Erisson 39LES67

Erisson 39LES67 manuale

(1)
 • -1-
  Îãëàâëåíèå
  ÌÅÐÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ .................................................................................................................2
  ÎÐÃÀÍÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ..................................................................................................................6
  Ïåðåäíÿÿ ïàíåëü ............................................................................................................................6
  Çàäíÿÿ ïàíåëü ................................................................................................................................7
  Ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ (ÏÄÓ) ....................................................................................8
  ÑÈÑÒÅÌÀ ÌÅÍÞ .............................................................................................................................11
  Èçîáðàæåíèå ..................................................................................................................................11
  Çâóê .................................................................................................................................................12
  Ðåæèì ÐÑ .......................................................................................................................................12
  Íàñòðîéêà ïðîãðàìì .....................................................................................................................13
  Óñòàíîâêè .......................................................................................................................................13
  Âðåìÿ .............................................................................................................................................14
  ÔÓÍÊÖÈÈ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÀ .................................................................................................................5
  Äîïîëíèòåëüíûå íàñòðîéêè . .........................................................................................................14
  ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Â ÐÅÆÈÌÅ USB .....................................................................................................16
  USB ................................................................................................................................................15
  Ìåíþ ÂÈÄÅÎ ................................................................................................................................16
  Ìåíþ ÌÓÇÛÊÀ ..............................................................................................................................16
  Ìåíþ ÔÎÒÎ ....................................................................................................................................17
  Ìåíþ ÒÅÊÑÒ ...................................................................................................................................17
  ÂÎÇÌÎÆÍÛÅ ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÈ .................................................................................................18
  ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ........................................................................19
Erisson 39LES67

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Erisson 39LES67 o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Erisson 39LES67 rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Erisson 39LES67. Il manuale rientra nella categoria TV LCD ed è stato valutato da 1 persone con una media di 7. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano, Greco, Ungherese, Cinese. Hai domande sul Erisson 39LES67 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche Erisson 39LES67

Marca Erisson
Modello 39LES67
Prodotto TV LCD
Lingua Italiano, Greco, Ungherese, Cinese
Tipo di file PDF

Manuali dei prodotti correlati

TV LCD Erisson

Domande frequenti

Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo Erisson39LES67 .

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

ManualeD'uso.it

Stai cercando un manuale? ManualeD'uso.it farà in modo che tu possa trovare il manuale che stai cercando in un attimo. Il nostro database contiene più di 1 milione di manuali in formato PDF di oltre 10.000 marchi. Ogni giorno aggiungiamo i manuali più recenti in modo che sia sempre possibile trovare il prodotto che stai cercando. È molto semplice: basta digitare il marchio e il tipo di prodotto nella barra di ricerca e immediatamente visualizzerai gratuitamente il manuale di tua scelta online.

ManualeD'uso.it

© Copyright 2020 ManualeD'uso.it. Tutti I diritti riservati.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Leggi di più