HMDX Jam Party manuale

HMDX Jam Party
8 · 1
PDF manuale
 · 2 pagine
Italiano
manualeHMDX Jam Party
HXP730

NL Jam Party

Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Party draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest!
Lees deze instructies door en bewaar ze om ze later te kunnen raadplegen.
De luidspreker opladen
Het duurt ongeveer 3 uur voordat de luidspreker helemaal is geladen. Hij kan met de meegeleverde wisselstroomadapter worden opgeladen.
Let op! Bij een draadloze verbinding gaat de batterij maximaal 8 uur mee; wanneer de Audio-ingang wordt gebruikt, gaat hij maximaal 12 uur mee.
• De adapter werkt op 220-240 volt wisselstroom.
Bedieningselementen
1. Bluetooth-indicator
2. Aan/uit-schakelaar
3. Track achteruit
4. Afspelen/Pauzeren
5. Track vooruit
6. Volume omlaag
7. Volume omhoog
8. Indicator batterijstatus
9. Oplaadpoort
10. Audio-ingang
Indicatoren
Indicator Status
Batterij-indicator
Knippert groen Opladen
Brandt groen Volledig opgeladen
Bluetooth-indicator
Knippert snel BLAUW Koppelmodus
Knippert langzaam BLAUW Verbonden
ROOD Modus ‘Audio In’
Via een draadloze Bluetooth®-verbinding naar uw apparaat luisteren
Als u via een draadloze Bluetooth®-verbinding naar uw muziek wilt luisteren, moet u uw apparaat als volgt aan de Jam Party koppelen:
1. Controleer dat uw apparaat Bluetooth® ondersteunt en dat Bluetooth® geactiveerd is.
2. Houd de aan/uit-schakelaar ingedrukt; de indicator begint te knipperen.
3. De luidspreker wordt als ‘Jam Party’ in de lijst van uw apparaat vermeld.
4. Volg de instructies van uw apparaat om het aan de luidspreker te koppelen.
5. Druk op uw apparaat op Afspelen en gebruik de bedieningselementen van het apparaat en de Jam Party om het gewenste volume in te stellen.
LET OP!
Wanneer u uw apparaat met succes hebt gekoppeld, hoeft u de bovenstaande stappen normaal gesproken niet meer te herhalen. Zorg dat de geluidsbron op
Bluetooth is ingesteld en dat Bluetooth op uw apparaat is geactiveerd.
Wanneer u een koppeling met een computer tot stand wilt brengen, dient u de instructies voor Bluetooth®-koppeling van de betreende computerfabrikant en/of de
meest recente Bluetooth®-stuurprogramma’s te raadplegen.
• Wanneer u een koppeling met een apparaat tot stand probeert te brengen, moet de AUX-kabel zijn losgekoppeld.
• Wanneer u de Jam Party aanzet, hoort u een luide toon wanneer hij opstart. Wanneer u de luidspreker aanzet, schakelt hij over naar het laatst gebruikte volume.
• Voor het koppelen is geen code nodig.
Naar uw apparaat luisteren via de hulpingang Audio In
1. Sluit de Aux-kabel aan op de hoofdtelefoon of de ingang Audio Uit van een
audio-apparaat en sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de ingang
Audio In aan de achterkant van de luidspreker.
2. Druk op de aan/uit-schakelaar aan de bovenkant van de Jam Party.
3. Druk op het aangesloten apparaat op Afspelen.
LET OP!
U moet het volume van uw audio-apparaat waarschijnlijk aanpassen om het
gewenste volumeniveau te krijgen.
De knoppen Track vooruit/achteruit en Afspelen/Pauzeren van de JAM Party werken niet wanneer u de Audio-ingang gebruikt.
Onderhoud
De luidsprekerkast uitsluitend met een droge doek reinigen. NOOIT vloeistoen of schuurmiddelen gebruiken om het product te reinigen.
ALLE INSTRUCTIES LEZEN ALVORENS HET PRODUCT IN GEBRUIK TE NEMEN. DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG BEWAREN.
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN : BIJ HET GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE PRODUCTEN, VOORAL WANNEER ER KINDEREN IN DE BUURT ZIJN, DIENEN DE ALGEMENE
VOORZORGSMAATREGELEN ALTIJD TE WORDEN GEVOLGD, WAARONDER:
WAARSCHUWING: Luidsprekers niet te dicht bij de oren plaatsen. Dit kan de trommelvliezen beschadigen, vooral bij jonge kinderen.
Gebruik het apparaat alleen voor het voorgeschreven doel zoals in deze handleiding uiteengezet. Alleen door HMDX AUDIO aanbevolen hulpstukken gebruiken.
HMDX AUDIO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan iPod/MP3-spelers of andere apparatuur.
Het apparaat nooit plaatsen of bewaren op een plek waar het in een badkuip of wasbak kan worden getrokken of vallen. Het apparaat nooit in water of een
andere vloeistof plaatsen of laten vallen.
Om het risico van brandwonden, brand, elektrische schok of persoonlijk letsel te beperken :
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke gebreken of een gebrek aan ervaring en
kennis, tenzij ze dit gebruiken onder toezicht van iemand die verantwoordelijk voor hun veiligheid is, of het gebruik ervan door een dergelijke persoon aan hen is
uitgelegd. Kinderen moeten het apparaat onder toezicht gebruiken om te voorkomen dat ze ermee spelen.
Gebruik het apparaat alleen voor het voorgeschreven doel, zoals in deze handleiding uiteengezet.
Dit apparaat nooit gebruiken als het snoer, de stekker, kabel of behuizing beschadigd is. Als het niet goed werkt, of als het gevallen of beschadigd is, dient u het
aan het onderhoudscentrum van Homedics te retourneren, waar het zal worden onderzocht en gerepareerd.
Het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken houden.
Nooit iets in de openingen van het apparaat steken of laten vallen.
Product niet gebruiken op plaatsen waar spuitbusproducten worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
Alleen op droge oppervlakken plaatsen. Nooit op een oppervlak plaatsen dat nat is van water of reinigingsmiddelen.
Batterijen vervangen
De Jam Party komt met een oplaadbare batterij die is ontworpen om net zolang als het product zelf mee te gaan. In het onwaarschijnlijke geval dat u een nieuwe
batterij nodig hebt, kunt u contact opnemen met de klantendienst. De medewerkers van de klantendienst zullen u dan informatie geven over het vervangen van
batterijen, al dan niet uit hoofde van garantie.
Richtlijn inzake batterijen
Dit symbool betekent dat batterijen niet met het huisvuil weggeworpen mogen worden, omdat ze stoen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en
de gezondheid. Lever batterijen op een aangewezen inzamelpunt in.
Uitleg over AEEA
Deze markering geeft aan dat dit product binnen de EU niet met ander huisvuil mag worden weggeworpen. Om eventuele schade aan het milieu of de menselijke
gezondheid door het ongecontroleerd wegwerpen van afval te voorkomen, dient dit apparaat op verantwoorde wijze gerecycled te worden om duurzaam
hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen.
To
eject and retract the handle press
on both sides of the handle as shown.
To release the Kickstand
press on the dots on
bottom of unit.
Druk zoals aangegeven op de zijkanten om
het hengsel in en uit te schuiven.
Druk op de stippen aan
de onderkant van de
luidspreker om de
standaard uit te
schuiven.

FIN Jam Party

Kiitos langattoman HMDX Jam Party -kaiuttimen hankkimisesta. Jam takaa juhlamielen!
Lue nämä käyttöohjeet ja säilytä ne tulevan varalle.
Kaiuttimen lataaminen
Täyteen lataaminen kestää noin 3 tuntia. Kaiutin voidaan ladata AC-adapterilla, joka kuuluu toimitukseen.
Huom! Akku kestää korkeintaan 8 tuntia, kun se on liitetty ilman johtoa ja korkeitaan 12 tuntia, kun se on liitetty Aux-In-audioliittimeen.
• Adapteri vaatii 220—240 V AC -virtalähteen.
Säätimet
1. Bluetooth-merkkivalo
2. Virtapainike
3. Raita taaksepäin
4. Toisto/tauko-painike
5. Raita eteenpäin
6. Äänenvoimakkuus alas
7. Äänenvoimakkuus ylös
8. Akun tilan merkkivalo
9. Latausportti
10. Line-In-audioliitäntä
Merkkivalot
Merkkivalo Tila
Akun merkkivalo
Vilkkuva vihreä Lataa
Yhtenäinen vihreä Lataus valmis
Bluetooth-merkkivalo
Nopeasti vilkkuva SININEN Laiteparin muodostus
Hitaasti vilkkuva SININEN Yhdistetty
PUNAINEN Line-in-tila
Laitteen kuuntelu langattomasti Bluetoothin välityksel
Musiikkia voi kuunnella langattomasti Bluetooth®in välityksellä liittämällä laite laitepariksi Jam Party -kaiuttimen kanssa seuraavasti:
1. Varmista, että laitteessasi on Bluetooth®-valmius ja että se on toiminnassa.
2. Paina virtapainiketta, jolloin merkkivalo alkaa vilkkua.
3. Kaiutin näkyy laitteesi luettelossa nimellä ”Jam Party”.
4. Yhdistä kaiutin laitepariksi laitteesi käyttöohjeiden mukaisesti.
5. Paina laitteesi toisto-painiketta ja säädä äänenvoimakkuutta laitteessa ja Jam Party -kaiuttimessa olevilla säätimillä.
HUOMAUTUS:
Kun laiteparin muodostus on onnistunut, edellä mainittuja vaiheita ei yleensä tarvitse toistaa. Varmista, että kaiuttimen lähteeksi on valittu Bluetooth ja laitteesi
Bluetooth-toiminto on käytössä.
Kun muodostat laiteparin tietokoneen kanssa, kysy ohjeita Bluetooth®-laiteparin muodostuksesta ja/tai viimeisimmistä Bluetooth®-ajureista tietokoneen
valmistajalta.
• Varmista, että AUX-kaapeli ei ole kytkettynä laiteparin mudostuksen aikana.
• Kun Jam Party -kaiutin kytketään “päälle”, siitä kuuluu kova ääni. Kun kaiutin on kytketty päälle, äänenvoimakkuus toimii aikaisemmin asetetulla tasolla.
• Laiteparin muodostuskoodia ei tarvita.
Laitteen kuunteleminen Aux Line-in -liittimen kautta
1. Liitä Aux-kaapeli kuulokkeisiin tai audiolaitteen Line-out-liittimeen ja liitä
kaapelin toinen pää kaiuttimen takana olevaan Line-in Audio -liittimeen.
2. Paina Jam Party -kaiuttimen päällä olevaa virtapainiketta.
3. Paina liitetyn laitteen toisto-painiketta.
HUOM!
Audiolaitteen äänenvoimakkuutta voidaan joutua säätämään, jotta
äänenvoimakkuus olisi sopivalla tasolla.
JAM Party -kaiuttimen eteenpäin/taaksepäin- ja toisto/tauko-painikkeet eivät toimi, jos line-in audio -liitin on käytössä.
Kunnossapito
Käytä kaiuttimen kotelon puhdistamiseen vain kuivaa liinaa. ÄLÄ KOSKAAN käytä nesteitä tai hankaavia puhdistusaineita tai -välineitä.
LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET TULEVAA TARVETTA VARTEN. TÄRKEÄT VAROTOIMENPITEET:
PERUSVAROTOIMENPITEITÄ TÄYTYY AINA NOUDATTAA SÄHKÖLAITTEITA KÄYTETTÄESSÄ, ERITYISESTI LASTEN LÄSNÄOLLESSA, MUKAAN LUKIEN SEURAAVAT:
VAROITUS: Älä sijoita kaiuttimia liian lähelle korvia. Saattaa vaurioittaa tärykalvoja, erityisesti nuorilla lapsilla.
Tätä laitetta saa käyttää vain tässä käyttöohjeessa kuvattuun, sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Älä käytä lisälaitteita, jotka eivät ole HMDX AUDION
suosittelemia.
HMDX AUDIO ei vastaa mistään iPod/MP3-soittimelle tai muulle laitteelle aiheutuvasta vauriosta.
Älä sijoita tai varastoi laitetta paikkaan, josta se voi pudota tai se voidaan vetää kylpyammeeseen tai altaaseen. Laitetta ei saa upottaa tai pudottaa veteen tai
muihin nesteisiin.
Palovammojen, tulipalon tai sähköiskun riskin pienentämiseksi toimi seuraavasti:
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu fyysisiltä tai henkisiltä kyvyiltään tai aisteiltaan rajoittuneiden tai kokemusta ja tietoa vailla olevien henkilöiden (eikä lasten)
käyttöön, jollei heitä valvo tai ohjaa laitteen käytössä joku, joka vastaa heidän turvallisuudestaan. Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteen kanssa.
Tätä laitetta saa käyttää vain tässä käyttöohjeessa kuvattuun, sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen.
Älä koskaan käytä laitetta, jos sen johto, pistoke, kaapeli tai kotelo on vaurioitunut. Jos laite ei toimi kunnolla, tai se on pudonnut tai vaurioitunut, palauta se
Homedicsin huoltokeskukseen tarkastusta ja korjausta varten.
Pidä johto pois kuumilta pinnoilta.
Älä koskaan pudota tai aseta mitään esinettä laitteen aukkoihin.
Älä käytä oloissa, jossa käytetään aerosolituotteita (spray) tai jossa annetaan happea.
Sijoita vain kuiville pinnoille. Älä aseta pinnoille, jotka ovat märkiä vedestä tai puhdistusliuotteista.
Akun vaihto
Jam Party-kaiuttimessa on ladattava akku, joka on suunniteltu kestämään yhtä pitkään kuin itse kaiutin. Jos akku kuitenkin täytyy vaihtaa, ota yhteyttä
asiakaspalveluun, mistä saat tiedot takuun piiriin kuuluvan akun ja takuun ulkopuolisen akun korvaavasta toimituspalvelusta.
Akkuja koskeva direktiivi
Tämä symboli tarkoittaa, että akkuja ei saa hävittää talousjätteiden mukana, koska ne sisältävät aineita, jotka voivat olla vahingollisia ympäristölle ja
terveydelle. Vie akut niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin.
WEEE-selitys
Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden talousjätteiden mukana missään EUmaassa. Kontrolloimattomasta jätteiden hävittämisestä
mahdollisesti aiheutuvien ympäristöhaittojen tai terveysvaarojen estämiseksi hävitä tämä tuote vastuullisesti edistääksesi materiaalivarojen uudelleenkäyttöä.
disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
To
eject and retract the handle press
on both sides of the handle as shown.
To release the Kickstand
press on the dots on
bottom of unit.
Kahva vedetään ulos painamalla kahvan
kumpaakin puolta, kuten kuvassa on esitetty.
Ota jalusta käyttöön
painamalla laitteen
pohjassa olevia
pisteitä.

TR Jam Party

Jam’i yaydığınız ve HMDX Jam party Kablosuz Hoparlörünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Nerede Jam, orada parti!
Lütfen bu talimatları okuyun ve kolayca başvurabileceğiniz şekilde saklayın.
Hoparlörün şarj edilmesi
Tam şarj için yaklaşık 3 saat boyunca şarj olmasını sağlayın. Ünite, birlikte verilen AC adaptörle şarj edilebilir.
Not: Pil, cihaz kablosuz olarak bağlandığında 8 saat ve Aux-Girişi Ses Jakıyla bağlandığında ise 12 saat dayanır.
• Adaptör 220-240 V AC güç kaynağıyla çalışır.
Kontrol Düğmeleri
1. Bluetooth Göstergesi
2. Güç Düğmesi
3. REV Track (Şarkıyı GERİ SAR)
4. Oynat/Duraklat Düğmesi
5. FWD Track (Şarkıyı İLERİ SAR)
6. Ses Azalt
7. Ses Artır
8. Pil Durum Göstergesi
9. Şarj Bağlantı Noktası
10. Line-In Ses Jakı
Göstergeler
Göstergesi Durum
Pil Göstergesi
Yanıp Sönen Yeşil Şarj oluyor
Kesintisiz Yanan Yeşil Şarj oldu
Bluetooth Göstergesi
Hızlı Yanıp Sönen MAVİ Eşleştirme Modu
Yavaş Yanıp Sönen MAVİ Bağlı
KIRMIZI Hat-Girişi Modu
Cihazınızdan Bluetooth üzerinden kablosuz olarak dinleme
Müziğinizi Bluetooth® üzerinden kablosuz olarak dinlemek için, cihazınızı Jam Party ile eşleştirmeniz gerekir:
1. Cihazınızın Bluetooth® özelliği olduğundan ve etkinleştirildiğinden emin olun.
2. Güç düğmesine basın; gösterge yanıp sönmeye başlayacaktır.
3. Cihazınızda bu ünite “Jam Party” olarak listelenecektir.
4. Cihazınızı hoparlörle eşleştirmek için talimatlara uyun.
5. Cihazınızda oynatma tuşuna basın ve istenilen ses düzeyini ayarlamak için cihazınız ve Jam Party üzerindeki kontrolleri kullanın.
NOT:
Cihazınızı başarıyla eşleştirdikten sonra, genellikle, yukarıdaki adımları tekrar etmeniz gerekmeyecektir. Lütfen hoparlörün kaynağının Bluetooth olarak
ayarlandığından ve cihazınızın Bluetooth özelliği olduğundan emin olun.
• Bir bilgisayarla eşleştirirken, Bluetooth® eşleştirme talimatları ve/veya en güncel Bluetooth® Sürücüleri için lütfen bilgisayarınızın üreticisine danışın.
• Bir cihazı eşleştirirken, lütfen AUX kablosunun çıkarıldığından emin olun.
Jam Party “on” (açık) konuma getirdiğinizde, başlangıçta yüksek tonda bir ses duyacaksınız. Hoparlörü açtıktan sonra, hoparlör en son ayarlanan ses seviyesinde
açılacaktır.
• Eşleştirme kodu gerekmez.
Cihazınızdan Auxilary Line-In Ses Jakıyla dinleme
1. Aux kablosunu kulaklığa veya bir ses cihazının Line-Out jakına bağlayın ve
kablonun diğer ucunu hoparlörün arkasındaki Line-In Ses Jakına takın.
2. Jam Party’nin üst kısmında bulunan güç düğmesine basın.
3. Bağlı cihazdaki oynat düğmesine basın.
NOT:
Düzgün ses elde etmek için cihazınızdaki ses düzeyini ayarlamanız
gerekebilir.
Line-In ses jakı kullanımdayken JAM Party üzerindeki Track forward/reverse (şarkı ileri/geri sar) ve play/pause (oynat/duraklat) kontrolleri çalışmayacaktır.
Bakım
Ünitenin dışını temizlemek için sadece kuru bez kullanın. Temizlemek için ASLA sıvı ya da aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.
KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN. BU TALİMATLARI DAHA SONRA BAŞVURMAK ÜZERE SAK. ÖNEMLİ KORUNMA ÖNLEMLERİ: ELEKTRİKLİ ÜRÜNLERİ
KULLANIRKEN, ÖZELLİKLE ETRAFTA ÇOCUKLAR VARKEN, AŞAĞIDAKİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE, TEMEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE HER ZAMAN UYUN:
UYARI: Hoparlörleri kulaklarınıza çok yakın tutmayın. Özellikle küçük çocuklarda kulak zarına hasar verebilir.
Bu cihazı sadece bu kullanım kılavuzunda tanımlanan amacına uygun olarak kullanın. HMDX AUDIO tarafından önerilmemiş aparatlar kullanmayın.
HMDX AUDIO, iPod/MP3 oynatıcı veya başka herhangi bir cihazda meydana gelen herhangi hasardan sorumlu değildir.
Aleti küvete veya lavaboya düşebilecek veya çekilebilecek bir yere koymayın veya böyle yerlerde saklamayın. Su veya başka bir sıvının içine koymayın veya
düşürmeyin.
Yanık, yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanma riskini azaltmak için:
Bu alet, kendilerinin güvenliğinden sorumlu birisi tarafından aletin kullanımıyla ilgili kendilerine talimat verilmediği veya gözetimleri sağlanmadığı
sürece, (çocuklar dahil olmak üzere) ziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı olan kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Aletle
oynamadıklarından emin olmak için çocukların kontrol edilmeleri gerekir.
Bu cihazı sadece bu kullanım kılavuzunda tanımlanan amacına uygun olarak kullanın.
Hasarlı kablosu, şi veya gövdesi olması durumunda bu aleti asla çalıştırmayın. Alet düzgün bir şekilde çalışmıyorsa, düşürülmüş veya hasar görmüşse, bakım
ve onarım için aleti Homedics Servis Merkezine götürün.
Kabloyu ısıtılmış yüzeylerden uzak tutun.
Herhangi bir açıklığa asla bir nesne düşürmeyin veya sokmayın.
Aerosol (sprey) ürünlerinin kullanıldığı veya oksijen uygulanan yerlerde çalıştırmayın.
Sadece kuru yüzeyler üzerine yerleştirin. Su veya temizlik çözücü ürünlerinden kaynaklanan ıslaklığın olduğu yüzeylere koymayın.
Pil Değiştirme
Jam Party’ınızda, ürünün ömrü boyunca yetecek şekilde tasarlanmış şarj edilebilir pil bulunmaktadır. Pili değiştirmenizin gerekmesi durumunda, lütfen, size garanti
kapsamı ve garanti kapsamı dışında olan pil değiştirme hizmet detaylarını verecek Müşteri Hizmetleriyle temasa geçin.
Pil direktifi
Bu sembol, çevreye ve sağlığa karşı zararlı olabilen maddeler içerebileceği için pillerin ev atığıyla atılmaması gerektiği gösterir. lütfen, pilleri belirtilen toplama
noktalarına atın.
WEEE açıklaması
Bu işaret bu ürünün AB genelinde diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atığın çevre veya insan sağlığına olası zararları
engellemek için sorumlu bir şekilde geri dönüştürülmesini ve malzeme kaynaklarının sürdürebilir şekilde yeniden kullanılmasını sağlayın.
To
eject and retract the handle press
on both sides of the handle as shown.
To release the Kickstand
press on the dots on
bottom of unit.
Sapı çıkartmak ve tekrar yerine takmak için
gösterildiği şekilde sapın her iki tarafına bastırın.
Destek ayağını serbest
bırakmak için ünitenin
altındaki noktalara
basın.

ES Jam Party

Gracias por hacer correr la voz y comprar el Altavoz Inalámbrico HMDX Jam Party. ¡Donde hay un Jam, hay una esta!
Por favor, lea estas instrucciones y consérvelas para consultarlas fácilmente.
Cómo cargar la unidad
La carga completa demora aproximadamente 3 horas. La unidad puede cargarse utilizando el adaptador de CA incluido.
Nota: La batería durará hasta 8 horas cuando se conecte en forma inalámbrica, y hasta 12 horas cuando se conecte a través de un enchufe de entrada de audio
auxiliar.
• El adaptador requiere un suministro de energía de CA de 220-240 V.
Controles
1. BIndicador de Bluetooth
2. Botón de encendido
3. Función REV (retroceder)
4. Botón Comenzar/Pausa
5. Función FWD (adelantar)
6. Disminución de volumen
7. Aumento de volumen
8. Indicador del estado de la batería
9. Puerto de carga
10. Enchufe de entrada de audio de línea
Indicadores
Indicador Estado
Indicador de batería
Verde parpadeante Cargándose
Verde compacto Carga completa
Indicador de
Bluetooth
Destello rápido en AZUL Modo sincronización
Destello lento en AZUL Conectado
ROJO Modo entrada de línea
Escuchar su dispositivo en forma inalámbrica con Bluetooth
Para escuchar su música con una conexión inalámbrica Bluetooth®, debe sincronizar su dispositivo con Jam Party:
1. Asegúrese de que su dispositivo tenga capacidad Bluetooth®, y que esté activado.
2. Pulse el botón de encendido; el indicador comenzará a destellar.
3. La unidad aparecerá como “Jam Party” en su dispositivo.
4. Siga las instrucciones de su dispositivo para sincronizar la unidad.
5. Pulse comenzar en su dispositivo y use los controles del dispositivo y de Jam Party para ajustarlo al volumen deseado.
NOTA:
Una vez que haya sincronizado su dispositivo satisfactoriamente, por lo general no tendrá que repetir los pasos anteriores. Asegúrese de que la fuente de la unidad
esté congurada para Bluetooth y de que su dispositivo tenga capacidad Bluetooth.
Al sincronizarlo con un ordenador, consulte al fabricante de su ordenador para obtener instrucciones de sincronización con Bluetooth® y/o los últimos controladores
de Bluetooth®.
• Al sincronizar un dispositivo, asegúrese de que el cable de entrada auxiliar esté desenchufado.
Al encender la unidad Jam Party (“on”), escuchará un tono alto en el momento del inicio. Después de que encienda el Altavoz, éste volverá al volumen congurado
previamente.
• No se requiere un código de sincronización.
Escuchar su dispositivo a través del enchufe de entrada de audio de línea auxiliar
1. Conecte el cable de entrada auxiliar a los auriculares o al enchufe de salida
de un dispositivo de audio, y enchúfelo al otro extremo del cable en el
enchufe de entrada de audio de línea en la parte posterior de la unidad.
2. Pulse el botón de encendido ubicado en la parte superior de la unidad
Jam Party.
3. Pulse play (comenzar) en el dispositivo conectado.
NOTA:
Quizás deba ajustar el volumen en su dispositivo de audio para lograr el
volumen adecuado.
Los controles forward/reverse (adelantar/retroceder) y play/pause (comenzar/pausa) en JAM Party no funcionarán al usar el enchufe de entrada de audio de línea.
Mantenimiento
Solo use un paño seco para limpiar la caja de la unidad. NUNCA utilice líquidos o productos abrasivos para limpiarlo.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA. PRECAUCIONES IMPORTANTES : CUANDO UTILICE
PRODUCTOS ELÉCTRICOS, ESPECIALMENTE CUANDO HAYA NIÑOS PRESENTES, SIEMPRE DEBEN TOMARSE PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, ENTRE LAS QUE SE
INCLUYEN LAS SIGUIENTES:
ADVERTENCIA: No coloque los altavoces demasiado cerca de los oídos. Podrían dañar los tímpanos, especialmente en niños pequeños.
Utilice este aparato solo para su n previsto según se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por HMDX AUDIO.
HMDX AUDIO no será responsable por ningún daño causado a un iPod/reproductor de MP3, ni a ningún otro dispositivo.
No coloque ni guarde el aparato en un lugar de donde podría caerse o ser arrastrado hacia una bañera o un lavatorio. No coloque ni deje caer en agua u otro
líquido.
Para reducir los riesgos de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesión en las personas:
Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de
experiencia o de conocimientos, a menos que una persona responsable las hubiera supervisado o instruido con respecto al uso del aparato teniendo en cuenta su
seguridad. Los niños deben ser vigilados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
Utilice este aparato solo para su n previsto según se describe en este manual.
Nunca haga funcionar este aparato si el cordón, el enchufe, el cable o la cubierta han sufrido daños. Si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado,
envíelo al Centro de Servicios de HoMedics para que lo examinen y reparen.
Mantenga el cable alejado de supercies calientes.
Nunca tire ni inserte ningún objeto en una abertura.
No lo ponga en funcionamiento en lugares en los que se estén usando productos en aerosol (espray) o en los que se esté administrando oxígeno.
Colóquelo únicamente sobre supercies secas. No lo coloque en supercies húmedas con agua o solventes de limpieza.
Reemplazo de baterías
Su Jam Party incluye una batería recargable diseñada para funcionar durante la vida útil del producto. En el improbable caso de que necesite un reemplazo de
batería, comuníquese con Servicios al Cliente, donde le suministrarán los detalles del servicio de reemplazo de baterías con garantía y sin garantía.
Directiva relativa a las pilas
Este símbolo indica que las pilas no se deben eliminar con la basura doméstica ya que contienen sustancias que pueden ser perjudiciales para el medio
ambiente y la salud. Deshágase de las pilas en los puntos de recogida que existen para ese n.
Explicación RAEE
Este símbolo indica que este artículo no se debe tirar a la basura con otros residuos domésticos en ningún lugar de la UE. A n de prevenir los efectos
perjudiciales que la eliminación sin control de los residuos puede tener sobre el medio ambiente o la salud de las personas, le rogamos que los recicle de forma
responsable para fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales.
To
eject and retract the handle press
on both sides of the handle as shown.
To release the Kickstand
press on the dots on
bottom of unit.
Para expulsar y retraer la manija, presione la
manija a ambos lados tal como se muestra.
Para soltar el soporte,
presione los puntos en
la parte inferior de la
unidad.

N Jam Party

Takk for din spredning av Jam og at du kjøpte HMDX Jam Party’ trådløs høyttaler. Hvor det er Jam er det også et party!
Vær vennlig å lese disse instruksjonene og oppbevar de lett tilgjengelig for referanse.
Lade enheten
Full opplading tar cirka 3 timer. Enheten kan lades ved å bruke AC-adapteren som følger med.
Merk deg følgende: Batteriet varer opp til 8 timer når tilkoplet trådløst, og opp til 12 timer når tilkoplet via en Aux-inn audiokopling.
• Adapteren trenger 220-240 V AC nettstrømtilførsel.
Kontroller
1. Bluetooth indikator
2. Strømknapp
3. REV Track (Track tilbake)
4. Spille-/Pauseknapp
5. FWD Track (Track fremover)
6. Volum ned
7. Volum opp
8. Batteristatus indikator
9. Lade-port
10. Linje-inn audiokopling
Indikatorer
Indikator Status
Batteriindikator
Blinker Grønt Lading
Konstant Grønt Fullt oppladet
Bluetooth® indikator
BLÅ hurtig blink Pare-modus
BLÅ sakte blink Tilkoplet
RØD Linje-inn modus
Lytte på enheten trådløst via Bluetooth®
For å lytte til musikk via Bluetooth® trådløs tilkopling, må du pare enheten din med Jam Party-enhet:
1. Sjekk at enheten din har Bluetooth® funksjon og at den er aktivert.
2. Trykk og hold på strømknappen; indikatoren begynner å blinke.
3. Enheten vil være oppført som “Jam Party” på enheten din.
4. Følg instruksjonene på enheten din for å pare enheten.
5. Trykk på “PLAY” (Spille) på enheten og bruk kontrollene på enheten for å justere til ønsket volum.
Merk deg følgende:
Etter vellykket paring av enheten, vil du normalt ikke trenge å gjenta de ovennevnte trinnene. Sjekk at enhetskilden er innstilt på Bluetooth® og at enheten din har
aktivert Bluetooth®.
• Når du parer med en datamaskin, rådfør deg med datamaskinprodusenten med hensyn til Bluetooth® pareinstruksjoner og/eller de siste Bluetooth® drivers.
• Når du parer en enhet, sørg for at AUX-ledningen er trukket ut.
• Når Jam Party-enheten slås på, vil du høre en høy tone ved oppstart. Etter at høyttaleren er slåttt på vil den gå til bake på det foregående innstilte volumet.
• En pare-kode er ikke nødvendig.
Lytte på enheten din gjennom audiokoplingen (Aux linje-inn)
1. Kople Aux-inn-ledningen til hodetelefonen eller linje-ut-koplingen på
en audio-enhet, og plugg den andre enden av ledningen til linje-inn
audiokoplingen bak på enheten.
2. Trykk på strømknappen som sitter på toppen av Jam Party-enheten.
3. Trykk på “PLAY” (spille) på den tilkoblede enheten.
Merk deg følgende:
Det kan muligens bli nødvendig å justere volumet på audioenheten din for å
oppnå hensiktsmessig volum.
TRACK FORWARD (Track fremover)-/REVERSE and PLAY (Tilbake og Spill)-/PAUSE-kontroller på JAM Party-enheten vil ikke fungere når linje-inn audiokoplingen brukes.
Vedlikehold
Bruk kun en tørr klut for å rengjøre enhetens innkapsling. Det må ALDRI brukes væsker eller rengjøringsmiddel med slipemiddel til rengjøring.
LES ALLE INSTRUSJONENE FØR BRUK. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE FOR FREMTIDIG REFERANSE. VIKTIGE SIKKERHETSANORDNINGER: VED BRUK AV
ELEKTRISKE PRODUKTER, SPESIELT NÅR BARN ER TILSTEDE, FØLG ALLTID VANLIGE SIKKERHETSFORHOLDSREGLER, INKLUDERT FØLGENDE:
ADVARSEL: Ikke ha høyttalerne for nærme ørene. Kan forårsake skade på tromhinner, spesielt på små barn.
Dette apparatet skal kun brukes som tiltenkt og som beskrevet i denne brukerveiledningen. Ikke bruk tilbehør som ikke er anbefalt av HMDX AUDIO.
HMDX AUDIO er ikke ansvarlig for skade påført iPod/MP3-spiller eller noe annen enhet.
Apparatet må ikke plasseres eller oppbevares på et sted hvor det kan falle eller bli dratt ned i et badekar eller vask. Apparatet må ikke plasseres eller droppes i
vann eller annen væske.
For å redusere faren for forbrenning, brann, elektrisk støt eller personskade:
Dette apparatet er ikke tiltenkt brukt av personer (inkludert barn) med redusert fysisk, sensorisk eller mental evne, eller manglende erfaring og kjennskap, med
mindre de har fått tilsyn eller instruksjon om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal ha tilsyn for å værea sikker på at de
ikke leker med apparatet.
Dette apparatet skal kun brukes som tiltenkt og som beskrevet i denne brukerveiledningen.
Dette apparatet skal aldri brukes hvis det har en skadet ledning, støpsel, kabel eller hus. Hvis apparatet ikke fungerer ordentlig, eller hvis det har blitt sluppet i
gulvet eller er skadet, returner det til Homedics Servicesenter for undersøkelse og reparasjon.
Hold ledningen borte fra oppvarmede ater.
Må aldri slippes eller sette en gjenstand i noen av åpningene.
Må ikke brukes hvor det sprayes med aerosolprodukter eller hvor det foretas behandling med medisinsk oksygen.
Plasser kun på tørre overater. Må ikke plasseres på en våt overate forårsaket av vann eller rengjøringsoppløsninger.
Skifte batteri
Jam Party enheten din har et oppladbart batteri som er konstruert for å vare like lenge som produktet. Skulle det uforutsette skje at du trenger et nytt batteri, ta
kontakt med kundetjenesten som vil gi deg informasjon om garantien og utskifting-service for batteri når garantien har utgått.
Batteridirektiv
Dette symbolet indikerer at batteriene ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall da de inneholder substanser som kan skade miljøet og helsen.
vær vennlig å kaste batterier i angitte oppsamlingspunkter.
WEEE forklaring
Denne merkingen indikerer at innen EU skal dette produktet ikke kastes sammen med annet husholdningssøppel. For å forebygge mulig skade på miljøet eller
menneskelig helse forårsaket av ukontrollert avfallstømming, skal produktet gjenvinnes ansvarlig for å støtte holdbar gjenbruk av materialressurser.
To
eject and retract the handle press
on both sides of the handle as shown.
To release the Kickstand
press on the dots on
bottom of unit.
For å ta håndtaket ut og trykke det inn, trykk
på begge sider av håndtaket som vist.
For å utløse kickstand,
trykk på prikkene nede
på enheten.

RU Jam Party

Благодарим за выбор линейки продуктов Jam и приобретение беспроводного динамика HMDX Jam Party. Там, где Jam, всегда весело!
Ознакомьтесь с приведенными в руководстве инструкциями и сохраните их для дальнейшего использования.
Зарядка устройства
Для полной зарядки устройства требуется приблизительно 3 часа. Используйте для зарядки адаптер переменного тока, который входит в комплект поставки.
Примечание. Работы от одного заряда аккумулятора хватает на 8 часа работы при беспроводном подключении и на 12 часов работы при подключении к
разъему линейного аудиовхода.
• Адаптер следует подключать к электросети с напряжением 220–240 В.
Элементы управления
1. Индикатор Bluetooth
2. Кнопка вкл./выкл. питания
3. Прокручивание композиции назад
4. Кнопка воспроизведения/паузы
5. Прокручивание композиции вперед
6. Уменьшение громкости
7. Увеличение громкости
8. Индикатор уровня заряда аккумулятора
9. Разъем для подключения зарядного устройства
10. Линейный аудиовход
Индикаторы
Индикатор Состояние
Индикатор
аккумулятора
Мигает зеленым Аккумулятор заряжается
Светится зеленым Аккумулятор полностью заряжен
Индикатор
Bluetooth
Быстро мигает СИНИМ Режим подключения
Медленно мигает СИНИМ Подключение установлено
КРАСНЫЙ Режим подключения через линейный аудиовход
Прослушивание воспроизводимого на устройстве звука с использованием беспроводного подключения Bluetooth
Для прослушивания музыки через Bluetooth® подключите устройство к динамику Jam Party.
1. Убедитесь, что устройство поддерживает функцию Bluetooth®, а также, что оно включено.
2. Нажмите кнопку вкл./выкл. питания; индикатор начнет мигать.
3. Динамик отобразится на устройстве в списке доступных устройств как Jam Party.
4. Придерживайтесь инструкций к устройству по подключению к динамику.
5. Нажмите кнопку воспроизведения на устройстве и воспользуйтесь элементами управления устройства и динамика Jam Party для регулировки громкости.
ПРИМЕЧАНИЕ.
После успешного подключения устройства повторять приведенные выше шаги может не понадобиться. Убедитесь, что на динамике установлен режим
воспроизведения через Bluetooth, а также, что на устройстве включена функция Bluetooth.
При подключении к компьютеру обратитесь к его производителю за инструкциями касательно подключения через Bluetooth®, а также последними
драйверами Bluetooth®.
• При подключении устройства убедитесь, что AUX-кабель отсоединен.
При включении динамика Jam Party воспроизводится громкий сигнал. После этого на нем устанавливается уровень громкости, который был выбран во время
предыдущего использования динамика.
• Код подключения не требуется.
Прослушивание воспроизводимого на устройстве звука с использованием дополнительного линейного аудиовхода
1. Подключите один конец AUXабеля к наушникам или линейному выходу
аудиоустройства, а другой — к линейному входу, расположенному на
задней панели динамика.
2. Нажмите кнопку вкл./выкл. питания, расположенную на верхней панели
динамика Jam Party.
3. Нажмите кнопку воспроизведения на подключенном устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Чтобы установить требуемый уровень громкости, может потребоваться
отрегулировать громкость на аудиоустройстве.
При использовании линейного аудиовхода элементы управления воспроизведением/паузой, а также прокручиванием композиции вперед/назад на
динамике JAM Party недоступны.
Обслуживание прибора
Для очистки корпуса динамика используйте только сухую ткань. НИКОГДА не используйте для очистки жидкости или абразивный очиститель.
ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ. СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ВАЖНЫЕ МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ :
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ, ОСОБЕННО В ПРИСУТСТВИИ ДЕТЕЙ, СЛЕДУЕТ СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
ВНИМАНИЕ! Не располагайте динамики слишком близко от ушей. Это может привести к повреждению барабанных перепонок, особенно у маленьких
детей.Используйте устройство только для целей, описанных в этом руководстве.
HMDX AUDIO не несет ответственности за возможные повреждения iPod/MP3-плеера или любого другого устройства.
Не храните устройство в местах, откуда возможно падение или попадание в ванну или раковину.
Берегите устройство от контакта с водой и другими жидкостями.
Чтобы уменьшить риск возгорания, поражения электрическим током и получения ожогов и травм, соблюдайте следующие требования.
Этот прибор не должен использоваться лицами с ограниченными физическими или умственными способностями или с ограниченной способностью
восприятия, а также лицами, не имеющими опыта работы с прибором и не обладающими сведениями о его работе, за исключением случаев, когда они
находятся под надзором лица, ответственного за их безопасность, или получают от этого лица указания относительно работы с прибором. Необходимо
следить, чтобы с прибором не играли дети.
Используйте устройство только для целей, описанных в этом руководстве.
Не пользуйтесь устройством, если его провод, штепсель, кабель или корпус повреждены. Если устройство не работает должным образом или повреждено,
обратитесь с ним в сервисный центр компании HoMedics для проверки и ремонта.
Держите провод на расстоянии от нагретых поверхностей.
Не роняйте устройство и не вставляйте посторонние предметы в какие-либо отверстия на его корпусе.
Не используйте устройство в местах применения аэрозолей (спреев) или подачи кислорода.
Устройство необходимо размещать только на сухой поверхности. Не помещайте его на влажной поверхности или поверхности, обработанной чистящим
раствором.
Замена батарейки
Динамик Jam Party содержит аккумулятор, срок службы которого соответствует сроку службы продукта. Если возникнет необходимость в замене аккумулятора,
что маловероятно, обратитесь в службу поддержки. Ее персонал предоставляет гарантийное обслуживание и осуществляет замену аккумуляторов (на замену
аккумуляторов действие гарантии не распространяется).
Инструкции к батареям
Данный символ означает, что батареи не следует утилизировать совместно с бытовым мусором, поскольку они содержат вещества, способные нанести
вред окружающей среде и здоровью. Утилизируйте батареи в специально предназначенных для этого приемных пунктах.
Пояснение WEEE
Данная маркировка означает, что в странах Европы не допускается утилизировать прибор вместе с другими бытовыми отходами.
Чтобы не нанести ущерба окружающей среде и здоровью населения в результате неверной утилизации отходов, прибор следует
сдать на переработку, чтобы обеспечить экологичное повторное использование материальных ресурсов.
To
eject and retract the handle press
on both sides of the handle as shown.
To release the Kickstand
press on the dots on
bottom of unit.
Чтобы извлечь и поднять ручку, нажмите на
оба ее края, как показано на рисунке.
Чтобы выдвинуть
опорную подставку,
нажмите на точки
на нижней панели
динамика.

ALL FOLDS TO 70x75mm

Consulta qui gratuitamente il manuale per il HMDX Jam Party. Il manuale rientra nella categoria Postazione di ricarica ed è stato valutato da 1 persone con una media di 8. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese. Hai domande sul HMDX Jam Party o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Ho bisogno di aiuto?

Hai una domanda relativa a HMDX e la risposta non è nel manuale? Fai qui la tua domanda Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della tua domanda. Migliore sarà la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di HMDX fornirti una buona risposta.

Numero di domande: 0

Generale
HMDX
Jam Party | HX-P730YL-EU
Postazioni di ricarica
31262059703, 31262059727, 0031262059727
Italiano, Inglese
Manuale d'uso (PDF)
Altoparlanti
Sistema audio2.0 canali
Numero di altoparlanti2
Numero di driver-
Tipo di speaker-
Prestazione
Utilizzo raccomandatoCellulare/Smartphone
Amplificatore
AmplificatoreDa Incasso
Audio
Potenza in uscita (RMS)- W
Range di frequenza- Hz
Impedenza- Ω
Design
Colore del prodottoBlack,Yellow
Tipo di prodottoAltoparlante portatile stereo
Connettività
Portata Bluetooth9.14 m
Tecnologia di connessioneCon cavo e senza cavo
Ingresso Aux
Bluetooth
Connettore 3.5 mm
Wi-FiNo
Gestione energetica
Tipologia alimentazioneAC,Battery
Durata batteria12 h
Dimensioni e peso
Larghezza190.5 mm
Profondità66.04 mm
Altezza63.5 mm
Contenuto dell'imballo
Scheda di garanzia
Manuale dell'utente
Mostra di più

Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda nel manuale? Puoi trovare la risposta alla tua domanda nelle FAQ sul HMDX Jam Party che trovi di seguito.

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

Nessun risultato