Electrolux EMS2840S manuale

Electrolux EMS2840S
7.9 · 1
PDF manuale
 · 88 pagine
Inglese
manualeElectrolux EMS2840S
EMS 2840 TiÕng ViÖt

B¶o dìng vµ vÖ sinh lß vi sãng

Lß vi sãng lóc nµo còng ph¶i s¹ch sÏ. Nh÷ng thùc phÈm b¸m l¹i trong lß sÏ b¾t nhiÖt vµ bÞ ch¸y. Nh vËy sÏ
lµm gi¶m hiÖu suÊt cña lß vµ g©y mïi khã chÞu. Kh«ng t×m c¸ch thay ®æi hay söa ch÷a bÊt cø bé phËn nµo
cña lß vi sãng. ChØ nªn ®Ó nh÷ng thî kü thuËt chuyªn nghiÖp söa ch÷a.
Nªn nhí t¾t lß vµ rót phÝch c¾m tríc khi lµm vÖ sinh lß.

VÖ sinh c¸c phô kiÖn ®i kÌm

LÊy c¸c phô kiÖn ra khái lß vµ lau chïi b»ng xµ phßng trung tÝnh. CÈn thËn víi gi¸ ®ì ®Üa quay.
CÈn thËn: PhÇn bªn trong lß vµ ®Üa quay sÏ bÞ rÊt nãng, kh«ng ch¹m vµo nh÷ng phÇn nµy ngay sau khi sö
dông.

VÖ sinh bªn trong lß

Lu«n gi÷ cho bªn trong lß s¹ch sÏ. Lau ngay thøc ¨n bÞ b¾n ra. ChÊt bÈn b¸m l¹i trªn thµnh lß, gio¨ng cöa vµ
trªn cöa sÏ hÊp thô nhiÖt vi sãng, lµm gi¶m hiÖu suÊt ho¹t ®éng cña lß, cã thÓ lµm háng phÇn bªn trong cña
lß.
Dïng xµ phßng trung tÝnh, níc Êm vµ kh¨n lau s¹ch ®Ó lau chïi lß.
Kh«ng bao giê ®îc sö dông nh÷ng lo¹i chÊt röa r¸p, chÊt tÈy röa c«ng
nghiÖp hay miÕng röa b»ng s¾t ®Ó lµm vÖ sinh bÊt cø bé phËn nµo cña lß.
NÕu chÊt bÈn khã lµm s¹ch, b¹n cã thÓ ®un mét cèc níc trong lß kho¶ng 2-3 phót.
Kh«ng bao giê dïng dao hay c¸c dông cô kh¸c ®Ó c¹y chÊt bÈn trong lß.
§Ó khö mïi trong lß, ®un mét cèc níc víi hai th×a níc chanh trong 5 phót.

VÖ sinh phÇn thanh nhiÖt níng

Thanh nhiÖt níng cã thÓ bÞ bÈn do dÇu mì b¾n ra. §îi khi lß nguéi bít, lau s¹ch dÇu mì. ChÊt bÈn b¸m l¹i
sÏ g©y ra mïi h«i vµ bÞ bèc khãi khi nÊu, níng.
Pn m« quay ®· ®îc che kÝn, tuy nhiªn tr¸nh kh«ng lµm rít níc xuèng bªn díi trôc quay khi lau chïi
æ lß.
§Ó lau chïi bªn trong æ lß dÔ dµng h¬n b¹n cã thÓ kÐo nhÑ giµn thanh nhiÖt ë phÝa trªn æ lß. §¶m b¶o thanh
nhiÖt kh«ng cßn nãng khi lµm vÖ sinh lß.

VÖ sinh vá ngoµi lß

Më cöa lß khi lau chïi phÇn b¶ng ®iÒu khiÓn, ®Ó tr¸nh v« t×nh lµm lß ho¹t ®éng. B¹n nªn lau chïi phÝa bªn
ngoµi cña lß b»ng xµ phßng trung tÝnh vµ níc, sau ®ã dïng níc s¹ch lau hÕt xµ phßng. Lau kh« b»ng kh¨n
s¹ch.
Cã thÓ dïng níc xÞt röa kÝnh. Kh«ng bao giê dïng chÊt tÈy röa r¸p, ho¸ chÊt m¹nh hay tÊm röa r¸p ®Ó lau
chïi phÝa bªn ngoµi cña lß. §Ó tr¸nh lµm h h¹i ®Õn nh÷ng bé phËn ho¹t ®éng cña lß, lu ý kh«ng ®Ó níc lät
vµo c¸c lç tho¸t khÝ.
19
s

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Electrolux EMS2840S. Il manuale rientra nella categoria Microonde ed è stato valutato da 1 persone con una media di 7.9. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Inglese. Hai domande sul Electrolux EMS2840S o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Ho bisogno di aiuto?

Hai una domanda relativa a Electrolux e la risposta non è nel manuale? Fai qui la tua domanda Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della tua domanda. Migliore sarà la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Electrolux fornirti una buona risposta.

Numero di domande: 0

Generale
Electrolux
EMS2840S
Microonde
Inglese
Manuale d'uso (PDF)

Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda nel manuale? Puoi trovare la risposta alla tua domanda nelle FAQ sul Electrolux EMS2840S che trovi di seguito.

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

Nessun risultato