Advent ADE-HSNC200 manuale

(1)
 • ADE-HSNC200
  1. SETTING UP
  Please follow the steps for setting up headset:
  - Plug the speaker connector (green) into the speaker port
  of your computer.
  - Plug the microphone connector (pink) into the
  microphone port.
  - Adjust the headset’s boom so that it is pointed in the
  direction of your mouth.
  2. SAFETY
  Please follow these precautions for the safety:
  - To avoid damage to your hearing always ensure volume
  is turned down to a minimum before using the headset.
  - Keep your headset away from sources of heat, such as
  heat registers, radiators, stoves and other similar
  appliances.
  - Keep your headset away from sources of liquids, such as
  washbasins and bathtubs.
  - Protect your headset from dampness.
  - Not recommend for small children. Children may choke
  through entanglement.
  May also contain small parts.
  3. PARTS AND SIGNATURES
  1. Headset
  2. Speaker connector (green)
  3. Microphone connector (pink)
  4. In-line volume control
  1. PŘÍPRAVA
  Postupujte podle kroků pro přípravu náhlavní soupravy:
  - Zapojte konektor sluchátek (zelený) do portu pro
  reproduktor v počítači.
  - Zapojte mikrofonní konektor (růžový) do portu pro
  mikrofon.
  - Nastavte rameno náhlavní soupravy tak, aby bylo ve
  směru vašich úst.
  2. BEZPEČNOST
  Dodržujte následující bezpečnostní opatření:
  - Před použitím náhlavní soupravy se vždy ujistěte, že
  hlasitost je snížena na minimum, abyste si nepoškodili
  sluch.
  - Uchovávejte náhlavní soupravu mimo zdroje tepla,
  například tepelné regulátory, radiátory, kamna nebo
  podobné spotřebiče.
  - Uchovávejte náhlavní soupravu mimo zdroje tekutin,
  například umyvadla a vany.
  - Chraňte náhlavní soupravu před vlhkostí.
  - Nedoporučuje se pro malé děti. Děti by se mohly udusit
  zamotaným kabelem.
  Mohly by také polknout malé součásti.
  3. SOUČÁSTI A JEJICH UMÍSTĚNÍ
  1. Náhlavní souprava
  2. Konektor sluchátek (zelený)
  3. Mikrofonní konektor (růžový)
  4. Vestavěný regulátor hlasitosti
  1. ÜZEMBEHELYEZÉS
  A mikrofonos fejhallgató üzembehelyezése során
  kövesse az alábbi lépéseket:
  - A hangszóró (zöld) csatlakozóját dugja a
  számítógép hangszóró bemenetébe.
  - A mikrofon (rózsaszínű) csatlakozóját dugja a mikrofon
  bemenetébe.
  - Igazítsa úgy a mikrofonos fejhallgató mikrofontartó
  karját, hogy az Ön szája felé mutasson.
  2. BIZTONSÁG
  Tartsa be a biztonsági óvintézkedéseket:
  - A halláskárosodás megelőzése érdekében a hangerőt
  mindig csökkentse minimálisra, mielőtt feltenné a
  fejhallgatót.
  - A mikrofonos fejhallgatót tartsa távol hőforrásoktól,
  például hősugárzótól, radiátortól, kályhától és egyéb
  hasonló készülékektől.
  - A mikrofonos fejhallgatót tartsa távol vizes helyektől,
  például a mosdókagylótól és a fürdőkádtól.
  - Óvja a fülhallgatót a nedvességtől.
  - Kisgyermekek számára nem ajánlott. A gyermekek
  belegabalyodhatnak és megfulladhatnak.
  Lehetnek apró alkatrészei is.
  3. ALKATRÉSZEK ÉS FELIRATOK
  1. Mikrofonos fejhallgató
  2. A hangszóró csatlakozója (zöld)
  3. A mikrofon csatlakozója (rózsaszín)
  4. In-line hangerőszabályozás
  1. USTAWIENIA
  Aby zapewnić prawidłowe działanie słuchawek z
  mikrofonem, należy wykonać następujące czynności:
  - Podłącz złącze słuchawek (zielony) do portu
  słuchawek komputera.
  - Podłącz złącze mikrofonu (różowe) do portu mikrofonu.
  - Ustaw mikrofon tak, aby był skierowany w stronę ust.
  2. BEZPIECZEŃSTWO
  Należy przestrzegać następujących środków
  bezpieczeństwa:
  - Aby uniknąć uszkodzenia słuchawek z mikrofonem przed
  ich użyciem zawsze upewnij się, że głośność jest
  zmniejszona do minimum.
  - Nie zbliżaj słuchawek z mikrofonem do źródeł ciepła,
  takich jak wloty ciepła, grzejniki, piece i podobne
  urządzenia.
  - Nie narażaj słuchawek z mikrofonem na kontakt ze
  źródłami wody, takimi jak umywalki i wanny.
  - Chroń słuchawki z mikrofonem przed wilgocią.
  - Słuchawki z mikrofonem nie są przeznaczone do użytku
  przez dzieci. Dzieci narażone są na zaplątanie się w kable
  i uduszenie. Słuchawki z mikrofonem także zawierać małe
  części, niebezpieczne dla dzieci.
  3. ELEMENTY SKŁADOWE I ICH OPIS
  1. Słuchawki z mikrofonem
  2. Złącze słuchawek (zielony)
  3. Złącze mikrofonu (różowe)
  4. Wbudowana kontrola głośności
  1. INDSTILLING
  Følg trinene for indstilling af hovedtelefonen:
  - Sæt højttalerstikket (grøn) i computerens
  højttalerindgang.
  - Sæt mikrofonstikket (lyserødt) i mikrofonindgangen.
  - Juster hovedtelefonens arm, så den peger i retning af din
  mund.
  2. SIKKERHED
  Følg disse sikkerhedsforanstaltninger:
  - Sørg altid for, at lydniveauet er så lavt som muligt, før du
  bruger hovedtelefonen for at undgå høreskade.
  - Hold hovedtelefonen væk fra varmekilder som f.eks.
  radiatorer, komfurer og tilsvarende apparater.
  - Hold hovedtelefonen væk fra væske såsom håndvaske og
  badekar.
  - Beskyt hovedtelefonen mod fugt.
  - Ikke egnet til småbørn. Børn kan blive viklet ind i ledningen
  og blive kvalt.
  Kan også indeholde små dele.
  3. DELE OG MÆRKNING
  1. Hovedtelefon
  2. Højttalerstik (grøn)
  3. Mikrofonstik (lyserødt)
  4. Indbygget lydstyrkeindstilling
  Visit Partmaster.co.uk today for the easiest way to buy electrical spares and accessories.
  With over 1 million spares and accessories available we can deliver direct to your door the very next day.
  Visit www.partmaster.co.uk
  or call
  0870 6001 338
  (UK customers only)
  Calls charged at National Rate.
