, Android
4.4 un jaunākiem, iOS 7.1 un jaunākiem,
Bluetooth v4.0 un jaunākiem.
Lietotne: VeryFit Pro
Svars: ierīce un siksna, 22 g
i
Šī ierīce ir izstrādāta, lai sniegtu
Jums informāciju par Jūsu kustību
biežumu,sekojot līdzi Jūsu
ikdienas aktivitātēm un sirds
ritma datus. Šī nav medicīniskā ierīce,
tāpēc sniegtajos datos var būt nelielas
neprecizitātes.. Braukšana,
riteņbraukšana un citas ziskas
aktivitātes, kuras ietver sevī kustības, var
tikt uzskaitītas kā soļi. Tomēr to ietekme
uz kopējām dienas aktivitātēm ir
minimāla.
Šī ierīce ir izturīga tikai pret
nelielām šļakatām. Ierīci nedrīkst
lietot situācijās, kurās ir
iespējams tiešs kontakts ar šķidrumiem.
Jebkāda šķidruma radītie bojājumi
neietilpst ierīces garantijā.
Viedtālruņu aplikācijas instalēšana
Lai aktivitātes viedaproci savienotu ar
viedtālruni, ir nepieciešama īpaša aplikācija.
To var lejupielādēt divos veidos:
1. meklējiet “VeryFit Pro Google Play Store
vai Apple’s App Store;
2. nolasiet QR kodu, lai lejupielādētu
aplikāciju uzreiz (izvēlieties Jūsu
viedtālruņa operētājsistēmai atbilstošo
kodu).
iOS Android
Google Play ir Google Inc. preču zīme.
App Store ir Apple Inc. preču zīme.
Uzlāde
1. noņemiet aktivitātes mērītāju no tā
siksnas.
2. Pievienojiet integrēto USB savienotāju
USB pieslēgvietai (datora USB
pieslēgvietai, USB sienas uzlādes ierīcei,
uzlādes ierīcei u. c.).
3. Lai pilnībā uzlādētu, ir nepieciešama
viena stunda.
Akumulatora statusa indikatori
Akumulators ir gandrīz
tukšs un tas ir jāuzlādē.
Akumulators tiek uzlādēts.
Sarkans LED indikators
mirdz uz mērītāja.
Akumulators ir pilnībā
uzlādēts. Varat atvienot
mērītāju no USB uzlādes
pieslēgvietas
Savienošana pārī
i
Ierīce ir paredzēta viedtālruņiem, kas
atbalsta Bluetooth 4.0 vai jaunāku
versiju.
Pārliecinieties, ka jūsu viedtālruņa Bluetooth
aparatūra un programmatūra darbojas
pareizi, citādi tas var nesavienoties pārī ar
mērītāju vai savienojums var būt nestabils.
1. Pārliecinieties, ka viedtālruņa Bluetooth
savienojums ir ieslēgts.
2. Atveriet lietotni “VeryFit Pro un tā
automātiski meklēs aktivitātes mērītāju
(vai izmantojiet funkciju Bind (Saistīt)
lietotnes ierīces sadaļā).
3. Turiet piespiestu mērītāja ekrānu dažas
sekundes, lai to ieslēgtu.
4. Lietotne automātiski atradīs ierīci,
izvēlieties tās nosaukumu un savienojiet
to ar lietotni.
Tehnilised spetsikatsioonid
Ühendus: Bluetooth v4.0
Ekraan: 0,91” OLED
Vibratsioon: jah
G-sensor: jah
Aku: liitiumioonaku 3,7 V, 60 mAH
Laadimine: USB-kaabli kaudu, kuni 1 h,
sisseehitatud USB-pesa
Tööaeg: kuni 7 päeva
Käepaela materjal: TPÜ
Ühilduvus: vaid nutitelefonid, Android 4.4
ja uuemad, iOS 7.1 ja uuemad, Bluetooth
v4.0 ja uuemad
Rakendus:VeryFit Pro” (pulsimonitor)
Kaal: seade + käepael 22 g
i
Seade jälgib teie igapäevast
aktiivset tegevust ja edastab teile
selle alusel liikumisandmed. See
ei ole meditsiiniotstarbeline
seade, mistõttu võib esineda (esitatud
andmete) ebatäpsusi. Sõitmist,
rattasõitu ja teisi füüsilisi tegevusi, kus
tuleb käsi liigutada, võib ka sammudena
lugeda. Siiski on nende liigutuste mõju
päevasele aktiivsusele minimaalne.
See seade peab vastu vaid
mõningastele veepiiskadele.
Seda ei tohiks kasutada
olukorras, kus otsene kontakt vedelikega
on võimalik. Mis tahes
vedelikukahjustused ei käi garantii alla.
Rakenduse installimine
Aktiivsuse jälgija ühendamiseks
nutitelefoniga on vajalik spetsiaalne
rakendus. Selle allalaadimiseks on kaks
moodust:
1. Otsige Google Play Store’st või Apple App
Store’st üles “VeryFit Pro” .
2. Otse rakendusse pääsemiseks
skannige alltoodud QR-kood. Valitud
kood peab sobima teie nutitelefoni
operatsioonisüsteemiga.
iOS Android
Google Play on ettevõtte Google Inc.
kaubamärk.
App Store on ettevõtte Apple Inc. kaubamärk.
Laadimine
1. Eemaldage aktiivsusmonitorilt käepael.
2. Sisestage komplektis olev USB-
ühenduskaabel ükskõik millisesse
elektrivooluga varustatud USB-porti
(nt arvuti USB-port, USB-seinakontakt,
akupank vms).
3. Laadimisele kulub kuni 1 tund.
Aku laetuse näidikud
Aku on peaaegu tühi – te
peate seda laadima.
Akut laetakse. Monitoril süttib
punane LED-indikaatortuli.
Aku on täis laetud. Võite
monitori USB-laadimispordist
eemaldada.
Sidumine
i
Seade on ette nähtud toimima koos
nutitelefonidega ning see toetab
süsteemi Bluetooth 4.0 või uuemaid
versioone.
Veenduge, et teie nutitelefon on varustatud
nõuetekohaselt toimiva Bluetoothi riist- ja
tarkvaraga; vastasel juhul ei ole võimalik
telefoni monitoriga siduda või ühendus
võib olla ebastabiilne.
1. Veenduge, et teie nutitelefonis on
Bluetooth sisse lülitatud.
2. Avage rakendus VeryFit Pro” ja see
hakkab otsima aktiivsusmonitori (või
kasutage rakenduse seadmetejaotises
olevat funktsiooni „Bind“).
3. Aktiivsusmonitori sisselülitamiseks
puudutage mõne sekundi jooksul selle
ekraani.
4. Rakendus leiab seadme automaatselt,
valige selle nimi ja ühendage
rakendusega.
Технические характеристики
Подключение: Bluetooth v4.0
Дисплей: 0,91”, органические светодиоды
Вибрация: есть
G-сенсор: есть
Аккумулятор: литий-ионный (3,7 В, 60
мА·ч)
Зарядка: через USB, до 1 ч, встроенный
USB-разъем
Время работы: до 7 дней
Материал ремешка: ТПЭ
Совместимость: только со смартфонами
(Android 4.4 и более поздние версии; iOS
7.1 и более поздние версии; Bluetooth
v4.0 и более поздние версии)
Приложение: «VeryFit Pr
Вес: изделие + ремешок — 22 г
i
Данное устройство выдает
данные о ваших
передвижениях, фиксируя вашу
повседневную деятельность.
Браслет не является прибором
медицинского назначения, поэтому
полученные данные могут быть
несколько неточными. Управление
автомобилем, езда на велосипеде и
другие виды физической активности,
сопровождаемые движениями рук,
также могут расцениваться как шаги.
Тем не менее, влияние этих движений
на результаты дневной активности
является минимальным.
Устройство устойчиво лишь к
случайному попаданию брызг.
По возможности его не следует
использовать в условиях прямого
контакта с жидкостью. Любые
повреждения трекера, связанные с
воздействием жидкости, не
покрываются гарантией.
Установка приложения
Для сопряжения браслета со смартфоном
необходимо специальное приложение.
Такое приложение можно скачать двумя
способами:
1. В Google Play Store или Apple App Store
найдите аппликацию «VeryFit Pro»
2. Просканируйте QR-код и напрямую
откройте страницу приложения
(выбирайте QR-код, подходящий для
операционной системы вашего
смартфона).
iOS Android
Google Play – товарный знак Google Inc.
App Store – товарный знак Apple Inc.
Зарядка
1. Отсоедините трекер активности от
ремешка.
2. Вставьте встроенный USB-разъем
в любой USB-порт, подключенный
к питанию (USB-порт компьютера,
настенное зарядное USB-устройство,
портативное зарядное устройство и т.
д.).
3. Зарядка занимает до 1 часа.
Индикаторы состояния аккумулятора
Аккумулятор почти
разряжен — зарядите его.
Аккумулятор заряжается. На
трекере загорится красный
светодиодный индикатор.
Аккумулятор полностью
заряжен. Вы можете
отсоединить трекер от
USB-порта зарядного
устройства.
Сопряжение
i
Это устройство предназначено
для работы со смартфонами,
поддерживающими Bluetooth 4.0
или более поздние версии.
