Creative D80 manuale

Creative D80

Visualizza qui il manuale gratuito del Creative D80. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Creative D80

Marca
Creative
Modello
D80
Prodotto
Lingua
Olandese, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Italiano, Svedese, Portoghese, Norvegese
Tipo di file
PDF
D80
1. Product Overview
Quick Start Guide
SV.
Snabbstart
ES.
Guía Rápida
NO.
PT.
NL.
DE.
IT.
Démarrage Rapide
Schnellstart
Snel aan de slag
Início Rápido
Lynstart
Guida Quick Start
FR.
EN.
compatible with Stereo
Bluetooth devices
PN 03MF813100000 Rev A
Model No:. MF8131
Attach the AC cord to the AC IN and flick the switch to on position.
c. On Bluetooth device
b. Establish Bluetooth Connection
d. Ready to stream music via Bluetooth
Note: Ensure your next paired device’s Bluetooth feature is ON and ready to accept connections.
a. Powering Up the speaker
Steady lit LED
Powered On
Bluetooth
Network
Connections
Operator
Internet
USB
ON
ConnectivityConnectivity
Search results
Creative D80
Creative D80
PASSCODE
0000
CONNECTED
ii.i. iii. iv.
Creative D80
®
Connected
LED blinks every 2 seconds
optional (Sold separately)
Rapid Blinking
Pairing
2. Enjoy audio from Bluetooth devices
3. Reconnections between Bluetooth device and Creative D80
The LED status indicator will lit steady indicating the speaker is currently ON. To allow pairing to other
Bluetooth devices, Press and Hold the CONNECT button for 3 seconds. Release when 2 beep tones are
heard with the LED status indicator blinking rapidly.
i. Turn ON the Bluetooth feature on your device.
ii. Search for Creative D80.
iii. Pair and connect to Creative D80. If prompted
for passcode, enter 0000.
iv. Pairing successful, ready to stream music.
Note: The above are generic steps to pair to a Bluetooth
device, for more specific instructions on Bluetooth
connectivity for your device, please consult your
manufacturer’s manual.
Press the Volume DOWN / UP buttons to adjust volume. Beep tones will be heard when Volume Maximum or
Minimum is reached.
You can reconnect your paired Bluetooth device to your speaker easily.
Select ‘Creative D80’ entry on the Bluetooth device to reconnect
Any of the 8 previously connected Bluetooth devices would be able to re-connect to Creative D80 when
the D80 is powered ON and not connected to any device.
Note : The Creative D80 is able to remember up to 8 paired devices in its memory bank, eliminating the need to re-pair again
should any of these devices connect to the Creative D80. Should a 9th device be paired to the D80, the 1st device will be erased
from the D80’s memory banks. At any one time a maximum memory of 8 devices are being retained.
4. Toggle between last two connected Bluetooth devices
You can toggle between devices to enjoy your favorite music from another paired Bluetooth device by
following these steps to establish connection.
Actions Press CONNECT button once
Indicators LED status indicator goes off and blinks at every 2 second interval
Status Ready to stream music
5. Return to default setting
You can return the Creative D80 to default settings and erase its memory of paired devices by following
these steps.
Actions Press and hold the CONNECT button for 8 seconds while the speaker is ON
Indicators A long beep tone is heard. LED Status Indicator blinks rapidly
Status Memory cleared. Speaker is in pairing mode. Ready to accept connection from other Bluetooth devices
6. Playback with other audio devices via AUX IN
Note: The AUX-IN has a fixed volume. To increase the volume on the AUX-IN, adjust the volume control from the
source device.
7. FAQ (Frequently Asked Questions)
Perform the following trouble-shooting steps before sending it for servicing. For more information, please
refer to support.creative.com
The Creative D80 cannot be powered on. What should I do?
Make sure that the AC cord is firmly connected to the unit and that the power outlet is turned on. Ensure
that the ON / OFF Switch is in the ON position. When the speaker is powered ON, the LED Status Indicator
will be lighted up.
There’s no Bluetooth link between my device and the Creative D80. What should I do?
Ensure that your Bluetooth enabled device supports A2DP profile. Refer to its user’s manual on how to
enable (turn on) the Bluetooth functions and capabilities.
You may also try the following:
Delete the Creative D80 name entry from your Bluetooth device paired memory list and perform the
steps in Section 2 (Enjoying audio from Bluetooth devices) to re-pair your device with Creative D80.
Ensure that both your Bluetooth device and Creative D80 are not connected to any other devices
• On some Bluetooth device, you may need to select Creative D80 as your default output device after
pairing is complete**
Bluetooth link is established and paired between the devices but there’s no music. What should I do?
** With some built-in Bluetooth enabled computers, 3rd party USB Bluetooth dongles or other devices, you
may be required to manually specify/set-up the audio output as Creative D80. (eg, under sound and audio
devices section on your computer’s settings) Please consult your manufacturer’s documentation for further
information.
Het netsnoer op een stopcontact aansluiten en de voedingsschakelaar op AAN zetten.
c. Aan Bluetooth-apparaat
b. Maak een Bluetooth-verbinding
d. Klaar voor het streamen van muziek via Bluetooth
Opmerking: Zorg ervoor dat op het volgende gekoppelde apparaat de Bluetooth-functie AAN staat en dat hij gereed is voor het
accepteren van verbindingen.
a. Luidspreker inschakelen
LED brandt continu
Ingeschakeld
Bluetooth
Network
Connections
Operator
Internet
USB
ON
ConnectivityConnectivity
Search results
Creative D80
Creative D80
PASSCODE
0000
CONNECTED
ii.i. iii. iv.
Creative D80
®
Verbonden
LED knippert elke 2 seconden
Optioneel (apart verkocht)
Snel knipperend
Koppelen
2. Audio beluisteren van Bluetooth-apparaten
3. Herstellen van aansluitingen tussen Bluetooth-apparaat en Creative D80
De LED-statusindicator licht op als aanduiding dat de luidspreker op AAN staat. Om andere apparaten aan
te sluiten op Bluetooth, de AANSLUITEN-toets 3 seconden ingedrukt houden. De toets loslaten als 2
pieptonen te horen zijn en de LED-statusindicator snel knippert.
i. De Bluetooth-functie op uw apparaat op AAN zetten
ii. Zoek naar Creative D80
iii. Koppel met en sluit aan op Creative D80. Als de
melding verschijnt, de pincode invoeren: ‘0000’
iv. Koppelen gelukt, gereed voor het streamen
van muziek
Opmerking: Dit zijn algemene stappen voor het koppelen
van een Bluetooth-apparaat. Voor specifieke instructies
voor het maken van een Bluetooth-verbinding met uw
apparaat raadpleegt u de handleiding van de fabrikant.
De HOGER/LAGER-toetsen indrukken om het volume in te stellen. Pieptonen zijn te horen als het maximale of
minimale volume ingesteld is.
Het opnieuw verbinden van uw gekoppelde Bluetooth -apparaat met uw luuidspreker is gemakkelijk.
Selecteer ‘Creative D80’ op het Bluetooth-apparaat om opnieuw aan te sluiten
Elk van de 8 eerder aangesloten Bluetooth-apparaten kan opnieuw op Creative D80 worden aangesloten
als de D80 op AAN staat en niet op een andere apparaat is aangesloten.
Opmerking: De Creative D80 kan maximaal 8 gekoppelde apparaten in zijn geheugen opslaan, waardoor het niet nodig is om de
andere apparaten opnieuw te koppelen voor aansluiting op Creative D80. Als een 9
e
apparaat met D80 wordt gekoppeld, zal het
1
e
apparaat uit het geheugen van D80 worden gewist. Er kunnen maximaal 8 apparaten in het geheugen worden bewaard.
4. Toggle (schakelen) tussen de laatste twee aangesloten Bluetooth-apparaten)
U kunt naar muziek van verschillende apparaten luisteren door te schakelen tussen verschillende
gekoppelde Bluetooth-apparaten. Volg onderstaande stappen om een verbinding te maken.
Handelingen Druk een keer op de AANSLUITEN-toets
Indicatoren De LED-statusindicator gaat uit en knippert elke 2 seconden
Status Gereed voor het streamen van muziek
5. Standaard instellingen herstellen
U kunt Creative D80 terug zetten in de standaard instellingen en het geheugen van gekoppelde apparaten
wissen Ga als volgt te werk.
Handelingen De AANSLUITEN-toets 8 seconden ingedrukt houden terwijl de luidspreker op AAN staat
Indicatoren Er klinkt een lange pieptoon. LED-statusindicator knippert snel
Status Geheugen is gewist. Luidspreker is in de koppelingsmodus. Gereed om verbinding met andere
Bluetooth-apparaten te accepteren
6. Afspelen met andere audioapparatuur via AUX-IN
Opmerking: De AUX-IN heeft een vast volume. U verhoogt het volume op de AUX-IN met de volumeregeling op het
bronapparaat.
7. Veelgestelde vragen (FAQ)
Voer de volgende stappen uit om een probleem op te lossen voordat u het apparaat voor reparatie opstuurt.
Raadpleeg support.creative.com voor meer informatie.
De Creative D80 kan niet worden aangezet. Wat moet ik doen?
Zorg ervoor dat de voedingskabel goed op het apparaat is aangesloten en dat u een werkend stopcontact
gebruikt. Controleer of de AAN/UIT-schuifschakelaar voor de voeding op AAN staat. De LED-statusindicator
licht op als aanduiding dat de luidspreker op AAN staat.
Er is geen Bluetooth-koppeling tussen mijn apparaat en de Creative D80. Wat moet ik doen?
Controleer of het Bluetooth-apparaat het A2DP-profiel ondersteunt. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij
het apparaat voor informatie over het inschakelen van de Bluetooth-functies en -mogelijkheden op het
apparaat.
U kunt ook het volgende proberen:
Verwijder de naam Creative D80 uit de lijst met gekoppelde Bluetooth-apparaten en voer de stappen van
sectie 2 uit (Audio beluisteren vanaf andere Bluetooth-apparaten) om uw apparaat opnieuw met de
Creative D80 te koppelen.
Zorg dat uw Bluetooth-apparaat en de Creative D80 niet op andere apparaten zijn aangesloten.
• Op sommige Bluetooth-apparaten moet u na het tot stand brengen van de koppeling mogelijk de
Creative D80 als standaarduitvoerapparaat selecteren.**
Bluetooth-verbinding is gemaakt en de apparaten zijn gekoppeld, maar ik hoor geen muziek. Wat
moet ik doen?
** Met sommige computers met ingebouwde Bluetooth-functie, merkeigen USB Bluetooth dongles of
andere apparaten kan het nodig zijn de audio handmatig in te stellen als Creative D80. (b.v. in de
instellingen voor geluid en audio-apparaten op uw computer). Raadpleeg de handleiding van de fabrikant
voor nadere bijzonderheden.
Collegare un cavo CA all'ingresso CA e spostare il pulsante di accensione in posizione ON.
c. dispositivoBluetooth acceso
b. Stabilire una connessione Bluetooth
d. Pronto per la trasmissione di musica via Bluetooth
Nota: verificare che la funzione Bluetooth del dispositivo sia attiva e che quest'ultimo sia pronto ad accettare connessioni.
a. Accensione dell'altoparlante
LED acceso fisso
Acceso
Bluetooth
Network
Connections
Operator
Internet
USB
ON
ConnectivityConnectivity
Search results
Creative D80
Creative D80
PASSCODE
0000
CONNECTED
ii.i. iii. iv.
Creative D80
®
Connesso
LED lampeggia ogni 2 secondi
Opzionale (in vendita separatamente)
Lampeggiante (rapido)
Abbinamento
2. Riproduzione di file audio da Bluetooth
3. Riconnessioni tra il dispositivo Bluetooth e Creative D80
L'indicatore di stato LED rimane acceso fisso, indicando che l'altoparlante attualmente è acceso. Per
consentire l'abbinamento con gli altri dispositivi Bluetooth, premere e tenere premuto il pulsante CONNETTI
per 3 secondi. Rilasciarlo in corrispondenza dei 2 segnali acustici e dell'indicatore di stato LED che
lampeggia rapidamente.
i. Attivare la funzionalità Bluetooth sul dispositivo
ii. Cercare Creative D80
iii. Abbinare e connettere al dispositivo Creative D80.
Se viene richiesto un codice di accesso, digitare
'0000'
iv. L'abbinamento è stato completato. È ora
possibile avviare la trasmissione audio.
Nota: le precedenti operazioni riguardano l'abbinamento a
un dispositivo Bluetooth in generale; per informazioni
dettagliate sulla connettività Bluetooth del dispositivo,
consultare il manuale del produttore.
Premere i pulsanti volume SU/GIÙ per regolare il volume. I segnali acustici vengono riprodotti al raggiungimento del
volume massimo o minimo.
È possibile riconnettere il dispositivo Bluetooth abbinato all'altoparlante in modo semplice.
Selezionare la voce 'Creative D80' sul dispositivo Bluetooth per riconnetterlo
Uno degli 8 dispositivi Bluetooth precedentemente connessi sarà in grado di riconnettersi a Creative D80
se il dispositivo D80 è acceso e non connesso ad altri dispositivi.
Nota: Creative D80 è in grado di memorizzare fino a 8 dispositivi abbinati nel suo banco di memoria, eliminando la necessità di
riabbinare nel caso in cui questi dispositivi si connettano al Creative D80. Qualora venga abbinato un 9
o
dispositivo al D80, il 1
o
viene eliminato dalla memoria del D80. In ogni caso, viene mantenuta una memoria massima di 8 dispositivi.
4. Alternare tra gli ultimi due dispositivi Bluetooth connessi
È possibile passare da un dispositivo a un altro per riprodurre la musica preferita da un altro dispositivo
Bluetooth abbinato, attenendosi alla seguente procedura pre stabilire una connessione
Azioni Premere il pulsante CONNETTI una volta
Indicatori L'indicatore di stato LED si spegne e lampeggia ogni 2 secondi
Stato Pronto per la trasmissione audio
5. Ripristinare le impostazioni predefinite
Per ripristinare le impostazioni predefinite del Creative D80 ed eliminare la memoria dei dispositivi abbinati,
attenersi alla seguente procedura.
Azioni Tenere premuto il pulsante CONNETTI per 8 secondi con l'altoparlante acceso
Indicatori Viene riprodotto un segnale acustico prolungato. L'indicatore di stato LED lampeggia rapidamente
Stato Memoria cancellata. L'altoparlante è in modalità di abbinamento. Pronto per accettare la connessione ad
altri dispositivi Bluetooth
6. Riproduzione con altri dispositivi audio tramite AUX - IN
Nota: l'AUX-IN presenta un livello di volume fisso. Per regolare il volume dell'AUX-IN, regolare i controlli del volume
dal dispositivo di origine.
7. Domande frequenti (FAQ)
Prima di inviare l'apparecchio all'assistenza, seguire la procedura di individuazione e risoluzione dei
problemi descritta di seguito. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web support.creative.com
Creative D80 non si accende. Cosa posso fare?
Verificare che i cavi CA siano saldamente collegati all'unità e che la presa sia alimentata. Verificare che
l'interruttore di accensione si trovi nella posizione di accensione. Quando l'altoparlante è acceso, l'indicatore
di stato LED è acceso.
Non c'è un collegamento Bluetooth tra il dispositivo e il Creative D80. Cosa posso fare?
Verificare che il dispositivo con tecnologia Bluetooth supporti il profilo A2DP. Consultare il manuale utente
specifico del dispositivo per informazioni sull'attivazione delle funzionalità Bluetooth.
Altrimenti seguire una delle procedure indicate:
Eliminare la voce con il nome del D80 dalla memoria abbinata del dispositivo Bluetooth, quindi seguire
la procedura descritta nella Sezione 2 (Riproduzione di file audio da dispositivi Bluetooth) per riabbinare
il dispositivo con Creative D80.
