AudioSonic HP-1641 manuale

AudioSonic HP-1641
(1)
  • Numero di pagine: 1
  • Tipo di file: PDF
EN

Instruction Manual

NL

Gebruiksaanwijzing

fr

Mode d’emploi

dE

Bedienungsanleitung

Es

Manual de instrucciones

pt

Manual de Instruções

pL

Instrukcje użytkowania

it

Istruzioni per l’uso

sV

Bruksanvisning

cs

Návod na použití

sk

Návod na použitie

1
5
2
7
6
4
3
8
POPIS SÚČASTÍ
1. Predchádzajúce tlačidlo
2. Ďalšie tlačidlo
3. Svetelný indikátor
4. Viacfunkčné tlačidlo
5. Hlasitosť nižšie
6. Hlasitosť vyššie
7. Vstup nabíjania
8. Vstavaný mikrofón
PRED PRVÝM POUŽITÍM
Nabíjanie slúchadiel
• Použite USB kábel na pripojenie slúchadiel k vášmu počítaču.
• Červené svetielko zapnuté: nabíjanie
• Červené svetielko vypnuté: plne nabité
• Čas nabíjania bude asi 2,5 hodiny.
POUŽÍVANIE
Režim párovania
Uistite sa, že slúchadlá sú vypnuté. Stlačte a podržte viacfunkčné tlačidlo asi 5 sekúnd a uvoľnite až pokým
indikátor svetielka nebliká na červeno a svieti na modro.
Zapnutie
Stlačte a podržte viacfunkčné tlačidlo asi 3 sekundy a uvoľnite až pokým modré svetielko nebliká.
Vypnutie
• Stlačte a podržte viacfunkčné tlačidlo asi 5 sekúnd a uvoľnite až pokým slúchadlá nebudú vypnuté.
• Poznámka: v režime párovania budú slúchadlá automaticky prepnuté do pohotovostného režimu ak nie je
spravený žiaden pár s akýmkoľvek zariadením asi počas viac ako 2 minút.
• Poznámka: ak nie je žiadne spojenie do 5 minút vykonané, slúchadlá sa automaticky vypnú.
Spárovanie s mobilným telefónom
• Uistite sa, že vzdialenosť medzi slúchadlami a mobilným telefónom je do 1 metra.
• Nechajte slúchadlá vstúpiť do párovacieho režimu.
• Aktivujte funkciu Bluetooth na mobilnom telefóne a hľadajte zariadenia Bluetooth. Vyberte na zozname
"HP-164X".
• Po úspešnom napojení, modré svetielko na slúchadlách zabliká dvakrát každé štyri sekundy.
Spárovanie s počítačom
• Uistite sa, že používate počítač s funkciou Bluetooth.
• Nechajte slúchadlá vstúpiť do párovacieho režimu.
• Aktivujte voľbu Bluetooth na počítači a vyberte "pridať zariadenie" a vyberte "HP-164X".
• Po úspešnom napojení, modré svetielko na slúchadlách zabliká dvakrát každé štyri sekundy.
• Poznámka: keď sú raz zariadenia spárované, žiadne párovanie nebude potrebné na druhýkrát.
• Poznámka: Bluetooth verzia nižšia ako V2.1 si vyžaduje heslo "0000"
Volajte a dostávajte hovory cez slúchadlá
• Odpovedanie na prichádzajúce hovory: stlačte viacfunkčné tlačidlo krátko
• Odmietnutie prichádzajúcich hovorov: Stlačte a podržte viacfunkčné tlačidlo na 2 sekundy.
• Znovu vytočte posledné číslo: rýchlo stlačte viacfunkčné tlačidlo dvakrát.
• Ukončenie hovoru: stlačte viacfunkčné tlačidlo krátko.
• Prepnutie hovoru: stlačte a podržte viacfunkčné tlačidlo na 2 sekundy, a uvoľnite až pokým nebudete počuť
varovný výstražný tón alebo signál.
• Stlmenie mikrofónu: rýchlo stlačte viacfunkčné tlačidlo dvakrát počas telefonovania.
• Zrušenie stlmenia: rýchlo stlačte viacfunkčné tlačidlo dvakrát, keď je aktivované stlmenie.
• Hlasové vytáčanie: stlačte a podržte viacfunkčné tlačidlo asi 2 sekundy a uvoľnite až pokým nebudete počuť
varovný výstražný signál.
• Poznámka: niektoré mobilné telefóny nie sú použiteľné a platné pre funkcie v zozname vyššie.
POPIS SOUČÁSTÍ
1. Tlačítko Předchozí
2. Tlačítko Další
3. Světelný indikátor
4. Multifunkční tlačítko
5. Snížení hlasitosti
6. Zvýšení hlasitosti
7. Vstup nabíjení
8. Vestavěný mikrofon
PØED PRVNÍM POUŽITÍM
Nabijte sluchátka
• Použijte kabel USB pro připojení sluchátek k Vašemu počítači.
• Červená kontrolka svítí: nabíjí se
• Červená kontrolka zhasla: plně nabito
• Čas nabíjení bude kolem 2,5 hodin.
POUŽITÍ
Režim párování
Zajistěte, aby byla sluchátka vypnutá. Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko na cca 5 sekund a uvolněte ho
poté, až kontrolka bliká červeně a modře.
Zapnutí
Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko na cca 3 sekundy a uvolněte ho poté, až kontrolka bliká modře.
Vypnutí
• Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko na cca 5 sekund dokud se sluchátka nevypnou.
• Poznámka: v režimu párování se sluchátka automaticky přepnou do standby režimu, když po dobu 2 minut
nedojde se spárování s nějakým zařízením.
• Poznámka: když po dobu 5ti minut nedojde ke spárování, sluchátka se automaticky vypnou.
Spárování s mobilním telefonem
• Zajistěte, aby nebyla vzdálenost mezi sluchátky a telefonem větší než 1 metr.
• Zajistěte, aby sluchátka vstoupila do režimu párování.
• V telefonu zapněte funkci Bluetooth a nechte vyhledat zařízení Bluetooth. Ze seznamu vyberte "HP-164X".
• Po úspěšném připojení bude modrá kontrolka na sluchátkách blikat vždy dvakrát během každých 4 sekund.
Spárování s počítačem
• Musíte mít počítač s funkcí Bluetooth.