Убедитесь, что аппаратно-программное
обеспечение Bluetooth на вашем
смартфоне работает правильно; в
противном случае смартфон не сможет
выполнить сопряжение с трекером
активности или соединение может быть
нестабильным.
1. Убедитесь, что Bluetooth-соединение
смартфона включено.
2. Откройте приложение «VeryFit Pro», и
оно начнет поиск трекера активности
(либо воспользуйтесь функцией
«Привязка» в разделе устройств
данного приложения).
3. Прикоснитесь к экрану трекера
активности на несколько секунд, чтобы
активировать его.
4. Приложение автоматически найдет
устройство, выберет его имя и
подключит его к приложению.
Dane techniczne
Łączność: Bluetooth 4.0
Wyświetlacz: 0,91” OLED
Wibracje: tak
Akcelerometr: tak
Akumulator: litowo-jonowy 3,7 V, 60 mAh
Ładowanie: przez port USB, do 1 godz.,
zintegrowane złącze USB
Czas pracy: do 7 dni
Materiał paska: TPE
Zgodność: tylko smartfony, system
Android 4.4 lub nowszy, iOS 7.1 lub nowszy,
Bluetooth 4.0 lub nowszy
Aplikacja: VeryFit Pro
Masa: 22 g (urządzenie + pasek)
i
Główną funkcją urządzenia jest
dostarczanie użytkownikowi
danych na temat jego aktywności
zycznej poprzez monitorowanie
codziennych czynności i tętna. Nie jest to
urządzenie medyczne, zatem mogą
wystąpić niewielkie przeoczenia w
obrębie dostarczanych danych.
Prowadzenie samochodu, jazda na
rowerze oraz inne czynności zyczne
wymagające poruszania rękami również
mogą zostać policzone jako kroki. Wpływ
tego typu ruchów na wyniki
przedstawiające poziom codziennej
aktywności jest jednak minimalny.
Urządzenie jest odporne tylko
na niewielkie przypadkowe
zachlapania. Nie używać w
sytuacjach, w których może zostać
narażone na bezpośredni kontakt z
cieczą. Gwarancja nie obejmuje
uszkodzeń miernika spowodowanych
kontaktem z cieczą.
Instalacja aplikacji
Aby miernik aktywności zycznej łączył się
ze smartfonem, konieczna jest specjalna
aplikacja. Można ją pobrać na dwa sposoby:
1. Wyszukać aplikację VeryFit Pro w Google
Play Store lub Apple App Store.
2. Zeskanować poniższy kod QR i przejść
bezpośrednio do aplikacji (należy
wybrać kod odpowiadający systemowi
operacyjnemu zainstalowanemu na
smartfonie).
iOS Android
Google Inc.
App Store jest znakiem towarowym rmy
Apple Inc.
Ładowanie
1. Odłącz monitor aktywności od paska.
2. Podłącz zintegrowane złącze USB do
portu USB dowolnego źródła zasilania
(portu USB komputera, zasilacza
sieciowego z gniazdem USB itp.).
3. Maksymalny czas ładowania to 1
godzina.
Wskaźniki poziomu mocy akumulatora
Akumulator jest prawie
rozładowany – należy go
ponownie naładować.
Trwa ładowanie akumulatora.
Czerwona dioda na
urządzeniu będzie się świecić.
Akumulator jest w pełni
naładowany. Można odłącz
urządzenie od gniazda USB
przeznaczonego do
ładowania.
Parowanie
i
Urządzenie jest przystosowane
do pracy ze smartfonami
obsługującymi protokół Bluetooth
w wersji 4.0 lub nowszej.
Należy się upewnić, że komponenty i
oprogramowanie smartfonu obsługujące
łączność Bluetooth działają prawidłowo. W
przeciwnym razie sparowanie urządzenia
z monitorem aktywności może być
niemożliwe lub połączenie może być
niestabilne.
1. Upewnij się, że obsługa łączności
Bluetooth w smartfonie jest WŁĄCZONA.
2. Otwórz aplikację “VeryFit Pro”.
Oprogramowanie rozpocznie
wyszukiwanie monitora aktywności
(możesz też przejść do sekcji urządzeń w
aplikacji i użyć funkcji „Bind” [Powiąż]).
3. Naciśnij ekran monitora aktywności
i przytrzymaj przez kilka sekund, aby
uruchomić urządzenie.
4. Aplikacja automatycznie wyszuka
urządzenie, wybierze jego nazwę i
utworzy połączenie.

Fitness activity tracker User manual

* Please accept all security requests of the “VeryFit Pro”
app. For some Android smartphones you will have to
activate the location service manually.
Using
Once the device has successfully connected to the app, it
will automatically record and analyse your activities and
your sleep. Press touch sensitive on-screen button to switch
between the dierent modes.
Clock mode
*The time will be set
automatically after pairing
the tracker with a phone.
Heart rate mode
Pedometer mode
Calorie mode
*The count of burned calories
is directly based on the
number of counted steps.
Distance mode
Alarm mode
Notication mode
When the corresponding functions are
enabled in the “Veryt app, your activity
tracker can inform you about the
following events:
Incoming calls, incoming messages, reminder alerts,
physical inactivity (sedentary alert), achievement of the
activity target (user-specied number of steps)
To read the whole text of the received message tap the icon
on the display.
Multimedia control mode
Waiting for
In this mode, your tracker can act as a
remote control for your smartphone. Tap
the control icons on your tracker screen to
control the multimedia playback. This function has to be
enabled and the default multimedia playback software has to
be set in the “Veryt app. This function may not work in the
same manner or function properly with dierent devices and
multimedia applications.
Function menu modes
Press the screen for 3 seconds to enter the function menu. Use
swipe gestures on the screen to browse the menu. Tap the
corresponding icons to select the function modes.
Do not disturb mode
When this mode is active, your tracker will not inform you
about any notications and reminders, except for time alerts.
Wrist sense mode
The wrist sense function activates the display of the tracker by
the movement of your wrist.
You can disable this function in order to improve the standby
time of the tracker.
*Please check the corresponding setting in the “Veryt” app.
Horizontal or vertical screen mode switch
You can change the way in which the information on the
tracker screen is displayed.
Heart rate ON / OFF switch mode
You can enable or disable the measuring of your heart rate.
Activity tracker standby mode
To activate this mode, swipe the screen
as shown in the picture.
When the activity tracker is in standby
mode, it will not count your steps and the screen will not be
activated by the movements of your wrist. To re-activate the
activity tracker, swipe the screen again.
Find phone mode
Turn on the “Find Your Phone function on the app. Select the
“Find Phone mode on your tracker, then tap the
icon on
the tracker display and your phone will start to ring.
*More options regarding these modes and other functions can
be found in the “VeryFit Pro application.
**Alarm and Find phone modes will only display on the device
if these functions are turned ON in “VeryFit Pro application and
it has to be active or running in background.
* Akzeptieren Sie bitte alle Sicherheitsanforderungen der
App VeryFit Pro“. Bei manchen Android-Smartphones
müssen Sie den Suchdienst manuell aktivieren.
Nutzung
Sobald das Gerät mit der App verbunden ist, wird es
automatisch Ihre Aktivitäten und Ihren Schlaf aufzeichnen
und analysieren. Drücken Sie die druckempndliche Taste
auf dem Bildschirm um zwischen den verschiedenen Modi
umzuschalten.
Uhrmodus
*Die Zeit wird automatisch
eingestellt sobald der
Tracker mit dem Telefon
verbunden ist.
Pulsmodus
Schrittzählmodus
Kalorienmodus
*Die Angabe zu den
verbrannten Kalorien ist
direkt von der Zahl der
gezählten Schritte abhängig.
Entfernungsmodus
Wecker
Benachrichtigungsmodus
Wenn die entsprechende Funktion in
der App eingestellt ist, kann Ihr Activity
Tracker Ihnen folgende Informationen
geben:
eingehende Anrufe, eingehende Nachrichten,
Erinnerungsmeldungen, physische Untätigkeit (Sitzalarm),
Erreichen des Aktivitätsziels (vom Nutzer eingestellte
Schrittzahl)
Um den ganzen Text einer empfangenen Nachricht zu lesen
nutzen Sie das Icon auf dem Display.
Multimedia-Kontrollmodus
Waiting for
In diesem Modus kann Ihr Tracker als
Fernbedienung für Ihr Telefon verwendet
werden. Berühren Sie die Kontroll-Icons auf
dem Bildschirm des Trackers um das Abspielen von Multimedia
zur steuern. Diese Funktion muss erlaubt werden und ein
Multimedia-Player muss in der App „Veryt“ als Standard
gewählt werden. Diese Funktion kann auf verschiedenen
Geräten und mit verschiedenen Multimedia-Anwendungen
etwas unterschiedlich funktionieren.
Modi für das Funktionsmenü
Drücken Sie den Bildschirm für 3 Sekunden, damit sie in das
Funktionsmenü gelangen. Nutzen Sie Wischgesten um im
Menü zu browsen. Berühren Sie die entsprechenden Icons um
die Funktionsmodi zu wählen.
Bitte-nicht-stören!-Modus
Wenn dieser Modus aktiv ist, wird Ihr Tracker Sie nicht über
Nachrichten informieren oder sie erinnern, abgesehen von
Wecksignalen.