Verificare che il dispositivo Bluetooth e Creative D80 non siano connessi ad altri dispositivi.
• In alcuni dispositivi Bluetooth, potrebbe essere necessario selezionare Creative D80 come dispositivo di
output predefinito dopo l'abbinamento.**
Il collegamento Bluetooth è stato stabilito e l'abbinamento dei dispositivi è andato a buon fine, ma la
riproduzione audio è assente. Cosa posso fare?
** Su alcuni computer con Bluetooth incorporato, dongle Bluetooth USB terze parti o altri dispositivi,
potrebbe essere necessario specificare/configurare manualmente l'uscita audio come Creative D80
(ovvero, nella sezione audio e periferiche audio dei dispositivi delle impostazioni del computer). Per ulteriori
informazioni, consultare la documentazione del produttore.
Insérez le cordon CA dans l'entrée CA et mettez le bouton sur la position ON.
c. Sur le périphérique Bluetooth
b. Établir une connexion Bluetooth
d. Prêt à diffuser de la musique via Bluetooth
Remarque: assurez-vous que la fonction Bluetooth du périphérique couplé suivant est activée et que ce dernier est prêt à
accepter les connexions.
a. Alimentation du haut-parleur
Voyant allumé et stable
Alimenté
Bluetooth
Network
Connections
Operator
Internet
USB
ON
ConnectivityConnectivity
Search results
Creative D80
Creative D80
PASSCODE
0000
CONNECTED
ii.i. iii. iv.
Creative D80
®
Connecté
Le voyant clignote toutes les 2 secondes
Facultatif (vendu séparément)
Clignote rapidement
Couplage
2. Écouter le son des périphériques Bluetooth
3. Reconnexions entre le périphérique Bluetooth et le Creative D80
Le voyant indicateur d'état s'allumera et restera stable pour indiquer que le haut-parleur est activé. Pour
permettre un couplage avec d'autres périphériques Bluetooth, appuyez sur le bouton de connexion pendant
3 secondes. Relâchez lorsque vous entendez 2 bips et que le voyant indicateur d'état clignote rapidement.
i. Activez la fonction Bluetooth sur votre périphérique
ii. Recherchez le Creative D80
iii. Couplez et connectez l'équipement au Creative D80.
Si un code d'accès vous est demandé, entrez '0000’
iv. Couplage réussi, prêt à diffuser de la musique
Remarque: les opérations ci-dessus correspondent à la
procédure générique de couplage à un périphérique
Bluetooth; pour des instructions plus précises sur la
connectivité Bluetooth en rapport à votre périphérique,
consultez le manuel du fabricant.
Appuyez sur les boutons Volume BAS / HAUT pour régler le volume. Des bips sonores sont émis lorsque le volume
maximum ou minimum est atteint.
Vous pouvez facilement reconnecter votre périphérique Bluetooth couplé à votre haut-parleur.
Sélectionnez l'entrée 'Creative D80’ sur le périphérique Bluetooth pour effectuer la reconnexion
Un ou plusieurs des 8 périphériques Bluetooth précédemment connectés pourraient se reconnecter au
Creative D80 lors de la réactivation de celui-ci et alors qu'il n'est pas connecté aux périphériques.
Remarque: Le Creative D80 peut se souvenir d'un maximum de 8 périphériques couplés dans sa banque de mémoire, rendant
superflu le recouplage au cas où ces périphériques se reconnecteraient au Creative D80. Si un 9ème périphérique doit être
couplé au D80, le 1er sera effacé des banques de mémoire du D80. La mémoire maximale ne conserve que 8 périphériques à un
moment donné.
4. Basculement entre les deux derniers périphériques Bluetooth connectés
Vous pouvez basculer entre les périphériques pour découvrir le plaisir d'écouter votre musique d'un autre
périphérique Bluetooth couplé en suivant ces étapes pour établir la connexion
Actions Appuyez une fois sur le bouton de connexion
Voyants Le voyant indicateur d'état s'éteint, puis clignote toutes les 2 secondes
État Prêt à diffuser de la musique en flux continu
5. Retour aux paramètres par défaut
Vous pouvez retourner aux paramètres par défaut du Creative D80 et effacer la mémoire des périphériques
couplés en suivant ces étapes.
Actions Appuyez sur le bouton de connexion pendant 8secondes lorsque le haut-parleur est allumé
Voyants Un long bip sonore est émis. Le voyant indicateur d'état clignote rapidement
État Mémoire effacée. Le haut-parleur est en mode couplage. Prêt à accepter la connexion à partir d'autres
périphériques Bluetooth
6. Lecture avec d'autres périphériques audio via l'entrée AUX
Remarque: L'entrée AUX a un volume fixe. Pour régler le volume sur l'entrée AUX, réglez les commandes de
volume sur le périphérique source.
7. Foire aux questions (FAQ)
Exécutez les opérations de dépannage suivantes avant d'envoyer le produit en réparation. Pour plus
d'informations, visitez le site support.creative.com.
Le Creative D80 ne peut pas être mis sous tension. Que puis-je faire?
Assurez-vous que le cordon d'alimentation CA est bien raccordé à l'unité et que la prise de courant est bien
alimentée. Assurez-vous que le curseur marche/arrêt (ON/OFF) est sur la position marche (ON). Lorsque le
haut-parleur est activé, le voyant indicateur d'état s'allume.
Il n'existe pas de liaison Bluetooth entre mon périphérique et le Creative D80. Que puis-je faire?
Assurez-vous que votre appareil compatible avec Bluetooth prend en charge le profilA2DP. Pour savoir
comment activer les fonctions et fonctionnalités Bluetooth, reportez-vous au Guide de l'utilisateur.
Vous pouvez également essayer de procéder comme suit:
Suppirmez l'entrée Creative D80 de la liste des périphériques Bluetooth couplés en mémoire et exécutez
la procédure décrite dans la Section 2 (Écouter le son des périphériques Bluetooth) pour recoupler votre
périphérique au Creative D80.
Assurez-vous que votre périphérique Bluetooth et le Creative D80 ne sont pas connectés à d'autres appareils
Sur certains périphériques Bluetooth, vous pouvez être obligé de sélectionner Creative D80 comme
périphérique de sortie par défaut une fois le couplage terminé**
Une liaison Bluetooth est établie entre les périphériques et le couplage a été effectué, mais il n'y a
pas de musique. Que puis-je faire?
** Avec certains ordinateurs équipés de la fonctionBluetooth intégrée, certains dongles USB Bluetooth ou
autres périphériques tiers, vous devrez peut-être spécifier/configurer manuellement la sortie vidéo sur
Creative D80. (par exemple, dans la section Son et périphériques audio des paramètres de votre
ordinateur). Veuillez consulter la documentation du fabricant pour de plus amples informations.
1 CONNECT Button / LED status indicator 1 Bouton de connexion / voyant indicateur d'état
1 Verbindungstaste / LED-Statusanzeige 1 Pulsante Connetti / Indicatore di stato LED
1 Botón de conexión / LED indicador de estado
2 Volumeregeling HOGER / LAGER
3 AUX IN
4 AAN/UIT -schakelaar
5 Netvoedingsingang
PT
1 Botão Connect / Indicador de estado do LED
1 Anslutningsknapp / LED-statuslampa
NO
1 Tilkoblingsknapp / LED-status indikator
Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzanschluss und schalten Sie den Ein-/Ausschalter in die Position EIN (ON).
c. am Bluetooth-Gerät
b. Herstellen einer Bluetooth-Verbindung
d. Bereit für das Musikstreaming über Bluetooth
Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass auf dem nächsten gekoppelten Gerät Bluetooth AKTIVIERT ist und dass es zur Annahme
von Verbindungen bereit ist.
a. Einschalten des Lautsprechers
LED leuchtet dauerhaft
Eingeschaltet
Bluetooth
Network
Connections
Operator
Internet
USB
ON
ConnectivityConnectivity
Search results
Creative D80
Creative D80
PASSCODE
0000
CONNECTED
ii.i. iii. iv.
Creative D80
®
Verbunden
LED blinkt alle 2 Sekunden
Optional (separat erhältlich)
Blinkt schnell
Kopplung
2. Musik von Bluetooth-Geräten hören
3. Erneute Verbindung zwischen Bluetooth-Gerät und Creative D80
Die LED-Statusanzeige leuchtet dauerhaft und zeigt damit an, dass der Lautsprecher EINGESCHALTET
ist. Um die Kopplung mit anderen Bluetooth-Geräten zu ermöglichen, halten Sie die VERBINDUNGS-Taste
für drei Sekunden gedrückt. Lassen Sie die Taste los, wenn Sie zwei Signaltöne hören und die LED-
Statusanzeige schnell blinkt.
i. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion am Gerät EIN.
ii. Suchen nach dem Creative D80
iii. Stellen Sie eine Kopplung und dann eine
Verbindung mit dem Creative D80 her. Falls ein
Passcode verlangt wird, geben Sie '0000’ ein
iv. Kopplung erfolgreich, bereit für Musik-Streaming
Hinweis: Die oben genannten Schritte stellen allgemeine
Anweisungen zur Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät dar.
Genauere Anweisungen zu den Bluetooth-
Verbindungsmöglichkeiten für Ihr jeweiliges Gerät entnehmen
Sie bitte der zugehörigen Dokumentation des Herstellers.
Drücken Sie die Tasten LAUTER /LEISER zum Anpassen der Lautstärke. Das Erreichen der maximalen oder
minimalen Lautstärke wird durch Signaltöne signalisiert.
Sie können das gekoppelte Bluetooth-Gerät einfach erneut mit dem Lautsprecher verbinden.
Wählen Sie den Eintrag 'Creative D80’ amBluetooth-Gerät zur erneuten Verbindung
Jedes der acht zuletzt verbundenen Bluetooth-Geräte kann sich erneut mit dem Creative D80 verbinden,
sobald der D80 eingeschaltet wird und mit keinem Gerät gekoppelt ist.
Hinweis:Der Creative D80 kann bis zu 8 gekoppelte Geräte in seinem Speicher ablegen, sodass diese ohne erneuten
Kopplungsbedarf mit dem Creative D80 verbunden werden können. Sobald ein 9. Gerät mit dem D80 gekoppelt wird, wird der
chronologisch erste Geräteeintrag aus der Liste des D80 gelöscht. Es werden jeweils maximal 8 Geräte gleichzeitig in der Liste
verwaltet.
4. Umschalten zwischen den beiden zuletzt verbundenen Bluetooth-Gerätem
Sie können Ihre Lieblingsmusik von einem anderen gekoppelten Bluetooth-Gerät hören, indem Sie wie folgt
eine Verbindung herstellen.
Aktion VERBINDUNGS-Taste drücken
Anzeige LED-Statusanzeige geht aus und blinkt alle 2 Sekunden
Status Bereit für Musik-Streaming
5. Wiederherstellen der Standardeinstellung
Sie können durch Ausführen folgender Schritte die Standardeinstellungen des D80 wieder herstellen und
die gespeicherte Liste gekoppelter Geräte löschen.
Aktion Halten Sie die CONNECT-Taste acht Sekunden lang gedrückt, während der Lautsprecher
EINGESCHALTET ist.
Anzeige Es ertönt ein langer Piepton. LED-Statusanzeige blinkt schnell
Status Speicher gelöscht. Lautsprecher im Kopplungsmodus. Bereit für die Annahme von Verbindungsanfragen
von anderen Bluetooth-Geräten
6. Wiedergabe von anderen Audiogeräten über den AUX-IN-Anschluss
Hinweis: Der AUX-IN (AUX-Eingang) ist mit einer festen Lautstärke versehen. Sie können die Lautstärke des
AUX-IN über die Lautstärkesteuerung des Quellgeräts erhöhen.
7. Häufig gestellte Fragen
Führen Sie die folgenden Problembehandlungsschritte aus, bevor Sie das Gerät zur Wartung einsenden.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter support.creative.com.
Der Creative D80 lässt sich nicht einschalten. Wie soll ich vorgehen?
Achten Sie darauf, dass die Netzkabel fest mit dem Gerät verbunden sind und die Steckdose Strom führt.
Achten Sie darauf, dass sich der EIN-/AUS-Schalter in der Position EIN befindet. Bei eingeschaltetem
Lautsprecher leuchtet die LED-Statusanzeige.
Zwischen dem Gerät und dem Creative D80 besteht keine Bluetooth-Verbindung.
Wie soll ich vorgehen?
Achten Sie darauf, dass Ihr Bluetooth-Gerät das A2DP-Profil unterstützt. Lesen Sie im Benutzerhandbuch
nach, wie die Bluetooth-Funktionen aktiviert (eingeschaltet) werden.
Sie können auch Folgendes versuchen:
Löschen Sie aus der Liste der gespeicherten Gerätekopplungen des Bluetooth-Geräts den Eintrag mit
der Bezeichnung Creative D80. Führen Sie anschließend die Schritte aus Abschnitt2 (Musik von
Bluetooth-Geräten hören) aus, um Ihr Gerät erneut mit dem Creative D80 zu koppeln.
Achten Sie darauf, dass weder Ihr Bluetooth-Gerät noch der Creative D80 mit einem anderen Gerät
verbunden ist.
• Bei manchen Bluetooth-Geräten muss der Creative D80 möglicherweise als Standard-Ausgabegerät
eingestellt werden, nachdem der Kopplungsvorgang abgeschlossen ist.**
DieBluetooth-Verbindung ist hergestellt und die Geräte sind gekoppelt, ich kann aber keine Musik
hören. Wie soll ich vorgehen?
** Bei einigen Bluetooth-fähigen Computern, USB-Bluetooth-Dongles von Drittherstellern und anderen
Geräten muss die Audioausgabe möglicherweise manuell als Creative D80 festgelegt werden. (Z. B. im
Abschnitt Sound und Audiogeräte der Computereinstellungen). Bitte lesen Sie zu weiteren Informationen
die Herstellerdokumentation.
Coloque el cable de CA en la entrada correspondiente (AC IN) y coloque el interruptor de alimentación en
la posición de encendido.
c. Encender el dispositivo Bluetooth
b. Establecimiento de la conexión Bluetooth
d. Preparado para reproducir música a través de Bluetooth
Nota: Asegúrese de que la función Bluetooth del siguiente dispositivo emparejado esté activada y lista para aceptar conexiones.
a. Encendido del altavoz
LED encendido con luz fija
Encendido
Bluetooth
Network
Connections
Operator
Internet
USB
ON
ConnectivityConnectivity
Search results
Creative D80
Creative D80
PASSCODE
0000
CONNECTED
ii.i. iii. iv.
Creative D80
®
Opcional (se vende por separado)
2. Disfrutar de contenidos de audio desde dispositivos Bluetooth
3. Volver a conectar el dispositivo Bluetooth y Creative D80
El LED indicador de estado se encenderá con una luz fija indicando que el altavoz se encuentra encendido.
Para permitir el emparejamiento con otros dispositivos Bluetooth, Mantenga pulsado el botón de conexión
durante 3 segundos. Suéltelo cuando oiga 2 pitidos y observe que el LED indicador de estado parpadea de
forma rápida.
i. Conecte la función Bluetooth del dispositivo.
ii. Realice una búsqueda de Creative D80
iii. Empareje y conecte a Creative D80. Si se le
solicita un código de contraseña, especifique 0000
iv. Conexión correcta, listo para reproducir música
Nota: Las instrucciones anteriores son los pasos generales
a seguir para conectar con un dispositivo Bluetooth; para
obtener instrucciones más específicas sobre la conectividad
Bluetooth del dispositivo, consulte el manual del fabricante.
Pulse los botones para subir / bajar el volumen para ajustarlo. Escuchará unos pitidos cuando se alcance el volumen
máximo o mínimo.
Puede volver a conectar el dispositivo emparejado Bluetooth de forma sencilla a su altavoz.
Seleccione la entrada de Creative D80 en el dispositivo Bluetooth que desea reconectar
Cualquiera de los 8 dispositivos Bluetooth conectados con anterioridad podrá reconectarse a Creative
D80 cuando éste esté encendido y no se encuentre conectado a otro dispositivo.
Nota: Creative D80 recuerda hasta 8 dispositivos emparejados en su banco de memoria, eliminando la necesidad de volver a
realizar el emparejamiento cuando alguno de estos dispositivos se vuelve a conectar con Creative D80. Si un 9º dispositivo se
empareja con D80, se borrará el 1er dispositivo del banco de memoria de D80. La cantidad máxima de dispositivos que puede
retener a la vez la memoria es de 8.
4. Alternar entre los dos últimos dispositivos Bluetooth conectados
Puede alternar entre dispositivos para disfrutar de su música favorita desde otro dispositivo Bluetooth
emparejado, siga los pasos a continuación para establecer la conexión.
Acciones Pulse el botón de conexión
Indicadores El LED indicador de estado se apaga y parpadea en intervalos de 2 segundos
Estado Listo para reproducir música
5. Volver a la configuración predeterminada
Puede volver a la configuración predeterminada de Creative D80 y borrar los dispositivos emparejados de
la memoria realizando los pasos a continuación.
Acciones Pulse y mantenga pulsado el botón de conexión durante 8 segundos con el altavoz encendido
Indicadores Escuchará un largo pitido. El LED indicador de estado parpadea rápidamente
Estado La memoria se ha limpiado. El altavoz se encuentra en modo de emparejamiento. Listo para aceptar la
conexión de otros dispositivos Bluetooth
6. Reproducir con otros dispositivos de audio a través de AUX-IN
Nota: AUX-IN tiene un volumen fijo. Para ajustar el volumen de la entrada AUX-IN , utilice los controles de volumen
del dispositivo de origen.
7. P+F (Preguntas más frecuentes)
Lleve a cabo los siguientes pasos de resolución de problemas antes de enviar el dispositivo a reparar. Para
obtener más información, visite support.creative.com
Creative D80 no se puede encender. ¿Qué debo hacer?
Asegúrese de que el cable de alimentación de CA esté conectado firmemente a la unidad y que la toma de
corriente esté en funcionamiento. Asegúrese de que el interruptor de alimentación encendido / apagado
esté en la posición de encendido. Cuando el altavoz está encendido, el LED indicador de estado se
encenderá.
No se establece ningún vínculo Bluetooth entre el dispositivo y Creative D80. ¿Qué debo hacer?
Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth admita el perfil A2DP. Consulte el manual de usuario sobre
cómo habilitar (activar) las funciones y funcionalidades Bluetooth.
También puede intentar realizar la siguiente acción:
Borre la entrada Creative D80 de la lista de memoria del dispositivo Bluetooth emparejado y realice los
pasos que se indican en Sección 2 (Disfrutar de contenidos de audio desde dispositivos Bluetooth) para
volver a conectar el dispositivo con Creative D80.
Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth y Creative D80 no estén conectados a otros dispositivos.
En algunos dispositivos Bluetooth, es posible que tenga que seleccionar Creative D80 como el
dispositivo de salida predeterminado cuando se complete el emparejamiento.**
El enlace Bluetooth se ha establecido y los dispositivos están conectados, pero no se escucha la
música. ¿Qué debo hacer?
** En algunos equipos con Bluetooth incorporado, dispositivo llave de de seguridad USB Bluetooth de
terceros, u otros dispositivos, es posible que sea necesario especificar o configurar manualmente la salida
de audio como Creative D80. (por ejemplo, en la sección de dispositivos de sonido y audio en la
configuración del equipo). Consulte la documentación del fabricante para obtener más información.
Parpadeo rápido
Emparejamiento
Conectado
LED parpadeando cada 2 segundos
Lautsprecherstatus
Kopplungsmodus
LED-Status
LED blinkt schnell
Ruhend
(Eingeschaltet,
nicht mit Bluetooth-Geräten
verbunden)
LED leuchtet
dauerhaft
Mit Bluetooth-Gerät
verbunden
LED blinkt alle 2
Sekunden
Stato altoparlante
Modalità di abbinamento
Stato LED
LED lampeggiante
rapido
Inattivo
(acceso, non
connesso al dispositivo
Bluetooth)
LED acceso fisso
Connesso al dispositivo
Bluetooth
LED lampeggia
ogni 2 secondi
Estado de los altavoces
Modo de emparejamiento
Estado del LED
LED con parpadeo
rápido
Inactivo
(Encendido, sin
conectar con el dispositivo
Bluetooth)
LED encendido con
luz fija
Conectado con el
dispositivo Bluetooth
LED parpadeando
cada 2 segundos
Luidsprekerstatus
Koppelingsmodus
LED-status
LED knippert snel
Inactief
(Voeding AAN, niet
aangesloten op Bluetooth
apparaat)
LED brandt continu
Aangesloten op
Bluetooth-apparaat
LED knippert elke
2 seconden
Speaker Status
Pairing mode
LED Status
LED rapid blinking
Idle
(Powered ON, not
connected to Bluetooth
device)
Lit steady
Connected to Bluetooth
device
LED blinks every 2
second
2 Volume Down / Up
3 AUX IN
4 ON / OFF switch
5 AC IN
Etat du haut-parleur
Mode couplage
État du voyant
Voyant qui clignote
rapidement
Veille
(Activé, non branché
au périphérique Bluetooth)
Voyant allumé et
stable
Branché au
périphérique Bluetooth
Le voyant clignote
toutes les 2 secondes
2 Volume BAS / HAUT
3 Entrée AUX
4 ON / OFF
5 Entrée CA
EN
Product OverviewProduct Overview
FR
Aperçu du produit Aperçu du produit
DE
Produktübersicht Produktübersicht
2 Lautstärke LAUTER / LEISER
3 AUX-IN
4 EIN-/AUS-Schalter
5 Netzanschluss
IT
Panoramica del prodotto Panoramica del prodotto
2 Volume SU/GIÙ
3 AUX IN
4 interruttore ON/OFF
5 Ingresso CA
ES
Información general del producto Información general del producto
2 Volumen subir / bajar
3 AUX IN (entrada auxiliar)
4 Interruptor de encendido/apagado
5 AC IN (entrada CA)
NL
Productoverzicht Productoverzicht
1 AANSLUITEN-toets / LED-statusindicator
Högtalarens status
Ihopkopplingsläge
LED-status
LED blinkar snabbt
Inaktiv
(Påslagen, inte
ansluten till Bluetooth-enhet)
LED lyser med fast
sken
Ansluten till
Bluetooth-enhet
LED blinkar
varannan sekund
Høyttalerstatus
Sammenkoblingsmodus
LED-status
LED rask blinking
Dvale
(Slått PÅ, ikke koblet
til Bluetooth-enhet)
LED lyser fast
Koblet tilBluetooth-enhet
LED blinker
annethvert sekund
Perspectiva geral do produto Perspectiva geral do produto
2 Volume PARA BAIXO / PARA CIMA
3 AUX IN (ENTRADA AUXILIAR)
4 Interruptor de ON / OFF (Ligado/Desligado)
5 ENTRADA CA
Estado da coluna
Modo de
emparelhamento
Estado do LED
LED intermitente
rápido
Em pausa
(Alimentação
LIGADA, não ligado a um
dispositivo Bluetooth)
LED
permanentemente
aceso
Ligado a um dispositivo
Bluetooth
LED intermitente a
cada 2 segundos
SV
Produktöversikt Produktöversikt
2 Volym NED / UPP
3 AUX-ingång
4 AV/PÅ-knapp
5 Nätkontakt
Produktoversikt Produktoversikt
2 Volum NED / OPP
3 AUX IN
4 PÅ / AV-bryter
5 AC IN
The speaker enters power saving mode when no audio is detected
for approx 10 mins. It will automatically power up when audio is
detected. Alternatively you can power OFF and ON your speaker. **
Le haut-parleur passe en mode économie d'énergie lorsqu'aucun son
n'est détecté pendant environ 10 minutes. Il repasse automatiquement
en mode normal si du son est détecté. Vous pouvez également
activer et désactiver vous-même votre haut-parleur. **
Der Lautsprecher wird in den Energiesparmodus versetzt, wenn
etwa 10 Minuten lang kein Audiosignal erkannt wird. Beim erneuten
Erkennen eines Audiosignals schaltet der Lautsprecher wieder ein.
Als Alternative können Sie den Lautsprecher auch EIN- oder
AUS-schalten. **
Gli altoparlanti entrano in modalità di risparmio energetico se non
viene rilevato audio per circa 10 minuti. Si riaccendono
automaticamente quando viene rilevato l'audio. In alternativa, è
possibile spegnere e accendere gli altoparlanti. **
El altavoz se coloca en modo de ahorro de energía cuando no se
detecta ningún tipo de audio durante aproximadamente 10
minutos. Cuando detecta audio se vuelve a encender de forma
automática. También puede encender y apagar el altavoz de forma
manual. **
Høyttaleren går i strømsparingsmodus når ingen lyd registreres på
omtrent 10 minutter. Den slås automatisk på når lyd registreres. Du
kan alternativt slå høyttaleren AV eller PÅ. **
Als gedurende ongeveer 10 minuten geen audio wordt
gesignaleerd, schakelt de luidspreker in de stroombesparingstand.
De luidspreker schakelt automatisch weer aan wanneer audio
wordt gesignaleerd. U kunt desgewenst ook de voeding van uw
luidspreker uit- en inschakelen. **
A coluna entra em modo de economia de energia quando não é
detetado áudio durante aproximadamente 10 minutos. Liga-se
automaticamente quando é detetado áudio. Em alternativa, pode
Ligar e Desligar a coluna. **
Högtalaren ställs i energisparläge efter ca 10 minuter utan ljud.
Den aktiveras automatiskt så fort det kommer ljud igen. Alternativt
kan du stänga av och slå på högtalaren. **
**For selected regions only (Europe).
**Uniquement pour certaines régions (Europe).
**Nur für bestimmte Regionen (Europa).
**Solo per le regioni selezionate (Europa).
**Solo en determinadas regiones (Europa).
**Alleen voor sommige landen (Europa).
**Apenas para regiões selecionadas (Europa).
**Endast i utvalda regioner (Europa).
**Kun for bestemte områder (Europa).
EN
FR
DE
IT
ES
NL
PT
SV
NO
2
3
1
4 5

Vuoi sapere di Creative D80?

Chiedi la domanda che hai sul Creative D80 semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Creative D80 fornirti una buona risposta.

In vendita su