  1. KÄYTTÖÖNOTTO
  Ota kuulokkeet käyttöön seuraavasti:
  - Kytke kaiutinliitin (vihreä) tietokoneen kaiutinporttiin.
  - Kytke mikrofoniliitin (vaaleanpunainen) tietokoneen
  mikrofoniporttiin.
  - Säädä kuulokkeiden sankaa siten, että mikrofoni
  osoittaa suutasi kohti.
  2. TURVALLISUUS
  Noudata seuraavia turvallisuusohjeita:
  - Varmista aina ennen kuulokkeiden käyttöä, että
  äänenvoimakkuus on säädetty mahdollisimman pienelle.
  Muutoin kuulo voi vaurioitua.
  - Pidä kuulokkeet etäällä lämmönlähteistä, kuten
  lämpökanavista, pattereista, liesistä ja muista
  vastaavista laitteista.
  - Pidä kuulokkeet etäällä nestelähteistä, kuten
  pesualtaista ja kylpyammeista.
  - Suojaa kuulokkeet kosteudelta.
  - Ei suositella pienten lasten käyttöön. Lapset voivat
  kuristua johtoihin.
  Voi sisältää pieniä osia.
  3. OSAT
  1 Kuulokkeet
  2. Kaiutinliitin (vihreä)
  3. Mikrofoniliitin (vaaleanpunainen)
  4. Äänenvoimakkuuden säädin
  1. INSTÄLLNINGAR
  Följ stegen nedan för att installera hörlurarna:
  - Anslut högtalarkontakten (grön) till högtalarporten på
  datorn.
  - Anslut mikrofonkontakten (rosa) till mikrofonporten.
  - Justera mikrofonarmen på hörlurarna så att den är riktad
  mot munnen.
  2. SÄKERHET
  Följ säkerhetsföreskrifterna nedan:
  - För att undvika hörselskador bör du alltid se till att
  volymen är neddragen
  så mycket det går innan hörlurarna används.
  - Håll hörlurarna borta från värmekällor, t.ex.
  värmeregulatorer, element, spisar och
  liknande.
  - Håll hörlurarna borta från vatten, t.ex. från handfat och
  badkar.
  - Skydda hörlurarna från fukt.
  - Rekommenderas inte för små barn. Barn kan trassla in
  sig i sladden och kvävas.
  Produkten kan innehålla små delar.
  3. DELAR OCH MÄRKNING
  1. Hörlurar med mikrofon
  2. Högtalarkontakt (grön)
  3. Mikrofonkontakt (rosa)
  4. Volymkontroll på sladden
  1. OPPSETT
  Følg disse trinnene for å sette opp headsettet:
  - Plugg høyttalerkontakten (grøn) inn i høyttalerporten på
  datamaskinen.
  - Plugg mikrofonkontakten (rosa) inn i mikrofonporten.
  - Juster headsettets stang slik at den peker i retning
  munnen.
  2. SIKKERHET
  Respekter disse forholdsreglene for sikkerhet:
  - Hvis du vil unngå skade på hørselen, må du alltid sørge
  for at volumet er redusert til et minimum før du bruker
  headsettet.
  - Hold headsettet borte fra varmekilder, for eksempel
  radiatorer, ovner og lignende utstyr.
  - Hold headsettet borte fra væskekilder, for eksempel
  håndvasker og badekar.
  - Beskytt headsettet mot fuktighet.
  - Ikke anbefalt for små barn. De kan vikle seg fast, med
  fare for kvelning.
  Utstyret kan også inneholde små deler.
  3. DELER OG
  1. Headset
  2. Høyttalerkontakt (grøn)
  3. Mikrofonkontakt (rosa)
  4. Innebygd volumkontroll
  GB
  This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of
  its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU.
  For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.
  CZ
  Tento symbol na výrobku nebo v instrukcích znamená, že vaše elekrické nebo elektronické zařízení musí být zlikvidováno na konci své
  životnosti odděleně od domácího odpadu.
  V EU existují oddělené sběrové systémy pro recyklaci.
  Více informací získáte na vašem místním úřadě nebo v obchodě, kde jste tento výrobek zakoupili.
  HU
  Ez a terméken, illetve a használati utasításon feltüntetett jel azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus berendezést hasznos
  élettartamának letelte után a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni.
  Az Európai Unióban az újrahasznosítható hulladékot elkülönített rendszerekben gyűjtik.
  Amennyiben további információra van szüksége, forduljon a helyi önkormányzathoz vagy ahhoz a kiskereskedőhöz, ahol a terméket
  vásárolta.
  PL
  Niniejszy symbol na produkcie lub w instrukcji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji urządzenia elektrycznego lub elektronicznego
  nie należy wyrzucać go razem z innymi odpadami domowymi.
  W krajach UE istnieją oddzielne systemy gromadzenia i utylizacji tego typu odpadów.
  Dodatkowe informacje można uzyskać od władz lokalnych lub w punkcie zakupu tego produktu.
  DA
  Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at det udtjente elektriske eller elektroniske udstyr ikke må bortskaffes sammen
  med husholdningsaffald.
  I EU-lande findes der separate indsamlingssystemer til genbrug.
  Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for at få yderligere information.
  FI
  Tämä tuotteeseen tai ohjeisiin merkitty symboli tarkoittaa, että sähkölaitteet ja elektroniikka on hävitettävä käyttöikänsä päättyessä
  erillään kotitalousjätteestä.
  EU:ssa on kierrätystä varten erilliset keruujärjestelmät.
  Jos haluat lisätietoja, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.
  SV
  Den här symbolen på produkten eller i instruktionerna betyder att den elektriska och elektroniska utrustningen ska slängas separat från
  annat hushållsavfall när den inte fungerar längre.
  Inom EU finns separata återvinningssystem för avfall.
  Kontakta lokala myndigheter eller din återförsäljare för mer information.
  NO
  Dette symbolet på produktet eller i instruksjonene betyr at det elektriske og elektroniske utstyret ikke skal kastes sammen med
  husholdningsavfallet ved endt levetid.
  I EU-landene finnes det separate innsamlingssystemer til resirkulering.
  Kontakt lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet av for ytterligere informasjon.
  1
  2
  3
  4

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Advent ADE-HSNC200 o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Advent ADE-HSNC200 rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Advent ADE-HSNC200. Il manuale rientra nella categoria Headset ed è stato valutato da 1 persone con una media di 7.5. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiaans, Engels, Duits, Frans, Spaans, Zweeds, Deens, Pools, Turks, Slowaaks, Grieks, Hongaars. Hai domande sul Advent ADE-HSNC200 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche Advent ADE-HSNC200

Generale
Marca Advent
Modello ADE-HSNC200
Prodotto Headset
Lingua Italiaans, Engels, Duits, Frans, Spaans, Zweeds, Deens, Pools, Turks, Slowaaks, Grieks, Hongaars
Tipo di file PDF

Domande frequenti

Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo Advent ADE-HSNC200 .

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

ManualeD'uso.it

Stai cercando un manuale? ManualeD'uso.it farà in modo che tu possa trovare il manuale che stai cercando in un attimo. Il nostro database contiene più di 1 milione di manuali in formato PDF di oltre 10.000 marchi. Ogni giorno aggiungiamo i manuali più recenti in modo che sia sempre possibile trovare il prodotto che stai cercando. È molto semplice: basta digitare il marchio e il tipo di prodotto nella barra di ricerca e immediatamente visualizzerai gratuitamente il manuale di tua scelta online.

ManualeD'uso.it

© Copyright 2021 ManualeD'uso.it. Tutti I diritti riservati.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Leggi di più