• Zajistěte, aby sluchátka vstoupila do režimu párování.
• Na počítači zapněte funkci Bluetooth, zvolte "přidat zařízení" a vyberte "HP-164X".
• Po úspěšném připojení bude modrá kontrolka na sluchátkách blikat vždy dvakrát během každých 4 sekund.
• Poznámka: jakmile jsou zařízení jednou spárována, příště už není potřeba je párovat.
• Poznámka: verze Bluetooth nižší než V2.1 bude vyžadovat heslo "0000".
Volejte a dostávejte hovory z/do sluchátek
• Přijem příchozích hovorů: stiskněte krátce multifunkční tlačítko.
• Odmítnutí příchozích hovorů: stiskněte a podržte multifunkční tlačítko na 2 sekundy.
• Vytočení posledně volaného čísla: dvakrát rychle po sobě stiskněte multifunkční tlačítko.
• Ukončení hovoru: stiskněte krátce multifunkční tlačítko.
• Přepnutí hovorů: stiskněte a podržte multifunkční tlačítko na 2 sekundy a uvolněte ho poté, co uslyšíte
varovný signál.
• Vypnutí mikrofonu: dvakrát stiskněte rychle multifunkční tlačítko během hovoru.
• Ukončení vypnutí mikrofonu: dvakrát stiskněte rychle multifunkční tlačítko, když byla dříve aktivována
funkce ztišení.
• Hlasové vytáčení: stiskněte a podržte multifunkční tlačítko na 2 sekundy a uvolněte ho poté, co uslyšíte
varovný signál.
• Poznámka: některé mobilní telefony nemají funkce, které jsme výše vyjmenovali.
BESKRIVNING AV DELAR
1. Föregående knapp
2. Nästa knapp
3. Indikatorlampa
4. Flerfunktionsknapp
5. Volym ned
6. Volym upp
7. Laddningsingång
8. Inbyggd mikrofon
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
Ladda headsetet
• Använd USB-kabeln för att ansluta headsetet till datorn.
• Rött ljus på: laddar
• Rött ljus av: fulladdad
• Laddningstiden kommer att vara cirka 2,5 timmar.
ANVÄNDNING
Ihopparningsläge
Se till att headsetet är avstängt. Tryck och håll nere flerfunktionsknappen i ca 5 sekunder och släpp den när
indikatorlampan blinkar rött och blått ljus.
Slå på
Tryck och håll nere flerfunktionsknappen i ca 3 sekunder och släpp den när det blå ljuset blinkar.
Stäng av
• Tryck och håll nere flerfunktionsknappen i ca 5 sekunder tills headsetet stängs av.
• Obs: i hopparningsläge går headsetet automatiskt till standby-läge om ingen parning görs med några enheter
under 2 minuter.
• Obs: om ingen anslutning görs under 5 minuter kommer headsetet automatiskt att stängas av.
Para ihop med en mobiltelefon
• Se till att avståndet mellan headsetet och mobiltelefonen är inom 1 meter.
• Gör så att headsetet går in i ihopparningsläge.
• Aktivera Bluetooth-funktionen på mobilen och sök efter Bluetooth-enheter. Välj "HP-164X" i listan.
• Efter en lyckad anslutning kommer den blå lampan på headsetet att blinka två gånger var fjärde sekund.
Para ihop med datorn
• Kontrollera att du använder en dator med Bluetooth-funktion.
• Gör så att headsetet går in i ihopparningsläge.
• Aktivera Bluetooth-alternativet på datorn, välj "Lägg till enhet" och välj "HP-164X".
• Efter en lyckad anslutning kommer den blå lampan på headsetet att blinka två gånger var fjärde sekund.
• Obs: när enheterna parats ihop, kommer ingen parning att behövas nästa gång.
• Obs: en Bluetooth version lägre än V2.1 kommer att behöva lösenordet "0000"
Ringa och ta emot samtal via headsetet
• Besvara inkommande samtal: tryck på flerfunktionsknappen kort
• Avvisa inkommande samtal: Tryck och håll nere flerfunktionsknappen i 2 sekunder.
• Återuppringning av det senaste numret: tryck snabbt på flerfunktionsknappen två gånger.
• Avsluta samtal: Tryck på flerfunktionsknappen kort.
• Växla mellan samtal: tryck och håll nere flerfunktionsknappen i 2 sekunder och släpp den tills du hör
varningssignalen.
• Mikrofonljudavstängning: tryck snabbt på flerfunktionsknappen två gånger under samtal.
• Avbryt ljudavstängning: tryck snabbt på flerfunktionsknappen två gånger när ljudavstängning är aktiverat.
• Röstuppringning: tryck och håll nere flerfunktionsknappen i 2 sekunder och släpp den tills du hör
varningssignalen.
• Obs: vissa mobiltelefoner är inte tillämpliga för de funktioner som anges ovan.
DESCRIZIONE DELLE PARTI
1. Tasto precedente
2. Tasto successivo
3. Indicatore luminoso
4. Tasto multifunzione
5. Volume giù
6. Volume su
7. Ingresso carica
8. Microfono incorporato
PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
Caricare la cuffia
• Usare il cavo USB per collegare la cuffia al computer.
• Luce rossa accesa: in carica
• Luce rossa spenta: ricarica completata
• Il tempo di caricamento sarà di circa 2,5 ore.
UTILIZZO
Modalità accoppiamento
Assicurarsi che la cuffia sia spenta. Premere e tenere premuto il tasto multifunzione per circa 5 secondi e rilasciarlo
finché l'indicatore luminoso lampeggia luce rossa e blu.
Accensione
