AudioSonic SK-1523

AudioSonic SK-1523 manuale

(1)
 • Käre kund,
  Vi gratulerar till ditt inköp av denna högkvalitetsprodukt. Läs instruktionsmanualen noga så att du kan använda apparaten på bästa möjliga
  sätt. Denna manual innehåller alla nödvändiga instruktioner och råd för användning, rengöring och underhåll av apparaten. Om du följer
  dessa instruktioner är du garanterad utmärkta resultat, det besparar dig tid och du undviker problem. Vi hoppas du kommer ha mycket glädje
  av att använda denna apparat.
  Farlig spänning som utgör en risk för elektriska stötar finns inuti denna utrustning.
  Det finns viktiga instruktioner om användning och underhåll i litteraturen som medföljer denna utrustning.
  VIKTIGA SÄKERHETSANORDNINGAR
  Läs bruksanvisningen noga innan du börjar använda apparaten. Förvara dessa anvisningar, garantibeviset, inköpskvittot och, om
  möjligt, förpackningen (även innerförpackningen) på en säker plats.
  Denna apparat är ej avsedd att användas av personer (inkl. barn) med nedsatta sinnesförmågor, eller nedsatt fysisk eller mental
  förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de inte är under tillsyn av eller erhållit anvisningar om apparatens användning
  av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
  Om dessa säkerhetsanvisningar ignoreras kan inget ansvar utkrävas av tillverkaren för eventuella skador som uppkommer.
  För att skydda barn mot farorna med elektriska apparater ber vi dig att aldrig lämna apparaten utan tillsyn. Välj därför en
  förvaringsplats för apparaten som är oåtkomlig för barn. Kontrollera så att kabeln inte hänger nedåt.
  Använd den inte när apparaten har fallit, om det finns några tecken på skada eller om den läcker.
  Alla reparationer måste utföras av en kompetent kvalificerad reparation (*).
  Var noga med att förvara apparaten i en torr miljö.
  Denna apparat uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om den hanteras ordentligt och enligt anvisningarna i
  denna bruksanvisning är apparaten säker att använda enligt de vetenskapliga bevis som finns tillgängliga för närvarande.
  Flytta aldrig apparaten genom att dra den i sladden och se till att sladden inte kan trassla sig.
  Använd inte apparaten i närheten av direkta värmekällor.
  Byt aldrig batterierna själv. Om batterierna måste bytas, kontakta en behörig elektriker (*).
  * Kompetent kvalificerad reparation: tillverkarens eller importörens kundtjänst eller en kvalificerad, godkänd och kompetent person som kan
  utföra den här typen av reparationer utan att utsätta sig själv eller andra för faror. Lämna alltid in apparaten till den reparation.
  BESKRIVNING AV DELAR
  A. Högtalare
  B. USB-kabel
  C. Ljudkabel
  ANVÄNDNING
  Framifrån
  1. Volym ned
  2. Spela upp/Paus
  3. Volym upp
  Bakifrån
  4. Linje in-uttag
  5. Laddningsindikator/lågt batteri-indikator (se tabellen nedan)
  6. USB-laddningsuttag
  Underifrån
  7. Strömbrytare
  Från sidan
  8. Lägesindikator (se tabell nedan)
  Lyssna med Bluetooth-anslutning
  Sätt på högtalaren med strömbrytaren på botten av enheten.
  Sätt på din Bluetooth-enhet och leta efter ”SK-152X”. Para ihop din Bluetooth-enhet med högtalaren.
  När du spelar musik på den externa Bluetooth-enheten kan du justera volymen med volymknapparna på högtalaren eller på den
  externa Bluetooth-enheten.
  Du kan använda spela upp/paus-knappen på högtalaren eller du kan använda spela upp/paus-knappen på den externa Bluetooth-
  enheten, bägge knapparna fungerar vid anslutning.
  Lyssna med ljudkabelanslutning
  Anslut ljudkabeln (medföljer) till högtalaren och till en extern ljudkälla.
  Högtalaren växlar automatiskt till linje in-läge och lägesindikatorn växlar till rött.
  Använd volymknapparna för att ställa in önskad volym.
  Du kan använda spela upp/paus-knappen på högtalaren eller du kan använda spela upp/paus-knappen på den externa ljudkällan,
  bägge knapparna fungerar vid anslutning.
  Symptom Möjligt problem och åtgärd
  Jag kan inte para ihop högtalaren med min externa
  Bluetooth-enhet
  Kontrollera om högtalaren är i standby och sökläge.
  Kontrollera om det finns för många Bluetooth-mottagare i
  närheten av din Bluetooth-enhet. Stäng av dem för att undvika
  störningar. Försök sedan para ihop igen.
  Högtalaren spelar inte ordentligt, musiken kommer och går Kontrollera om avståndet mellan högtalaren och din Bluetooth-
  enhet är längre än dess räckvidd (max 12 meter), eller om det
  finns hinder som blockerar kommunikationen mellan högtalaren
  och Bluetooth-enheten.
  Statuslysdioden lyser inte i Bluetooth-läget Troligen är batteriet lågt, ladda högtalaren.
  GARANTI
  AudioSonic kan inte hållas ansvariga för skador som orsakats av:
  o Att apparaten har fallit ned
  o Att apparaten har ändrats tekniskt av ägaren eller tredje person
  o Att apparaten har används felaktigt
  o Att apparaten har råkat ut för normalt slitage
  Genom att reparation utförs kommer inte den ursprungliga garantitiden på 24 månader att förlängas, och inte heller rätten till
  en ny uppfyllande garanti. Denna garanti gäller endast på europeisk mark. Denna garanti upphäver inte det europeiska direktivet
  1944/44CE.
  Spara alltid ditt kvitto, utan kvittot kan du inte göra anspråk på någon som helst garanti.
  Skador som orsakats av att bruksanvisningen inte följts leder till att garantin ogiltigförklaras. Om detta leder till följdskador kan
  AudioSonic inte hållas ansvariga.
  AudioSonic kan inte hållas ansvariga för materiell skada eller personskada som orsakas av felaktig användning eller av att
  säkerhetsanvisningarna inte följts.
  Rengöringen som nämns i denna bruksanvisning är det enda underhåll som behövs utföras för denna apparat.
  Om apparaten behöver repareras måste detta utföras av en auktoriserad firma.
  Denna apparat får inte modifieras eller ändras.
