AudioSonic HP-1645

AudioSonic HP-1645 manuale

(1)
 • PARTS DESCRIPTION
  1. Previous key
  2. Next key
  3. Indicator light
  4. Multifunction key
  5. Volume down
  6. Volume up
  7. Built in microphone
  8. Audio in jack
  9. USB charging Jack
  BEFORE THE FIRST USE
  Charge the headset
  Use the USB cable to connect the headset to your computer.
  Red light on: charging
  Red light off: fully charged
  USE
  Pairing mode
  Make sure the headset is switched off. Press and hold the
  multifunction key for about 9 seconds and release it until the indicator
  light flash red and blue light.
  Switch on
  Press and hold the multifunction key for about 4 seconds and release
  until the red light flash.
  Switch off
  Press and hold the multifunction key for about 5 seconds until
  the headset switches off.
  Note: in the pairing mode the headset is will automatically
  switch to the standby mode if no pair is made with any
  devices over 2 minutes.
  Note: if no connection is made for 5 minutes the headset will
  automatically be switched off.
  Audio in jack
  Insert the audio cable into the audio port on headset, you can listen
  music from MP3, MP4, mobile phone and PC.
  Pair with a cell phone
  Make sure the distance between the headset and the cell
  phone is within 1 meter.
  Make the headset enter into the pairing mode.
  Activate the Bluetooth function on the cell phone and search for
  Bluetooth devices. Select "HP-164X" in the list.
  After a successful connection, the blue light of the headset will
  flash twice every four seconds.
  Pair with the computer
  Make sure you use a computer with Bluetooth function.
  Make the headset enter into the pairing mode.
  Activate the Bluetooth option on the computer, select "add
  device" and select "HP-164X".
  After a successful connection, the blue light of the headset
  will flash twice every four seconds.
  Note: once paired, no pairing will be needed next time.
  Note: a Bluetooth version lower than V2.1 will require for the
  password "0000"
  Make and receive calls through the headset
  Answering coming calls: press the multifunction key shortly
  Refuse coming calls: Press and hold the multifunction key for
  2 seconds.
  Redial the last number: rapidly press the multifunction key
  twice.
  End call: press the multifunction key shortly.
  Call switching: press and hold the multifunction key for 2
  seconds, and release it until hearing the warning tone.
  voice dial: press and hold the multifunction key for 2 seconds
  and release it until you hear the warning tone.
  Note: some cell phones are not applicable for the functions
  listed above.
  GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE
  ENVIRONMENT
  This appliance should not be put into the domestic garbage
  at the end of its durability, but must be offered at a central point for
  the recycling of electric and electronic domestic appliances. This
  symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your
  attention to this important issue. The materials used in this appliance
  can be recycled. By recycling of used domestic appliances you
  contribute an important push to the protection of our environment.
  Ask your local authorities for information regarding the point of
  recollection.
  SUPPORT
  You can find all available information and spare parts at
  service.tristar.eu!
  This product is in compliance with the essential requirements
  and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC.
  The Declaration of conformity can be found on:
  www.tristar.eu
  ONDERDELENBESCHRIJVING
  1. Vorige knop
  2. volgend knop
  3. Indicatielampje
  4. Multifunctionele knop
  5. Volume omlaag
  6. Volume omhoog
  7. Ingebouwde microfoon
  8. Audio in jackplug
  9. USB oplaadingang
  VOOR HET EERSTE GEBRUIK
  Laad de headset op
  Gebruik de USB-kabel om de headset te verbinden met de
  computer.
  Rood lampje aan: opladen
  Rood lampje uit: volledig opgeladen
  GEBRUIK
  Koppelmodus
  Wees er zeker van dat de headset is uitgeschakeld. Druk op de
  multifunctionele knop en houd deze knop ca. 9 seconden lang
  ingedrukt, totdat het indicatielampje rood en blauw knippert.
  Inschakelen
  Druk op de multifunctionele knop en houd deze knop ca. 4 seconden lang
  ingedrukt, totdat het rode indicatielampje knippert.
  Uitschakelen
  Druk op de multifunctionele knop en houd deze knop ca. 5
  seconden lang ingedrukt, totdat de headset wordt uitgeschakeld.
  Opmerking: in de koppelmodus schakelt de headset
  automatisch naar de standby-modus, als er binnen 2 minuten
  geen koppeling wordt gemaakt met een ander apparaat.
  Opmerking: als er binnen 5 minuten geen verbinding wordt
  gemaakt, schakelt de headset automatisch uit.
  Audio in jackplug
  Steek de audiokabel in de audiopoort van uw hoofdtelefoon en u
  kunt luisteren naar de muziek van MP3, MP4, mobiele telefoon en
  computer.
  Koppelen met een mobiele telefoon
  Zorg ervoor dat de afstand tussen de headset en de mobiele
  telefoon maximaal 1 meter bedraagt.
  Schakel de headset in de koppelmodus.
  Activeer de Bluetooth-functie op de mobiele telefoon en zoek
  naar Bluetooth-apparaten. Selecteer "HP-164X" uit de lijst.
  Als de verbinding succesvol is, zal het blauwe indicatielampje
  van de headset elke vier seconden twee keer knipperen.
  Koppelen met de computer
  Gebruik een computer met Bluetooth-functie.
  Wees er zeker van dat de headset in de koppelmodus is
  geschakeld.
  Activeer de Bluetooth-functie op de computer, selecteer
  "apparaat toevoegen" en selecteer "HP-164X" uit de lijst.
  Als de verbinding succesvol is, zal het blauwe indicatielampje
  van de headset elke vier seconden twee keer knipperen.
  Opmerking: als de koppeling heeft plaatsgevonden, zal het
  niet nodig zijn om het apparaat de keer erna te koppelen.
  Opmerking: een Bluetooth-versie lager dan V2.1 vereist het
  wachtwoord "0000"
  Bellen en oproepen ontvangen via de headset
  Inkomende oproepen beantwoorden: druk kort op de
  multifunctionele knop
  Inkomende oproepen weigeren: houd de multifunctionele
  knop 2 seconden lang ingedrukt.
  Het laatste nummer herhalen: druk twee keer snel op de
  multifunctionele knop.
  Oproep beëindigen: druk kort op de multifunctionele knop.
  Wisselgesprek: houd de multifunctionele knop 2 seconden
  lang ingedrukt, totdat er een waarschuwingstoon klinkt.
  Spraakoproep: houd de multifunctionele knop 2 seconden
  lang ingedrukt, totdat er een waarschuwingstoon klinkt.
  Opmerking: sommige mobiele telefoons zijn niet compatibel
  met bovengenoemde functies.
  AANWIJZINGEN TER BESCHERMING VAN HET MILIEU
  Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij
  het normale huisafval worden gedeponeerd, maar dient
  bij een speciaal inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische
  en elektronische apparaten te worden aangeboden. Het symbool
  op het artikel, de gebruiksaanwijzing en de verpakking attendeert u
  hierop. De gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik. Met
  het hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een
  belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij
  uw lokale overheid naar het bedoelde inzamelpunt.
  ONDERSTEUNING
  Vind alle beschikbare informatie en onderdelen op
  service.tristar.eu!
  Dit product voldoet aan de basiseisen en andere relevante
  bepalingen van de R&TTE richtlijn 1999/5/EG.
  De conformiteitsverklaring kan gevonden worden op:
  www.tristar.eu
  DESCRIPTION DES PIÈCES
  1. Touche précédente
  2. Touche suivante
  3. Témoin lumineux
  4. Touche multifonction
  5. Volume bas
  6. Volume haut
  7. Microphone intégré
  8. Prise audio Jack
  9. Prise de rechargement USB
  AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
  Chargez le casque d'écoute
  Utilisez le câble USB pour relier le casque d'écoute à votre ordinateur.