Premere e tenere premuto il tasto multifunzione per circa 3 secondi e rilasciarlo finché la luce blu lampeggia.
Spegnimento
• Premere e tenere premuto il tasto multifunzione per circa 5 secondi finché la cuffia si spegne.
• Nota: in modalità accoppiamento la cuffia passerà automaticamente alla modalità standby se non si effettua
l'accoppiamento con un dispositivo per oltre 2 minuti.
• Nota: se non si effettua alcuna connessione per 5 minuti la cuffia si spegnerà automaticamente.
Accoppiamento con telefono cellulare
• Assicurarsi che la distanza tra la cuffia ed il telefono cellulare sia entro 1 metro.
• Fare accedere la cuffia alla modalità accoppiamento.
• Attivare la funzione Bluetooth sul telefono cellulare e cercare i dispositivi Bluetooth. Selezionare "HP-
164X"nell'elenco.
• Dopo un collegamento effettuato correttamente, la luce blu della cuffia lampeggerà due volte ogni quattro
secondi.
Accoppiamento con il computer
• Assicurarsi che si sta utilizzando un computer con funzione Bluetooth.
• Fare accedere la cuffia alla modalità di accoppiamento.
• Attivare l'opzione Bluetooth sul computer, selezionare "aggiungi dispositivo" e selezionare "HP-164X".
• Dopo un collegamento effettuato correttamente, la luce blu della cuffia lampeggerà due volte ogni quattro
secondi.
• Nota: una volta effettuato l'accoppiamento, non sarà necessario effettuarlo nuovamente la volta successiva.
• Nota: una versione Bluetooth inferiore a V2.1 richiederà la password "0000"
Effettuare e ricevere chiamate attraverso la cuffia
• Rispondere chiamate in entrata: premere brevemente il tasto multifunzione
• Rifiutare chiamate in entrata: Premere e tenere premuto il tasto multifunzione per 2 secondi.
• Richiamare l'ultimo numero: premere rapidamente per due volte il tasto multifunzione.
• Terminare la chiamata: premere brevemente il tasto multifunzione.
• Commutazione chiamata: premere e tenere premuto il tasto multifunzione per 2 secondi e rilasciarlo finché
non si sente il tono di avviso.
• Microfono muto: premere velocemente il tasto multifunzione per due volte durante la chiamata.
• Annullare il muto: premere rapidamente il tasto multifunzione due volte quando il muto è attivato.
• Chiamata vocale: premere e tenere premuto il tasto multifunzione per 2 secondi e rilasciarlo quando si sente
il tono di avviso.
• Nota: in alcuni telefoni cellulari le funzioni elencate sopra non sono applicabili.
OPIS CZĘŚCI
1. Przycisk przejścia wstecz
2. Przycisk przejścia dalej
3. Wskaźnik świetlny
4. Przycisk wielofunkcyjny
5. Ciszej
6. Głośniej
7. Wejście ładowania
8. Wbudowany mikrofon
PRZED PIERWSZE UŻYTKOWANIE
Ładowanie zestawu słuchawkowego
• Podłącz zestaw słuchawkowy do komputera za pomocą kabla USB.
• Czerwony wskaźnik włączony: ładowanie
• Czerwony wskaźnik wyłączony: pełne naładowanie
• Czas ładowania wynosi około 2,5 godziny.
UŻYTKOWANIE
Tryb parowania
Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest wyłączony. Naciśnij przycisk wielofunkcyjny i przytrzymaj go przez około
5 sekund, a następnie zwolnij, gdy wskaźnik świetlny zacznie migać na czerwono i niebiesko.
Włączanie
Naciśnij przycisk wielofunkcyjny i przytrzymaj go przez około 3 sekundy, a następnie zwolnij, gdy wskaźnik
zacznie migać na niebiesko.
Wyłączanie
• Naciśnij przycisk wielofunkcyjny i przytrzymaj go przez około 5 sekund, do momentu wyłączenia zestawu
słuchawkowego.
• Uwaga: w trybie parowania zestaw słuchawkowy przełączy się automatycznie do trybu gotowości, jeśli w
ciągu 2 minut nie zostanie wykonane parowanie z żadnym urządzeniem.
• Uwaga: jeśli w ciągu 5 minut nie zostanie nawiązane żadne połączenie, zestaw słuchawkowy automatycznie
się wyłączy.
Parowanie z telefonem komórkowym
• Upewnij się, że odległość między zestawem słuchawkowym a telefonem komórkowym nie przekracza 1 metra.
• Włącz tryb parowania zestawu słuchawkowego.
• Uaktywnij funkcję Bluetooth telefonu komórkowego i wyszukaj urządzenia Bluetooth. Wybierz z listy
urządzenie „HP-164X”.
• Po pomyślnym nawiązaniu połączenia niebieski wskaźnik zestawu słuchawkowego będzie migał dwa razy
co cztery sekundy.
Parowanie z komputerem
• Upewnij się, że używany komputer jest wyposażony w funkcję Bluetooth.
•
Włącz tryb parowania zestawu słuchawkowego.
• Uaktywnij funkcję Bluetooth komputera, wybierz polecenie „dodania urządzenia” i wybierz urządzenie „HP-164X”.
• Po pomyślnym nawiązaniu połączenia niebieski wskaźnik zestawu słuchawkowego będzie migał dwa razy
co cztery sekundy.
• Uwaga: jeśli urządzenia zostaną sparowane, przy następnej próbie ich połączenia parowanie nie będzie juz konieczne.
• Uwaga: w przypadku funkcji Bluetooth w wersji niższej niż 2.1 wymagane będzie wprowadzenie hasła „0000”.
Nawiązywanie i odbieranie połączeń za pomocą zestawu słuchawkowego