  Om det uppstår problem med apparaten inom 2 år från inköpsdatumet och dessa täcks av fabriksgarantin kan du gå till inköpsstället
  och byta ut apparaten mot en ny.
  För frågor eller uppfyllelser kontaktar du din återförsäljare, ”köpstället”.
  Denna apparat täcks av en 24 månaders garanti som startar på inköpsdagen (kvittot).
  I denna garanti ingår endast material- och tillverkningsfel.
  Om du vill göra anspråk på garantin ber vi dig att lämna in hela apparaten i originalförpackningen till din återförsäljare tillsammans
  med kvittot.
  Skador på tillbehör innebär inte automatiskt att hela apparaten byts ut utan kostnad. Ta kontakt med vår ”hotline” vid sådana fall. Det
  tas alltid ut en kostnad om delar av glas eller plast har gått sönder.
  Skador på förbrukningsvaror eller delar som utsätts för slitage i form av t.ex. rengöring, underhåll eller byte omfattas inte av garantin
  och måste därför alltid betalas.
  Garantin upphör att gälla vid obehöriga ändringar av apparaten.
  När garantin har gått ut kan reparationer utföras av en kompetent återförsäljare eller annan reparationsservice mot påföljande
  betalning.
  RIKTLINJER FÖR SKYDDANDE AV MILJÖN
  Denna apparat ska ej slängas bland vanligt hushållsavfall när den slutat fungera. Den ska slängas vid en återvinningsstation
  för elektriskt och elektroniskt hushållsavfall. Denna symbolen på apparaten, bruksanvisningen och förpackningen gör dig
  uppmärksam på denna viktiga fråga. Materialen som används i denna apparat kan återvinnas. Genom att återvinna hushållsapparater gör
  du en viktig insats för att skydda vår miljö. Fråga de lokala myndigheterna var det finns insamlingsställen.
  Förpackningen
  Förpackningen består av 100 % återvinningsbart material, lämna in förpackningen uppdelad.
  Produkten
  Denna apparat är märkt enligt EU-direktivet 2002/96/EC om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Genom att se till att
  produkten återvinns ordentligt hjälper du till att förhindra att den påverkar miljön och människors hälsa på ett negativt sätt
  EU-deklaration om överensstämmelse
  Denna apparat är gjord för att komma i direkt kontakt med mat och är tillverkad i enlighet med EU-direktiv 89/109/EEC.
  Denna apparat är skapad, tillverkad och marknadsförd i enlighet med säkerhetsmålen i Lågvoltsdirektivet "Nr 2006/95/EC, skyddskraven i
  EMC-direktivet 2004/108/EC "Elektromagnetisk kompatibilitet" och kraven i direktivet 93/68/EEC.
  Drogi kliencie,
  Składamy gratulacje i dziękujemy za zakup tego wysokiej jakości produktu. Prosimy przeczytać instrukcje użytkowania dokładnie, tak aby jak
  najlepiej użytkować urządzenie. Podręcznik zawiera wszystkie konieczne instrukcje oraz porady dotyczące użytkowania, czyszczenia oraz
  konserwacji urządzenia. Postępowanie zgodne z instrukcjami gwarantuje doskonałe wyniki, oszczędność czasu oraz uniknięcie wszelkich
  problemów w przyszłości. Mamy nadzieję, że użytkowanie urządzenia przyniesie Państwu wiele przyjemności.
  Niebezpieczne napięcie tworzące ryzyko porażenia prądem obecne jest wewnątrz urządzenia.
  Ważne instrukcje robocze oraz konserwacji znajdują się w dokumentacji dołączonej do sprzętu.
  INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
  Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać uważnie instrukcję obsługi. Należy zachować niniejszą instrukcję,
  kartę gwarancyjną, paragon oraz, o ile to możliwe, pudełko z wewnętrznym opakowaniem.
  Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych
  lub umysłowych, a także przez osoby pozbawione doświadczenia i wiedzy, chyba że osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo
  zapewnią nadzór lub udzielą instrukcji dotyczących używania tego urządzenia.
  Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z niestosowania się do instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.
  Aby chronić dzieci przed zagrożeniami wynikającymi z użytkowania urządzeń elektrycznych, nie należy nigdy pozostawiać tego
  rodzaju urządzeń bez nadzoru. Dlatego też należy wybrać takie miejsce przechowywania tego urządzenia, z którego dzieci nie będą
  mogły go wyjąć. Należy uważać, aby kabel nie zwisał.
  Z urządzenia nie należy korzystać, gdy spadło, gdy widoczne są oznaki uszkodzenia lub gdy przecieka.
  Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez kompetentnego i wykwalifikowanego naprawa(*).
  Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu.
  Urządzenie to jest zgodne ze wszystkimi standardami w zakresie pól elektromagnetycznych (EMF). Zgodnie z dostępnymi obecnie
  dowodami naukowymi użytkowanie tego urządzenia jest bezpieczne, o ile jest ono obsługiwane właściwie i zgodnie z instrukcjami
  zawartymi w niniejszym podręczniku użytkownika.
  Urządzenia nie należy nigdy przenosić, ciągnąc za kabel, a także należy uważać, aby kabel się nie zaplątał.
  Urządzenia tego nie należy używać w pobliżu źródeł ciepła.
  Nie podejmować prób samodzielnej wymiany akumulatorów. Jeśli zaistnieje konieczność wymiany akumulatorów, ich wymianę
  należy zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi (*).
  * Kompetentny i wykwalifikowany naprawa: dział posprzedażny producenta, importer lub inna osoba, która jest wykwalifikowana,
  zatwierdzona i kompetentna do wykonywania tego rodzaju napraw; korzystanie z usług tych osób ma na celu uniknięcie wszelkich
  zagrożeń. W każdym wymagającym tego przypadku urządzenie należy przekazać jednemu z wymienionych powyżej elektryków.
  OPIS CZĘŚCI
  A. Głośnik
  B. Kabel USB
  C. Kabel audio
  UŻYTKOWANIE
  Widok z przodu
  1. Zmniejszanie głośności
  2. Odtwarzanie/pauza
  3. Zwiększanie głośności
  Widok z tyłu
  4. Liniowe gniazdo wejściowe
  5. Wskaźnik ładowania/wskaźnik niskiego
  naładowania baterii (patrz poniższa tabela)
  6. Gniazdo ładowania USB
  Widok z dołu
  7. Włącznik/wyłącznik
  Widok z boku
  8. Wskaźnik trybu (patrz poniższa tabela)
  Słuchanie po połączeniu urządzeń Bluetooth
  Włącz głośnik za pomocą włącznika/wyłącznika znajdującego się na spodzie urządzenia.
