Electrolux EMS2840S manuale

Electrolux EMS2840S
7.9 · 1
PDF manuale
 · 88 pagine
Inglese
manualeElectrolux EMS2840S
EMS 2840 TiÕng ViÖt

Híng dÉn sö dông c¸c vËt dông trong lß vµ c¸c phô kiÖn ®i kÌm

RÊt nhiÒu lo¹i vËt dông vµ chÊt liÖu cã thÓ dïng ®îc trong lß vi sãng. §Ó ®¶m b¶o an toµn cho b¹n ®ång thêi
tr¸nh lµm háng c¸c vËt dông vµ lß, b¹n nªn chän nh÷ng lo¹i vËt dông vµ c¸c chÊt liÖu phï hîp cho mçi kiÓu
nÊu. Díi ®©y lµ b¶ng gîi ý chung.
ChÊt liÖu VËt dông NÊu vi sãng Níng NÊu vi sãng kÕt hîp níng
Gèm, thuû tinh
§å corning
Thuû tinh chÞu nhiÖt
Thñy tinh cã trang
trÝ kim lo¹i
Thñy tinh pha lª ch×
®îc
®îc*1
kh«ng
kh«ng
®îc
®îc
kh«ng
kh«ng
®îc
®îc*1
kh«ng
kh«ng
Kh«ng trang trÝ b»ng
kim lo¹i
®îc ®îc kh«ng
Gèm*2 ®îc ®îc ®îc
Plastic Plastic dïng trong lß vi
sãng
GiÊy gãi b»ng plastic
®îc
®îc
kh«ng
kh«ng
kh«ng
kh«ng
Kim lo¹i Ch¶o níng
GiÊy thiÕc*3
kh«ng
®îc
®îc
®îc
kh«ng
®îc
Cèc, ®Üa, kh¨n ®îc kh«ng kh«ng
GiÊy
GiÊy nÕn ®îc kh«ng kh«ng
kh«ng kh«ng kh«ng
C¸c phô kiÖn
®i kÌm
VØ níng
§Üa quay
Gi¸ ®ì ®Üa quay
kh«ng
®îc
®îc
®îc
®îc
®îc
®îc
®îc
®îc
§îc: sö dông ®îc trong lß vi sãng KH¤NG : kh«ng sö dông ®îc trong lß vi
sãng
*1 ChØ sö dông ®îc trong lß vi sãng khi kh«ng cã c¸c ®êng trang trÝ b»ng kim lo¹i
*2 ChØ sö dông ®îc trong lß vi sãng khi trong men tr¸ng kh«ng cã thµnh phÇn kim lo¹i
*3 Lu ý: sö dông giÊy thiÕc h¹n chÕ, sö dông qu¸ nhiÒu sÏ t¹o hiÖn tîng ph¸t tia löa ®iÖn
Th¸o dì bao b×
Khi b¹n th¸o dì bao b×, kiÓm tra xem lß cã bÞ h h¹i hay kh«ng. NÕu thÊy lß bÞ h h¹i hay c¸c phô kiÖn ®i
kÌm bÞ thiÕu h·y b¸o l¹i ngay cöa hµng. Lß, c¸c bé phËn vµ phô kiÖn ®îc gãi trong mét líp ni l«ng b¶o vÖ,
th¸o bá líp gãi tríc khi dïng. Kh«ng ®Ó trÎ em ch¬i víi nh÷ng ®å bao gãi cã thÓ g©y nguy hiÓm.
5
s

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Electrolux EMS2840S. Il manuale rientra nella categoria Microonde ed è stato valutato da 1 persone con una media di 7.9. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Inglese. Hai domande sul Electrolux EMS2840S o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Ho bisogno di aiuto?

Hai una domanda relativa a Electrolux e la risposta non è nel manuale? Fai qui la tua domanda Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della tua domanda. Migliore sarà la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Electrolux fornirti una buona risposta.

Numero di domande: 0

Generale
Electrolux
EMS2840S
Microonde
Inglese
Manuale d'uso (PDF)

Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda nel manuale? Puoi trovare la risposta alla tua domanda nelle FAQ sul Electrolux EMS2840S che trovi di seguito.

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

Nessun risultato