Handgelenk-Modus
Die Funktion Handgelenksensibilität aktiviert das Display des
Trackers durch Bewegung des Handgelenks.
Sie können diese Funktion auch ausschalten um die Standby-
Zeit des Trackers zu verlängern.
*Überprüfen Sie bitte die entsprechende Einstellung in der
App „Veryt“.
Umschalten zwischen horizontalem und vertikalem
Bildschirm
Sie können die Darstellungsweise der Informationen auf dem
Bildschirm des Trackers ändern.
Schalter AN / AUS Pulsmodus
Die können das Messen der Pulsfrequenz an- oder ausschalten.
Standby-Modus des Activity Trackers
Um diesen Modus zu aktivieren, wischen
Sie den Bildschirm wie im Bild gezeigt.
Im Standby-Modus zählt der Tracker
Ihre Schritte nicht und der Bildschirm reagiert nicht auf
Handgelenkbewegung. Um den Tracker wieder zu aktivieren
wischen sie den Bildschirm erneut.
Telefonnder-Modus
Schalten Sie die Telefonnder-Funktion „Find Your Phone“ in
der App an. Wählen Sie „Find Phone“ auf dem Tracker und
berühren Sie das Icon auf dem Display damit Ihr Telefon
klingelt.
*Weitere Optionen zu diesen Modi und weiteren Funktionen
können Sie in der App „Veryt“ nden.
**Wecker und Modus zum Telefon-Finden werden nur auf dem
Display angezeigt, wenn diese Funktionen auf ON gestellt
sind Die Anwendung “VeryFit Pro” muss aktiv sein oder im
Hintergrund laufen.
* Patvirtinkite visas programos VeryFit Pro” saugumo
užklausas. Kai kuriuose „Android“ išmaniuosiuose
telefonuose reikės rankiniu būdu įjungti buvimo vietos
nustatymo paslaugą.
Naudojimas
Prisijungęs prie programos prietaisas automatiškai ksuos ir
analizuos jūsų veiklą ir miegą. Norėdami pereiti iš vieno režimo
į kitą, braukite per ekraną. Norėdami pereiti iš vieno režimo į
kitą, palieskite ekraninį mygtuką.
Laikrodžio režimas
* Susiejus prietaisą su
telefonu laikas bus nustatytas
automatiškai.
Pulso režimas
Žingsniamačio režimas
Kalorijų režimas * Sudegintų kalorijų skaičius
tiesiogiai priklauso nuo
užksuoto žingsnių skaičiaus.
Atstumo režimas
Žadintuvo režimas
Pranešimų režimas
Aktyvumo stebėjimo prietaisas gali jus
informuoti apie šiuos įvykius, jei
programoje „Veryt“ įjungtos
atitinkamos funkcijos:
gauti skambučiai, gautos žinutės, priminimai, zinis
neveiklumas (priminimas pajudėti), užsibrėžto aktyvumo tikslo
pasiekimas (naudotojo nustatytas žingsnių skaičius)
Norėdami perskaityti visą gautos žinutės tekstą ekrane
palieskite piktogramą .
Multimedijos valdymo režimas
Waiting for
Šiame režime prietaisas tampa išmaniojo
telefono nuotolinio valdymo pulteliu.
Norėdami valdyti multimedijos atkūrimą,
palieskite reikiamą valdymo piktogramą prietaiso ekrane. Prieš
tai programoje „Veryt“ turi būti įjungta ši funkcija ir nustatyta
numatytoji multimedijos atkūrimo programa. Su skirtingais
prietaisais ir multimedijos programomis ši funkcija veikia
skirtingai, kai kuriais atvejais gali neveikti.
Funkcijų meniu režimai
Palietę ir 3 sekundes palaikę paliestą ekraną įeisite į funkcijų
meniu. Norėdami pereiti į kitą meniu dalį braukite per ekraną.
Norėdami pasirinkti funkcijų režimus bakstelėkite atitinkamas
piktogramas.
Režimas „Netrukdyti“
Įjungus šį režimą prietaisas neberodys jokių pranešimų ar
priminimų, išskyrus įspėjimus, susijusius su laiku.
Riešo judesio atpažinimo režimas
Riešo judesio atpažinimo funkcija pajudinus riešą įjungia
prietaiso ekraną.
Norėdami, kad prietaisas ilgiau veiktų budėjimo režimu, šią
funkciją išjunkite.
* Pasirinkite atitinkamą nustatymą programoje „Veryt“.
Horizontalios ir vertikalios ekrano padėties jungiklis
Galite pasirinkti, kaip pageidaujate matyti informaciją
prietaiso ekrane.
Pulso matavimo įjungimo ir išjungimo režimas
Galite įjungti arba išjungti pulso matavimą.
Aktyvumo stebėjimo prietaiso budėjimo režimas
Norėdami įjungti šį režimą braukite per
ekraną, kaip parodyta paveikslėlyje.
Veikdamas budėjimo režimu aktyvumo
stebėjimo prietaisas neskaičiuoja žingsnių ir jums pajudinus
riešą neįjungia ekrano. Norėdami prietaisą vėl įjungti, dar kartą
braukite per ekraną.
Telefono ieškojimo režimas
Programoje įjunkite funkciją „Find Your Phone“. Prietaise
pasirinkite telefono ieškojimo režimą, tada ekrane bakstelėkite
piktogramą ir telefonas ims skambėti.
* Daugiau šių režimų parinkčių ir kitų funkcijų rasite
programoje „VeryFit Pro.
**Žadintuvo ir telefono aptikimo režimai prietaiso ekrane
rodomi tik tada, kai šios funkcijos įjungtos VeryFit Pro“
programėlėje, o pati programėlė yra aktyvi arba veikia fone.
*Lūdzu, apstipriniet visus lietotnes “VeryFit Pro” drošības
jautājumus. Dažiem Android viedtālruņiem atrašanās
vietas pakalpojums jāaktivizē manuāli.
Lietošana
Kad ierīce būs veiksmīgi izveidojusi savienojumu ar lietotni,
tā automātiski reģistrēs un analizēs jūsu aktivitātes un miegu.
Pavelkot pirkstu pa ekrānu, varat pārslēgt režīmu.
Pulksteņa režīms
*Laiks ir iestatīts automātiski
pēc savienošanās pārī
ar viedtālruni.
Sirdsdarbības režīms
Pedometra režīms
Kaloriju režīms
*Sadedzināto kaloriju
daudzums ir tieši saistīts
ar saskaitīto soļu skaitu.
Attāluma režīms
Modinātāja režīms
Paziņojumu režīms
Kad attiecīgās funkcijas ir aktivizētas
lietotnē “VeryFit Pro, jūsu mērītājs var
jūs informēt par šādiem notikumiem:
ienākošie zvani, ienākošās ziņas,
atgādinājuma paziņojumi, ziska pasivitāte (brīdinājums
par ilgstošu sēdēšanu), aktivitātes mērķa sasniegšana
(lietotāja noteikts soļu skaits)
Lai izlasītu visu saņemtā ziņojuma tekstu, pieskarieties ikonai
uz displeja.
Multivides vadības režīms
Waiting for
Šajā režīmā varat izmantot savu mērītāju kā
jūsu viedtālruņa vadības pulti. Pieskarieties
vadības ikonām jūsu mērītāja ekrānā, lai
vadītu multivides atskaņošanu. Šai funkcijai ir jābūt aktivizētai
un noklusējuma multivides atskaņošanas programmatūrai
jābūt iestatītai lietotnē “VeryFit Pro. Šī funkcija var nedarboties
tādā pašā veidā vai atbilstoši ar dažām ierīcēm un multivides
lietotnēm.
Funkciju izvēlnes režīmi
Turiet piespiestu ekrānu ar pirkstu trīs sekundes, lai atvērtu
funkciju izvēlni. Pavelkot pirkstu pa ekrānu, varat pārlūkot
izvēlni. Pieskarieties atbilstošajai ikonai, lai izvēlētos funkciju
režīmus.
Režīms “Netraucēt”
Ja ir aktivizēts šis režīms, jūsu mērītājs neinformēs jūs par
ziņojumiem vai atgādinājumiem, izņemot modināšanas laiku.
Locītavas sensora režīms
Locītavas sensora režīms aktivizē mērītāja displeju ar jūsu
locītavas kustību.
Šo funkciju var izslēgt, lai paildzinātu mērītāja gaidstāves laiku.
*Lūdzu, pārbaudiet atbilstošo iestatījumu lietotnē VeryFit Pro”.
Horizontāla vai vertikāla ekrāna režīma pārslēgšana
Varat mainīt virzienu, kādā informācija tiek parādīta jūsu
mērītāja displejā.
Sirdsdarbības ON/OFF (IESLĒGTS/IZSLĒGTS)
pārslēgšanas režīms
Varat ieslēgt vai izslēgt sirdsdarbības mērīšanu.
Mērītāja gaidstāves režīms
Lai aktivizētu šo režīmu, pavelciet
ekrānu ar pirkstu, kā parādīts attēlā.
Ja mērītājs ir gaidstāves režīmā, tas
neskaitīs jūsu soļus un ekrāns neieslēgsies ar jūsu locītavas
kustību. Lai atkārtoti aktivizētu mērītāju, vēlreiz pavelciet
ekrānu ar pirkstu.
