Dymond CK01 manuale

(1)
  • Numero di pagine: 2
  • Tipo di file: PDF
Complies with the essential requirements, which are specified in the Directive 2004/108/EC,
2006/95/EC and 1995/5/EC on the approximation of the laws on the Member States relating to
electromagnetic compatibility.
This product has been tested against following standards and specifications, applying versions valid
on November 23rd, 2011:
ETSI EN 301489-1 V1.9.2 (2011-09)
ETSI EN 301489-17 V2.1.1 (2009-05)
ETSI EN 300328 V1.7.1 (2006-10)
EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010
December 2012
INHOUD DOOS & ONDERDELEN
Zie illustratie I
1. MF-toets 4. MUTE Toets 7. Luidspreker
2. Volume (-) Toets 5. LED indicatielampje 8. USB-laadpoort
3. Volume (+) Toets 6. Microfoon 9. USB-kabel (om te laden)
DE BATTERIJ LADEN
1. Verbind de USB-kabel (9) met de USB-laadpoort (8) van de Dymond CK01.
2. Verbind het andere einde van de USB-kabel (9) met uw computer of USB lader.
3. Het rode LED indicatielampje (5) van de Dymond CK01 zal oplichten en uw Dymond CK01 zal
beginnen laden. Zodra volledig opgeladen, zal het rode indicatielampje (5) uitgaan.
Let op!
Zorg ervoor dat de Dymond CK01 volledig opgeladen is alvorens deze te gebruiken.
AAN / UIT SCHAKELEN
- Aanschakelen:
Houd de MF-toets (1) ingedrukt tot u een melodie hoort en het blauwe indicatielampje (5) begint
te knipperen.
- Uitschakelen:
Houd de MF-toets (1) ingedrukt tot u een melodie hoort en het rode LED indicatielampje (5)
kortelings oplicht alvorens uit te gaan.
Let op!
De Dymond CK01 wordt automatisch uitgeschakeld indien er langer dan 10 minuten geen
Bluetooth
®
verbinding is tussen de Dymond CK01 en een ander mobiel toestel.
PAIRING (KOPPELING) BIJ EERSTE GEBRUIK
! U dient de Dymond CK01 éénmalig met uw mobiele tefoon te pairen alvorens gebruik!
Zorg ervoor dat de Dymond CK01 uitgeschakeld is. Houd de MF-toets (1) ingedrukt tot het
indicatielampje (5) afwisselend blauw en rood gaat knipperen. → Laat uw telefoon naar Bluetooth
®
apparaten zoeken. Selecteer de Dymond CK01 op uw mobiele telefoon en breng de PIN code
0000(*) in om beide apparaten te pairen. U hoort een lange bieptoon. → Het blauwe indicatielampje
(5) zal oplichten.
(*)Meestal niet vereist voor Bluetooth
®
2.1 telefoons
Let op!
Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon de Bluetooth
®
functie heeft aangeschakeld en zich in de
nabijheid van de Dymond CK01 bevindt.
Om een automatisch herstel van de verbinding tussen de telefoon en de Dymond CK01
te verzekeren, raden wij u aan de verbinding tussen uw telefoon en de Dymond CK01 te
“autoriseren” in Bluetooth
®
menu van uw mobiele telefoon! Raadpleeg de handleiding van uw
mobiele telefoon voor meer informatie.
Als de Bluetooth
®
verbinding niet automatisch hersteld wordt nadat deze verbroken werd, druk
dan 1 x op de MF-toets (1) om de verbinding manueel te herstellen.
TELEFONEREN
- Bij binnenkomende oproep: Druk 1x op MF-toets (1) om de oproep te beantwoorden.
- Bij binnenkomende oproep: Houd de MF-toets (1) ingedrukt ( 2 sec.) om de oproep te weigeren.
- Tijdens gesprek: Druk 1x op de MF-toets (1) om de oproep te beëindigen.
- In standby mode: Houd de Volume (+) toets (3) ingedrukt om hetlaatst gevormde nr. terug te
bellen.
- In standby mode: Druk 1x op MF-toets (1) om voice dialing te activeren (*)
(*) De voice dialing functie is enkel beschikbaar als deze ondersteund wordt door uw mobiele telefoon!
VOLUME / MUTE
- Het volume aanpassen:
Druk Volume (+) Toets (3) om het volume te verhogen. U hoort een beep zodra max. volume bereikt is.
Druk Volume (-) Toets (2) om het volume te verlagen. U hoort een beep zodra min. volume bereikt is.
- MUTE mode aanzetten:
Tijdens gesprek 3 sec. de Mute Toets (4) indrukken om de microfoon tijdelijk uit te schakelen.
- MUTE mode uitzetten:
Tijdens gesprek 3 sec. de Mute Toets (4) indrukken om de microfoon weer aan te schakelen.
MULTIPOINT BLUETOOTH
®
Dymond CK01 ondersteunt MULTIPOINT BLUETOOTH
®
, waardoor u GELIJKTIJDIG 2 verschillende
Bluetooth
®
telefoons met uw carkit kunt verbinden en gebruiken.
Wanneer 2 telefoons verbonden zijn met de Dymond CK01 is er altijd:
• Een primaire telefoon (1ste telefoon verbonden met de carkit)
• Een secundaire telefoon (2de telefoon verbonden met de carkit)
Let op!
GEEN Voice dialing, GEEN redial mogelijk voor 2de telefoon.
Multipoint koppelingsprocedure (pairing)
KOPPELING TELEFOON 1
Koppel de 1ste telefoon met de Dymond CK01 zoals beschreven in het hoofdstuk “PAIRING
(KOPPELING) BIJ EERSTE GEBRUIK”. → Verbind de telefoon met de carkit.
KOPPELING TELEFOON 2
Zorg ervoor dat de Dymond CK01 aangeschakeld is en verbonden met de 1ste telefoon. Houd
de Volume (-) Toets (2) ingedrukt om de koppelingsprocedure opnieuw te starten. De blauwe en
rode indicatielampjes zullen afwisselend knipperen. → Pair (koppel) en maak de verbinding met
de 2de telefoon.
Let op!
Nadat de 2de telefoon gekoppeld en verbonden werd, zal de verbinding met de 1ste telefoon
VERBROKEN worden. Schakel de Dymond CK01 uit en weer aan door de MF-toets (1) in te
drukken. → Dymond CK01 zal automatisch herverbinden met beide telefoons.
Multipoint Verbindingsprocedure
Zodra de Dymond CK01 aangeschakeld wordt, zal deze automatisch zoeken en een verbinding
maken met de 2 telefoons die laatst verbonden werden.
- Als slechts 1 telefoon beschikbaar is: enkel deze telefoon zal verbonden worden met de Dymond
CK01. Deze telefoon wordt de primaire telefoon.
- Als de verbinding met een of beide telefoons kort verbroken werd: de carkit zal de verbinding
automatisch herstellen.
Let op!
Om een automatisch herstel van de verbinding tussen de telefoons en de Dymond CK01 te
verzekeren, raden wij u aan om de verbinding tussen uw telefoons en de Dymond CK01 te
“autoriseren” in het Bluetooth
®
menu van uw telefoon! Raadpleeg de handleiding van uw mobiele
telefoon voor meer informatie.
Indien beide telefoons, of een van de telefoons, de Bluetooth
®
verbinding met de Dymond CK01
spontaan verliezen, zal de Dymond CK01 automatisch de verbinding herstellen. Indien de
verbinding niet automatisch wordt hersteld, kunt u de Bluetooth
®
verbinding manueel herstellen
door gedurende 3 seconden op de Volume (+) toets (3) te drukken.
Oproepen ontvangen op beide telefoons
Wanneer u tijdens een gesprek met de 1ste telefoon een 2de oproep ontvangt op de 2de telefoon,
hoort u een BIEP.
Nu kunt u:
De inkomende oproep op de 2de telefoon beantwoorden: Houd de Volume (+) Toets (3) kort
ingedrukt om het gesprek op de 1ste telefoon in wacht te zetten en de oproep op de 2de telefoon
te beantwoorden.
Wanneer u de 2de oproep beantwoord heeft, kunt u:
Wisselen tussen de 2 oproepen: Houd de Volume (+) Toets (3) kort ingedrukt om te wisselen
tussen beide telefoons.
Een van de oproepen beëindigen: Druk op de MF-toets (1) om het huidige gesprek te beëindigen
en het 2de gesprek verder te zetten.
LED INDICATIELAMPJE (5)
Rode lampje:
- Knippert in Standby mode: batterijcapaciteit is laag.
- Brandt constant tijdens het laden van de batterij.
- Brandt constant in mute mode.
Blauwe lampje:
- Knippert in Standby mode & gespreksmodus.
Rode & blauwe lampje:
- Knipperen afwisselend in pairing mode.
MICROFOON (6)
Richt de microfoon (6) steeds naar uw mond. Voor een perfecte werking dient de microfoon zich op
min. 30-50 cm van de bestuurder te bevinden. Zorg ervoor dat er zich geen objecten bevinden voor
de microfoon van de Dymond CK01.

User’s Manual

CK01

D
GB
NL
F
DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby
,
Dymond CK01Bluetooth
®
CarkitEldap B.V.Postbus 170, 4880 AD Zundert
------------------------------------- Manual/Dymond CK01/12-12/V01-----------------------------
ILLUSTRATION I
9
NL
8
5
6
1
2
3
4
7
D
PACKUNGSINHALT UND EINZELTEILE
Siehe Abbildung I
1. MF-Taste 4. MUTE-Taste 7. Lautsprecher
2. Volume (-) Taste 5. LED-Anzeige 8. USB-Ladebuchse
3. Volume (+) Taste 6. Mikrofon 9. USB-Kabel (zum Aufladen)
AUFLADEN DER BATTERIE
1. Stecken Sie das USB-Kabel (9) in die USB-Ladebuchse (8) des Dymond CK01.
2. Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels (9) in ihrem Computer oder ihr USB-Ladegerät.
3. Die rote LED-Anzeige (5) am Dymond CK01 leuchtet auf und ihr Dymond CK01 wird geladen.
Sobald der Akku vollständig geladen ist, schaltet sich die rote LED-Anzeige (5) aus.
Achtung!
Laden Sie den Dymond CK01 immer komplett auf, bevor Sie ihn verwenden.
EIN- / AUSSCHALTEN
- Einschalten:
Drücken Sie die MF-Taste (1) bis Sie eine Melodie hören und die blaue LED-Anzeige (5) anfängt
zu blinken.
- Ausschalten:
Drücken Sie die MF-Taste (1) bis Sie eine Melodie hören und die rote LED-Anzeige (5) kurz
aufleuchtet and anschliessend wieder erlischt.
Achtung!
Der Dymond CK01 schaltet sich auch automatisch aus wenn länger als 10 Minuten keine Bluetooth
®
Verbindung zwischen dem Dymond CK01 und einem anderen Mobilgerät vorhanden ist.
KOPPELN BEIM ERSTEN GEBRAUCH
! Sie müssen den Dymond CK01 einmalig mit ihrem Telefon verbinden, bevor Sie es nutzen !
Schalten Sie den Dymond CK01 aus. → Drücken Sie die MF-Taste (1) bis die LED-Anzeige (5)
abwechselnd blau und rot blinkt. Lassen Sie Ihr Telefon nach Bluetooth
®
- Geräten suchen.
Wählen Sie nun auf Ihrem Mobiltelefon den Dymond CK01 und geben Sie den PIN-Code 0000(*) ein,
um die zwei Geräte definitiv zu koppeln (= Pairing). Sie hören einen langen Piepton. Abschließend
blinkt die blaue LED-Anzeige (5) erneut.
(*) Nicht für Bluetooth
®
2.1 Telefone.
Achtung!
Vergewissern Sie sich zuerst, dass Bluetooth
®
auf Ihrem Mobiltelefon aktiviert ist und dass
Dymond CK01 sich in der Nähe befindet.
Um die automatische Neuverbindung zwischen der Telefon und Dymond CK01 zu gewährleisten,
empfehlen wir, Dymond CK01 als „Authorized“ im Bluetooth
®
-Menü Ihres Telefons einzustellen.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Anleitung Ihres Mobiltelefons.
Sollte die Bluetooth
®
-Verbindung nicht automatisch wiederhergestellt werden, drücken Sie die
MF-Taste (1) 1x, um die Verbindung manuell wieder herzustellen.
TELEFONIEREN
- Bei eingehenden Gesprächen: 1 x die MF-Taste (1) drücken, um den Anruf anzunehmen.
- Bei eingehenden Gesprächen: Die MF-Taste (1) drücken und halten (2 sek.), um abzulehnen.
- Während des Gesprächs: 1x die MF-Taste (1) drücken um den Anruf zu beenden.
- Im Stand-by-Modus: Die Volume “+” Taste (3) drücken und halten um die zuletzt angerufene
Nummer erneut anzurufen.
- Im Stand-by-Modus: 1x die MF-Taste (1) drücken, um das Voice Dialing zu aktivieren (*).
(*) Voice dialing ist nur verfügbar, wenn diese von Ihrem Gerät unterstützt wird!
LAUTSTÄRKE / MUTE MODUS
- Lautstärke regeln:
„+„ (3) drücken, um Lautstärke zu erhöhen. Sie hören einen Ton
höchste Lautstärke ist erreicht.
„-„ (2) drücken, um Lautstärke zu reduzieren. Sie hören einen Ton
niedrigste Lautstärke ist erreicht.
- Mute Modus aktivieren:
Während des Gesprächs 3 Sek. auf die MUTE-Taste (4) drücken, um das Mikrofon vorübergehend
auszuschalten.
- Mute Modus deaktivieren:
Drücken Sie die MF-Taste erneut 3 Sek. um das Mikfrofon wieder anzuschalten.
MULTIPOINT BLUETOOTH
®
Dymond CK01 unterstützt MULTIPOINT BLUETOOTH
®
, wodurch Sie GLEICHZEITIG zwei
verschiedene Bluetooth
®
-Telefone mit Ihrer Freisprecheinrichtung verbinden und nutzen können.
Wenn zwei Telefone mit Dymond CK01 verbunden sind, haben Sie immer ein:
• Primärtelefon (erstes mit der Freisprecheinrichtung verbundene Telefon)
• Sekundärtelefon (zweites mit der Freisprecheinrichtung verbundene Telefon)
Achtung!
KEIN Voice Dialing, KEINE Wahlwiederholung für das zweite Telefon möglich.
Multipoint pairing-Verfahren
PAIRING Telefon 1
Koppeln Sie das erste Telefon mit Dymond CK01 wie in Kapitel „KOPPELN BEIM ERSTEN
GEBRAUCH“ beschrieben. → Verbinden Sie das Telefon mit der CK01.
PAIRING Telefon 2
Stellen Sie sicher dass den Dymond CK01 eingeschaltet und verbunden ist mit das erste Telefon.
Drücken Sie die Volume “-” Taste (2) um wieder in den Pairing-Modus zu gelangen. Die LED-
Anzeige (5) blinken abwechselnd blau und rot. → Verbinden Sie das zweite Telefon.
Achtung !
Nachdem der zweiten Telefon verbunden ist, wird die Verbindung mit das erste Telefon GETRENNT.
→ Schalten Sie Dymond CK01 mit der MF-Taste (1) AUS und anschließend wieder EIN. → Dymond
CK01 verbindet sich wieder automatisch mit beiden Telefonen.
Multipoint Verbindungs-Verfahren
Wenn Dymond CK01 eingeschaltet wird, sucht und verbindet es sich automatisch mit den beiden
letzten Telefonen, die über Bluetooth
®
mit der Freisprecheinrichtung verbunden waren.
- Ist nur 1 Telefon verfügbar: Es wird nur ein Telefon mit Dymond CK01 verbunden. Dieses Telefon
ist das Primärtelefon.
- Ein oder beide Telefone werden kurz abgeschaltet: Die Freisprecheinrichtung stellt automatisch
wieder eine Verbindung her.
Achtung!
Um die automatische Neuverbindung zwischen den Telefonen und Dymond CK01 zu gewährleisten,
empfehlen wir, Dymond CK01 als „Authorized“ im Bluetooth
®
-Menü Ihres Telefons einzustellen.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Anleitung Ihres Mobiltelefons.
Sollten die beiden Telefone, oder nur ein Telefon, aus irgendeinem Grund plötzlich die Bluetooth
®
-
Verbindung mit Dymond CK01 verlieren, wird automatisch wieder eine Verbindung hergestellt.
Falls diese Neuverbindung fehlschlägt, können Sie die Bluetooth
®
-Verbindung manuell wieder
herstellen, indem Sie 3 Sekunden lang die „+“ Taste (3) drücken.
Anrufe auf beiden Telefonen empfangen
Sollten Sie während eines Gesprächs einen weiteren Anruf auf dem zweiten Telefon erhalten,
hören Sie einen PIEPTON.
Jetzt können Sie:
Eingehenden Anruf auf dem zweiten Telefon annehmen: Drücken und halten Sie die Volume
“+” Taste (3) kurz um den Anruf auf dem ersten Telefon zu HALTEN und den Anruf auf dem zweiten
Telefon anzunehmen.
Wenn Sie den zweiten Anruf entgegengenommen haben, können Sie:
Zwischen 2 Anrufen wechseln: Drücken und halten Sie die Volume “+” Taste (3) kurz um
zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.
Eines der Gespräche beenden: Drücken Sie 1 x die MF-Taste (1) um das aktuelle Gespräch zu
beenden und mit dem anderen Gespräch fortzufahren.
LED-ANZEIGE (5)
Rote Anzeige:
- Blinkt im Stand-by-Modus: Niedrige Batteriekapazität.
- Leuchtet fortwährend während des Aufladens der Batterie.
- Leuchtet fortwährend im Mute Modus.
Blaue Anzeige:
- Blinkt im Stand-by-Modus und Sprechmodus.
Rote und blaue Anzeige:
- Blinken abwechselnd im Pairing Modus.
MICROFON (6)
Richten Sie das Mikrofon auf Ihren Mund. Um tadellos funktionieren zu können, sollte das Mikrofon
mindestens 30-50 cm vom Mund des Fahrers entfernt sein. Beachten Sie, dass sich keine Objekte
vor dem Mikrofon des Dymond CK01 befinden.
CUSTOMER SUPPORT
Voor alle productgerelateerde vragen kunt u zich
wenden tot onze supportafdeling:
Für alle produktbezogenen Fragen kontaktieren Sie
bitte:
For all product related questions, please contact:
Pour toutes les questions relatives à l’utilisation de
ce produit, veuillez contacter notre Service Support
Client:

support@dymond.nl

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Dymond CK01 o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Dymond CK01 rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Dymond CK01. Il manuale rientra nella categoria Kit di montaggio auto ed è stato valutato da 1 persone con una media di 7. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Inglese. Hai domande sul Dymond CK01 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche Dymond CK01

Generale
Marca Dymond
Modello CK01
Prodotto Kit di montaggio auto
Lingua Inglese
Tipo di file PDF

Domande frequenti

Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo Dymond CK01 .

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui