Erisson 39LES67 manuale

Visualizza qui il manuale gratuito del Erisson 39LES67. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Erisson 39LES67

-1-
Îãëàâëåíèå
ÌÅÐÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ .................................................................................................................2
ÎÐÃÀÍÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ..................................................................................................................6
Ïåðåäíÿÿ ïàíåëü ............................................................................................................................6
Çàäíÿÿ ïàíåëü ................................................................................................................................7
Ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ (ÏÄÓ) ....................................................................................8
ÑÈÑÒÅÌÀ ÌÅÍÞ .............................................................................................................................11
Èçîáðàæåíèå ..................................................................................................................................11
Çâóê .................................................................................................................................................12
Ðåæèì ÐÑ .......................................................................................................................................12
Íàñòðîéêà ïðîãðàìì .....................................................................................................................13
Óñòàíîâêè .......................................................................................................................................13
Âðåìÿ .............................................................................................................................................14
ÔÓÍÊÖÈÈ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÀ .................................................................................................................5
Äîïîëíèòåëüíûå íàñòðîéêè . .........................................................................................................14
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Â ÐÅÆÈÌÅ USB .....................................................................................................16
USB ................................................................................................................................................15
Ìåíþ ÂÈÄÅÎ ................................................................................................................................16
Ìåíþ ÌÓÇÛÊÀ ..............................................................................................................................16
Ìåíþ ÔÎÒÎ ....................................................................................................................................17
Ìåíþ ÒÅÊÑÒ ...................................................................................................................................17
ÂÎÇÌÎÆÍÛÅ ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÈ .................................................................................................18
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ........................................................................19

Vuoi sapere di Erisson 39LES67?

Chiedi la domanda che hai sul Erisson 39LES67 semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Erisson 39LES67 fornirti una buona risposta.