Erisson 39LES67 manuale

Erisson 39LES67

Guarda qui il manuale Erisson 39LES67. Visualizzare e scaricare i manuali del è gratuito.

Marca
Erisson
Modello
39LES67
Prodotto
Lingua
Italiano, Greco, Ungherese, Cinese
Tipo di file
PDF
-1-
Îãëàâëåíèå
ÌÅÐÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ .................................................................................................................2
ÎÐÃÀÍÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ..................................................................................................................6
Ïåðåäíÿÿ ïàíåëü ............................................................................................................................6
Çàäíÿÿ ïàíåëü ................................................................................................................................7
Ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ (ÏÄÓ) ....................................................................................8
ÑÈÑÒÅÌÀ ÌÅÍÞ .............................................................................................................................11
Èçîáðàæåíèå ..................................................................................................................................11
Çâóê .................................................................................................................................................12
Ðåæèì ÐÑ .......................................................................................................................................12
Íàñòðîéêà ïðîãðàìì .....................................................................................................................13
Óñòàíîâêè .......................................................................................................................................13
Âðåìÿ .............................................................................................................................................14
ÔÓÍÊÖÈÈ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÀ .................................................................................................................5
Äîïîëíèòåëüíûå íàñòðîéêè . .........................................................................................................14
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Â ÐÅÆÈÌÅ USB .....................................................................................................16
USB ................................................................................................................................................15
Ìåíþ ÂÈÄÅÎ ................................................................................................................................16
Ìåíþ ÌÓÇÛÊÀ ..............................................................................................................................16
Ìåíþ ÔÎÒÎ ....................................................................................................................................17
Ìåíþ ÒÅÊÑÒ ...................................................................................................................................17
ÂÎÇÌÎÆÍÛÅ ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÈ .................................................................................................18
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ........................................................................19

Vuoi sapere di Erisson 39LES67?

Se hai una domanda su "Erisson 39LES67" puoi farla qui. Per favore descrivi chiaramente il problema in modo che sia possibile elaborare una risposta adeguata da fornire a te e agli altri utenti che ne avessero bisogno.

In vendita su