  Włącz urządzenie Bluetooth i wyszukaj głośnik „SK-152X”. Sparuj urządzenie Bluetooth z głośnikiem.
  Rozpocznij odtwarzanie muzyki za pomocą zewnętrznego urządzenia Bluetooth; głośność można regulować za pomocą przycisków
  głośności głośnika lub zewnętrznego urządzenia Bluetooth.
  Można korzystać z przycisku odtwarzania/pauzy głośnika lub przycisku odtwarzania/pauzy zewnętrznego urządzenia Bluetooth; po
  połączeniu urządzeń oba przyciski będą działać.
  Słuchanie po połączeniu kablem audio
  Podłącz kabel audio (dostarczony) do głośnika i do zewnętrznego źródła dźwięku.
  Głośnik zostanie przełączony automatycznie do liniowego trybu wejściowego; wskaźnik trybu zacznie świecić na czerwono.
  Za pomocą przycisków głośności ustaw żądany poziom głośności.
  Można korzystać z przycisku odtwarzania/pauzy głośnika lub przycisku odtwarzania/pauzy zewnętrznego źródła dźwięku; po
  połączeniu urządzeń oba przyciski będą działać.
  Objawy Możliwy problem i rozwiązanie
  Nie można sparować głośnika z zewnętrznym urządzeniem
  Bluetooth.
  Sprawdź, czy głośnik jest w trybie gotowości lub wyszukiwania.
  Sprawdź, czy wokół urządzenia Bluetooth nie znajduje się zbyt
  wiele odbiorników Bluetooth. Wyłącz je, aby uniknąć zakłóceń.
  Następnie spróbuj sparować ponownie.
  Głośnik nie odtwarza prawidłowo dźwięku; muzyka jest
  przerywana.
  Sprawdź, czy odległość między głośnikiem a urządzeniem
  Bluetooth nie przekracza zakresu działania (maksymalny zakres
  wynosi 12 metrów), a także czy łączności między głośnikiem a
  urządzeniem Bluetooth nie blokują żadne przeszkody.
  Wskaźnik stanu w trybie Bluetooth jest wyłączony. rawdopodobnie bateria się rozładowuje, naładuj głośnik.
  GWARANCJA
  Firma AudioSonic nie jest odpowiedzialna za uszkodzenia powstałe w wyniku:
  o upadku urządzenia,
  o technicznej modyfikacji urządzenia dokonanej przez właściciela lub inną osobę,
  o niewłaściwego użytkowania urządzenia,
  o normalnego zużywania się urządzenia.
  Przeprowadzenie napraw nie przedłuża oryginalnego 24-miesięcznego okresu gwarancyjnego ani nie upoważnia do uzyskania nowej gwarancji.
  Gwarancja ta jest wiążąca prawnie tylko na terenie Europy. Gwarancja ta nie unieważnia wytycznych dyrektywy europejskiej 1944/44CE.
  Należy pamiętać o zachowaniu paragonu; bez paragonu nie można składać żadnych roszczeń gwarancyjnych.
  Uszkodzenia spowodowane niestosowaniem się do instrukcji obsługi spowodują unieważnienie gwarancji, a za powstałe w wyniku
  tego uszkodzenia firma AudioSonic nie będzie ponosić odpowiedzialności.
  Firma AudioSonic nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne lub obrażenia ciała spowodowane niewłaściwym
  użytkowaniem lub niestosowaniem się do instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.
  Opisany w instrukcji sposób czyszczenia jest jedyną czynnością konserwacyjną wymaganą dla tego urządzenia.
  Jeśli urządzenie wymaga naprawy, naprawa powinna zostać zlecona upoważnionej do tego firmie.
  Urządzenia tego nie można modyfikować ani zmieniać.
  Jeśli w ciągu 2 lat od daty zakupu wystąpią problemy, które są objęte gwarancją fabryczną, urządzenie można zwrócić do sklepu, w
  którym zostało kupione, aby wymienić je na nowe.
  W przypadku pytań lub w celu uzyskania informacji dotyczących zgodności należy kontaktować się ze sprzedawcą „w miejscu zakupu”.
  Urządzenie to jest objęte 24-miesięczną gwarancją, rozpoczynającą się z dniem jego zakupu (odbioru).
  Gwarancja obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne.
  W przypadku roszczenia należy przekazać sprzedawcy całe urządzenie wraz z jego oryginalnym opakowaniem i dowodem zakupu.
  Uszkodzenie wyposażenia dodatkowego nie oznacza automatycznej bezpłatnej wymiany całego urządzenia. W takich przypadkach
  prosimy kontaktować się z naszą gorącą linią (hotline). Zbite szkło czy uszkodzenie części plastikowych zawsze podlega opłacie.
  Uszkodzenia części łatwo zużywających się, jak też i czyszczenie, konserwacja czy wymiana tych części nie podlega gwarancji i stąd
  podlega opłacie.
  Gwarancja podlega utracie w przypadku nieupoważnionej naprawy czy nieumiejętnego użytkowania.
  Po wygaśnięciu gwarancji naprawy mogą być przeprowadzane przez właściwy punkt sprzedaży czy serwis naprawczy z chwilą
  zapłaty za poniesione koszty.
  WYTYCZNEW ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
  Po zakończeniu okresu żywotności urządzenia tego nie należy wyrzucać wraz z odpadami domowymi; urządzenie to powinno zostać
  zutylizowane w centralnym punkcie recyklingu domowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Symbol ten znajdujący się na
  urządzeniu, w instrukcji obsługi i na opakowaniu zwraca uwagę na tę ważną kwestię. Materiały, z których wytworzono to urządzenie, nadają się
  do przetworzenia. Recykling zużytych urządzeń gospodarstwa domowego jest znaczącym wkładem użytkownika w ochronę środowiska. W celu
  uzyskania informacji dotyczących punktów zbiórki należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych.
  Opakowanie
  Opakowanie jest w 100% materiałem podlegającym ponownemu wykorzystaniu, należy go zwrócić po wyodrębnieniu.
  Produkt
  Urządzenie to posiada znak zgodności z dyrektywą europejską 2002/96/EC w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  (WEEE). Zapewnienie właściwego przetworzenia tego produktu pomoże w uniknięciu możliwego niekorzystnego wpływu na środowisko
  i zdrowie ludzkie.
  Deklaracja zgodności EC
  To urządzenie, zgodnie z Dyrektywą 89/109/EEC, może wchodzić w kontakt z żywnością. To urządzenie zaprojektowano, wykonano i
  wprowadzono na rynek zgodnie z założeniami dotyczącymi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej (LVD) nr 2006/95/EC, wymaganiami
  zabezpieczenia Dyrektywy EMC 2004/108/EC „Kompatybilność Elektromagnetyczna” oraz wymaganiami Dyrektywy 93/68/EEC.
  Caro cliente,
  Congratulazioni e grazie per aver comprato questo prodotto di alta qualità. La preghiamo di leggere attentamente il manuale d’istruzioni
  cosicché possa utilizzare al meglio l’apparecchio. Questo manuale include tutte le istruzioni necessarie e i consigli per utilizzare, pulire ed
  effettuare la manutenzione di questo apparecchio. Se segue queste istruzioni avrà la garanzia di un risultato eccellente, le farà risparmiare
  tempo e le eviterà problemi. Ci auguriamo che ottenga grandi soddisfazioni dall’utilizzo di questo apparecchio.
  All'interno di questo apparecchio è presente una tensione pericolosa che comporta il rischio di scosse elettriche.
  Nella documentazione che accompagna il prodotto sono contenute importanti istruzioni d'uso e manutenzione.
  ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA
  Leggere attentamente il manuale istruzioni prima di mettere in funzione l’apparecchio. Conservare istruzioni, certificato di garanzia,
  ricevuta di acquisto e, se possible, la scatola con l’imballaggio interno.
  L’apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con ridotte abilità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza
  di esperienza e conoscenza, se non sotto la supervisione e le istruzioni sull’uso dell’apparecchio fornite dalla persona responsabile
  della loro sicurezza.
  Il produttore non è responsabile di eventuali danni e lesioni conseguenti alla mancata osservanza delle istruzioni.
  Per proteggere i bambini dai pericoli derivanti dalle apparecchiature elettriche, non lasciare mai l’apparecchio senza sorveglianza.
  Collocare quindi l’apparecchio in un luogo non accessibile ai bambini. Non lasciare il cavo penzoloni.
  Non utilizzare l’apparecchio se è caduto, se presenta danni o se vi sono perdite.
  Far effettuare tutte le riparazioni da un riparazione qualificato (*).
  Conservare l’apparecchio in ambiente asciutto.
  L’apparecchio è conforme agli standard sui campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo corretto e secondo le istruzioni del
  manuale, l’apparecchio è sicuro secondo i controlli effettuati fino al momento.
  Non spostare mai l’apparecchio tirandolo per il cavo e controllare che il cavo non possa rimanere impigliato.
  Non utilizzare l’apparecchio vicino a fonti di calore.
  Nono sostituire mai le batterie da solo. Se le batterie devono essere sostituite, contatta un elettricista qualificato (*).
  * Riparazione competente qualificato: reparto post-vendite del produttore o dell’importatore o qualunque persona qualificata, approvata e
  competente per eseguire questo tipo di riparazioni per evitare pericoli. In ogni caso, restituire personalmente l’apparecchio all’riparazione.
  DESCRIZIONE DELLE PARTI
  A. Altoparlante
  B. Cavo USB
  C. Cavo audio
  USO
  Vista anteriore
  1. Volume giù
  2. Play/Pausa
  3. Volume su
  Vista posteriore
  4. Presa Line-in
  5. Indicatore di caricamento /indicatore di batteria bassa
  (vedi schema in basso)
  6. Presa di caricamento USB
  Vista base
  7. Interruttore On/Off
  Vista laterale
  8. Indicatore modalità (vedi schema in basso)
  Ascolto con la connessione Bluetooth
  Accendi l’altoparlante usando l’interruttore on/off alla base del dispositivo.
  Accendi il tuo dispositivo Bluetooth e cerca “SK-152X”. Abbina il dispositivo Bluetooth all’altoparlante.
  Riproduci la musica del dispositivo Bluetooth esterno, potrai regolare il volume con i pulsanti volume sull’altoparlante o sul
  dispositivo Bluetooth esterno.
  Puoi usare il pulsante play/pausa sull’altoparlante o puoi usare il pulsante play/pausa del dispositivo Bluetooth esterno, entrambi i
  pulsanti funzioneranno quando saranno collegati.
  Ascolto con connessione di cavo audio
  Collega il cavo audio (fornito) sull’altoparlante e su una fonte audio esterna.
  L’altoparlante cercherà automaticamente la modalità line in, l’indicatore di modalità diventerà rosso.
  Usa i pulsanti volume per il volume desiderato.
  Puoi usare il pulsante play/pausa sull’altoparlante o puoi usare il pulsante play/pausa sulla fonte audio esterna, entrambi i pulsanti
  funzioneranno quando saranno collegati.
  Sintomo Possibile problema e soluzione
  Non riesco ad abbinare l’altoparlante al mio dispositivo
  Bluetooth esterno
  Controlla se l’altoparlante è in modalità standby e ricerca.
  Controlla se ci sono troppi ricevitori Bluetooth intorno al tuo dispositivo
  Bluetooth. Spegnili per evitare qualsiasi disturbo e prova ad abbinare
  di nuovo.
  L’altoparlante non reproduce correttamente, la musica
  è intermittente
  Controlla se la distanza tra l’altoparlante e il tuo dispositivo Bluetooth è fuori
  dalla sua distanza di funzionamento (raggio massimo di 12 metri), oppure se
  ci sono alcuni ostacoli che bloccano la comunicazione tra l’altoparlante e il
  dispositivo Bluetooth.
  In modalità Bluetooth, il led di stato è spento Probabilmente la batteria è bassa, caricare l’altoparlante.
  GARANZIA
  AudioSonic non è responsabile dei danni causati da:
  o Caduta dell’apparecchio.
  o Modifiche tecniche apportate dall’utilizzatore o da terze parti.
  o Uso improprio dell’apparecchio.
  o Normale usura dell’apparecchio.
  All’atto di una riparazione la garanzia originale di 24 mesi non verrà estesa né verrà completamente rinnovata. La presente garanzia
  ha valore legale solo per l’Europa e non annulla la direttiva europea 1944/44CE
  Conservare sempre lo scontrino, senza di esso non si può utilizzare alcuna forma di garanzia.
  Eventuali danni causati dal mancato rispetto delle indicazioni fornite nel manuale di istruzioni annulleranno la garanzia. AudioSonic
  non è responsabile per qualsiasi danno conseguente.
  AudioSonic non è responsabile di danni materiali o lesioni personali causate da un uso improprio o da un mancato rispetto delle
  istruzioni di sicurezza.
  La pulizia eseguita secondo le indicazioni di questo manuale è l’unica manutenzione necessaria per questo apparecchio.
  Qualora l’apparecchio dovesse essere riparato, assicurarsi che la riparazione venga eseguita da una ditta autorizzata.
  Non si devono apportare modifiche o alterazioni all’apparecchio.
  Se si verificano problemi durante I 2 anni successivi all’acquisto, che sono coperti dalla garanzia del fabbricante, potete tornare al
  punto vendita e farvelo sostituire con un apparecchio nuovo.
  Per qualsiasi domanda o reclamo si prega di contattare il dettagliante presso cui avete acquistato l’apparecchio.
  Questo apparecchio è coperto da una garanzia di 24 mesi a partire dalla data di acquisto (ricevuta).
  Questa garanzia include soltanto difetti materiali o di fabbricazione.
  Se desiderate fare un reclamo, per favore restituite l’intero apparecchio al vostro negoziante nell’imballo originale, unitamente alla
  ricevuta di acquisto.
  Danni agli accessori non comportano l’automatica sostituzione gratuita dell’intero apparecchio. In questi casi contattare il nostro
  servizio assistenza. La rottura di parti in vetro o in plastica è sempre soggetta a pagamento.
  Difetti alle parti consumabili o alle parti soggette a usura, così come la pulizia, la manutenzione o la sostituzione di dette parti non è
  coperta da garanzia e quindi deve essere pagata!
  La garanzia decade in caso di manomissione non autorizzata.
  Dopo la scadenza della garanzia le riparazione possono essere effettuata da un rivenditore autorizzato o dal servizio assistenza dietro
  pagamento dei costi previsti.
  LINEE GUIDA PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
  Al termine del suo utilizzo questo apparecchio non deve essere gettato tra I rifiuti domestici, ma deve essere consegnato
  ad un punto centrale di raccolta per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche. Questo simbolo
  sull'apparecchio, il manuale di istruzioni e la confezione mettono in evidenza questo problema importante. I materiali usati in questo
  apparecchio possono essere riciclati. Riciclando i dispositivi domestici puoi contribuire alla protezione del nostro ambiente. Contattare le
  autorità locali per informazioni in merito ai punti di raccolta.
  Confezione
  La confezione è riciclabile al 100%, restituire la confezione separatamente.
  Prodotto
  Questo apparecchio è contrassegnato da un marchio corrispondente alla Direttiva Europea 2002/96/EC sui Rifiuti delle Apparecchiature
  Elettriche ed Elettroniche (RAEE). Assicurarne il corretto riciclo aiuterà a prevenire possibili conseguenze negative all’ambiente e alla salute.
  Dichiarazione CE di conformità
  L’apparecchio è stato progettato per entrare in contatto con gli alimenti secondo la Direttiva EC 89/109/EEC. L’apparecchio è stato
  progettato, prodotto e commercializzato in accordo alle norme di sicurezza previste dalla Direttiva Bassa Tensione "N˚ 2006/95/EC, i requisiti
  di protezione previsti dalla Direttiva EMC 2004/108/EC "Compatibilità elettromagnetica" e i requisiti previsti dalla Direttiva 93/68/EEC.
  Estimado cliente,
  Parabéns e obrigado por ter adquirido este produto de elevada qualidade. Leia este manual de instruções cuidadosamente para que possa
  utilizar este aparelho da melhor forma. Este manual inclui todas as instruções e conselhos necessários para a utilização, limpeza e manutenção
  do aparelho. Se seguir estas instruções é garantido que terá excelentes resultados, que poupará tempo e que evitará problemas. Esperamos que
  se divirta a utilizar este aparelho.
  Para reduzir o risco de choque eléctrico, não retire a tampa. Não existem partes passíveis de assistência técnica no
  interior do aparelho. A assistência técnica deve ser conduzida por pessoal qualificado.
  O símbolo do relâmpago com a ponta de seta no interior de um triângulo é um sinal de aviso para alertar o
  utilizador de tensão perigosa no interior do aparelho.
  CUIDADOS IMPORTANTES
  Leia cuidadosamente o manual de instruções antes de utilizar o aparelho. Guarde estas instruções, o certificado de garantia, o
  comprovativo de compra e, se possível, a caixa com as embalagens interiores.
  Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou
  com falta de experiência e conhecimento, a não ser que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho por
  uma pessoa responsável pela sua segurança.
  Se não seguir as instruções de segurança, o fabricante não pode ser considerado responsável pelo dano.
  Para proteger as crianças contra os perigos de aparelhos eléctricos, certifique-se de que nunca deixa os aparelhos sem supervisão.
  Para isso, deve seleccionar um local de armazenamento para o aparelho onde as crianças não cheguem. Certifique-se de que o cabo
  não está pendurado para baixo.
  Não use o aparelho quando este tiver caído e se houver sinais de danos ou de fugas.
  Todas as reparações devem ser realizadas por um reparação qualificado e competente (*).
  Certifique-se de que o aparelho é guardado num ambiente seco.
  Este aparelho está em conformidade com todos os padrões relativos a campos electromagnéticos (EMF). Se manuseado de forma adequada
  e de acordo com as instruções deste manual de instruções, o aparelho é seguro com base em provas científicas disponíveis actualmente.
  Nunca mova o aparelho puxando o cabo e certifique-se de que nunca fica preso.
  Não utilize este aparelho próximo de fontes de calor directas.
  Nunca substitua as baterias. Se as baterias tiverem que ser substituídas, por favor contacte um técnico competente (*).
  * Reparação qualificado competente: departamento pós-venda do fabricante ou do importador ou qualquer outra pessoa qualificada, aprovada
  e competente para realizar este tipo de reparações para evitar perigos. De qualquer das formas, deve entregar o aparelho a esse reparação.
  DESCRIÇÃO DAS PEÇAS
  A. Coluna
  B. Cabo USB
  C. Cabo áudio
  UTILIZAÇÃO
  Vista frontal
  1. Diminuir volume
  2. Reproduzir/Pausar
  3. Aumentar volume
  Vista traseira
  4. Entrada de ligação
  5. Indicador de carga/indicador de bateria fraca (ver tabela abaixo)
  6. Entrada para carregamento por USB
  Vista inferior
  7. Interruptor Ligar/Desligar
  Vista lateral
  8. Indicador de modo (ver tabela abaixo)
  Ouvir música através de uma ligação Bluetooth
  Ligue a coluna utilizando o interruptor Ligar/Desligar na base do aparelho.
  Ligue o seu dispositivo Bluetooth e procure “SK-152X”. Emparelhe o seu dispositivo Bluetooth com a coluna.
  Reproduza a música no dispositivo Bluetooth externo, pode ajustar o volume com os botões de volume na coluna ou no dispositivo
  Bluetooth externo.
  Pode utilizar o botão reproduzir/pausar na coluna ou pode utilizar o botão reproduzir/pausar no dispositivo Bluetooth externo,
  ambos os botões funcionarão depois de ligados.
  Ouvir música através do cabo áudio
  Ligue o cabo áudio (fornecido) à coluna e a uma fonte de áudio externa.
  A coluna passa automaticamente para o modo de entrada e o indicador de modo acende-se a vermelho.
  Utilize os botões de volume para obter o volume desejado.
  Pode utilizar o botão reproduzir/pausar na coluna ou pode utilizar o botão reproduzir/pausar na fonte de áudio externa, ambos os
  botões funcionarão depois de ligados.
  Sintoma Possível problema e Solução
  Não consigo emparelhar a coluna com o meu
  dispositivo Bluetooth
  Verifique se a coluna está em espera e a pesquisar.
  Verifique se existem demasiados recetores Bluetooth à volta do dispositivo
  Bluetooth. Desligue-os para evitar conflitos. Tente emparelhar novamente.
  A coluna não reproduz corretamente e a música
  está intermitente
  Verifique se a distância entre a coluna e o seu dispositivo Bluetooth está
  fora da distância de funcionamento (alcance máximo de 12 metros) ou
  se existem obstáculos que bloqueiam a comunicação entre a coluna e o
  dispositivo Bluetooth.
  No modo Bluetooth, o LED de estado está desligado Provavelmente a bateria está fraca. Carregue a coluna.
  GARANTIA
  A AudioSonic não é responsável por danos ocorridos nos seguintes casos:
  o O aparelho tiver caído
  o O aparelho tiver sido alterado tecnicamente pelo proprietário ou por terceiros
  o Utilização indevida do aparelho
  o Desgaste normal do aparelho
  Realizando reparações o período de garantia original de 24 meses não será alargado, nem terá direito a uma nova garantia. Esta
  garantia só é legal na Europa. Esta garantia não se sobrepõe à Directiva Europeia 1944/44CE.
  Guarde sempre o seu recibo pois sem ele não pode reclamar qualquer tipo de garantia.
  Danos causados pelo não seguimento do manual de instruções anularão a garantia e se isso resultar em danos consequentes, a
  AudioSonic não será responsável.
  A AudioSonic não será responsável por danos materiais ou ferimentos pessoais causados pela utilização indevida ou se as instruções
  de segurança não forem devidamente executadas.
  A limpeza, conforme indicada neste manual, é a única manutenção necessária para este aparelho.
  Quando for necessário reparar o aparelho, certifique-se de que a reparação será realizada por uma empresa autorizada.
  Este aparelho não deve ser alterado.
  Se surgirem problemas nos 2 anos seguintes à data da aquisição do aparelho, cobertos pela garantia da fábrica, pode dirigir-se ao
  ponto de aquisição para que seja substituído por um novo aparelho.
  Para colocar questões ou queixas, contacte o seu revendedor “ponto de aquisição”
  Este aparelho está coberto por uma garantia de 24 meses após a data de aquisição (recibo).
  Apenas defeitos do material ou de fabrico estão cobertos por esta garantia.
  Se pretender efectuar uma queixa, devolva o aparelho na embalagem original ao revendedor, juntamente com o recibo.
  Os danos a acessórios não significam a substituição gratuita automática de todo o aparelho. Nesses casos, contacte a nossa linha de
  apoio. Vidros partidos ou peças de plástico quebradas estão sempre sujeitas a um custo adicional.
  Os defeitos a consumíveis ou peças sujeitas a desgaste, assim como limpeza, manutenção ou a substituição dessas peças, não estão
  cobertos pela garantia e, por esse motivo, têm de ser pagos.
  A garantia fica anulada no caso de abertura não autorizada.
  Após o término do período da garantia, as reparações podem ser realizadas pelo agente autorizado ou serviço de reparação,
  mediante o pagamento dos devidos custos.
  ORIENTAÇÕES PARA A PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE
  Este aparelho não deve ser colocado juntamente com os resíduos domésticos no final do seu tempo de vida útil, deve ser
  entregue num local adequado para reciclagem de aparelhos domésticos eléctricos e electrónicos. Este símbolo indicado no
  aparelho, no manual de instruções e na embalagem chama a sua atenção para a importância desta questão. Os materiais utilizados
  neste aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar electrodomésticos usados está a contribuir para dar um importante passo na protecção
  do nosso meio ambiente. Peça às autoridades locais informações relativas aos pontos de recolha.
  Embalagem
  A embalagem é 100% reciclável, entregue a embalagem em separado.
  Produto
  Este aparelho está equipado com uma marca, de acordo com a Directiva europeia 2002/96/EC relativa a Resíduos de Equipamentos
  Elétricos e Electrónicos (REEE). Ao assegurar que este produto é correctamente processado enquanto resíduo, ajudará a evitar possíveis
  consequências negativas no ambiente e na saúde humana.
  Declaração de conformidade EC
  Este aparelho está concebido para entrar em contacto com alimentos e está em conformidade com a Directiva CE 89/109/EEC.
  Este aparelho foi concebido, fabricado e comercializado em conformidade com os objectivos de segurança da Directiva de Baixa Tensão "Nº
  2006/95/EC, os requisitos de protecção da Directiva EMC 2004/108/EC "Compatibilidade electromagnética" e os requisitos da Directiva 93/68/EEC”.
  Estimado cliente,
  Enhorabuena y gracias por comprar este product de alta calidad. Lea atentamente el manual de instrucciones para poder utilizar el aparato de
  la mejor manera posible. El manual incluye todas las instrucciones y consejos necesarios para utilizar, limpiar y mantener el aparato. Si sigue
  estas instrucciones le garantizamos unos resultados excelentes, ahorrará tiempo y evitará problemas. Esperamos que disfrute enormemente
  utilizando este aparato.
  Tensión peligrosa que representa riesgo de electrocución presente dentro del equipo.
  Instrucciones importantes de uso y mantenimiento en la documentación que acompaña al equipo.
  PRECAUCIONES IMPORTANTES
  Lea el manual de instrucciones detenidamente antes de utilizar el dispositivo. Guarde estas instrucciones, el certificado de garantía, el
  ticket de venta y, si es posible, el cartón con el embalaje interior.
  Este aparato no se ha diseñado para ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni por
  personas con falta de experiencia y conocimientos (niños incluidos), a no ser que hayan recibido supervisión o instrucciones respecto
  al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
  Si ignora las instrucciones de seguridad, eximirá al fabricante de toda responsabilidad por posibles daños.
  Para proteger a los niños frente a los peligros de los aparatos eléctricos, asegúrese de no dejar los aparatos sin vigilancia. Elija un lugar
  de almacenamiento para el aparato donde los niños no puedan acceder a él. Asegúrese de que el cable no cuelgue hacia abajo.
  No lo utilice cuando el aparato se haya caído, si hay algún signo de daños o si tiene fugas.
  Todas las reparaciones deberá realizarlas un centro de ceparación competente cualificado (*).
  Asegúrese de que el aparato esté almacenado en un entorno seco.
  Este aparato cumple con todos los estándares relativos a los campos electromagnéticos(CEM). Si se manipula correctamente
  conforme a las instrucciones de este manual de usuario, el uso del aparato será seguro según la evidencia científica disponible en
  la actualidad.
  No mueva el aparato tirando del cable y asegúrese de que el cable no se enrolle.
  No utilice este aparato cerca de fuentes de calor directo.
  No cambie nunca las baterías usted mismo. Si es necesario cambiar las baterías, póngase en contacto con un electricista cualificado (*).
  * Centro de reparación competente cualificado: departamento post-venta del fabricante o importador o cualquier persona cualificada,
  autorizada y competente para realizar este tipo de reparación para evitar cualquier peligro. En cualquier caso deberá devolver el aparato a
  este centro de reparación.
  DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES
  A. Altavoz
  B. Cable USB
  C. Cable de audio
  USO
  Vista frontal
  1. Bajar volumen
  2. Reproducir/Pausa
  3. Subir volumen
  Vista trasera
  4. Conector de entrada de línea (line-in)
  5. Indicador de carga/indicador de batería baja (véase la tabla inferior)
  6. Conector USB de carga
  Vista inferior
  7. Interruptor de encendido/apagado
  Vista lateral
  8. Indicador de modo (véase la tabla inferior)
  Reproducción mediante conexión Bluetooth
  Encienda el altavoz con el interruptor de encendido/apagado en la parte inferior del aparato.
  Encienda el dispositivo Bluetooth y busque “SK-152X”. Conecte su dispositivo Bluetooth con el altavoz.
  Reproduzca música en el dispositivo Bluetooth externo. Puede ajustar el volumen mediante los botones de volumen del altavoz o
  del dispositivo Bluetooth externo.
  Puede utilizar el botón de reproducción/pausa del altavoz o el botón de reproducción/pausa del dispositivo Bluetooth externo.
  Ambos botones funcionan cuando los aparatos están conectados.
  Reproducción mediante conexión de cable de audio
  Conecte el cable de audio (incluido) con el altavoz y con una fuente de audio externa.
  El altavoz se cambiará automáticamente al modo de entrada de línea (line-in). El indicador de modo se volverá rojo.
  Utilice los botones de volumen para lograr el volumen deseado.
  Puede utilizar el botón de reproducción/pausa del altavoz o el botón de reproducción/pausa del fuente de audio externa. Ambos
  botones funcionan cuando los aparatos están conectados.
  Síntoma Posible problema y solución
  No puedo conectar el altavoz con mi dispositivo
  Bluetooth externo.
  Compruebe que el altavoz esté en los modos de espera y de búsqueda.
  Compruebe si hay demasiados receptores Bluetooth alrededor de su
  dispositivo Bluetooth. Apáguelos para evitar interferencias e intente la
  conexión de nuevo.
  El altavoz no reproduce correctamente y la música se
  interrumpe con intermitencias
  Compruebe que la distancia entre el altavoz y su dispositivo Bluetooth
  no sea excesiva (alcance máximo de 12 metros), y que no existan
  obstáculos que bloqueen la comunicación entre el altavoz y el
  dispositivo Bluetooth.
  Bajo el modo Bluetooth, el led de estado está apagado. Probablemente esté la batería baja. Por favor, cargue el altavoz.
  GARANTÍA
  AudioSonic no es responsable de los daños que se produzcan:
  o En caso de caída del aparato
  o En caso de que el propietario o un tercero modifique técnicamente el aparato
  o En caso de un uso incorrecto del aparato
  o Por el desgaste habitual del aparato
  Al ejecutar reparaciones, no se ampliará el período de garantía original de 24 meses, ni el derecho a una nueva garantía. Esta garantía
  sólo tiene validez en territorio europeo. Esta garantía no anula la directiva europea 1944/44CE.
  Conserve siempre el ticket de compra, ya que sin él no podrá reclamar ningún tipo de garantía.
  Los daños provocados al no seguirse el manual de instrucciones darán lugar a una anulación de la garantía; AudioSonic no será
  responsable si se producen daños derivados.
  AudioSonic no será responsable de los daños materiales o lesiones personales causados por un uso incorrecto o si no se respetan las
  instrucciones de seguridad.
  Además de la limpieza, como se ha mencionado en este manual, es el único mantenimiento necesario para este aparato.
  Cuando se deba reparar el aparato, asegúrese de que lo lleve a cabo una empresa autorizada.
  Este aparato no puede ser modificado.
  Si se produce algún problema durante los dos años a partir de la fecha de compra, al estar cubierto por la garantía, podrá dirigirse al
  punto de compra y cambiar el aparato por uno nuevo.
  Si tiene cualquier pregunta o dudas acerca de conformidades, contacte a representante comercial de su “punto de compra”
  Este aparato está cubierto por una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra (recibo).
  Esta garantía solo incluye defectos de fabricación o de los materiales.
  Si desea realizar una reclamación, devuelva la máquina completa en su embalaje original al representante comercial, junto con el recibo.
  Daños a los accesorios no garantizan una sustitución gratuita automática de la aparato entera. En tales casos póngase en contacto
  con nuestra línea de atención. La rotura de cristales o piezas de plástico siempre tendrá cargo.
  Los defectos de consumibles o piezas susceptibles al desgaste, así como la limpieza, mantenimiento o sustitución de dichas piezas,
  no están cubiertos por la garantía y, por tanto, deben pagarse.
  La garantía quedará anulada en caso de manipulación no autorizada.
  Tras la caducidad de la garantía, las reparaciones se pueden realizar por vendedores capacitados o por el servicio de reparaciones
  mediante el pago correspondiente.
  NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE
  Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro
  de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le
  avisa de este aspecto importante. El los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos,
  usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto
  de recogida.
  Embalaje
  El embalaje es 100% reciclable, devuelva el embalaje por separado.
  Producto
  Este aparato está marcado de acuerdo con la Directiva Europea 2002/96/EC para Desechos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE).
  Si se asegura de que este producto se desecha correctamente, ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para medio
  ambiente y la salud humana.
  Declaración de conformidad CE
  Este aparato se ha diseñado para entrar en contacto con alimentos y se ha diseñado de acuerdo con la Directiva 89/109/EEC.
  Este aparato ha sido diseñado, fabricado y comercializado de acuerdo con los objetivos de seguridad de la Directiva de Baja Tensión
  "Nº 2006/95/EC, los requisitos de protección de la Directiva EMC 2004/108/EC “Compatibilidad Electromagnética” y los requisitos de la
  Directiva 93/68/EEC.
  SV Bruksanvisning
  Högtalare
  PL Instrukcja obsługi
  Głośnik
  IT Manuale utente
  Altoparlante
  PT Manual de utilizador
  Coluna
  ES Manual de usuario
  Altavoz
  Indicador de carga/indicador de batería baja
  Cargando Luz roja
  Batería llena Luz verde
  Batería baja Luz roja parpadeante
  Indicador de modo
  Conectando Bluetooth Luz azul parpadea rápido
  Conectado Luz azul parpadea lento
  Modo de entrada
  auxiliar (aux-in) Rojo
  Apagado Luz apagada
  Indicador de carga/indicador de bateria fraca
  A carregar Luz vermelha
  Bateria cheia Luz verde
  Bateria fraca Luz vermelha a piscar
  Indicador de modo
  Emparelhamento Bluetooth Luz azul pisca rapidamente
  Emparelhado Luz azul pisca lentamente
  Entrada AUX Vermelha
  Desligado Luz apagada
  Wskaźnik ładowania/wskaźnik niskiego naładowania baterii
  Ładowanie Świeci na czerwono
  Pełne naładowanie baterii Świeci na zielono
  Niski poziom naładowania baterii Miga na czerwono
  Wskaźnik trybu
  Parowanie Bluetooth Miga szybko na niebiesko
  Sparowano Miga wolno na niebiesko
  Tryb Aux-in Czerwony
  Wyłączenie Nie świeci
  Indicatore di caricamento /Indicatore di batteria bassa
  Caricamento in corso Luce rossa
  Batteria carica Luce verde
  Batteria bassa Luce rossa lampeggiante
  Indicatore modalità
  Abbinamento Bluetooth Luce blu che lampeggia velocemente
  Abbinato Luce blu che lampeggia lentamente
  Modalità Aux-in Rossa
  Spegnimento Luce spenta
  Laddningsindikator/lågt batteri-indikator
  Laddar Lyser rött
  Batteriet fullt Lyser grönt
  Batteriet lågt Blinkar rött
  Lägesindikator
  Ihopparning av Bluetooth Blinkar snabbt btt
  Ihopparad Blinkar långsamt blått
  Aux in-läge Röd
  Strömmen av Lyser inte
  B C B C
  B C
  B C B C
  A
  A
  A
  A
  A
AudioSonic SK-1523

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul AudioSonic SK-1523 o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di AudioSonic SK-1523 rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il AudioSonic SK-1523. Il manuale rientra nella categoria Altoparlante Bluetooth ed è stato valutato da 1 persone con una media di 9.6. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiaans, Engels, Duits, Spaans, Frans, Nederlands, Pools, Portugees, Zweeds. Hai domande sul AudioSonic SK-1523 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche AudioSonic SK-1523

Quando le prestazioni sono la tua priorità, affidati a una tecnologia comprovata e affidabile. Con la cella cilindrica d...
Generale
Marca AudioSonic
Modello SK-1523
Prodotto Altoparlanti Bluetooth
Lingua Italiaans, Engels, Duits, Spaans, Frans, Nederlands, Pools, Portugees, Zweeds
Tipo di file PDF
Prestazione
Utilizzo raccomandato Universale
Amplificatore No
Altoparlanti
Numero di altoparlanti 1
Tipo di speaker -
Sistema audio 1.0 canali
Numero di driver -
Audio
Potenza in uscita (RMS) 3 W
Range di frequenza - Hz
Impedenza - Ω
Design
Colore del prodotto Nero
Tipo di prodotto Altoparlante portatile mono
Connettività
Tecnologia di connessione Senza fili
Ingresso Aux
Porta di carica USB
Portata Bluetooth 10 m
Bluetooth
Gestione energetica
Tipologia alimentazione Battery,DC
Durata batteria 4 h
Ricaricabile via USB
Tecnologia batteria Ioni di Litio
Dimensioni e peso
Peso 270 g
Larghezza imballo 98 mm
Profondità imballo 98 mm
Altezza imballo 92 mm
Peso dell'imballo 360 g
Larghezza 78 mm
Profondità 78 mm
Altezza 68 mm
Contenuto dell'imballo
Cavi inclusi AUX,USB
Altre caratteristiche
Ingresso di linea

Domande frequenti

Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo AudioSonic SK-1523 .

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui