Casio EF-316D-1 manuale

Casio EF-316D-1
6.8 · 1
PDF manuale
 · 2 pagine
Italiano
manualeCasio EF-316D-1

Ðóêîâîäñòâî ïîëüçîâàòåëÿ

Ìîäóëü ¹: 1343

- 2 -

Ïðåæäå âñåãî ïðî÷òèòå ýòó âàæíóþ èíôîðìàöèþ

Áàòàðåÿ: Áàòàðåÿ, óñòàíîâëåííàÿ â ÷àñû íà çàâîäå, ðàçðÿæàåòñÿ âî âðåìÿ èõ äîñòàâêè è õðàíåíèÿ. Ïðè ïåðâûõ ïðèçíà-
êàõ íåäîñòàòî÷íîñòè ïèòàíèÿ (ïðè íå÷åòêîñòè èçîáðàæåíèÿ) íåîáõîäèìî çàìåíèòü áàòàðåþ ó áëèæàéøåãî ê âàì
äèëåðà, ëèáî ó äèñòðèáüþòåðà ôèðìû CASIO.
Çàùèòà îò âîäû: Ýòè ÷àñû ìîãóò âûäåðæèâàòü îêàçûâàåìîå íà íèõ ñòàòè÷åñêîå äàâëåíèå âîäÿíîãî ñòîëáà, óêàçàííîå
íà êðûøêå (50, 100 èëè 200 ì), à òàêæå ïîãðóæåíèå â ìîðñêóþ âîäó íà ýòó ãëóáèíó. Îäíàêî, ïðèìèòå âî âíèìàíèå,
÷òî äèíàìè÷åñêîå äàâëåíèå, âîçíèêàþùåå ïðè äâèæåíèè ÷àñîâ ïîä âîäîé, ïðåâûøàåò ñòàòè÷åñêîå äàâëåíèå. Îá-
ðàòèòå âíèìàíèå íà ñëåäóþùóþ òàáëèöó.
* Ïðèìå÷àíèÿ
I ×àñû íå çàùèùåíû îò âîäû.
II Íå âûòÿãèâàéòå êîëåñèêî, êîãäà âàøè ÷àñû íàõîäÿòñÿ âî âëàæíîì ñîñòîÿíèè.
III Íå íàæèìàéòå êíîïêè è íå âûòÿãèâàéòå êîëåñèêî, êîãäà âàøè ÷àñû íàõîäÿòñÿ ïîä âîäîé.
IV Äîïóñêàåòñÿ îäíîêðàòíîå íàæàòèå êíîïîê ïîä âîäîé áåç èõ ïîâòîðíîãî íàæàòèÿ, íî íå ñëåäóåò âûòÿãèâàòü êîëåñèêî
ïîä âîäîé. Åñëè ÷àñû ïîäâåðãëèñü âîçäåéñòâèþ ñîëåíîé âîäû, òî òùàòåëüíî ïðîìîéòå èõ è âûòðèòå íàñóõî.
V ×àñû ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ ïðè ïîãðóæåíèè ñ àêâàëàíãîì (çà èñêëþ÷åíèåì òàêèõ ãëóáèí, ïðè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ
ãåëèåâî-êèñëîðîäíàÿ ãàçîâàÿ ñìåñü). Íå âûòÿãèâàéòå êîëåñèêî, êîãäà âàøè ÷àñû íàõîäÿòñÿ ïîä âîäîé.
l Âàøè âîäîíåïðîíèöàåìûå ÷àñû áûëè ïðîòåñòèðîâàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè Ìåæäóíàðîäíîé Îðãàíèçàöèè Ñòàí-
äàðòèçàöèè (ISO2281) è óêàçàíèÿìè Ôåäåðàëüíîé Òîðãîâîé Ñèñòåìû ÑØÀ (Ðàçäåë 5, Íîðìû ÷àñîâîé èíäóñòðèè).
l Îñîáåííîñòüþ íåêîòîðûõ çàùèùåííûõ îò âîäû ÷àñîâ ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå ó íèõ êîæàíûõ ðåìåøêîâ. Íå îäåâàéòå ÷àñû
ýòèõ ìîäåëåé âî âðåìÿ ïëàâàíèÿ èëè êàêîé-ëèáî äðóãîé äåÿòåëüíîñòè, ïðè êîòîðîé ðåìåøîê ïîãðóæàåòñÿ â âîäó.
Óõîä çà âàøèìè ÷àñàìè

l Íèêîãäà íå ïûòàéòåñü âñêðûâàòü êîðïóñ è ñíèìàòü çàäíþþ êðûøêó.

l Çàìåíà ðåçèíîâîé ïðîêëàäêè, çàùèùàþùåé ÷àñû îò ïîïàäàíèÿ âîäû è ïûëè, äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ ÷åðåç êàæ-
äûå 2 - 3 ãîäà.
l Åñëè âî âíóòðåííþþ ÷àñòü ÷àñîâ ïîïàäåò âëàãà, òî íåìåäëåííî ïðîâåðüòå èõ ó áëèæàéøåãî ê âàì äèëåðà èëè äèñò-
ðèáüþòåðà ôèðìû CASIO.

l Íå ïîäâåðãàéòå ÷àñû âîçäåéñòâèþ ïðåäåëüíûõ òåìïåðàòóð.

l Õîòÿ ÷àñû ðàññ÷èòàíû íà èñïîëüçîâàíèå èõ â îáû÷íûõ óñëîâèÿõ, òåì íå ìåíåå âû äîëæíû èçáåãàòü ãðóáîãî îáðàùå-
íèÿ ñ íèìè è íå äîïóñêàòü èõ ïàäåíèÿ.
l Íå ïðèñòåãèâàéòå ðåìåøîê ñëèøêîì ñèëüíî. Ó âàñ äîëæåí ïðîõîäèòü ïàëåö ìåæäó âàøèì çàïÿñòüåì è ðåìåøêîì.
l Äëÿ î÷èñòêè ÷àñîâ è ðåìåøêà èñïîëüçóéòå ñóõóþ ìÿãêóþ òêàíü, ëèáî ìÿãêóþ òêàíü, ñìî÷åííóþ â âîäíîì ðàñòâîðå
ìÿãêîãî íåéòðàëüíîãî ìîþùåãî ñðåäñòâà. Íèêîãäà íå ïîëüçóéòåñü ëåãêî èñïàðÿþùèìèñÿ ñðåäñòâàìè (íàïðèìåð
òàêèìè, êàê áåíçèí, ðàñòâîðèòåëè, ðàñïûëÿþùèå ÷èñòÿùèå ñðåäñòâà è ò.ï.).

l Êîãäà âû íå ïîëüçóåòåñü âàøèìè ÷àñàìè, õðàíèòå èõ â ñóõîì ìåñòå.

l Èçáåãàéòå ïîïàäàíèÿ íà ÷àñû áåíçèíà, ÷èñòÿùèõ ðàñòâîðèòåëåé, àýðîçîëåé èç ðàñïûëèòåëåé, êëåÿùèõ âåùåñòâ,
êðàñêè è ò.ï. Õèìè÷åñêèå ðåàêöèè, âûçûâàåìûå ýòèìè ìàòåðèàëàìè, ïðèâîäÿò ê ïîâðåæäåíèþ ïðîêëàäîê, êîðïóñà
è ïîëèðîâêè ÷àñîâ.
l Îñîáåííîñòüþ íåêîòîðûõ ìîäåëåé ÷àñîâ ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå íà èõ ðåìåøêå èçîáðàæåíèé, âûïîëíåííûõ øåëêîãðà-
ôèåé. Áóäüòå îñòîðîæíû ïðè ÷èñòêå òàêèõ ðåìåøêîâ, ÷òîáû íå èñïîðòèòü ýòè ðèñóíêè.
Äëÿ ÷àñîâ ñ ïëàñòìàññîâûìè ðåìåøêàìè ...
l Âû ìîæåòå îáíàðóæèòü áåëåñîå ïîðîøêîîáðàçíîå âåùåñòâî íà ðåìåøêå. Ýòî âåùåñòâî íå âðåäíî äëÿ âàøåé êîæè
èëè îäåæäû è ìîæåò áûòü ëåãêî óäàëåíî ïóòåì ïðîñòîãî ïðîòèðàíèÿ êóñêîì òêàíè.
l Ïîïàäàíèå íà ïëàñòìàññîâûé ðåìåøîê ïîòà èëè âëàãè, à òàêæå õðàíåíèå åãî â óñëîâèÿõ âûñîêîé âëàæíîñòè ìîæåò
ïðèâåñòè ê ïîâðåæäåíèþ, ðàçðûâó èëè ðàñòðåñêèâàíèþ ðåìåøêà. Äëÿ òîãî, ÷òîáû îáåñïå÷èòü äëèòåëüíûé ñðîê
ñëóæáû ïëàñòìàññîâîãî ðåìåøêà, ïðè ïåðâîé âîçìîæíîñòè ïðîòèðàéòå åãî îò ãðÿçè è âîäû ñ ïîìîùüþ ìÿãêîé
òêàíè.
* Ðàçðÿä Ìàðêèðîâêà êîðïóñà
Áðûçãè, äîæäü
è ò.ï.
Ïëàâàíèå, ìûòüå
ìàøèíû è ò.ï.
Ïîäâîäíîå ïëàâàíèå,
íûðÿíèå è ò.ï.
Íûðÿíèå ñ
àêâàëàíãîì
I - Íåò Íåò Íåò Íåò
II WATER RESISTANT Äà Íåò Íåò Íåò
III 50 M WATER RESISTANT Äà Äà Íåò Íåò
IV 100 M WATER RESISTANT Äà Äà Äà Íåò
V
200 M WATER RESISTANT
300 M WATER RESISTANT
Äà Äà Äà Äà

Manuale

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Casio EF-316D-1. Il manuale rientra nella categoria Orologi ed è stato valutato da 1 persone con una media di 6.8. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese. Hai domande sul Casio EF-316D-1 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Ho bisogno di aiuto?

Hai una domanda relativa a Casio e la risposta non è nel manuale? Fai qui la tua domanda Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della tua domanda. Migliore sarà la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Samsung Galaxy A7 fornirti una buona risposta.

Numero di domande: 0

Specifiche Casio EF-316D-1

Di seguito troverai le specifiche del prodotto e le specifiche del manuale di Casio EF-316D-1.

Generale
Marca Casio
Modello EF-316D-1
Prodotto Orologio
EAN 4971850852698
Lingua Italiano, Inglese
Tipo di file PDF
Dettagli tecnici
Tipo di meccanismo Quarzo
Cronografo
Tipo di quadrante dell'orologio Quadrante analogico
Resistente all'acqua
Profondità resistente all'acqua 100 m
Antiurto -
Calendario
Precisione 20 sec/mese
Modalità orologio 24h
Tipo di orologio Orologio bracciale
Tipo di calendario Giorno
Design
Materiale cassa Acciaio inossidabile
Colore struttura Acciaio inossidabile
Materiale cinturino Acciaio inossidabile
Colore principale del cinturino Acciaio inossidabile
Tipo di vetro Minerale
Forma del contenitore Quadrato
Colore principale del quadrante dell'orologio Nero
Stile dell'indicatore di ora Numeri arabi/Non numerale
Design del prodotto -
Genere Maschio
Gestione energetica
Tipo batteria SR621SW
Durata batteria 2 anno/i
Dimensioni e peso
Larghezza 40.5 mm
Profondità 48 mm
Altezza 9 mm
Peso 108 g
Mostra di più

Domande frequenti

Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda nel manuale? Puoi trovare la risposta alla tua domanda nelle FAQ sul Casio EF-316D-1 che trovi di seguito.

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

Nessun risultato