  Témoin lumineux rouge allumé : en charge
  Témoin lumineux rouge éteint : entièrement chargé
  UTILISATION
  Mode d'association
  Vérifiez que le casque d'écoute est éteint. Appuyez de façon
  prolongée sur la touche multifonction pendant environ 9 secondes
  et relâchez après que le témoin lumineux clignote de rouge à bleu.
  Mise en marche
  Appuyez de façon prolongée sur la touche multifonction pendant environ
  4 secondes et relâchez après que le témoin lumineux rouge clignote
  Mise à l'arrêt
  Appuyez de façon prolongée sur la touche multifonction pendant
  environ 5 secondes jusqu'à ce que le casque d'écoute s'éteigne.
  Remarque : en mode association, le casque d'écoute passera
  automatique en mode veille si aucune association avec un
  dispositif n'est établie après 2 minutes.
  Remarque : si aucune connexion n'est établie après 5 minutes,
  le casque d'écoute s'éteindra automatiquement.
  Audio in jack
  Branchez le câble audio dans la prise audio du casque, vous pouvez
  écouter de la musique au format MP3, MP4, d'un téléphone portable
  et d'un PC.
  Association avec un téléphone mobile
  Vérifiez que la distance entre le casque d'écoute et le
  téléphone mobile ne dépasse pas 1 mètre.
  Placez le casque d'écoute en mode d'association.
  Activez la fonction Bluetooth sur le téléphone mobile et
  détectez les dispositifs Bluetooth disponibles. Sélectionnez le
  dispositif "HP-164X" dans la liste.
  Après avoir établi avec succès une connexion, le témoin lumineux
  du casque d'écoute clignotera deux fois toutes les quatre secondes.
  Association avec un ordinateur
  Vérifiez que l'ordinateur dispose d'une fonction Bluetooth.
  Placez le casque d'écoute en mode d'association.
  Activez l'option Bluetooth sur l'ordinateur, sélectionnez "Ajout
  d'un dispositif" et sélectionnez le dispositif "HP-164X".
  Après avoir établi avec succès une connexion, le témoin
  lumineux bleu du casque d'écoute clignotera deux fois toutes
  les quatre secondes.
  Remarque : une fois associée, il ne sera plus nécessaire
  d'effectuer à nouveau l'association.
  Remarque : l'association avec un dispositif Bluetooth inférieur
  à la version 2.1 nécessite le mot de passe "0000"
  Effectuer et recevoir des appels avec le casque d'écoute
  Répondre à des appels entrants : Appuyez brièvement sur la
  touche multifonction
  Refuser des appels entrants : Appuyez de façon prolongée sur
  la touche multifonction pendant 2 secondes.
  Recomposer le dernier numéro : appuyez rapidement deux
  fois sur la touche multifonction.
  Mettre fin à un appel : appuyez brièvement sur la touche
  multifonction,
  Mettre un appel en attente : appuyez de façon prolongée sur
  la touche multifonction pendant 2 secondes et relâchez-la
  lorsque vous entendez un son d'avertissement.
  Numérotation vocale : appuyez de façon prolongée sur la
  touche multifonction pendant 2 secondes et relâchez-la
  lorsque vous entendez un son d'avertissement.
  Remarque : les fonctions ci-dessus ne sont pas disponibles
  avec certains téléphones mobiles.
  DIRECTIVES POUR LA PROTECTION DE
  L’ENVIRONNEMENT
  Cet appareil ne doit pas être jeté aux ordures ménagères à la fin de
  sa durée de vie, mais doit être rendu à un centre de recyclage d’appareils
  ménagers électriques et électroniques. Ce symbole sur l’appareil, La notice
  d’emploi et l’emballage attirent votre attention sur ce sujet important.
