Elro RM121C manuale

Elro RM121C
(1)
  • Numero di pagine: 2
  • Tipo di file: PDF
ALGEMEEN WAARSCHUWING:
Dit alarm is een rookmelder van het fotocel principe, dit betekent dat Indien er enige twijfel bestaat over de oorzaak van het alarm, ga er
het alarm de lucht controleert op rook als gevolg van brand, hij dan voorzichtigheidshalve van uit dat er werkelijk brand is en volg uw
detecteert geen hitte, gas of vuur. De rookmelder geeft indien goed noodplan. Neem niet zomaar aan dat het een vals alarm is. Stof kan
gemonteerd en onderhouden in een vroeg stadium alarm. Dit kan u tot overmatige gevoeligheid leiden. Stofzuig zoals hierboven
bij brand net die extra seconden geven om uw huis te ontruimen en aangegeven. Breng geen verf aan op de rookmelder.
de brandweer te bellen. Het alarm is ontworpen om rook te
BELANGRIJK
detecteren, het kan geen brand verhinderen. Lees de
Het plaatsen van een rookalarm is een onderdeel van uw
gebruiksaanwijzing aandachtig door voor ingebruikname van de
brandbeveiliging zoals brandblusapparaten, noodladders, touwen
rookmelder.
maar ook uw keuze in het gebruik van bouwmaterialen bij een
verbouwing. Zorg er ook voor dat er een vluchtplan is, bespreek dit
BATTERIJEN / VERVANGEN
met uw kinderen, zorg dat iedere ruimte te verlaten is zonder de deur
De rookmelder werkt op één 9V alkaline gelijkstroom batterij, 6F22.
te openen, bijvoorbeeld door een raam. Indien het alarm niet correct
De batterij gaat naar verwachting minstens één jaar mee
werkt moeten de aanwijzingen van de leverancier worden
onder normale gebruiksomstandigheden. Als de batterij (bijna)
geraadpleegd. De gebruiksaanwijzing bij de hand houden (b.v
leeg is geeft de rookmelder dit aan, met een hoorbare “piep”. Deze
in de meterkast, gereedschapskist). Bij de plaatselijke brandweer
indicator klinkt steeds na intervallen van 30 40 seconden
kunt u meer informatie krijgen over brandpreventie. * Houd de
gedurende minimaal 7 dagen. Vervang de batterij wanneer deze
rookmelder uit de buurt van kinderen. Test de rookmelder niet met
melding wordt gegeven. Er mogen alleen 9V alkaline gelijkstroom
behulp van: kaarsen, open vuur, sigaretten etc.
batterijen worden gebruikt Gold Peak 1604P, 1604S, 1604G, 1604A,
Premisafe G6F22, Everready 216, Duracell MN1604, Vinnic AM9V
Wij bevelen u echter aan om rookmelders ouder dan 10 jaar
(verkrijgbaar bij de meeste warenhuizen, doe-het-zelfzaken,
niet te gebruiken teneinde de kans op storing tot een
elektronicazaken). Plaatsen van de batterij is heel eenvoudig:
minimum te beperken. De rookmelder is geen vervanger voor
verwijder montagebeugel aan de achterzijde en sluit de batterij aan.
inboedel-, opstal-, levens-, of andere vorm van verzekering.
Zie de datum op de rookmelder
WAARSCHUWING:
Druk altijd op de testknop nadat U de batterij vervangen
DE ROOKMELDER MAG NIET GESCHILDERD WORDEN
heeft!
Advies: Bescherm bij verbouwingswerkzaamheden de rookmelder
tegen stof. Let op, bij afscherming verliest de rookmelder zijn
MONTAGE
functionaliteit.
Waar kunt u het best rookmelders plaatsen ?
* op het plafond
ELRO kan nooit en te nimmer aansprakelijk gesteld worden voor
* minimaal 2 in een woning
verlies en/of schade van welke aard dan ook, waaronder
* op iedere verdieping minimaal 1
incidentele en/of gevolgschade, voortvloeiend uit het feit dat het
* in de gang, of het trappenhuis
signaal van het rookalarm niet in werking is getreden bij rook of
* voor iedere slaapkamerdeur
brand.
* in iedere slaapkamer (als er met de deur dicht geslapen wordt)
* in de woonkamer
GARANTIE
* in de berging of ruimtes met elektrische apparaten
Uw rookmelder wordt gedurende 3 jaar na aankoopdatum tegen
Het alarm mag niet gemonteerd worden in:
materiaaldefecten en arbeidsloon gegarandeerd. Rookmelders die
* een ruimte waar de temperatuur onder 4 en boven 40°C kan
gedurende deze periode tezamen met de aankoop bon bij Elro
komen.
worden ingeleverd, zullen zonder kosten gerepareerd ofwel
* in vochtige ruimtes
vervangen worden. Deze garantie dekt uitsluitend materiaal- of
* vlak naast deuren of ramen en niet in de buurt van een
productiefouten bij normaal gebruik in huis en dekt geen schade
ventilator of radiator. Monteer het alarm niet op een moeilijk
ontstaan door verkeerde behandeling, onoordeelkundig gebruik of
bereikbare plaats i.v.m. bedienen testknop, vervangen batterij
nalatigheid.
en onderhoud. Het alarm kan eenvoudig en gemakkelijk
gemonteerd worden. Bevestig de grondplaat met de
* Batterij en rookmelder niet weggooien maar inleveren
meegeleverde schroeven op de door u uitgezochte locatie. Let
bij een erkend inzamelpunt!
op de hierna volgende instructies en tekeningen. Draai
vervolgens het alarm voorzichtig op de grondplaat. Monteer het
alarm in het midden op het plafond van desbetreffende ruimte.
WAARSCHUWING:
Plak de rookmelder niet af! Wanneer ROOK gedetecteerd is,
hoort u een luiden onderbroken pieptoon(85dB)
Let op dat bij installatie van meerdere rookmelders de
waarschuwingstijd aanzienlijk verkort wordt
GEBRUIK
Het alarm is voorzien van een testknop. Druk deze in totdat het
alarmsignaal klinkt. Het signaal stopt weer als de knop losgelaten
wordt. Test het alarm minimaal eens per week, en zeker na het
vervangen van de batterij of na het schoonmaken m.b.v. een
stofzuiger. Het alarm moet regelmatig gestofzuigd worden om
stofdeeltjes te verwijderen en zo een optimale bescherming te
verkrijgen. De behuizing mag tijdens het reinigen niet geopend
worden. Als er enige twijfel bestaat over de oorzaak van een alarm,
dan mag aangenomen worden dat het alarm wordt veroorzaakt door
echte brand en moet de woning onmiddellijk ontruimd worden.
EENVOUDIG IN ONDERHOUD
Stofzuig de rookmelders iedere zes maanden om zodoende van een
optimale werking verzekerd te zijn. Verwijder de melder van de
plafondplaat, stofzuig voorzichtig de binnenkant van de melder. Raak
het binnenwerk niet met de zuigmond aan.
FOUTMELDINGEN ZIJN HERKENBAAR AAN HET VOLGENDE
1. Het alarmsignaal klinkt niet bij bediening van de testknop.
2. Het controlelampje blijft continu branden of brandt niet, m.a.w.
het gaat niet iedere 40 seconden aan en uit (indien de
rookmelder geen alarmsignaal afgeeft).
PROBEER HET VOLGENDE
1. Controleer de rookmelder op zichtbare beschadigingen.
2. Controleer of de rookmelder het aanbevolen type batterij
bevat.
3. Controleer of de batterij op de juiste wijze is aangebracht.
4. Stofzuig de rookmelder voorzichtig zoals hierboven
aangegegven.
5. Vervang de batterij.
Indien deze handelingen het probleem niet verhelpen, probeer dan
vooral niet zelf te repareren. Indien de klachten zich binnen de
garantieperiode voordoen en onder de garantievoorwaarden vallen,
retourneer dan de rookmelder plus geldig aankoopbewijs met een
duidelijke omschrijving van de klachten aan ELRO.
VALS ALARM
Ongebruikelijke atmosferische omstandigheden kunnen de oorzaak
zijn, dat de zeer gevoelige rookmelder een “vals alarm” geeft.
Verwijder de batterij niet. Als er geen sprake is van brand, ventileer
de kamer en/of blaas verse lucht in de rookmelder, bijvoorbeeld door
zwaaien met een krant onder de rookmelder, totdat het alarm stopt.
Eenmaal schoon vindt er een automatische reset plaats.
ALLGEMEIN Sie durch ein Tuch, das wenn möglich befeuchtet ist.
Der Alarmgeber ist ein Rauchmelder, der nach dem Prinzip der * Einmal draußen, gehen Sie zu ihrem vereinbarten Sammelplatz
photoelektrischen Zelle arbeitet. Das heißt, daß der Alarmgeber die und stellen Sie sicher, dass alle da sind.
Luft auf Rauch in Folge eines Feuers hin prüft. Er detektiert keine * Rufen Sie die Feuerwehr vom Haus ihrer Nachbarn an - nicht
Hitze, Gas oder Feuer. Der Rauchmelder gibt, wenn er gut montiert von Ihrem!
ist,frühzeitig Alarm. Das könnte Ihnen bei Feuer die extra Zeit * Begeben Sie sich nicht zurück ins Haus bis es Ihnen Ihre
geben um das Haus zu verlassen und die Feuerwehr anzurufen. Feuerwehr erlaubt.
Der Alarmgeber ist dazu gedacht, Rauch zu erkennen, er kann
keinen Brand verhindern. Lesen Sie bitte die komplette FALSCHER ALARM
Gebrauchsanleitung durch, bevor der Rauchmelder in Betrieb Das Rauchalarmsystem sollte einen falschen Alarm auf ein Minimum
genommen wird. reduzieren. Das Rauchen von Zigaretten wird normalerweise nicht
den Alarm in Gang setzen, nur wenn der Rauch direkt an die Anlage
EMPFOHLENE ALARMSYSTEMSTANDORTE geblasen wird. Verbrennungspartikel die auch beim Kochen
* Platzieren Sie das Rauchalarmsystem in unmittelbare Nähe der entstehen können einen Alarm aktivieren, wenn das Gerät sich in der
Schlafzimmer. Versuchen Sie die Fluchtwege der Schlafzimmer Nähe vom Herd befindet. Grosse Mengen von Verbrennungspartikeln
zu sichern, da diese Räume gewöhnlich am weitesten vom und Rauch werden gewöhnlich durch Kochen erzeugt. Sollte das
Ausgang entfernt sind. Sollte mehr als ein Schlafbereich System einen Alarm melden, prüfen Sie zuerst ob der Brandherd
existieren, bringen Sie weitere Systeme in jedem Schlafraum wirklich existiert. Sollte ein Feuer entdeckt werden, rufen Sie die
an. Feuerwehr. Sollte kein Feuer existieren, prüfen Sie ob die oben
* Bringen Sie Alarmsystem an um Treppen zu schützen, denn genannten Gründe den Alarm ausgelöst haben könnten.
Treppen können leicht als Schlote für Rauch und Feuer
zur weiteren Ausbreitung dienen. WARNUNG:
* Achten Sie darauf, zumindest ein System auf jeder Etage anzu- Wenn es irgendeine Frage hinsichtlich der Ursache einer Warnung
bringen. gibt, sollte vorher ausgeschlossen werden, dass die Warnung an
* Platzieren Sie ein Rauchalarmsystem in Räumen, in denen einem tatsächlichen Feuer liegt und dann sollte die Wohnung sofort
Raucher schlafen oder wo sich elektrische Geräte befinden. evakuiert werden.
* Rauch und andere Verbrennungsrückstände steigen nach oben
an die Zimmerdecke und verbreiten sich horizontal. Bringen Sie GEBRAUCH, TEST & INSTANDHALTUNG
Rauchalarmsysteme an der Decke in der Mitte des Zimmers an, GEBRAUCH:
da dies der Punkt ist, der am nächsten zu allen anderen Das Rauchalarmsystem funktioniert sobald die Batterien eingelegt
Punkten im Raum ist. Die Deckenmontierung wird in sind. Wenn Verbrennungsprodukte in der Luft aufgespürt werden,
Wohngebäuden bevorzugt. Jedoch in Wohnwagen ist das dann ertönt ein lauter Alarm der aufhört sobald die Luft wieder sauber
Anbringen an Innenseitenteilen erforderlich um eine thermale ist.
Barriere, die sich an der Decke bilden kann zu verhindern.
* Sollten Sie das Rauchalarmsystem an der Decke installieren, TEST:
achten Sie darauf, dass es mindestens 50 cm von der Testen Sie, indem Sie den Test Knopf betätigen für mindestens 4
Seitenwand und 61cm von jeder Ecke entfernt ist (siehe Sekunden bis der Alarm ertönt. Es wird dabei ein
Diagramm A). Selbsttestprogramm aktiviert, der Alarm ertönt, wenn der
elektronische Kreislauf, Horn und Batterie funktionieren. Es wird
stark empfohlen, das Gerät WOECHENTLICH ZU TESTEN, UM
ORDNUNGSGEMAESSE FUNKTION ZU SICHERN. Sollte kein Alarm
ertönen dann könnte die Batterie defekt sein, versuchen Sie, die
Batterie durch eine neue auszuwechseln. Schallemission im
Alarmfall mindestens 85 dB(A). ZUM SCHUTZ DER UMWELT
ENTSORGEN SIE DIE BATTERIEN BITTE
ORDNUNGSGEMAESS.
INSTANDHALTUNG:
Ihr Rauchalarmsystem erfordert fast keine Instandhaltung oder
Pflege. Jedoch in Räumen in staubigen Zuständen, könnten Sie
VERMEIDEN SIE DIESE ORTE BRINGEN SIE DAS einen Staubsauger benutzen, um die äußere Kammer von Staub zu
RAUCHALARAMSYSTEM NICHT AN IN: befreien.
* Der Küche - Küchendämpfe könnten den Alarm ungewollt
auslösen. AUSTAUSCHEN DER BATTERIEN
* Der Garage – Verbrennungsrückstände treten auch auf, wenn Für den Rauchmelder sollte die 9VDC Batterie mindestens ein Jahr
sie ihr Auto starten. bei normaler Nutzung halten. Der Rauchmelder hat eine Anzeige
* In der Nähe von Heizungs- oder Klimaanlagen. für schwache Batterien und ein hörbares „Zwitschern“. Er arbeitet
* Am höchsten Punkt von 'A' förmigen Dächern. in 30-40 Sek. Intervallen und hält mindestens 30 Tage. Wechseln
* In Räumen, in denen die Temperaturen unter 5° Grad fallen Sie die Batterie aus, wenn Sie diesen Hinweis vernehmen.
oder über 45° Grad steigen. Verwenden Sie ausschließlich 9VDC Batterien (erhältlich in den
* Befestigen Sie keinen Rauchmelder an der Decke eines meisten Drogerien, Haushaltswaren- oder Elektrofachgeschäften).
Wohnwagens oder ähnlichen Räumen. Sonnenstrahlen wärmen
die Decke und die Luft im oberen Teil des Zimmers auf. Heiße Carbon-Zink Typ:
Luft an der Decke kann den Rauch eines gefährlichen Eveready #216; Gold Peak #1604P (UL);
Schwelbrandes davon abhalten, an den Rauchmelder zu Gold Peak #1604S; Gold Peak #1604G;
gelangen. Premisafe #G6F22.
Alkalische Typen:
DAS RAUCHALARMSYSTEM WIRD OHNE BATTERIE NICHT Eveready Energizer #522;
FUNTIONIEREN. EINE NEUE, RICHTIGE BATTERIE MUSS Gold Peak #1604A;
INSTALLIERT WERDEN, WENN DAS SCHWACHBATTERIE- Vinnic AM9V; Duracell #MN1604.
SIGNAL ERTÖNT, ANSONSTEN WIRD DAS GERÄT NICHT
FUNKTIONIEREN. TESTEN SIE WÖCHENTLICH. LESEN UND Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ. Der
BEFOLGEN SIE ALLE ANLEITUNGEN ODER DAS GERAET WIRD Betrieb der Warnung sollte geprüft werden mit der Testanlage, wann
NICHT ORDNUNGS-GEMÄSS FUNKTIONIEREN. immer die Batterien ersetzt. Wenn die Warnung richtig funktionieren
nicht kann, sollte um den Rat des Herstellers ersucht werden.
ENTWICKELN UND ÜEBEN SIE EINEN FLUCHTPLAN
NUETZLICHE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
GRUNDSÄTZE EINES FLUCHTPLANES In bestimmten Situationen kann ein Rauchalarmsystem nicht
* Erstellen Sie einen Etagenplan, der alle Türen und Fenster effektiv sein beim Schutz gegen Feuer wir festgelegt in Standart
aufzeigt und mindestens zwei Fluchtwege von jedem Raum aus. NFPA 74. Zum Beispiel:
Fenster des zweiten Stocks könnten ein Seil oder eine Leiter * Beim Rauchen im Bett;
benötigen. * Bei Kindern, die sich unbeaufsichtigt im Haus befinden; und
* Berufen Sie ein Familientreffen ein, um den Fluchtplan zu * Beim Säubern mit entzündlichen Flüssigkeiten (Benzin).
diskutieren und jedem beizubringen, was im Falle von Feuer zu
tun ist. INSTALLATION UND ANBRINGUNG
* Bestimmen Sie einen Ort außerhalb Ihres Hauses als Treffpunkt Ihr Rauchalarmsystem ist geschaffen für einfaches Anbringen an der
im Falle eines Feuers. Decke. Eine komplette Installationsausrüstung wird mit jedem
* Machen Sie jedem mit dem Geräusch des Rauchalarmsystems Rauchalarmsystem geliefert. Zunächst halten Sie die Halteklammern
bekannt und erklären Sie jedem das Haus zu verlassen, sollte an der Decke und nehmen Sie den Bleistift, um die 2 Bohrlöcher zu
dieses Geräusch ertönen. markieren. Nehmen Sie eine Bohrmaschine um die Löcher zu bohren
* Identifizieren Sie Kinderzimmer mit roten Aufklebern in der und befestigen Sie dann die Halteklammern an der Decke mit Hilfe
oberen linken Ecke der Fenster. Die Aufkleber sind bei der der beiliegenden Schrauben.
lokalen Feuerwehr erhältlich.
* Üben Sie mindestens alle 6 Monate einen Feueralarm. An Holzverkleidungen oder Balken bohren Sie nun mit einem 2.5mm
Übungen helfen Ihnen, Ihren Fluchtplan vor dem Notfall zu Bohrer ca. 20mm tief Und befestigen den Träger mit beiliegenden
testen. Es kann passieren, dass Sie ihre Kinder nicht Schrauben. Bei Beton oder Mauerwerk benutzen Sie einen 5.5mm
rechtzeitig erreichen. Es ist wichtig, dass sie wissen, was zu tun Bohrer und bohren 25 30mm tief. Stellen Sie sicher, dass die Dübel
ist. in den Bohrlöchern halten, falls nicht, suchen Sie eine andere Position
für den Rauchmelder oder Fachgeschäft erhalten. Danach legen Sie
WAS TUN BEI ALARMTÖNEN die Batterie ein und drehen und befestigen Sie das Alarmsystem an
* Verlassen Sie sofort das Haus gem. Ihrem Fluchtplan. Jede der Halteklammer. Das System ist mit einer Sicherheitsausstattung
Sekunde zählt, also verschwenden Sie kein Zeit mit anziehen ausgerüstet, die ein Anbringen des Systems an der Halteklammer
oder mitnehmen von Wertgegenständen. verhindert, wenn keine Batterie eingelegt wurde. Wenn Ihr
* Beim Verlassen öffnen Sie keine Tür ohne zuvoriges abtasten Rauchalarmsystem nicht in die Halteklammern passt, stellen Sie bitte
der Oberfläche. Ist diese heiß oder wenn Sie Rauch unter der sicher, dass die Batterien ordnungsgemäß installiert sind.
Tür hereinströmen sehen, öffnen Sie die Tür nicht! Stattdessen
benutzen Sieden alternativen Fluchtweg. Sollte die Oberfläche
der Tür kühl sein, pressen Sie Ihre Schulter dagegen, öffnen
Sie sie leicht und seien Sie bereit, sie zuzuschlagen falls Hitze
und Rauch eindringen.
* Halten Sie sich nah am Boden wenn es qualmig ist. Atmen
61cm

RM121

Typische Multi-Etagen
installation
DIAGRAMM A
Am besten hier
Decke
61cm min.
Toter Raum
Niemals hier
Hitze und
Rauch
vom Feuer
Typische Einzeletagen
installation
Schlafzimmer
Schlafzimmer
Schlafzimmer
Bad
Schlafzimmer
Wohnzimmer
Wohnzimmer
Familienzimmer
Eingangshalle
Halle
Kuche
Rauchdetektor für zusätzlichen schutz
Rauchdetektor für minimalen schutz
Bedroom
Bedroom Bedroom
Livingroom Kitchen
Garage
Smoke Alarm forminimal protectionSmoke Alarm for extra protection
Garage
Entree
WC
Kitchen
Livingroom
Bedroom
Stairs
Bathroom
Berging
Bedroom
Bedroom
Recommended placing for the Smoke Alarm:1 smoke detector on each floor.
Roos Electronics bv,
Postbus 117, 5126 ZJ Gilze, Holland
WWW.ELRO-NL.COM - WWW.ELRO-BE.COM

WWW.ELRO.EU

Roos Electronics GmbH Arnsberg-Germany
WWW.ROOSELECTRONICS.DE
C H Byron Corporation, Bromsgrove, U.K.
WWW.CHBYRON.COM
EDEN, Vallauris, France WWW.EDEN.FR
N
E
Ü
P

R
U
G
N
R
K
E
T
D

1134- -026

1134
CPD
07

EN14604

RAUCHMELDER

SD-191H

BOSEC

TCC2
9198

RM121

RM121C - RM121C/2

Elro RM121C

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Elro RM121C o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Elro RM121C rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Elro RM121C. Il manuale rientra nella categoria Rilevatore di fumo ed è stato valutato da 1 persone con una media di 8.9. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Inglese. Hai domande sul Elro RM121C o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche Elro RM121C

Generale
Marca Elro
Modello RM121C
Prodotto Rilevatori di fumo
Lingua Inglese
Tipo di file PDF

Domande frequenti

Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo Elro RM121C .

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui