Daewoo DWD-UD1213

Daewoo DWD-UD1213 manuale

 • 1
  ‘ÛÌ͈ËÓ̇θÌ˚ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
  DWD-UD1213 / DWD-UD121DC
  —ÚË‡Î¸Ì‡ˇ χ¯Ë̇
  »ÌÒÚÛÍˆËˇ ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
  " —ËÒÚÂχ ˝ÍÓÌÓÏËË
  ¡Î‡„Ó‰‡ˇ ÒËÒÚÂÏ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ËÌÚÂÎÎÂÍÚ‡,
  ËÒÔÓθÁÛÂÚÒˇ ÏËÌËχθÌÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ˝ÌÂ„ËË Ë ‚Ó‰˚,
  ‚˚·Ë‡ÂÚÒˇ ÓÔÚËχθÌ˚È ÛÓ‚Â̸ ‚Ó‰˚ Ë ‚ÂÏˇ ÒÚËÍË.
  " —ËÒÚÂχ ÔÓÌËÊÂÌÌÓ„Ó ¯Ûχ
  —ÚË‡Î¸Ì‡ˇ χ¯Ë̇ ÏËÌËÏËÁËÛÂÚ ¯ÛÏ ÔË ÒÚËÍË Ë
  ÓÚÊËÏÂ, ÓÔÓÁ̇‚‡ˇ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó Á‡„ÛÊÂÌÌÓ„Ó ·Âθˇ.
  " –Ó‰ËÚÂθÒÍËÈ Á‡ÏÓÍ
  ›Ú‡ ÙÛÌÍˆËˇ ËÒÔÓθÁÛÂÚÒˇ ‰Îˇ Ô‰ÓÚ‚‡˘ÂÌˡ
  ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ„Ó Ì‡Ê‡Úˡ ‰ÂÚ¸ÏË ÍÌÓÔÓÍ, ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï, ÌÂ
  ÔÓÁ‚ÓΡˇ ËÁÏÂÌËÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ ÒÚËÍË ‚Ó ‚ÂÏˇ  ‡·ÓÚ˚.
  " —ÚÂËÎËÁ‡ˆËˇ ‚Ó ‚ÂÏˇ ÒÚËÍË Õ‡ÌÓ-
  ÒÂ·ÓÏ (ŒÔˆËˇ ÔÓ ‚˚·ÓÛ)
  Õ‡Ô˚ÎÂÌË ÒÂ·‡ ̇ ÒÚÂÌ͇ı ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚,
  ÔÓÁ‚ÓΡÂÚ ÒÚÂËÎËÁÓ‚‡Ú¸ ·Âθ ‚Ó ‚ÂÏˇ ÒÚËÍË ‰Ó
  99,9%, Í‡Í ÔË ÍËÔˇ˜ÂÌËË.
  "
  ¬ÓÁ‰Û¯ÌÓ-ÔÛÁ˚¸ÍÓ‚‡ˇ ÒÚË͇ (ŒÔˆËˇ ÔÓ ‚˚·ÓÛ)
  ›Ú‡ ÔÂ‰ӂ‡ˇ ÚÂıÌÓÎӄˡ „ÂÌÂËÛÂÚ ÏËÎÎËÓÌ˚
  ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚ı ÔÛÁ˚¸ÍÓ‚ ‚ÌÛÚË ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚, ÚÂÏ
  Ò‡Ï˚Ï, ‡ÍÚË‚ËÛˇ ‰ÂÈÒÚ‚Ë ÏÓ˛˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡ Ë ÛÎÛ˜¯‡ˇ
  ͇˜ÂÒÚ‚Ó ÒÚËÍË.
  " «‡·ÓÚ‡ Ó ÒÔËÌÂ.
  ƒËÁ‡ÈÌ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ ÔˉÛÏ‡Ì Ú‡Í, ˜ÚÓ· ‚˚ ·ÂÁ
  ÚÛ‰‡ ÏÓ„ÎË Á‡„Ûʇڸ Ë ‚˚„Ûʇڸ ·Âθ ËÁ ·‡Í‡. ”„ÓÎ
  ̇ÍÎÓ̇ ‰Îˇ ‚˚„ÛÁÍË ·Âθˇ Ó˜Â̸ Û‰Ó·ÂÌ, Ë ÔÓÁ‚ÓΡÂÚ
  ΄ÍÓ ‰Â·ڸ ˝ÚÓ.
  " œÂ‚‡ˇ ‚ ÃË ÒÚË͇
  Ô‡ÓÏ
  œÓÁ‚ÓΡÂÚ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ·ÓÎÂÂ
  50 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ›ÎÂÍÚ˘ÂÒÚ‚‡,
  ¬Ó‰˚ Ë ¬ÂÏÂÌË.
  " ¬ÔÂ‚˚ —ÚË͇ Ó·Û‚Ë
  ƒÂ·ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ÒÚËÍÛ
  Ó·Û‚Ë.
  " —‡ÏÓÓ˜ËÒÚ͇ ·‡Í‡
  ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚.
  " KÓ̉ÂÌÒ‡ÚÓ̇ˇ
  ÒËÒÚÂχ ÒÛ¯ÍË ·Âθˇ Ò
  ˝ÌÂ„ÓÒ·ÂÂÊÂÌËÂÏ
  “≈’Õ»◊≈—K»≈ ’¿–¿K“≈–»—“»K» » «¿œ¿—Õ¤≈ ◊¿—“»......................................................2
  Ã≈–¤ ¡≈«Œœ¿—ÕŒ—“» ...............................................................................................................3
  –”KŒ¬Œƒ—“¬Œ œŒ ”—“¿ÕŒ¬K≈ ................................................................................................4
  œŒƒ—Œ≈ƒ»Õ≈Õ»≈ «¿À»¬ÕŒ√Œ ÿÀ¿Õ√¿ .................................................................................5
  ›À≈K“–Œ“≈’Õ»◊≈—K»≈ “–≈¡Œ¬¿Õ»fl....................................................................................6
  ›K—œÀ”¿“¿÷»fl —“»–¿À‹ÕŒ… ÿÿ»Õ¤................................................................................7
  ‘”ÕK÷»» œ¿Õ≈À» ”œ–¿¬À≈Õ»fl..............................................................................................9
  œ–Œ√–¿Ãä —“»–K» ................................................................................................................10
  œ–Œ÷≈—— —“»–K» » ¬¤¡Œ– œ–Œ√–¿Ãä ...........................................................................11
  —œ–¿¬Œ◊Õ»K œŒ ƒ–”√»Ã œŒÀ≈«Õ¤Ã ‘”ÕK÷»flà ............................................................23
  —Œƒ≈–∆¿Õ»≈ » “≈’Õ»◊≈—KŒ≈ Œ¡—À”∆»¬¿Õ»≈..............................................................27
  K¿K ◊»—“»“‹ ‘»À‹“–...............................................................................................................28
  ”ƒ¿À≈Õ»≈ œfl“≈Õ.......................................................................................................................29
  ”—“–¿Õ≈Õ»≈ Õ≈»—œ–¿¬ÕŒ—“≈…...........................................................................................30
  “≈’Õ»◊≈—K»≈ ’¿–¿K“≈–»—“»K»..........................................................................................31
  ¡Î‡„Ó‰‡ËÏ ¬‡Ò Á‡ ÔÓÍÛÔÍÛ ÚÂıÌËÍË Daewoo.
  —ÚË‡Î¸Ì˚ χ¯ËÌ˚ Daewoo ÔÓÒÚ˚ ‚ ÔËÏÂÌÂÌËË, ˝ÍÓÌÓÏˇÚ ‚ÂÏˇ, Ë Ó·Î„˜‡Ú ¬‡Ï ‚˚ÔÓÎÌÂÌË ‰Óχ¯ÌËı
  Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚÂÈ.
  ƒ‡Ì̇ˇ ËÌÒÚÛÍˆËˇ ÒÓ‰ÂÊËÚ Á̇˜ËÏÛ˛ ËÌÙÓχˆË˛ ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË, ÒÓ‰ÂʇÌ˲ Ë ÚÂıÌ˘ÂÒÍÓÏÛ
  Ó·ÒÎÛÊË‚‡Ì˲ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚. œÓʇÎÛÈÒÚ‡, ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÔÓ˜ÚËÚ ËÌÒÚÛÍˆË˛!
  —Œƒ≈–∆¿Õ»≈ Page
  2009.12.14
  사양 확인 및 배포
  세)생산기술팀

Vuoi sapere di Daewoo DWD-UD1213?

Chiedi la domanda che hai sul Daewoo DWD-UD1213 semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Daewoo DWD-UD1213 fornirti una buona risposta.

Istruzioni in italiano lavatrice ddaewo m5811

SeviA , 2019-09-27 06:27:01

Visualizza qui il manuale gratuito del Daewoo DWD-UD1213. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Daewoo DWD-UD1213

In vendita su

  Relaterade produkter

  Lavatrici Daewoo