Tālruņa atrašanas režīms
Lietotnē ieslēdziet funkciju Find Your Phone (Atrast tālruni).
Izvēlieties režīmu Find Phone savā mērītājā, tad pieskarieties
ikonai
mērītāja displejā un jūsu tālrunis sāks zvanīt.
*Citas opcijas saistībā ar šiem režīmiem, kā arī citas funkcijas ir
pieejamas lietotnē “VeryFit Pro.
**Modinātāja un viedtālruņa meklēšanas režīmi tiks parādīti
ierīcē tikai tad, ja šīs funkcijas ir ieslēgtas (ON) “VeryFit Pro
aplikācijā, un tās ir aktīvas vai darbojas fonā.
* Palun nõustuge rakenduse VeryFit Pro” kõigi
turvapäringutega. Mõnede Android-nutitelefonide puhul
tuleb teil asukoha määramise teenus käsitsi aktiveerida.
Kasutamine
Kui olete seadme rakendusega ühendanud, salvestab
ja analüüsib see automaatselt teie tegevust ja uneaega.
Erinevaid režiime saate valida ekraanil sõrmega libistades.
Kellarežiim
* Kellaaeg seadistatakse
automaatselt pärast monitori
telefoniga sidumist.
Pulsirežiim
Sammulugejarežiim
Kalorirežiim
* Põletatud kalorite hulk
põhineb otseselt loetud
sammude arvul.
Vahemaarežiim
Alarmirežiim
Teaterežiim
Kui rakenduses “VeryFit Pro on vastavad
funktsioonid sisse lülitatud, võib
aktiivsusmonitor sind teavitada
järgnevast:
sissetulevad kõned, sissetulevad sõnumid,
meeldetuletused, vähene kehaline aktiivsus
(istumisalarm), aktiivsuseesmärgi saavutamine (kasutaja
määratletud sammude arv).
Saabunud sõnumi kogu teksti lugemiseks koputage ekraanil
ikooni .
Multimeedia juhtimisrežiim
Waiting for
Selles režiimis toimib sinu monitor
nutitelefoni kaugjuhtimispuldina.
Multimeedia taasesituse juhtimiseks
koputage oma monitori ekraanil olevaid juhtikoone.
Funktsioon peab olema sisse lülitatud ja rakenduses VeryFit
Pro peab olema seadistatud vaikimisi multimeedia taasesituse
tarkvara. See funktsioon ei pruugi erinevate seadmete ja
multimeedia rakendustega töötada ühtmoodi või õigesti.
Funktsioonimenüü režiimid
Funktsioonimenüü avamiseks vajutage 3 sekundi jooksul
ekraani. Menüüs liikumiseks libistage ekraanil sõrmega.
Funktsioonirežiimide valimiseks klõpsake ekraanil vastavatele
ikoonidele.
Režiim „Mitte segada“ (Do not disturb)
Selles režiimis ei teavita monitor teid ühestki teatest ega
meeldetuletusest, välja arvatud kellaajaalarmid.
Randmeliigutuse režiim
Randmeliigutuse režiimis saate monitori ekraani aktiveerida
randmeliigutuse abil.
Saate selle funktsiooni monitori puhkeaja pikendamiseks välja
lülitada.
* Palun kontrollige rakenduse VeryFit Pro” vastavat seadistust.
Ekraanikuva vahetamine horisontaalse ja vertikaalse
paigutuse vahel
Saate muuta viisi, kuidas teile ekraanil teateid kuvatakse.
Pulsirežiimi sisse-/väljalülitusnupp ON/OFF
Saate oma pulsisageduse mõõtmise sisse või välja lülitada.
Aktiivsusmonitori puhkerežiim
Selle režiimi sisselülitamiseks libistage
sõrmega, nagu pildil näidatud.
Kui aktiivsusmonitor on puhkerežiimis,
ei loe see teie samme ja ekraani ei saa randmeliigutusega
aktiveerida. Aktiivsusmonitori aktiveerimiseks libistage
sõrmega uuesti ekraanil.
Režiim „Leia telefon“ (Find phone)
Lülitage see režiim rakenduses sisse. Valige monitoris režiim
„Leia telefon“, seejärel koputage monitori ekraanil ikooni
ja teie telefon hakkab helisema.
* Nende režiimidega seotud erinevaid valikuvõimalusi ja teisi
funktsioone on leiate rakendusest “VeryFit Pro.
** Alarm ja Leia telefonirežiim on seadel nähtavad ainult
siis, kui vastavad funktsioonid on sisse lülitatud “VeryFit
Pro rakenduses ja see peab olema aktiveeritud või taustal
töötama.
* Примите все запросы безопасности приложения
«VeryFit Pro». В случае некоторых Android-смартфонов
функцию определения местоположения необходимо
активировать вручную.
Использование
Как только устройство успешно подключится к
приложению, оно автоматически зарегистрирует и
проанализирует ваши действия и ваш сон. Используйте
жесты управления экраном для переключения между
различными режимами.
Режим часов * После сопряжения
трекера с телефоном
время будет установлено
автоматически.
Режим контроля
сердечного ритма
Режим шагомера
Режим подсчета
калорий
* Количество сжигаемых
калорий напрямую
зависит от количества
подсчитанных шагов.
Режим подсчета
дистанции
Режим будильника
Режим оповещения
Когда в приложении «VeryFit Pro»
включены соответствующие функции,
ваш трекер активности может
оповещать вас о следующих
событиях:
входящие звонки, входящие сообщения, напоминания,
отсутствие физической активности (сигнал о том,
что нужно двигаться), достижение цели активности
(количество шагов, установленное пользователем).
Чтобы прочитать весь текст полученного сообщения,
используйте значок на дисплее.
Режимы функционального меню
Waiting for
В этом режиме вы можете использовать
трекер как пульт дистанционного
управления вашим смартфоном.
Используйте значки управления на экране трекера, чтобы
управлять воспроизведением мультимедиа. Эта функция
должна быть включена, а программное обеспечение для
воспроизведения мультимедиа — установлено в
приложении «VeryFit Pro» по умолчанию. Функция может
работать по-разному или не работать должным образом в
случае различных устройств и мультимедийных
приложений.
Режимы функционального меню
Прикоснитесь к экрану на 3 секунды, чтобы открыть
функциональное меню. Для просмотра меню используйте
жесты управления экраном. Используйте соответствующие
значки, чтобы выбрать функциональные режимы.
Режим «Не беспокоить»
Когда этот режим активен, ваш трекер не будет
информировать вас о каких-либо уведомлениях и
напоминаниях, за исключением будильника.
Режим движения запястья
Функция активирует дисплей трекера при движении
запястья.
Вы можете отключить эту функцию, чтобы продлить время
ожидания трекера.
*Проверьте соответствующую настройку в приложении
«VeryFit Pro».
Горизонтальное или вертикальное переключение
режима экрана
Вы можете изменить способ отображения информации на
экране трекера.
Режим переключения контроля сердечного ритма
Вы можете включить или выключить контроль вашего
сердечного ритма.
Режим ожидания трекера активности
Чтобы активировать этот режим,
проведите по экрану, как показано на
рисунке.
Когда трекер активности находится в режиме ожидания,
он не считает ваши шаги и экран не активироваться при
движении вашего запястья. Чтобы активировать трекер,
проведите по экрану еще раз.
Режим поиска телефона
Включите в приложении функцию «Найти телефон».
Выберите на трекере режим «Найти телефон», затем
нажмите значок
на экране трекера, и ваш телефон
начнет звонить.
* Дополнительные опции этих режимов и другие функции
можно найти в приложении «VeryFit Pro».
**Режимы Будильника и Поиска смартфона будут
отображаться на дисплее устройства только если они
ВКЛЮЧЕНЫ в приложении «VeryFit Pro», которое должно
быть активировано или работать в фоновом режиме.
* Należy zatwierdzić wszystkie żądania aplikacji “VeryFit
Pro” związane z zabezpieczeniami. W przypadku
niektórych smartfonów z systemem Android konieczne
może być ręczne aktywowanie usługi lokalizacji.
Korzystanie z urządzenia
Po pomyślnym połączeniu monitora z aplikacją urządzenie
zacznie automatycznie rejestrować i analizować aktywność
ruchową oraz sen użytkownika. Przełączanie między trybami
pracy odbywa się poprzez przesunięcie palcem.
Tryb zegara
* Ustawienie czasu
nastąpi automatycznie
po sparowaniu monitora
z telefonem.
Tryb pulsometru
Tryb krokomierza
Tryb pomiaru
spalonych kalorii
* Liczba spalonych
kalorii jest obliczana na
podstawie liczby kroków.
Tryb pomiaru dystansu Tryb alarmu
Tryb powiadomienia
Po włączeniu odpowiednich funkcji w
aplikacji VeryFit Pro” monitor
aktywności może informować o
następujących zdarzeniach:
połączenia przychodzące, wiadomości przychodzące,
przypomnienia, brak aktywności zycznej (alarm
bezczynności), osiągnięcie wartości docelowej (liczby
kroków określonej przez użytkownika).
Aby przeczytać pełny tekst otrzymanej wiadomości, naciśnij
ikonę na wyświetlaczu.
Tryb sterowania odtwarzaczem
Waiting for
W tym trybie monitor aktywności działa
jako pilot sterujący smartfonem. Naciśnij
ikony sterowania na ekranie monitora
aktywności, aby sterować odtwarzaniem multimediów. Należy
włączyć tę funkcję oraz skongurować domyślny odtwarzacz
w aplikacji VeryFit Pro”. W zależności od urządzenia i
używanego odtwarzacza funkcja może działać inaczej lub
nieprawidłowo.
Menu trybów działania
Naciśnij ekran i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przejść do
menu trybów działania. Przesuwaj palcem, aby przeglądać
zawartość menu. Naciśnij odpowiednią ikonę, aby wybrać
żądany tryb działania.
Tryb „Nie przeszkadzać”
Po włączeniu tego trybu monitor aktywności nie będzie
generował żadnych powiadomień ani przypomnień innych
niż alarmy związane z czasem.
Funkcja aktywacji nadgarstkiem
Funkcja aktywacji nadgarstkiem umożliwia włączenie
wyświetlacza monitora za pomocą ruchu nadgarstka.
Możesz wyłączyć tę funkcję, aby wydłużyć czas działania
monitora w trybie czuwania.
* Sprawdź odpowiednie ustawienie w aplikacji “VeryFit Pro”.
Przełączanie między poziomym a pionowym
ekranem
Możesz zmienić sposób wyświetlania informacji na ekranie
monitora.
WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE trybu pulsometru
Możesz włączyć lub wyłączyć mierzenie tętna.
Tryb czuwania monitora aktywności
Aby aktywować ten tryb, przesuń
palcem po ekranie w sposób
przedstawiony na ilustracji.
Po włączeniu trybu czuwania monitor aktywności nie będzie
mierzyć Twoich kroków, a ruchy nadgarstkiem nie będą
powodować aktywowania ekranu urządzenia. Przesuń palcem
po ekranie, aby ponownie aktywować urządzenie.
Tryb wyszukiwania telefonu
Włącz funkcję „Find Phone” („Znajdź telefon”) w aplikacji.
Wybierz tryb wyszukiwania telefonu na monitorze, a następnie
naciśnij ikonę
na wyświetlaczu, a telefon zacznie
dzwonić.
* Więcej informacji na temat tych trybów i innych funkcji
znajduje się w aplikacji VeryFit Pro”.
**Tryb alarmu i tryb wyszukiwania telefonu zostaną
wyświetlone na urządzeniu tylko wtedy, gdy wspomniane
funkcje będą włączone w aplikacji VeryFit Pro, a aplikacja
pozostanie aktywna lub będzie działać w tle.
DE LT LV
EE RU PL
GB
Fitness-Armband Bedienungsanleitung Aktyvumo sekimo apyrankė Naudotojo instrukcija Fitnesa aproču Lietošanas instrukcija
Aktiivsus monitor Kasutusjuhend Фитнес браслет Инструкция по использованию Opaska monitorująca aktywność Instrukcja obsługi
Model: ACT202
Product Product model
Product purchase date Seller name, address
Failures (date, description, position of the person who
accepts the product, rst name, last name and signature)
1. Warranty period Warranty enters into force starting with the day when the buyer acquires the product from the seller. Warranty period is indicated on the package of the product.2. Warranty conditions The warranty is valid only by providing an original document of the product acquisition and this warranty sheet, which includes name of the product model, product purchase date, name and address of the seller. If it is noticed during the warranty period that the product has faults and these faults where not caused by any of the reasons when the warranty is not applied as indicated in the paragraphs below, manufacturer undertakes to replace the product.The warranty is not applied to regular testing, maintenance and repair or replacement of the parts which are worn out naturally.The warranty is not applied if damage or failures occurred due to the following reasons:• Inappropriate installation of the product,inappropriate usage and/or operating the product without following the manual, technical requirements and safety standards as provided by the manufacturer, and additionally, inappropriate warehousing, falling from heights as well as hard strikes.• Corrosion,mud,waterandsand.
• Repair works, modications or cleaning, which
were performed by a service not authorised by the manufacturer. • Usageofthespareparts,softwareorconsumptivematerials which do not apply to the product.
• Accidents or events or any other reasons which
do not depend on the manufacturer, which includes lightning, water, re, magnetic eld and inappropriate ventilation.
• If the product does not meet standards and
specications of a particular country, in which it was not bought. Any attempt to adjust the product in order to meet technical and safety requirements such as those in the other countries withdraws all the rights to the warranty service.If no failures are detected in the product, all the expenses in relation to the service are covered by the buyer.

WARRANTY CARD

Designed in EU by ACME Europe UAB,
Raudondvario pl. 131B, LT-47191, Kaunas, Lithuania
support@acme.eu
Rev. 1.0 Printed in China
Pulsirežiimi kasutamine
Tegurid, mis pulsitesti tulemusi mojutavad
Ebatavaline kandmisviis (näiteks näidik randme
sisepoolel) mõjutab pulsisignaali mõõtmist, näiteks:
• rohelinevalguseikatatäielikultteienahka
• käeviibutaminejaseadmekergeliikuminerandmel
• liigakitsaltkandmine
• käe kõrgele tõstmine ja rusikasse tõmbamine
mõjutab vereringet ja pulsisignaali samuti
Nagu iga pulsimõõtmistehnoloogiaga, kas rindkere
rihmaga või randmel oleva anduriga, mõjutab selle
täpsust personaalne füsioloogia, kandmise koht ja
liikumise liik.
i
Pulsimootja andmeid ei peaks votma kui
meditsiiniliselt tapseid tulemusi ja seda ei
voi kasutada kui tapset naitajat teie sudame
olukorra kohta.
Rakendus “VeryFit Pro”
i
Soovitatav on kasutada rakenduse kõige
uuemat versiooni. Kasutajaliides ja rakenduse
funktsioonid võivad rakenduse
ajakohastamiste käigus muutuda.
Rakenduse avamisel libistage sõrm rakenduse
ekraanikuva ülemisest osast allapoole, et sünkroonida
monitoris salvestatud uusimad andmed rakendusega.
Rakenduses “VeryFit Pro on neli peamist jaotist
Siin saate vaadata teavet oma hiljutiste
tegevuste, uneaja ja pulsisageduse kohta.
Siin saate vaadata oma tegevuste, uneaja
ja pulsisageduse ajalugu.
Siin saate aktiivsusmonitori ja rakenduse
erinevaid funktsioone sisse ja välja
lülitada ning reguleerida.
Siin pääsete juurde oma
tegevuseesmärkide seadistustele,
isiklikule teabele ja
süsteemiseadistustele.
Probleemide lahendamine ja ajakohastused:
1. Probleem: ühendamisel ei õnnestu seadet leida
• Veenduge, et nutitelefoni Bluetooth funktsioon on
SISSE (ON) lülitatud ja seade vastab
miinimumnõuetele.
• Veenduge, et vahemaa telefoni ja seadme vahel ei
ületa 0,5 meetrit.
• Veenduge, et seade on piisavalt laetud.
2. Probleem: seade ei ühildu rakendusega
Proovige telefoni taaskäivitada ja veenduge, et
nutitelefoni Bluetooth ühendus on sisse lülitatud.
3. Seadme ajakohastamine
Veenduge, et seade on rakendusega ühendatud. Leidke
rakenduse alapealkiri Seaded, “Equipment upgrade“
(„Varustuse uuendamine“) ja oodake mõned minutid.
Hooldus ja korrashoid
• Puhastage oma aktiivsusmonitori ja käerihma
korrapäraselt veidi niiske lapi abil – eelkõige pärast
treeningut või higistamist. Veenduge, et teie seade
on pärast puhastamist täiesti kuiv.
• Veenduge, et teie nahk on enne aktiivsusmonitori
käele panemist kuiv.
• Ärge minge aktiivsusmonitoriga ujuma ega duši
alla.
• Ärge pange aktiivsuse jälgijat vette ega rõskesse
või niiskesse kohta, mis võib mõjuda toote
sisetsirkulatsioonile.
• Ärge kasutage aktiivsuse jälgija puhastamiseks
kulutava toimega lahuseid.
• Ärge pange aktiivsuse jälgijat väga kuuma või
külma keskkonda, see lühendab elektroonilise
seadme kasutusaega, rikub akut või kahjustab
teatud plastosasid.
• Ärge visake aktiivsuse jälgijat tulle, see plahvatab.
• Kaitske aktiivsuse jälgijat teravate asjade eest, need
kriimustavad ja rikuvad seadet.
• Ärge võtke aktiivsuse jälgijat koost lahti, erialaste
oskuste puudumisel võib see toote rikkuda.
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) sümbol
WEEE-sümbol tähendab, et seda toodet ei tohi
visata olmejäätmete hulka. Toote õigel
kõrvaldamisel aitate kaitsta keskkonda.
Üksikasjalikuma teabe saamiseks selle toote
ümbertöötlemise kohta pöörduge kohalikku
omavalitsusse, jäätmekäitlusettevõttesse või
kauplusesse, kust te toote ostsite.
Использование режима измерения сердечного ритма
Факторы, которые могут повлиять на
результаты сердечного ритма
Нестандартный способ ношения (например, когда
дисплей повернут к внутренней стороне запястья)
может повлиять на измерение сигнала сердечного
ритма:
• зеленая лампочка не полностьюсоприкасаетсяс
кожей
• взмахи руками и незначительные сдвиги
устройства на запястье
• слишкомсильноезатягиваниеназапястье
• поднятие рук и сжатие кулака могут оказать
влияние на кровообращение и соответственно
повлиять на сердечный ритм
Как и в случае со всеми технологиями измерения
сердечного ритма – с использованием нагрудного
ремня или датчика на запястье, на точность
показаний оказывает влияние индивидуальная
физиология человека, место ношения устройства, а
также характер движений.
i
Данные измерителя сердечного ритма не
обладают медицинской точностью и не
могут являться точным отражением
состояния вашего здоровья.
Приложение «VeryFit Pro»
i
Рекомендуется использовать самую
последнюю версию приложения.
Пользовательский интерфейс и функции
приложения могут изменяться с
обновлениями приложения.
При открытии приложения необходимо
провести пальцем по экрану сверху вниз, чтобы
синхронизировать последние данные трекера с
приложением.
В приложении «VeryFit Pro» есть четыре основных
раздела
Здесь вы можете увидеть информацию
о своей последней активности, сне и
сердечном ритме.
Здесь вы можете увидеть историю
своей активности, сна и сердечного
ритма.
Здесь вы можете включить/отключить
и настроить различные функции
трекера активности и приложения.
Здесь вы можете получить доступ к
настройкам целей активности, а также
к своей личной информации и
системным настройкам.
Устранение неполадок и обновление
1. Проблема: не могу обнаружить устройство,
сопряжение с которым хочу установить
• Убедитесь, что в смартфоне включена функция
Bluetooth, а устройство отвечает минимальным
требованиям.
• Убедитесь, что телефон и браслет разделяет
расстояние не более 0,5 м.
• Убедитесь в достаточном уровне заряда батареи
браслета.
2. Проблема: браслет не может установить
связь с приложением
Попытайтесь повторно включить телефон и
убедитесь, что в нем включена функция Bluetooth.
3. Обновление устройства
Убедитесь, что устройство поддерживает связь
с приложением. В приложении найдите раздел
Device (устройство), выберите «Обновление
оборудования» и подождите несколько минут.
Уход
• Регулярно проводите химическую чистку
браслета и трекера, особенно после тренировки
или других занятий, сопровождаемых активным
потоотделением. После чистки убедитесь, что
ваше устройство полностью высохло.
• Прежде чем надеть трекер, убедитесь, что ваша
кожа сухая.
• Не плавайте и не принимайте душ с трекером.
• Защищайте браслет от попадания жидкости, от
влаги и влажного воздуха, чтобы не нарушить
внутреннюю цепь.
• Для чистки браслета не используйте абразивные
вещества и растворители.
• Не используйте браслет при особенно высокой
или низкой температуре, иначе вы сократите
срок эксплуатации электронного прибора,
будет повреждена батарея или деформируются
некоторые пластиковые детали.
• Не допускайте контакта браслета с огнем –
существует опасность взрыва.
• Не допускайте контакта браслета с острыми
предметами – они могут поцарапать и
повредить его.
• Если вы не являетесь специалистом, не
пытайтесь самостоятельно разбирать браслет –
существует опасность его повреждения.
Символ утилизации отходов производства электрического и электронного оборудования (WEEE)
Использование символа WEEE означает, что
данный продукт не относится к бытовым
отходам. Убедитесь в правильной
утилизации продукта, таким образом Вы
позаботитесь об окружающей среде. Для
получения более подробной информации об
утилизации продукта обратитесь в местные органы
власти, местную службу по вывозу и утилизации
отходов или в магазин, в котором Вы приобрели
продукт.
Korzystanie z trybu pulsometru
Czynniki wpływające na wyniki pomiaru tętna
Nieodpowiedni sposób noszenia urządzenia (np.
wyświetlacz skierowany w stronę wewnętrznej części
nadgarstka) może zakłócić pomiar tętna, np.:
• gdyzieloneświatłoniepokrywaskórywpełni;
• gdypodczaswykonywaniaruchówramionnastępuje
przemieszczenie się urządzenia na nadgarstku;
• gdyurządzeniezostałozbytmocnozaciśniętewokół
nadgarstka;
• gdy uniesienie ręki i zaciśnięcie pięści utrudnia
krążenie krwi.
Podobnie jak w przypadku wszystkich technologii
pomiaru tętna – niezależnie od tego, czy jest to
pulsometr piersiowy czy nadgarstkowy – dokładność
wyniku zależy od: indywidualnych czynników
zjologicznych użytkownika, części ciała, na której
urządzenie jest noszone, oraz rodzaju ruchu.
i
Nie należy traktować danych dostarczanych
przez pulsometr jako wynikow o medycznej
dokładności; ponadto, dane te nie powinny
być traktowane jako wiarygodny wskaźnik
stanu zdrowia użytkownika.
Aplikacja “VeryFit Pro
i
Zaleca się korzystanie z najnowszej wersji
aplikacji. Interfejs użytkownika i funkcje
aplikacji mogą się zmieniać wraz z
aktualizacjami.
Po otwarciu aplikacji połóż palec na górnej części
ekranu i przesuń w dół, aby zsynchronizować aplikację
z najnowszymi danymi z monitora.
Aplikacja VeryFit Pro” składa się z czterech głównych
sekcji
Tutaj znajdują się informacje na temat
Twojej ostatniej aktywności, snu oraz
tętna.
Tutaj znajdują się informacje historyczne
na temat Twojej aktywności, snu oraz
tętna.
Tutaj możesz włączyć, wyłączyć lub
dostosować funkcje monitora aktywności
oraz aplikacji.
Tutaj możesz wyznaczyć cele związane z
aktywnością zyczną, a także uzyskać
dostęp do swoich danych osobowych
oraz ustawień systemowych.
Rozwiązywanie problemów i aktualizacje
1. Problem: nie można znaleźć urządzenia po
sparowaniu
• Należy upewnić się, że funkcja Bluetooth w
smartfonie jest włączona i że urządzenie spełnia
minimalne wymagania.
• Sprawdzić, czy odległość między telefonem a
urządzeniem nie przekracza 0,5 metra.
• Sprawdzić, czy urządzenie jest wystarczająco
naładowane.
2. Problem: urządzenie nie łączy się z aplikacją
Uruchomić ponownie telefon i upewnić się, że funkcja
Bluetooth w smartfonie jest włączona.
3. Aktualizowanie urządzenia
Sprawdzić, czy urządzenie jest połączone z aplikacją.
Przejść do sekcji „Urządzenie” w aplikacji, następnie
wybrać opcję „Aktualizacja sprzętu” i odczekać kilka
minut.
Utrzymanie i konserwacja
• Regularnie czyść opaskę i urządzenie, zwłaszcza
po treningu lub spoceniu się. Zadbaj o to, aby po
wyczyszczeniu urządzenie było całkowicie suche.
• Przed założeniem opaski upewnij się, że Twoja
skóra jest sucha.
• Nie pływaj oraz nie korzystaj z prysznica, mając na
sobie opaskę.
• Nie narażać miernika na działanie cieczy i wilgoci,
ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie
wewnętrznego układu urządzenia.
• Nie używać żrących rozpuszczalników do
czyszczenia urządzenia.
• Nie wystawiać miernika na działanie ekstremalnie
wysokich lub niskich temperatur, ponieważ
mogłoby to skrócić żywotność urządzeń
elektronicznych, doprowadzić do zniszczenia
baterii lub zniekształcić niektóre plastikowe
elementy.
• Nie utylizować miernika przy użyciu ognia – grozi
wybuchem.
• Nie narażać urządzenia na kontakt z ostrymi
przedmiotami, ponieważ mogą one spowodować
zarysowania i inne uszkodzenia.
• Rozbiór miernika na części przez osobę
niewykwalikowaną może doprowadzić do
uszkodzenia miernika.
Symbol zużytego sprzętu elektrycznego I elektronicznego (WEEE)
Symbol WEEE oznacza, że niniejszy produkt
nie może być utylizowany jak odpady
domowe. Aby pomoc chronić środowisko
naturalne należy upewnić się, że niniejszy
produkt jest poprawnie utylizowany. Więcej
informacji na temat recyklingu niniejszego produktu
można uzyskać u lokalnych władz, służb oczyszczania
lub w sklepie, w ktorym zakupiono ten produkt.
Sirds ritma režīma lietošana
Faktori, kuri ietekmē sirds ritma testu rezultātus
Nestandarta valkāšanas veids (piemēram, ar ekrānu pret
plaukstas apakšu) var ietekmēt sirds ritma signālu:
• zaļāgaismapilnībānenosedzJūsuādu;
• rokukustības,unnelielasierīceskustībasuzrokas;
• pārākciešavalkāšana;
• pacelta roka gaisā vai sažņaugta dūre var ietekmēt
asins cirkulāciju, un atstāj iespaidu uz sirds ritmu.
Tāpat kā ar visu sirds ritma tehnoloģiju, vai tā būtu krūšu
sirds ritma josta vai arī uz plaukstas locītavas sensors,
precizitāti var ietekmēt personīgā zioloģija, nodilums,
pārvietošanās veids.
i
Sirds ritma mērītāja dati nevar tikt pieņemti
par medicīniski precīziem un nevar tikt
izmantoti kā precīzs indikators Jūsu veselības
stāvoklim.
Lietotne “VeryFit Pro
i
Ieteicams izmantot jaunāko lietotnes versiju.
Lietotāja saskarne un lietotnes funkcionalitāte
var mainīties līdz ar lietotnes atjauninājumiem.
Atverot lietotni, pavelciet pirkstu no augšas uz
leju, lai sinhronizētu jaunākos mērītāja datus ar lietotni.
Lietotnei “VeryFit Pro“ ir četras galvenās sadaļas.
Šeit varat apskatīt informāciju par jūsu
pēdējām aktivitātēm, miegu un
sirdsdarbību.
Šeit varat apskatīt jūsu aktivitāšu, miega
un sirdsdarbības vēsturi.
Šeit varat ieslēgt/izslēgt un pielāgot
vairākas mērītāja un lietotnes funkcijas.
Šeit varat apskatīt jūsu aktivitāšu mērķa
iestatījumus, kā arī personisko
informāciju un sistēmas iestatījumus.
Traucējummeklēšana un atjauninājumi
1. Problēma: savienošanas pārī laikā
nevar atrast ierīci
• Lūdzu, pārliecinieties, ka ir ieslēgta (ON) viedtālruņa
Bluetooth funkcija un jūsu ierīce atbilst minimālajām
prasībām.
• Pārliecinieties, ka attālums starp tālruni un ierīci nav
lielāks par 0,5 metriem.
• Pārliecinieties, ka ierīce ir uzlādēta.
2. Problēma: ierīce nav savienojama
ar aplikāciju
Pārstartējiet tālruni un pārliecinieties, ka viedtālruņa
Bluetooth savienojums ir ieslēgts.
3. Ierīces atjaunināšana
Pārliecinieties, ka ierīce ir savienota ar aplikāciju.
Aplikācijā atrodiet sadaļu Ierīce (Device), izvēlieties.
Ierīces atjaunināšana (Equipment upgrade) un
pagaidiet dažas minūtes.
Apkope un uzturēšana
• Regulāri notīriet saiti un skaitītāju ar sausu drānu –
īpaši pēc treniņiem vai svīšanas. Pārliecinieties, ka
pēc tīrīšanas ierīce ir pilnībā sausa.
• Pirms skaitītāja uzlikšanas pārliecinieties, ka jūsu
āda ir sausa.
• Neizmantojiet skaitītāju peldoties vai mazgājoties.
• Nenovietojiet viedaproci slapjā vai mitrā vietā, lai
pasargātu tās iekšējās daļas.
• Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus
viedaproces tīrīšanai.
• Neatstājiet aproci ekstremāli augstā vai zemā
temperatūrā, jo tas saīsinās elektroniskās ierīces
kalpošanas laiku, sabojās bateriju vai noteiktas
plastmasas daļas.
• Neutilizējiet viedaproci, to sadedzinot, – tas izraisīs
sprādzienu.
• Sargājiet viedaproci no saskares ar asiem
priekšmetiem, lai nesaskrāpētu un nesabojātu to.
• Ja vien jums nav profesionālu zināšanu šajā jomā,
necentieties izjaukt viedaproci, lai to nesabojātu.
Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (WEEE) simbols
WEEE simbols norāda, ka šis izstrādājums nav
likvidējams kopā ar citiem mājsaimniecības
atkritumiem. Likvidējot šo izstrādājumu
pareizi, Jūs palīdzēsit aizsargāt apkārtējo vidi.
Sīkākai informācijai par šā izstrādājuma
pārstrādāšanu, lūdzu, sazinieties ar vietējām iestādēm,
mājsaimniecības atkritumu transportēšanas uzņēmumu
vai tirdzniecības vietu, kur izstrādājumu iegādājāties.
Using heart rate mode
Factors that aect heart rate test results
Non-standard way of wearing (such as display
toward wrist inner side) would aect heart rate signal
measuring, such as:
•thegreenlightnotfullycoveryourskin
•armswingandtheslightmovementofdeviceonwrist
•tootightwearing
• raising the arm high and clenching the st would
aect blood circulation and aect the heart rate
signal as well.
As with all heart-rate tracking technology, whether
a chest heart rate belt or a wrist-based sensor, the
accuracy is aected by personal physiology, location of
wear, and type of movement.
i
The data of heart rate meter should not be
considered as medical accuracy results and
it cannot be used as an accurate indication of
your health condition.
“VeryFit Pro” app
i
It is recommended to use the most recent
version of the app. The user interface and app
functionalities may change with the updates
of the application.
When you open the app, you will have to swipe down
from the top of the app screen to sync the newest data
from the tracker with the app.
There are four main sections in the “VeryFit Pro” app.
Here you can see the information about
your recent activities and sleep.
Here you can see the history of
your activities and sleep.
Here you can enable/disable and adjust
various functions of the activity tracker
and the app.
Here you can access your activity
target settings, as well as your personal
information and system settings.
Troubleshooting and updates
1. Problem: the device can’t be found when pairing
• Please make sure the smartphone’s Bluetooth
function is ON and that your device meets the
minimum requirements.
• Please make sure that the distance between the
phone and device is no more than 0.5 metres.
• Please make sure that the device is suciently
charged.
2. Problem: the device won’t connect with the
application
Try rebooting the phone and make sure that the
smartphone’s Bluetooth connection is on.
3. Updating the device
Make sure the device is connected to the application.
Find the “Device” section in the application, select
“Equipment upgrade” and wait a few minutes.
Care and maintenance
• Regularly clean your band and tracker – especially
after working out or sweating. Make sure your
device is completely dry after cleaning.
• Be sure your skin is dry before you put your tracker
on.
• Do not swim or shower with your tracker.
• Do not expose the tracker to liquid, dampness or
humidity to prevent its internal circuit from being
aected.
• Do not use abrasive solvents to clean the tracker.
• Do not expose the tracker to extremely high or low
temperatures because this will shorten the life of
electronic devices, destroy the battery or distort
certain plastic parts.
• Do not dispose of the tracker using re because this
will result in an explosion.
• Do not expose the tracker to contact with sharp
objects because this will cause scratches and
damage.
• Do not attempt to disassemble the tracker because
this may damage it if you are not professionally
skilled in this area.
Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Symbol
The use of the WEEE symbol indicates that this
product may not be treated as household
waste. By ensuring this product is disposed of
correctly, you will help protect the
environment. For more detailed information
about the recycling of this product, please contact your
local authority, your household waste disposal service
provider or the shop where you purchased the
product.
Benutzung des Modus Herzfrequenz
Umstande die Einuss auf die Testergebnisse
bei der Herzfrequenz haben
Unübliches Tragen des Geräts (wie etwa mit Display auf
der Innenseite des Handgelenks) würde die Messung
der Herzfrequenz beeinussen, durch:
• dasgrüneLichtwirdnichtkomplettdurchIhreHaut
bedeckt
• Armschwung und Verrutschen des Geräts am
Handgelenk
• zustraeBefestigung
• bei erhobenem Arm und geballter Faust wird die
Blutzirkulation beeinusst und damit das Signal zur
Herzfrequenz.
Wie bei jeder Technik zur Messung der Herzfrequenz,
als Herzfrequenzbrustgurt oder als Armband, ist
die Genauigkeit der Messung von der individuellen
Physiologie, der Trageposition und der Art der
Bewegung abhängig.
i
Die Ergebnisse des Herzfrequenzmessers
konnen nicht als medizinisch korrekt
angesehen werden und damit auch nicht als
korrekte Indikation Ihres
Gesundheitszustands.
App “VeryFit Pro”
i
Es wird empfohlen, die neueste Version der App
zu benutzen. Die Bedienung und die
Funktionalität kann sich im Laufe der Versionen
ändern.
Wenn Sie die App önen müssen Sie von oben nach
unten wischen um die neuesten Daten des Trackers mit
der App zu synchronisieren.
Es gibt vier Hauptsektionen in der App “VeryFit Pro .
Hier können Sie die Informationen über
Ihre jüngsten Aktivitäten, Schlaf.
Hier nden Sie den Verlauf der Aktivitaten
und von Schlaf.
Hier konnen Sie verschiedene Funktionen
von Tracker und App ein-, ausschalten
oder einstellen.
Hier konnen Sie Ihre Zielvorgaben
fur Ihre Aktivitaten einstellen,
personliche Informationen und
Systemeinstellungen erreichen.
Fehlersuche und Aktualisieren
1. Problem: das Gerät kann beim Pairing nicht
gefunden werden
• Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion des
Smartphones EINGESCHALTET ist und dass Ihr Gerät
den Mindestanforderungen entspricht.
• Stellen Sie sicher, dass die Entfernung zwischen
dem Telefon und dem Gerät nicht mehr als 0,5
Meter beträgt.
• Vergewissern Sie sich, ob das Gerät geladen ist.
2. Problem: das Gerät lässt sich nicht mit der
Anwendung verbinden
Versuchen Sie das Telefon erneut zu booten und
vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion des
Smartphones EINGESCHALTET ist.
3. Aktualisieren
Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit der Anwendung
verbunden ist. Gehen Sie in der Anwendung in
den Abschnitt „Gerät“, wählen Sie „Ausstattung
aktualisieren“ und warten Sie ein paar Minuten.
Wartung
• Reinigen Sie regelmäßig den Tracker und das
Armband, besonders nach Arbeit und wenn sie
geschwitzt haben. Stellen Sie sicher, dass das Gerät
nach dem Reinigen vollständig trocken ist.
• Ihre Haut sollte trocken sein, bevor sie den Tracker
anlegen.
• Mit dem Tracker sollten Sie nicht schwimmen oder
duschen.
• Setzen Sie den Tracker keinen Flüssigkeiten, Dampf
oder Feuchtigkeit aus, da andernfalls der interne
Schaltkreis beschädigt werden kann.
• Verwenden Sie zum Reinigen des Trackers keine
abrasiven Lösungen.
• Setzen Sie den Tracker keinen extremen
Temperaturen aus, da diese die Lebensdauer des
Gerätes herabmindern, den Akku zerstören oder
bestimmte Kunststoteile zersetzen können.
• Verwenden Sie den Tracker nicht in der Nähe
eines Feuers, da Sie sonst eine Explosionsgefahr
herbeiführen.
• Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen
Gegenständen, da diese dem Tracker Kratzer und
andere Schäden zufügen können.
• Versuchen Sie nicht, den Tracker
auseinanderzunehmen, da Sie ihn dadurch
eventuell beschädigen.
WEEE-Symbol (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte)
Das WEEE-Symbol zeigt Ihnen an, dass dieses
Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll
entsorgt werden darf. Durch die korrekte
Entsorgung dieses Produkts tragen Sie zum
Umweltschutz bei. Weitere Informationen zur
Entsorgung dieses Produkts erfragen Sie bitte bei Ihrer
örtlichen Kommunalverwaltung, bei Ihrem
Abfallentsorgungsunternehmen oder bei dem Händler,
bei dem Sie das Produkt erworben haben.
Pulso matavimo režimo naudojimas
Kas gali paveikti pulso matavimo rezultatus
Prietaisą naudojant neįprastai (pvz., ekraną nukreipus
į vidinę riešo pusę), gali pasikeisti pulso signalo
matavimas. Pvz.:
• žalialemputėnevisiškailiečiasisuoda;
• siūbuojant rankai šiek tiek juda ant riešo esantis
prietaisas;
• prietaisasužveržtaspertampriai;
• aukštaipakėlusrankąirsugniaužuskumštį,pasikeičia.
Kaip ir bet kurio kito pulsą matuojančio prietaiso (pvz.,
per krūtinę juosiamo diržo arba ant riešo nešiojamo
jutiklio) atveju tikslumas priklauso nuo žmogaus
ziologijos, naudojimo vietos ir judėjimo pobūdžio.
i
Širdies pulso matuoklio pateikiami
duomenys negali būti lyginami su
medicininių tyrimų tikslumu ir todėl jie
negali būti naudojami kaip tikslus jūsų
sveikatos būklės rodiklis.
Programa “VeryFit Pro”
i
Rekomenduojame naudoti naujausios versijos
programą. Atnaujinus programą gali pasikeisti
naudotojo sąsaja ir programos funkcijos.
Atidarę programą braukite nuo programos
lango viršaus į apačią, kad sinchronizuotumėte
naujausius aktyvumo stebėjimo prietaiso duomenis.
Programa „VeryFit Pro” sudaryta iš keturių pagrindinių
dalių.
Čia rasite informaciją apie naujausią savo
veiklą, miegą ir pulsą.
Čia rasite savo veiklos, miego ir pulso
archyvą.
Čia galite įjungti, išjungti ir reguliuoti
įvairias aktyvumo stebėjimo prietaiso ir
programos funkcijas.
Čia rasite savo aktyvumo tikslo
nustatymus, taip pat asmeninę
informaciją ir sistemos nustatymus.
Trikčių sprendimas ir naujinimas
1. Problema: negaliu rasti įrenginio, kurį noriu
susieti
• Įsitikinkite, kad įjungta išmaniojo telefono
„Bluetooth“ funkcija, o įrenginys atitinka minimalius
reikalavimus.
• Įsitikinkite, kad telefoną ir apyrankę skiria ne
didesnis kaip 0,5 m atstumas.
• Įsitikinkite, kad apyrankė pakankamai įkrauta.
2. Problema: apyrankė negali užmegzti ryšio su
programėle
Pamėginkite pakartotinai įjungti telefoną ir įsitikinkite,
kad įjungta jo „Bluetooth“ funkcija.
3. Įrenginio atnaujinimas
Įsitikinkite, kad įrenginys palaiko ryšį su programėle.
Programėlėje susiraskite skyrelį „Device“ (įrenginys),
pasirinkite „Device update“ (įrenginio atnaujinimas) ir
kelias minutes palaukite.
Priežiūra
• Reguliariai nuvalykite aktyvumo sekimo apyrankę
– ypač po treniruotės arba kai suprakaituojate.
Įsitikinkite, ar Jūsų prietaisas po valymo yra visiškai
sausas.
• Prieš užsidėdami apyrankę, įsitikinkite kad jūsų oda
sausa.
• Su aktyvumo sekimo apyranke neplaukiokite ir
neikite į dušą.
• Apyrankę saugokite nuo skysčių, drėgmės ar drėgno
oro, kad nepažeistumėte vidinės grandinės.
• Apyrankės nevalykite abrazyviniais tirpikliais.
• Apyrankę saugokite nuo ypač aukštos ar žemos
temperatūros, nes priešingu atveju elektroninius
prietaisus naudosite trumpiau, baterija suges arba
deformuosis tam tikros plastikinės dalys.
• Apyrankę saugokite nuo ugnies, nes ji gali sprogti.
• Apyrankę saugokite nuo aštrių daiktų, nes jie ją gali
subraižyti ir pažeisti.
• Jeigu nesate specialistas, nemėginkite pats ardyti
apyrankės, nes kyla grėsmė ją pažeisti.
Elektroninių atliekų ir elektroninės įrangos (WEEE) ženklas
WEEE ženklu nurodoma, kad gaminys negali
būti panaudotas kaip namų apyvokos atlieka.
Užtikrindami, kad šis gaminys būtų išmestas
pagal taisykles, Jūs padėsite aplinkai. Norėdami
sužinoti daugiau informacijos apie šio gaminio
perdirbimą, susisiekite su savo vietinės valdžios
institucija, Jūsų namų ūkiui priklausančiu atliekų
paslaugų teikėju.
Acme ACT202

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Acme ACT202 o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Acme ACT202 rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Acme ACT202. Il manuale rientra nella categoria Orologio intelligente ed è stato valutato da 3 persone con una media di 6.3. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Inglese. Hai domande sul Acme ACT202 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche Acme ACT202

Quando le prestazioni sono la tua priorità, affidati a una tecnologia comprovata e affidabile. Con la cella cilindrica d...
La tecnologia touchscreen intuitiva ti consente di controllare il tuo PC direttamente dallo schermo. Inoltre, la vibrant...
Generale
Marca Acme
Modello ACT202
Prodotto Orologi intelligenti
EAN 4770070878620
Lingua Inglese
Tipo di file PDF
Design
Tipo di dispositivo Braccialetto per rilevamento di attività
Colore del prodotto Nero
Materiale della scocca Elastomero Termoplastico (TPE)
Colore cinturino Nero
Misura del polso 140 - 210 mm
Resistente agli schizzi
Cinghia rimovibile
Indicatori LED
Tipo di controllo Pulsanti
Altre caratteristiche
Tecnologia di connessione Senza fili
Applicazioni supportate VeryFit Pro
Connettività
Wi-Fi No
Bluetooth
Versione Bluetooth 4.0
Gestione energetica
Durata della batteria 7 giorno(i)
Funzionamento a batteria
Tecnologia batteria Ioni di Litio
Voltaggio della batteria 3.7 V
Tempo di stand-by 1 h
Fonte di ricarica USB
Prestazione
Tipo di display OLED
Dimensioni schermo 0.91 "
Touch screen
Dimensioni e peso
Peso 22 g
null
Requisiti di sistema
Sistema operativo mobile supportato Android 4.4,Android 5.0,Android 5.1,Android 6.0,Android 7.1,Android 7.1.2,iOS 7.1,iOS 7.2,iOS 8.0,iOS 8.1,iOS 8.2,iOS 8.3,iOS 8.4,iOS 9.0,iOS 9.1,iOS 9.2,iOS 9.3
Caratteristiche
Cardiofrequenzimetro
Minuti attivi -
Calorie bruciate
Distanza percorsa
Pedometro integrato
Ore di sonno
Qualità del sonno
Obiettivi personali
Storico allenamenti -
Alimentazione e idratazione -
GPS -
Motore per la vibrazione
Tipo di sensore di frequenza cardiaca Ottico
Accelerometro
Funzione dell'otturatore della fotocamera
Notifiche di chiamata
Notifiche SMS
Indicazione della data
Capacità di reperimento remoto supportata
Peso della scatola F (prodotto incluso)
Funzione di allarme per sedentarietà
Funzione di allarme anti-perdita
Sveglia
Indicatore di ricarica della batteria
Simple Notification Service (SNS) supportata
Mostra di più

Domande frequenti

Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo Acme ACT202 .

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui