Bruder Amazone UX 5200 manuale

Bruder Amazone UX 5200
9 · 1
PDF manuale
 · 2 pagine
Universale
manualeBruder Amazone UX 5200
Amazone UX 5200 Anhängefeldspritze
Amazone UX 5200 trailed field sprayer

just like the real thing

1:16

02207

!ﺔﻟﺎﺘﻟ ﺎﻤﻌﺘﺳﻻ ﺎﺷ ﺎﺒﺗﺎﺑ ﺎﺘﻟ ﺰﺘﻟﻻ ءﺎﺟﺮﺑ
.ﻔﻔﺠﺗ ﺎﻣﺎﻤﺗ ﺰﺨﻟ ﺮﻓ ﺐﺠ ﺪﺨﺘﺳﻻ ﺪﻌﺑ ﻂﻘﻓ ءﺎﻤﺑ ﻻ ﺰﺨﻟ ﺔﺌﺒﻌﺗ ﺪﻋ ﺐﺠ
ﺐﺠ .ءﺎﻤﻟ ﺪﺿ ﺔﺳﺎﺴﺣ  ﻂﺤﻣ ﻲﻓ ﻠﻋ ﺎﻔﺤﻟ  ﺞﺘﻨﻤﻟ ﺪﺨﺘﺳ ﺪﻋ ﺐﺠ ﺐﺒﺴﻟ ﺬﻟ ءﺎﻣ ﻊﻘﺑ ﺮﺘ  ﻦﻜﻤ ﺞﺘﻨﻤﻟ
ﻞﻐﺸﺗ ﻢﻋ.ﺔﻠﺻ (ﺪﺳ ﺎﻜﺣ ءﺰﺟ) ﺎﻏ ﻊﻄﻘﺑ ﻻ ﺔﺨﻀﻤﻟ
bruder, bworld und bruder bworld
sind eingetragene Marken der
BRUDER Spielwaren GmbH + Co. KG
D: Bitte beachten Sie die beiliegenden Gebrauchshinweise.GB/USA: Please follow the included instructions for use.F: Veillez aux règles d‘utilisation jointes.E/MEX: Observe las instrucciones de uso adjuntas.I: Seguire le istruzioni per l‘uso allegate.NL: De bijgesloten gebruiksaanwijzingen in acht nemen a.u.b.CZ: Respektujte prosím přiložené pokyny k použití.PL: Prosimy przestrzegać załączonych wskazówek użytkowania.SK: Dodržiavate priložené pokyny k používaniu.H: Vegye gyelembe a mellé csomagolt használati utasítást.S: Var god beakta den bifogade användningsinstruktioner.FIN: Lue oheiset käyttöohjeet huolellisesti ja noudata niitä.P: Respeite as instruções de utilização em anexo.GR: Παρακαλώ λάβετε υπόψη τις συνημμένες υποδείξεις χρήσης.
D:
Folgende Gebrauchshinweise unbedingt beachten! Füllbehälter nur mit Wasser füllen, nach Gebrauch vollständig entleeren und abtrocknen.
Artikel kann Wasserflecken hinterlassen, deshalb nicht in wasserempfindlicher Umgebung benutzen und aufbewahren.
Pumpe nur mit Originalersatzteilen betreiben (Dichtungen).
GB/USA:
Please follow these instructions carefully! Only ll the tank with water. Empty completely and dry after use. Do not use or store this item in a place liable to water damage as it may leave
water stains. Only operate the pump with original replacement parts (seals).
F:
Suivre impérativement les instructions de ce mode d’emploi! Ne remplir le réservoir qu’avec de l’eau, le vider entièrement et le sécher après utilisation.
Larticle peut laisser des taches d’eau, ne pas l’utiliser, ni le stocker dans un endroit sensible à l’eau. N’utiliser que des pièces de rechange d’origine pour la pompe (joints).
E/MEX:
Preste atención a las siguientes instrucciones de uso. Llene el tanque sólo con agua. Después de usarlo, vacíelo completamente y séquelo.
No use ni guarde el artículo en un lugar que se pueda dañar con el agua, ya que éste puede dejar marcas de agua. Accione la bomba sólo con piezas de recambio originales (juntas).
I:
Osservare assolutamente le istruzioni per l‘uso riportate di seguito! Riempire il recipiente solo con acqua; svuotare completamente e asciugare dopo l‘uso. L‘articolo può lasciare chiazze
d‘acqua: non utilizzarlo né riporlo in ambienti sensibili al contatto con l‘acqua. Utilizzare la pompa solo con pezzi di ricambio originali (guarnizioni).
NL:
Deze gebruiksaanwijzingen in elk geval naleven! Reservoir alleen met water vullen, na gebruik volledig leeg maken en afdrogen.
Het artikel kan watervlekken veroorzaken, daarom niet in watergevoelige omgeving gebruiken of bewaren. Pomp uitsluitend met originele vervangstukken gebruiken (Pakkingen).
CZ:
Věnujte bezpodmínečně pozornost následujícím pokynům! Nádrž plňte pouze vodou. Po použití ji úplně vypusťte a utřete do sucha.
Výrobek může zanechávat skvrny způsobené vodou. Nepoužívejte a neskladujte jej proto v prostředí citlivém na vodu. Pumpičku používejte výhradně s původními náhradními díly (těsnění).
PL:
Koniecznie przestrzegać poniższych wskazówek dotyczących użytkowania! Zbiornik napełniać wyłącznie wodą, po użyciu całkowicie opróżnić i osuszyć.Produkt może pozostawiać plamy z
wody, dlatego też nie należy używać go ani przechowywać w otoczeniu wrażliwym na wodę. Stosować pompę wyłącznie z oryginalnymi częściami zamiennymi (uszczelki).
SK:
Bezpodmieneène dodržte nasledujúce pokyny k použitiu! Nádobu plòte iba vodou, po použití ju úplne vyprázdnite a vysušte.
Výrobok môže zanecha škvrny po vode, preto ho nepoužívajte ani neuskladòujte v prostredí citlivom na vodu. Pumpièku prevádzkujte iba s originálnymi náhradnými dielmi (tesnenia).
H:
Tartsa be feltétlenül a következő használati utasításokat! A töltőtartályt kizárólag vízzel töltse fel, használat után ürítse ki teljesen és szárítsa ki.
A termék vízfoltokat hagyhat maga után, ezért ne használja, valamint ne tárolja olyan környezetben, amely érzékeny a vízre.
A szivattyút kizárólag eredeti pótalkatrészekkel (tömítésekkel) működtesse.
S:
Det är nödvändigt att beakta följande anvisningar! Fyll behållaren endast med vatten. Töm den helt efter användningen och torka sedan av den.
Artikeln kan lämna vattenäckar efter sig, varför den varken ska användas eller förvaras i vattenkänslig miljö. Använd pumpen endast med originalreservdelar (tätningar).
FIN:
Seuraavat käyttöohjeet on otettava ehdottomasti huomioon! Säiliöt täytetään ainoastaan vedellä, ne tyhjennetään ja kuivataan käytön jälkeen.
Tuote voi aiheuttaa vesiläikkiä, minkä vuoksi sitä ei saa käyttää eikä säilyttää vedelle arassa ympäristössä. Pumppua saa käyttää vain alkuperäisillä varaosilla (tiivisteillä).
P:
Observar obrigatoriamente as seguintes instruções de utilização! Encher o recipiente de enchimento apenas com água, esvaziá-lo completamente após utilização e secá-lo. O artigo pode
provocar manchas de água, por isso não guardar e armazenar em ambientes sensíveis à água. Operar a bomba exclusivamente com as peças sobressalentes originais (vedantes).
GR:
Τηρείτε πάντα τις παρακάτω υποδείξεις χρήσης! Γεμίζετε πάντα το δοχείο πλήρωσης μόνο με νερό, αδειάζετε πάντα πλήρως και στεγνώνετε μετά τη χρήση.
Το αντικείμενο μπορεί να παρουσιάσει λεκέδες υγρασίας, επομένως μην το χρησιμοποιείτε και μην το αποθηκεύετε σε περιβάλλον με υγρασία. Χρησιμοποιείτε την αντλία μόνο με τα γνήσια
ανταλλακτικά (στεγανοποιήσεις).
DK:
Det er vigtigt at følge de efterfølgende instruktioner! Beholderen må kun fyldes med vand og skal tømmes fuldstændigt og tørres af efter brugen.
Artiklen kan efterlade vandpletter, og må derfor ikke anvendes og opbevares på steder, som ikke kan tåle vand. Pumpen må kun anvendes sammen med de originale reservedele (pakninger)
SLO:
Obvezno upoštevajte v nadaljevanju navedena navodila za uporabo. Posodo lahko polnite le z vodo. Po uporabi posodo izpraznite in jo posušite.
Izdelek lahko pušča vodne madeže, zato ga ne uporabljajte in ne hranite v območju, občutljivem na vodo. Črpalko uporabljajte le z originalnimi nadomestnimi deli (tesnila).
EST: Lugege kindlasti alljärgnevat kasutusjuhendit. Valage mahutisse ainult vett, pärast kasutamist tühjendage see täielikult ja kuivatage.
Toode võib jätta veeplekke, seetõttu ärge kasutage ega hoidke seda vee suhtes tundlikus keskkonnas. Kasutage pumpa ainult originaalvaruosadega (tihenditega).
RO: Respectaţi obligatoriu prezentele instrucţiuni de folosire. Recipientele de umplere trebuie umplute numai cu apă, după utilizare trebuie să e golite complet şi uscate.
Articolul poate să lase pete de apă, de aceea nu utilizaţi şi păstraţi produsul într-un mediu sensibil la apă. Pompa trebuie să e utilizată numai cu piese de schimb originale (garnituri).
LT: Būtina laikytis tolesnių naudojimo nurodymų. Į talpyklą pilti tik vandenį, po naudojimo ją visiškai ištuštinti ir iššluostyti. Gaminys gali palikti vandens dėmių, todėl jo nenaudoti ir nelaikyti
vandeniui jautrioje aplinkoje. Siurblį naudoti tik su originaliomis atsarginėmis dalimis (sandarikliai).
LV: Noteikti ievērojiet tālāk norādītos lietošanas norādījumus. Uzpildes tvertni uzpildiet tikai ar ūdeni, pēc lietošanas to pilnībā iztukšojiet un izžāvējiet.
Pēc preces lietošanas var rasties ūdens peļķes, tādēļ neizmantojiet un neuzglabājiet to pret ūdeni jutīgā vidē. Sūkni darbiniet tikai ar oriģinālajām rezerves daļām (blīvēm).
BG: Спазвайте задължително следните указания за употреба. Напълнете съда за пълнене само с вода, след употреба го изпразнете докрай и го изсушете.
Продуктът може да остава петна от вода, затова не го използвайте и съхранявайте на чувствителни към водата места.
Използвайте помпата само с оригинални резервни части (уплътнения).
HR:
Sljedećih se napomena o korištenju treba obvezatno pridržavati. Spremnike puniti samo vodom, nakon uporabe u potpunosti isprazniti i osušiti.
Proizvod može ostaviti mrlje od vode, stoga ga ne koristiti i držati u okolini koja je osjetljiva na vodu. Crpku koristiti samo s originalnim rezervnim dijelovima (brtve).
RUS:
При использовании обязательно выполняйте следующие указания! Заполняйте резервуар только водой, после использования его необходимо полностью опорожнить и
протереть насухо. Изделие может оставлять водяные пятна, поэтому не используйте и не храните его рядом с чувствительными к воздействию воды предметами. Используйте
насос только с оригинальными запасными деталями (уплотнениями).
TR:
Aşağıdaki kullanım uyarılarını mutlaka dikkate alın! Tanka sadece su doldurun ve kullanım sonrası tamamen boşaltarak kurulayın.
Ürün su lekeleri bırakabilir. Bu nedenle suya karşı hassas ortamlarda kullanmayın ve muhafaza etmeyin. Pompayı sadece orijinal yedek parçalarla (contalar) işletin.
J:
以下の使用上注意を必ず守充填水だ入れ使用後は完全に水排出乾燥せてい。
本商品は水跡ががあのため、水の影響い環境で使用保管い。プは必ず純正の交換で作動
い()。
KOR:
다음사용설명서내용을반드시준수하시기바랍니다!
물탱크는반드시깨끗한물만채우기바랍니다.그리고사용을한다음에는반드시비우고,물탱크내부를건조시켜야합니다.본제품은물떼를남길수
있습니다.그래서수분에민감한환경에서는사용하지마시기바랍니다.펌프는본사에서제공하는순정부품만사용하십시요.(방수문제)
SA:
DK: Overhold de vedlagte henvisninger om brug.SLO: Prosimo, upoštevajte priložena navodila za uporabo.EST: Lugege kaasasolevat kasutusjuhendit.
RO: Vă rugăm să respectaţi instrucţiunea de folosire alăturată.
LT: Prašome laikytis pridėtų naudojimo nurodymų.
LV: Lūdzu, ievērojiet pievienotos lietošanas norādījumus.BG: Спазвайте приложените указания за употреба.
HR:
Molimo Vas da se pridržavate priloženih napomena o korištenju.RUS: Просьба соблюдать прилагаемую инструкцию по применению.TR: Lütfen birlikte verilen kullanım bilgilerini dikkate alın.
J:
付いてある使用説明書に従ってください。
KOR:
제품과함께제공된사용지침을준수하십시오.
SA:
.
BRUDER Spielwaren GmbH + Co. KG
Bernbacher Str. 94 – 98
90768 Fürth/Germany
Telefon: + 49 (0)911 / 75209-230
Telefax: + 49 (0)911 / 75209-229
service@bruder.de
www.bruder.de
KBLB043/700126/30/032014

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Bruder Amazone UX 5200. Il manuale rientra nella categoria giocattoli ed è stato valutato da 1 persone con una media di 9. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Universale. Hai domande sul Bruder Amazone UX 5200 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Ho bisogno di aiuto?

Hai una domanda relativa a Bruder e la risposta non è nel manuale? Fai qui la tua domanda Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della tua domanda. Migliore sarà la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Bruder fornirti una buona risposta.

Numero di domande: 0

Generale
Bruder
Amazone UX 5200 | 02207
giocattoli
4001702022075
Universale
Manuale d'uso (PDF)
Design
MaterialiPlastica
Colore del prodottoGreen, Orange
Dimensioni e peso
Larghezza383 mm
Profondità996 mm
Altezza197 mm
Caratteristiche
TipoScale Model Accessories
Mostra di più

Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda nel manuale? Puoi trovare la risposta alla tua domanda nelle FAQ sul Bruder Amazone UX 5200 che trovi di seguito.

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

Nessun risultato