• Odbieranie połączeń przychodzących: naciśnij na krótko przycisk wielofunkcyjny.
• Odrzucanie połączeń przychodzących: naciśnij przycisk wielofunkcyjny i przytrzymaj go przez 2 sekundy.
• Ponowne wybieranie ostatniego numeru: naciśnij szybko dwa razy przycisk wielofunkcyjny.
• Kończenie połączenia: naciśnij na krótko przycisk wielofunkcyjny.
• Przełączanie połączeń: naciśnij przycisk wielofunkcyjny i przytrzymaj go przez 2 sekundy, a następnie zwolnij
po usłyszeniu dźwięku ostrzegawczego.
• Wyciszanie mikrofonu: naciśnij szybko dwa razy przycisk wielofunkcyjny podczas trwania połączenia.
• Anulowanie wyciszenia: naciśnij szybko dwa razy przycisk wielofunkcyjny, gdy wyciszenie zostało włączone.
• Wybieranie głosowe: naciśnij przycisk wielofunkcyjny i przytrzymaj go przez 2 sekundy, a następnie zwolnij po
usłyszeniu dźwięku ostrzegawczego.
• Uwaga: niektóre telefony komórkowe nie obsługują wymienionych powyżej funkcji.
PARTS DESCRIPTION
1. Previous key
2. Next key
3. Indicator light
4. Multifunction key
5. Volume down
6. Volume up
7. Charge input
8. Built in microphone
BEFORE THE FIRST USE
Charge the headset
• Use the USB cable to connect the headset to your computer.
• Red light on: charging
• Red light off: fully charged
• Charge time will be about 2,5 hours.
USE
Pairing mode
Make sure the headset is switched off. Press and hold the multifunction key for about 5 seconds and release it
until the indicator light flash red and blue light.
Switch on
Press and hold the multifunction key for about 3 seconds and release until the blue light flash.
Switch off
• Press and hold the multifunction key for about 5 seconds until the headset switches off.
• Note: in the pairing mode the headset is will automatically switch to the standby mode if no pair is made with
any devices over 2 minutes.
• Note: if no connection is made for 5 minutes the headset will automatically be switched off.
Pair with a cell phone
• Make sure the distance between the headset and the cell phone is within 1 meter.
• Make the headset enter into the pairing mode.
• Activate the Bluetooth function on the cell phone and search for Bluetooth devices. Select "HP-164X" in
the list.
• After a successful connection, the blue light of the headset will flash twice every four seconds.
Pair with the computer
• Make sure you use a computer with Bluetooth function.
• Make the headset enter into the pairing mode.
• Activate the Bluetooth option on the computer, select "add device" and select "HP-164X".
• After a successful connection, the blue light of the headset will flash twice every four seconds.
• Note: once paired, no pairing will be needed next time.
• Note: a Bluetooth version lower than V2.1 will require for the password "0000"
Make and receive calls through the headset
• Answering coming calls: press the multifunction key shortly
• Refuse coming calls: Press and hold the multifunction key for 2 seconds.
• Redial the last number: rapidly press the multifunction key twice.
• End call: press the multifunction key shortly.
• Call switching: press and hold the multifunction key for 2 seconds, and release it until hearing the warning tone.
• Microphone mute: fast press the multifunction key twice during calling.
• Cancel the mute: rapidly press the multifunction key twice when mute is activated.
• voice dial: press and hold the multifunction key for 2 seconds and release it until you hear the warning tone.
• Note: some cell phones are not applicable for the functions listed above.
ONDERDELENBESCHRIJVING
1. Vorige knop
2. volgend knop
3. Indicatielampje
4. Multifunctionele knop
5. Volume omlaag
6. Volume omhoog
7. Ingang oplader
8. Ingebouwde microfoon
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Laad de headset op
• Gebruik de USB-kabel om de headset te verbinden met de computer.
• Rood lampje aan: opladen
• Rood lampje uit: volledig opgeladen
• Oplaadtijd bedraagt ca. 2,5 uur.
GEBRUIK
Koppelmodus
Wees er zeker van dat de headset is uitgeschakeld. Druk op de multifunctionele knop en houd deze knop ca. 5
seconden lang ingedrukt, totdat het indicatielampje rood en blauw knippert.
Inschakelen
Druk op de multifunctionele knop en houd deze knop ca. 3 seconden lang ingedrukt, totdat het blauwe
indicatielampje knippert.
Uitschakelen
• Druk op de multifunctionele knop en houd deze knop ca. 5 seconden lang ingedrukt, totdat de headset
wordt uitgeschakeld.
• Opmerking: in de koppelmodus schakelt de headset automatisch naar de standby-modus, als er binnen 2
minuten geen koppeling wordt gemaakt met een ander apparaat.
• Opmerking: als er binnen 5 minuten geen verbinding wordt gemaakt, schakelt de headset automatisch uit.
Koppelen met een mobiele telefoon
• Zorg ervoor dat de afstand tussen de headset en de mobiele telefoon maximaal 1 meter bedraagt.
• Schakel de headset in de koppelmodus.
• Activeer de Bluetooth-functie op de mobiele telefoon en zoek naar Bluetooth-apparaten. Selecteer "HP-164X"
uit de lijst.
• Als de verbinding succesvol is, zal het blauwe indicatielampje van de headset elke vier seconden twee keer
knipperen.
Koppelen met de computer
• Gebruik een computer met Bluetooth-functie.
• Wees er zeker van dat de headset in de koppelmodus is geschakeld.
• Activeer de Bluetooth-functie op de computer, selecteer "apparaat toevoegen" en selecteer "HP-164X" uit
de lijst.
• Als de verbinding succesvol is, zal het blauwe indicatielampje van de headset elke vier seconden twee keer knipperen.
• Opmerking: als de koppeling heeft plaatsgevonden, zal het niet nodig zijn om het apparaat de keer erna
te koppelen.
• Opmerking: een Bluetooth-versie lager dan V2.1 vereist het wachtwoord "0000"
Bellen en oproepen ontvangen via de headset
• Inkomende oproepen beantwoorden: druk kort op de multifunctionele knop
• Inkomende oproepen weigeren: houd de multifunctionele knop 2 seconden lang ingedrukt.
• Het laatste nummer herhalen: druk twee keer snel op de multifunctionele knop.
• Oproep beëindigen: druk kort op de multifunctionele knop.
• Wisselgesprek: houd de multifunctionele knop 2 seconden lang ingedrukt, totdat er een waarschuwingstoon
klinkt.
• Microfoon dempen: druk twee keer snel op de multifunctionele knop tijdens het gesprek.
• Microfoon dempen annuleren: druk twee keer snel op de multifunctionele knop als de mute-functie is ingeschakeld.
• Spraakoproep: houd de multifunctionele knop 2 seconden lang ingedrukt, totdat er een waarschuwingstoon
klinkt.
• Opmerking: sommige mobiele telefoons zijn niet compatibel met bovengenoemde functies.
DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Touche précédente
2. Touche suivante
3. Témoin lumineux
4. Touche multifonction
5. Volume bas
6. Volume haut
7. Entrée de chargement
8. Microphone intégré
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Chargez le casque d'écoute
• Utilisez le câble USB pour relier le casque d'écoute à votre ordinateur.
• Témoin lumineux rouge allumé : en charge
• Témoin lumineux rouge éteint : entièrement chargé
• La durée de charge est d'environ 2,5 heures
UTILISATION
Mode d'association
Vérifiez que le casque d'écoute est éteint. Appuyez de façon prolongée sur la touche multifonction pendant
environ 5 secondes et relâchez après que le témoin lumineux clignote de rouge à bleu.
Mise en marche
Appuyez de façon prolongée sur la touche multifonction pendant environ 3 secondes et relâchez après que le
témoin lumineux bleu clignote
Mise à l'arrêt
• Appuyez de façon prolongée sur la touche multifonction pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que le
casque d'écoute s'éteigne.
• Remarque : en mode association, le casque d'écoute passera automatique en mode veille si aucune
association avec un dispositif n'est établie après 2 minutes.
• Remarque : si aucune connexion n'est établie après 5 minutes, le casque d'écoute s'éteindra automatiquement.
Association avec un téléphone mobile
• Vérifiez que la distance entre le casque d'écoute et le téléphone mobile ne dépasse pas 1 mètre.
• Placez le casque d'écoute en mode d'association.
• Activez la fonction Bluetooth sur le téléphone mobile et détectez les dispositifs Bluetooth disponibles.
Sélectionnez le dispositif "HP-164X" dans la liste.
• Après avoir établi avec succès une connexion, le témoin lumineux du casque d'écoute clignotera deux fois
toutes les quatre secondes.
Association avec un ordinateur
• Vérifiez que l'ordinateur dispose d'une fonction Bluetooth.
• Placez le casque d'écoute en mode d'association.
• Activez l'option Bluetooth sur l'ordinateur, sélectionnez "Ajout d'un dispositif" et sélectionnez le dispositif "HP-164X".
• Après avoir établi avec succès une connexion, le témoin lumineux bleu du casque d'écoute clignotera deux
fois toutes les quatre secondes.
• Remarque : une fois associée, il ne sera plus nécessaire d'effectuer à nouveau l'association.
• Remarque : l'association avec un dispositif Bluetooth inférieur à la version 2.1 nécessite le mot de passe "0000"
Effectuer et recevoir des appels avec le casque d'écoute
• Répondre à des appels entrants : Appuyez brièvement sur la touche multifonction
• Refuser des appels entrants : Appuyez de façon prolongée sur la touche multifonction pendant 2 secondes.
• Recomposer le dernier numéro : appuyez rapidement deux fois sur la touche multifonction.
• Mettre fin à un appel : appuyez brièvement sur la touche multifonction,
• Mettre un appel en attente : appuyez de façon prolongée sur la touche multifonction pendant 2 secondes et