  Composants utilisés dans cet appareil sont recyclables. En recyclant les
  appareils ménagers. Usagés, vous contribuez à un apport important à la
  protection de notre. Environnement. Adressez vous aux autorités locales
  pour des renseignements concernant le centre de Recyclage.
  SUPPORT
  Toutes les informations et les pièces détachées sont disponibles sur
  service.tristar.eu !
  Ce produit est conforme aux conditions essentielles et aux autres
  dispositions pertinentes de la directive R&TTE 1999/5/CE.
  La déclaration de conformité peut être consultée sur :
  www.tristar.eu
  TEILEBESCHREIBUNG
  1. Taste Zurück
  2. Taste Weiter
  3. Kontrolllampe
  4. Multifunktionstaste
  5. Lautstärke -
  6. Lautstärke +
  7. Integriertes Mikrofon
  8. Audio Eingang
  9. USB-Ladeanschluss
  VOR DEM ERSTEN VERWENDUNG
  Headset laden
  Das Headset über das USB-Kabel mit dem Computer
  verbinden.
  Rote Leuchte an: Laden
  Rote Leuchte aus: Vollständig aufgeladen
  ANWENDUNG
  Pairing-Modus
  Stellen Sie sicher, dass das Headset ausgeschaltet ist. Halten Sie die
  Multifunktionstaste ca. 9 Sekunden gedrückt und lösen Sie sie, wenn
  die Kontrollleuchte rot und blau blinkt.
  Einschalten
  Halten Sie die Multifunktionstaste ca. 4 Sekunden gedrückt und lösen
  Sie sie, wenn die rot Leuchte blinkt.
  Ausschalten
  Halten Sie die Multifunktionstaste ca. 5 Sekunden gedrückt,
  bis sich das Headset ausschaltet.
  Hinweis: Im Pairing-Modus schaltet das Headset automatisch
  in den Standby-Modus, wenn innerhalb von 2 Minuten kein
  Pairing mit anderen Geräten stattfindet.
  Hinweis: Wenn innerhalb von 5 Minuten keine Verbindung
  hergestellt wird, schaltet sich das Headset automatisch aus.
  Audio Eingang
  Stecken Sie das Audiokabel in den Audioanschluss am Headset, Sie
  können Musik von MP3, MP4, Mobiltelefon und PC anhören.
  Pairing mit einem Mobiltelefon
  Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Headset und
  Mobiltelefon nicht größer als 1 m ist.
  Rufen Sie am Headset den Pairing-Modus auf.
  Aktivieren Sie am Mobiltelefon die Bluetooth-Funktion und
  suchen Sie nach Bluetooth-Geräten. Wählen Sie "HP-164X"
  aus der Liste.
  Nach einer erfolgreichen Verbindung blinkt die blaue Leuchte
  am Headset alle vier Sekunden zweimal.
  Pairing mit dem Computer
  Sie müssen einen Computer mit Bluetooth-Funktion
  verwenden.
  Rufen Sie am Headset den Pairing-Modus auf.
  Aktivieren Sie am Computer die Bluetooth-Option, wählen Sie
  "Gerät hinzufügen" und wählen Sie "HP-164X".
  Nach einer erfolgreichen Verbindung blinkt die blaue Leuchte
  am Headset alle vier Sekunden zweimal.
  Hinweis: Nach einem Pairing ist kein weiteres Pairing
  erforderlich.
  Hinweis: Eine Bluetooth-Version unter V2.1 erfordert das
  Passwort "0000".
  Über das Headset Anrufe tätigen und entgegennehmen
  Eingehende Anrufe beantworten: Drücken Sie kurz die
  Multifunktionstaste.
  Eingehende Anrufe abweisen: Halten Sie die
  Multifunktionstaste 2 Sekunden gedrückt.
  Wahlwiederholung: Drücken Sie die Multifunktionstaste
  schnell zweimal.
  Anfruf beenden: Drücken Sie kurz die Multifunktionstaste.
