Fakir Petit manuale

Fakir Petit
5.7 · 1
PDF manuale
 · 8 pagine
Inglese
manualeFakir Petit

Girifl:

Uzun y›llar sorunsuz çal›flmas› için tasarlanan ve
üretilen Fakir Petit Kulak Burun K›l› Temizleme
Cihaz›’n› sat›n alm›fl oldu¤unuz için teflekkür
ederiz.
Benzer ürünleri kullanmaya al›fl›k olabilirsiniz,
ancak kullanma k›lavuzunu okumak için lütfen
zaman ay›r›n›z. Bu k›lavuz sat›n alm›fl oldu¤unuz
üründen en iyi performans› alman›z için
haz›rlanm›flt›r.

Güvenlik Önemlidir

Kendi güvenli¤iniz ve di¤erlerinin güvenli¤i için
ürünü çal›flt›rmadan önce kullanma k›lavuzunu
okuyunuz. Bu k›lavuzu ilerideki kullan›mlar için
güvenli bir yerde saklay›n›z. E¤er cihaz›n›z›
birisine veriyorsan›z, kullanma k›lavuzunu da
veriniz. Bütün paketleri sökünüz, fakat cihaz›n›z›n
çal›flt›¤›ndan emin olana kadar da paketleri
saklay›n›z.

Güvenlik uyar›lar›:

Bir elektrikli cihaz kullan›rken afla¤›daki basit
güvenlik önlemleri her zaman al›nmal›d›r:
Bu cihaz sadece burun ve kulak içindeki k›llar›n
ayn› zamanda favori, boyun ve ense k›llar›n›n
temizli¤i için tasarlanm›flt›r. Cihaz› sadece kendi
kullan›m alan› içinde kullan›n›z.
Bu cihaz ev kullan›m› için tasarlanm›fl olup, ticari
amaçlarda (berber v.b.) kullan›m için uygun
de¤ildir.
Bu cihaz› kesinlikle çocuklar üzerinde
denemeyiniz. Çocuklar›n cihaza ulaflmas›n›
önlemek için cihaz› uzak bir yerde saklay›n›z.
Paketleme materyallerini çocuklardan uzak
tutunuz.
Çocuklar›n cihaz›n pillerine ulaflmas›na kesinlikle
engel olunuz. Pillerin yutulmas› çocuklar aç›s›ndan
büyük bir tehdit oluflturmaktad›r. Pillerin yutulmas›
durumunda kesinlikle doktora baflvurulmas›
gereklidir.
Cihaz›n›z› asla 0.5 cm den fazla kula¤›n›z›n ya
da burun deli¤inizin içine sokmay›n›z. Aksi
takdirde kulak zar›n›za ve ya burnunuzun içindeki
mukoza zar›na zarar verebilirsiniz.
Cihaz›n›z› kullanmadan önce dairesel b›çak ve
de¤iflebilen bafll›¤›n güvenli bir flekilde yerine
yerleflti¤inden emin olunuz.
Cihaz içinde kullan›lacak olan pilin flarj edilebilir
ve ya tepkisel özellikte olmamas›, ayr›lmamas›,
atefle at›lmamas› ve ya k›sa devre olmamas›
gereklidir.
Cihaz›n›z› temizlerken, pil kapa¤›n›n s›k›ca
kapanm›fl oldu¤undan emin olunuz.
Cihaz› asla suya ve ya herhangi bir s›v›ya
de¤dirmeyiniz.
Cihaz› kulland›ktan sonra, kapal› konuma getirip,
dairesel b›ça¤› e¤er ç›kart›lm›flsa geri tak›n›z ve
bafll›k koruma kapa¤›n› cihaza tak›n›z.
Bitmifl piller cihaz›n›za ak›nt›ya ya da zarara
sebebiyet verebilmektedir, bu sebeple bitmifl
pilleri daha fazla kullanmay›p at›n›z.
Cihaz›n›z› herhangi bir durumda hasar görmüflse
kullanmay›n›z. Tamir iflinin yap›lmas› ve ya bilgi
almak için kesinlikle yetkili bir Fakir servisine
baflvurmal›s›n›z.

D‹KKAT: Kullanma k›lavuzunuzda yaz›l› olan

güvenlik kurallar›n› ve kullanma talimatlar›n›
dikkatlice okuyunuz. Bu kullanma k›lavuzunu
ilerideki kullan›mlar için saklay›n›z.
2

Manuale

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Fakir Petit. Il manuale rientra nella categoria Regolabarba ed è stato valutato da 1 persone con una media di 5.7. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Inglese. Hai domande sul Fakir Petit o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Ho bisogno di aiuto?

Hai una domanda relativa a Fakir Petit e la risposta non è nel manuale? Fai qui la tua domanda Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della tua domanda. Migliore sarà la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Fakir Petit fornirti una buona risposta.

Numero di domande: 0

Specifiche Fakir Petit

Di seguito troverai le specifiche del prodotto e le specifiche del manuale di Fakir Petit.

Generale
Marca Fakir
Modello Petit | PETIT
Prodotto Regolabarba
EAN 8690394632103
Lingua Inglese
Tipo di file Manuale d'uso (PDF)
Prestazione
Numero di velocità -
Numero di lunghezze preimpostate -
Adatto per tutto il corpo
Colore del prodotto Black,Stainless steel
Numero di velocità -
Numero di lunghezze preimpostate -
Gestione energetica
Tipo batteria Stilo AA
Ricaricabile
Funzionamento a batteria
Tipo batteria Stilo AA
Contenuto dell'imballo
Spazzole per la pulizia
Cappuccio di protezione
Spazzole per la pulizia
Cappuccio di protezione
Design
Colore del prodotto Black,Stainless steel
Mostra di più

Domande frequenti

Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda nel manuale? Puoi trovare la risposta alla tua domanda nelle FAQ sul Fakir Petit che trovi di seguito.

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

Nessun risultato