Indesit IWDC 6125

Indesit IWDC 6125 manuale

(5)
 • BG
  1
  Áúëãàðñêè,1
  Ñúäúðæàíèå
  Ìîíòèðàíå, 2-3
  Ðàçîïàêîâàíå è íèâåëèðàíå
  Õèäðàâëè÷íè è åëåêòðè÷åñêè âðúçêè
  Ïúðâî ïðàíå
  Òåõíè÷åñêè äàííè
  Îïèñàíèå íà ïåðàëíàòà ìàøèíà è
  ïóñêàíåòî íà äàäåíà ïðîãðàìà, 4-5
  Òàáëî çà óïðàâëåíèå
  Ñâåòëèííè èíäèêàòîðè
  Âêëþ÷âàíå íà ïðîãðàìà
  Ïðîãðàìè, 6
  Òàáëèöà ñ ïðîãðàìèòå
  Ïåðñîíàëèçèðàíèÿ, 7
  Çàäàâàíå íà òåìïåðàòóðàòà
  Çàäàâàíå íà ñóøåíåòî
  Ôóíêöèè
  Ïåðèëíè ïðåïàðàòè è äðåõè çà ïðàíå, 8
  ×åêìåäæå çà ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè
  Ïîäãîòâÿíå íà ïðàíåòî
  Ñïåöèôè÷íî ïðàíå
  Ñèñòåìà çà èçìåðâàíå íà òîâàðà
  Ìåðêè çà áåçîïàñíîñò è ïðåïîðúêè, 9
  Îáùè ïðåäîõðàíèòåëíè ìåðêè
  Ðåöèêëèðàíå
  Ïîääðúæêà è ïî÷èñòâàíå, 10
  Ñïèðàíå íà âîäàòà è èçêëþ÷âàíå íà
  åëåêòðîçàõðàíâàíåòî
  Ïî÷èñòâàíå íà ïåðàëíàòà ìàøèíà
  Ïî÷èñòâàíå íà ÷åêìåäæåòî çà ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè
  Ïîääðúæêà íà ëþêà è íà áàðàáàíà
  Ïî÷èñòâàíå íà ïîìïàòà
  Ïðîâåðêà íà ìàðêó÷à çà ñòóäåíàòà âîäà
  Ïðîáëåìè è ìåðêè çà îòñòðàíÿâàíåòî èì, 11
  Ñåðâèçíî îáñëóæâàíå, 12
  BG
  IWDC 6125
  Èíñòðóêöèè çà ïîëçâàíå
  ÏÅÐÀËÍÀ ÌÀØÈÍÀ
  Hrvatski,13
  HR
  Slovensko,25
  SL
  UK
  Óêðà¿íñüêà,61
  Èesky,37
  CZ
  HU
  Magyar,49
  NL
  Nederlands,73
  ! Òîçè ñèìâîë âè íàïîìíÿ äà ïðî÷åòåòå íàñòîÿùàòà
  êíèæêà ñ èíñòðóêöèè.
Indesit IWDC 6125

Vuoi sapere di Indesit IWDC 6125?

manual_questions_numberofquestions 51

Chiedi la domanda che hai sul Indesit IWDC 6125 semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Indesit IWDC 6125 fornirti una buona risposta.

Fabrizio bonacci, 2018-09-30 20:27:42 manual_reactions_numberofreactions

Vorrei sapere se esiste un programma di lavaggio veloce e con acqua fredda, grazie mille .

La tua domanda
Betty, 2019-10-05 10:27:54 manual_reactions_numberofreactions

Nel ciclo di lavaggio dopo il risciacquo si accendono tutte le spie ad intermittenza e la lavasciuga sta ferma anche senza biancheria

La tua domanda
Rik, 2019-09-25 14:20:05 manual_reactions_numberofreactions

Come pulire il filtro...

La tua domanda
Diego, 2019-08-03 10:23:18 manual_reactions_numberofreactions

Dove si trova il filtro per effettuarne la pulizia?

La tua domanda
Giuseppe Barra, 2019-10-05 12:30:47 manual_reactions_numberofreactions

Si accende la spia rossa del blocco porta e non esegue il programma

La tua domanda
Elisa, 2020-02-05 21:30:55 manual_reactions_numberofreactions

Vorrei sapere come poter verificare se è cascato qualcosa dietro il cestello, sembra il tumore di una pallina che rimbalza. Grazie

La tua domanda
ognibebe lorenzo, 2019-12-06 11:00:36 manual_reactions_numberofreactions

istruzioni

La tua domanda
Marcella Vomero, 2019-07-01 10:15:41 manual_reactions_numberofreactions

Ho la lavatrice che non parte si può avere un tecnico?

La tua domanda
Marinella, 2019-06-11 20:09:14 manual_reactions_numberofreactions

Anche se la manopola asciugatura è sullo zero il programma 3 parte con la spia asciugatura acceso.

La tua domanda
Fulvio Gaudioso, 2019-03-24 19:55:22 manual_reactions_numberofreactions

Buonasera, questa mattina ho provato a far partire il classico programma di lavaggio numero due per bianchi-cotone ma la lavatrice non funziona. Mi segnala la prima luce in alto a destra verde come se fosse all'inizio del lavaggio e poi l'ultima in basso a destra rossa per indicare che l'oblò è chiuso. Una volta fatto partire il programma l'unica cosa che ho sentito è stato un piccolo flusso d'acqua e poi nulla. Nel frattempo continuo a sentire un ticchettio della macchina come se cercasse di sbloccare l'oblò forse o di verificarne la chiusura. Mi sapreste dire come riavviarla? Non ho mai avuto problemi in 8 anni. Grazie, Fulvio Gaudioso

La tua domanda

Visualizza qui il manuale gratuito del Indesit IWDC 6125. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Indesit IWDC 6125

Specifiche

Marca Indesit
Modello IWDC 6125
Prodotto Lavatrici
EAN 8007842625059, 8007842624809, 8007842625028, 8007842787474
Lingua Olandese, Ceco, Slovacco, Greco, Ungherese, Sloveno, Croato
Tipo di file PDF
Design
Tipo di carica Caricamento frontale
Posizionamento dell'apparecchio Libera installazione
Cerniera porta Left
Volume cestello 52
Finestra visuale
Tipo di controllo Buttons, Rotary
Tipo di display -
Display incorporato
Colore del prodotto Bianco
Prestazione
Capacità di asciugatura 5
Velocità di centrifuga massima 1200Giri/min
Classe efficacia di lavaggio A
Classe efficacia di asciugatura B
Capacità di lavaggio 6
Durata ciclo lavaggio 145
Quantità programmi di lavaggio 16
Durata del ciclo (lavaggio e asciugatura) 180
Quantità programmi di asciugatura 2
-
Sistema di sicurezza Aquastop -
Partenza differita
Funzione antipiega -
Velocità di centrifuga regolabile
Velocità di centrifuga minima 600Giri/min
Silenziosità (centrifuga) 60
Sistema di bilanciamento carico
Funzione di risciaquo
Gestione energetica
Consumo di energia per lavaggio -
Consumo di energia (lavaggio e asciugatura) -
Consumo di acqua (lavaggio e asciugatura) -
Consumo energetico annuale 972
Consumo annuale di acqua 20800
Classe efficienza energetica B
- Delicate/silk, Hand/wool, Jeans, Pre-wash, Quick, Sport, Synthetics
- Quick
Ergonomia
Protezione per i bambini -
Dimensioni e peso
Larghezza 595
Profondità 535
Altezza 850
Peso 64000
Larghezza imballo 650
Profondità imballo 590
Altezza imballo 890

Relaterade produkter

Lavatrici Indesit

manual_faq_title

manual_faq_description

manual_faq_add-manual manual_question_cta

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Leggi di più