  Anrufe umleiten: Halten Sie die Multifunktionstaste 2 Sekunden
  gedrückt und lösen Sie sie, wenn Sie den Warnton hören.
  Sprachwahl: Halten Sie die Multifunktionstaste 2 Sekunden
  gedrückt und lösen Sie sie, wenn Sie den Warnton hören.
  Hinweis: Einige Mobiltelefone sind für die oben aufgelisteten
  Funktionen nicht anwendbar.
  UMWELTSCHUTZRICHTLINIEN
  Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht im
  Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einer zentralen
  Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen
  Haushaltsgeräten abgegeben werden. Dieses Symbol auf dem
  Gerät, der Bedienungsanweisung und der Verpackung lenkt Ihre
  Aufmerksamkeit auf diesen wichtigen Fakt. Das bei diesem Gerät
  verwendete Material kann recycled werden. Durch das Recyclen
  gebrauchter Haushaltgeräte leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum
  Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach Informationen
  bezüglich einer Sammelstelle.
  SUPPORT
  Sie finden alle erhältlichen Informationen und Ersatzteile auf
  service.tristar.eu
  Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen
  und anderen relevanten Bestimmungen der R&TTE Richtlinie
  1999/5/EG.
  Die Konformitätserklärung finden Sie an der folgenden Stelle:
  www.tristar.eu
  DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS
  1. Tecla anterior
  2. Tecla siguiente
  3. Indicador luminoso
  4. Tecla multifunción
  5. Bajar volumen
  6. Subir volumen
  7. Micrófono integrado
  8. Toma de entrada de audio
  9. Conector de carga USB
  ANTES DEL PRIMER USO
  Cargue los cascos
  Utilice el cable USB para conectar los cascos al ordenador.
  Luz roja encendida: cargando
  Luz roja apagada: totalmente cargado
  USO
  Modo de emparejamiento
  Asegúrese de que los cascos están apagados. Presione y mantenga
  la tecla multifunción durante unos 9 segundos y suéltela hasta que el
  indicador luminoso destelle en rojo y azul.
  Encendido
  Presione y mantenga la tecla multifunción durante unos 4 segundos y
  suéltela hasta que destelle la luz rojo.
  Apagado
  Presione y mantenga la tecla multifunción durante unos 5
  segundos y suéltela hasta que los cascos se apaguen.
  Nota: en el modo de emparejamiento los cascos cambian
  automáticamente al modo de espera si no se realiza un
  emparejamiento con algún dispositivo en 2 minutos.
  Nota: si no se hace una conexión durante 5 minutos los cascos
  se apagarán automáticamente.
  Toma de entrada de audio
  Introduzca el cable de audio en el puerto de audio de los cascos,
  podrá escuchar música desde MP3, MP4, teléfono móvil y PC.
  Emparejar con un teléfono móvil
  Asegúrese de que la distancia entre los cascos y el teléfono
  móvil es menos de 1 metro.
  Ponga los cascos en el modo de emparejamiento.
  Active la función Bluetooth en el teléfono móvil y busque los
  dispositivos Bluetooth. Seleccione "HP-164X" en la lista.
  Después de una conexión exitosa, la luz azul de los cascos
  destellarán dos veces cada cuatro segundos.
  Emparejar con el ordenador
  Asegúrese de que utiliza un ordenador con función Bluetooth.
  Ponga los cascos en el modo de emparejamiento.
  Active la opción Bluetooth en el ordenador, seleccione "añadir
  dispositivo" y seleccione "HP-164X".
  Después de una conexión exitosa, la luz azul de los cascos
  destellarán dos veces cada cuatro segundos.
  Nota: una vez emparejados, la próxima vez ya no es necesario
  un emparejamiento.
  Nota: una versión de Bluetooth inferior a la V2.1 necesitará la
  contraseña "0000".
  Haga y reciba llamadas a través de los cascos
  Responder a llamadas entrantes: apriete brevemente la tecla
  multifunción
  Rechazo de llamadas entrantes: Apriete y mantenga la tecla
  multifunción durante 2 segundos.
  Remarcar el último número: apriete rápidamente la tecla
  multifunción dos veces.
  Fin de llamada: apriete brevemente la tecla multifunción.
  Cambio de llamadas: apriete y mantenga la tecla multifunción
  durante 2 segundos y suéltela hasta oír el todo de advertencia.
  marcación por voz: apriete y mantenga la tecla multifunción
  durante 2 segundos y suéltela hasta oír el todo de advertencia.
  Nota: algunos teléfonos móviles no son compatibles con las
  funciones enumeradas antes.
  NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE
  Este aparato no se debe desechar con los residuos
  domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe
  ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos
  domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones
  y embalaje le avisa de este aspecto importante. El los materiales
  utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje
  de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del
  medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener
  información acerca del punto de recogida.
  SOPORTE
  Puede encontrar toda la información disponible, así como piezas de
  repuesto, en service.tristar.eu!
  Este producto cumple con los requisitos esenciales y con el resto
  de indicaciones relevantes de la directiva R&TTE 1999/5/CE.
  Puede encontrarse la Declaración de conformidad en:
  www.tristar.eu
  EN Instruction manual
  Headphone
  NL Gebruiksaanwijzing
  Hoofdtelefoon
  FR Mode d'emploi
  Casque
  DE Bedienungsanleitung
  Kopfhörer
  ES Manual de usuario
  Auriculares
  EN
  Instruction Manual
  NL
  Gebruiksaanwijzing
  FR
  Mode d’emploi
  DE
  Bedienungsanleitung
  ES
  Manual de instrucciones
  PT
  Manual de Instruções
  PL
  Instrukcje użytkowania
  IT
  Istruzioni per l’uso
  SV
  Bruksanvisning
  CS
  Návod na použití
  SK
  Návod na použitie
  Headphone
  Bluetooth
  HP-1645
  HP-1646
  HP-1647
  1
  5
  2
  6
  3
  4
  9
  10
  8
AudioSonic HP-1645

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul AudioSonic HP-1645 o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di AudioSonic HP-1645 rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il . Il manuale rientra nella categoria ed è stato valutato da persone con una media di . Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: . Hai domande sul o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche AudioSonic HP-1645

Marca AudioSonic
Modello HP-1645
Prodotto Cuffie
EAN 8713016016454
Lingua Italiano, Olandese, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Svedese, Portoghese, Polacco, Slovacco
Tipo di file PDF
- Sovraurale
- Padiglione auricolare
- Con cavo e senza cavo
- 10
- 270
- Ioni di Litio
- 72
- 187
- 131
- 350
- USB
- Bianco
- 150
- 10
- Binaural
- Play/pause, Track <, Track >, Volume +, Volume -
- 2.5
-
- Cuffia
Dimensioni e peso
Peso 270
Contenuto dell'imballo
Cavi inclusi USB
Batteria
Tempo di stand-by 150
Tecnologia batteria Ioni di Litio
Riproduzione audio continua 10
Tempo di ricarica 2.5
Dati su imballaggio
Peso dell'imballo 350
Altezza imballo 131
Larghezza imballo 72
Profondità imballo 187
Connettività
Range wireless 10
Tecnologia di connessione Con cavo e senza cavo
Bluetooth
Prestazione
Tasti di funzionamento Play/pause, Track <, Track >, Volume +, Volume -
Tipo di prodotto Cuffia
Colore del prodotto Bianco
Tipo di auricolare Binaural
Stile d'uso Padiglione auricolare
Auricolari
Disegno auricolare Sovraurale

Manuali dei prodotti correlati

Cuffie AudioSonic

Domande frequenti

Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo AudioSonicHP-1645 .

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Leggi di più