relâchez-la lorsque vous entendez un son d'avertissement.
• Couper le microphone : appuyez rapidement deux fois sur la touche multifonction pendant un appel.
• Réactiver le microphone : appuyez rapidement deux fois sur la touche multifonction alors que le microphone
est coupé,
• Numérotation vocale : appuyez de façon prolongée sur la touche multifonction pendant 2 secondes et
relâchez-la lorsque vous entendez un son d'avertissement.
• Remarque : les fonctions ci-dessus ne sont pas disponibles avec certains téléphones mobiles.
TEILEBESCHREIBUNG
1. Taste Zurück
2. Taste Weiter
3. Kontrolllampe
4. Multifunktionstaste
5. Lautstärke -
6. Lautstärke +
7. Ladeeingang
8. Integriertes Mikrofon
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG
Headset laden
• Das Headset über das USB-Kabel mit dem Computer verbinden.
• Rote Leuchte an: Laden
• Rote Leuchte aus: Vollständig aufgeladen
• Ladedauer beträgt ca. 2,5 Stunden.
ANWENDUNG
Pairing-Modus
Stellen Sie sicher, dass das Headset ausgeschaltet ist. Halten Sie die Multifunktionstaste ca. 5 Sekunden gedrückt
und lösen Sie sie, wenn die Kontrollleuchte rot und blau blinkt.
Einschalten
Halten Sie die Multifunktionstaste ca. 3 Sekunden gedrückt und lösen Sie sie, wenn die blaue Leuchte blinkt.
Ausschalten
• Halten Sie die Multifunktionstaste ca. 5 Sekunden gedrückt, bis sich das Headset ausschaltet.
• Hinweis: Im Pairing-Modus schaltet das Headset automatisch in den Standby-Modus, wenn innerhalb von 2
Minuten kein Pairing mit anderen Geräten stattfindet.
• Hinweis: Wenn innerhalb von 5 Minuten keine Verbindung hergestellt wird, schaltet sich das Headset
automatisch aus.
Pairing mit einem Mobiltelefon
• Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Headset und Mobiltelefon nicht größer als 1 m ist.
• Rufen Sie am Headset den Pairing-Modus auf.
• Aktivieren Sie am Mobiltelefon die Bluetooth-Funktion und suchen Sie nach Bluetooth-Geräten. Wählen Sie
"HP-164X" aus der Liste.
• Nach einer erfolgreichen Verbindung blinkt die blaue Leuchte am Headset alle vier Sekunden zweimal.
Pairing mit dem Computer
• Sie müssen einen Computer mit Bluetooth-Funktion verwenden.
• Rufen Sie am Headset den Pairing-Modus auf.
• Aktivieren Sie am Computer die Bluetooth-Option, wählen Sie "Gerät hinzufügen" und wählen Sie "HP-164X".
• Nach einer erfolgreichen Verbindung blinkt die blaue Leuchte am Headset alle vier Sekunden zweimal.
• Hinweis: Nach einem Pairing ist kein weiteres Pairing erforderlich.
• Hinweis: Eine Bluetooth-Version unter V2.1 erfordert das Passwort "0000".
Über das Headset Anrufe tätigen und entgegennehmen
• Eingehende Anrufe beantworten: Drücken Sie kurz die Multifunktionstaste.
• Eingehende Anrufe abweisen: Halten Sie die Multifunktionstaste 2 Sekunden gedrückt.
• Wahlwiederholung: Drücken Sie die Multifunktionstaste schnell zweimal.
• Anfruf beenden: Drücken Sie kurz die Multifunktionstaste.
• Anrufe umleiten: Halten Sie die Multifunktionstaste 2 Sekunden gedrückt und lösen Sie sie, wenn Sie den
Warnton hören.
• Mikrofon stummschalten: Drücken Sie während eines Anrufs die Multifunktionstaste schnell zweimal.
• Stummschaltung abbrechen: Drücken Sie die Multifunktionstaste schnell zweimal, wenn die Stummschaltung
aktiviert ist.
• Sprachwahl: Halten Sie die Multifunktionstaste 2 Sekunden gedrückt und lösen Sie sie, wenn Sie den
Warnton hören.
• Hinweis: Einige Mobiltelefone sind für die oben aufgelisteten Funktionen nicht anwendbar.
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS
1. Tecla anterior
2. Tecla siguiente
3. Indicador luminoso
4. Tecla multifunción
5. Bajar volumen
6. Subir volumen
7. Entrada de carga
8. Micrófono integrado
ANTES DEL PRIMER USO
Cargue los cascos
• Utilice el cable USB para conectar los cascos al ordenador.
• Luz roja encendida: cargando
• Luz roja apagada: totalmente cargado
• El tiempo de carga será de unas 2,5 horas.
USO
Modo de emparejamiento
Asegúrese de que los cascos están apagados. Presione y mantenga la tecla multifunción durante unos 5
segundos y suéltela hasta que el indicador luminoso destelle en rojo y azul.
Encendido
Presione y mantenga la tecla multifunción durante unos 3 segundos y suéltela hasta que destelle la luz azul.
Apagado
• Presione y mantenga la tecla multifunción durante unos 5 segundos y suéltela hasta que los cascos se
apaguen.
• Nota: en el modo de emparejamiento los cascos cambian automáticamente al modo de espera si no se realiza
un emparejamiento con algún dispositivo en 2 minutos.
• Nota: si no se hace una conexión durante 5 minutos los cascos se apagarán automáticamente.
Emparejar con un teléfono móvil
• Asegúrese de que la distancia entre los cascos y el teléfono móvil es menos de 1 metro.
• Ponga los cascos en el modo de emparejamiento.
• Active la función Bluetooth en el teléfono móvil y busque los dispositivos Bluetooth. Seleccione "HP-164X"
en la lista.
• Después de una conexión exitosa, la luz azul de los cascos destellarán dos veces cada cuatro segundos.
Emparejar con el ordenador
• Asegúrese de que utiliza un ordenador con función Bluetooth.
• Ponga los cascos en el modo de emparejamiento.
• Active la opción Bluetooth en el ordenador, seleccione "añadir dispositivo" y seleccione "HP-164X".
• Después de una conexión exitosa, la luz azul de los cascos destellarán dos veces cada cuatro segundos.
• Nota: una vez emparejados, la próxima vez ya no es necesario un emparejamiento.
• Nota: una versión de Bluetooth inferior a la V2.1 necesitará la contraseña "0000".
Haga y reciba llamadas a través de los cascos
• Responder a llamadas entrantes: apriete brevemente la tecla multifunción
• Rechazo de llamadas entrantes: Apriete y mantenga la tecla multifunción durante 2 segundos.
• Remarcar el último número: apriete rápidamente la tecla multifunción dos veces.
• Fin de llamada: apriete brevemente la tecla multifunción.
• Cambio de llamadas: apriete y mantenga la tecla multifunción durante 2 segundos y suéltela hasta oír el
todo de advertencia.
• Silenciar micrófono: apriete rápido la tecla multifunción dos veces durante una llamada.
• Cancelar el silencio: apriete rápido la tecla multifunción dos veces cuando esté activado el silencio.
• marcación por voz: apriete y mantenga la tecla multifunción durante 2 segundos y suéltela hasta oír el todo
de advertencia.
• Nota: algunos teléfonos móviles no son compatibles con las funciones enumeradas antes.
DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES
1. Tecla retroceder
2. Tecla avançar
3. Luz indicadora
4. Luz de avaria
5. Diminuição de volume
6. Aumento de volume
7. Entrada de energia
8. Microfone inbutido
ANTES PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
Carregar os auscultadores
• Utilizar o cabo USB para ligar os auscultadores ao computador
• Luz vermelha acesa: a carregar
• Luz vermelha apagada: carregamento completo
• O carregamento dura cerca de 2,5h.
UTILIZAÇÃO
Modo de Emparelhamento
Certifique-se que os auscultadores estão desligados. Pressione a tecla multifunções cerca de 5 segundos e
liberte-a até as luzes indicadoras vermelha e azul piscarem.
Ligar
Pressione a tecla multifunções cerca de 3 segundos liberte-a até a luz indicadora azul piscar.
Desligar
• Pressione a tecla multifunções cerca de 5 segundos até os auscultadores se desligarem.
• Atenção: No modo de emparelhamento, os auscultadores entrarão automaticamente em modo de espera se
nenhum dispositivo for emparelhado nos 2 minutos seguintes.
• Atenção: se nenhuma ligação for efetuada nos 5 minutos seguintes, os auscultadores desligar-se-ão
automaticamente.
Emparelhamento com telemóvel
• Certifique-se que a distância entre os auscultadores e o telemóvel é inferior a 1m.
• Inicie o modo de emparelhamento dos auscultadores.
• Ativar a função Bluetooth do telemóvel e iniciar a busca de dispositivos Bluetooth. Selecionar "HP-164X"
na lista.
• Assim que a ligação for bem sucedida, a luz azul dos auscultadores começará a piscar duas vezes em cada
quatro segundos.
Emparelhamento com computador
• Certifique-se que o computador possui a função Bluetooth.
• Inicie o modo de emparelhamento dos auscultadores.
• Ativar a função Bluetooth do computador, selecione "adicionar dispositivo" e selecione "HP-164X".
• Assim que a ligação for bem sucedida, a luz azul dos auscultadores começará a piscar duas vezes em cada
quatro segundos.
• Atenção: uma vez efectuado o emparelhado, não será necessário efetuá-lo de novo.
• Atenção: as versões anteriores à versão Bluetooth V2.1 irão necessitar da palavra-chave "0000"
Fazer e receber chamadas através dos auscultadores
• Atender chamadas: pressione rapidamente a tecla multifunções.
• Recusar chamadas: pressione a tecla multifunções durante 2 segundos.
• Remarcação do último número: pressione duas vezes rapidamente a tecla multifunções.
• Terminar a chamada: pressione rapidamente a tecla multifunções.
• Alternar entre chamadas: pressione a tecla multifunções durante 2 segundos e liberte-a assim que ouvir o
sinal de aviso.
• Tirar o som ao microfone: pressione duas vezes rapidamente a tecla multifunções durante a chamada.
• Repor o som: pressione duas vezes a tecla multifunções se o som tiver sido desativado.
• Marcação por voz: pressione a tecla multifunções durante 2 segundos e liberte-a assim que ouvir o sinal
de aviso.
• Atenção: as funções acima listadas poderão não estar disponíveis em alguns telemóveis.

EN Instruction manual

Headphone

PT Manual de utilizador

Auriculares

PL Instrukcja obsługi

Sluchawki

IT Manuale utente

Cuffie

SV Bruksanvisning

Hörlurar

CS Návod na použití

Sluchátko

SK Návod na použitie

Sluchátko

NL Gebruiksaanwijzing

Hoofdtelefoon

FR Mode d'emploi

Casque

DE Bedienungsanleitung

Kopfhörer

ES Manual de usuario

Auriculares

AudioSonic HP-1641

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul AudioSonic HP-1641 o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di AudioSonic HP-1641 rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il AudioSonic HP-1641. Il manuale rientra nella categoria Cuffia ed è stato valutato da 1 persone con una media di 7.5. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese. Hai domande sul AudioSonic HP-1641 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche AudioSonic HP-1641

Quando le prestazioni sono la tua priorità, affidati a una tecnologia comprovata e affidabile. Con la cella cilindrica d...
Generale
Marca AudioSonic
Modello HP-1641
Prodotto Cuffie
Lingua Italiano, Inglese
Tipo di file PDF
Dimensioni e peso
Peso 100 g
Contenuto dell'imballo
Cavi inclusi USB
Batteria
Tempo di stand-by 250 h
Tecnologia batteria Ioni di Litio
Riproduzione audio continua 10 h
Tempo di ricarica 2.5 h
Dati su imballaggio
Peso dell'imballo 260 g
Altezza imballo 200 mm
Larghezza imballo 175 mm
Profondità imballo 45 mm
Connettività
Range wireless 10 m
Tecnologia di connessione Senza fili
Bluetooth
Prestazione
Tasti di funzionamento Play/pause,Track <,Track >,Volume +,Volume -
Tipo di prodotto Cuffia
Colore del prodotto Nero
Tipo di auricolare Stereofonico
Stile d'uso Padiglione auricolare
Auricolari
Disegno auricolare Sovraurale
Mostra di più

Domande frequenti

Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo AudioSonic HP-1641 .

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui