i-TEC U3CRDUO

i-TEC U3CRDUO manuale

(1)
 • EN
  Read carefully the user manual before assembly - installation -
  commissioning. Protect yourself and avoid damaging your equipment.
  DE
  Lesen Sie unbedingt die Gebrauchsanweisung vor Aufstellung Installation
  – Inbetriebnahme. Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden an
  Ihrem Gerät.
  CZ
  Peèlivì si pøeètìte uživatelskou pøíruèku pøed montáží instalací
  uvedením do provozu. Ochráníte tím sebe a vyvarujete se poškození
  Vašeho zaøízení.
  PL
  Przeczytaj uwa¿nie instrukcjê przed monta¿em / pod³¹czeniem /
  u¿ytkowaniem, aby ustrzec siê przed obra¿eniami a urz¹dzenie przed
  uszkodzeniem.
  SK
  Každopádne si preèítajte užívate¾skú príruèku pred zložením - inštaláciou -
  uvedením do prevádzky. Ochránite sa tým a vyvarujete sa škodám na Vašom
  prístroji.
  LT
  Pri montavimà-instaliavimà-eksploatavimà iðsamiai perskaitykite
  vartotojo vadovà. Tuo apsaugosite save ir iðvengsite Jûsø árenginio
  paþeidimo.
  Czytnik instaluje siê automatycznie, bez potrzeby dodawania zewnêtrznych
  sterowników. Pod³¹czyæ czytnik do wolnego portu USB komputera, nast¹pi
  instalacja. Czytnik zostanie zainstalowany i pojawi siê w systemie jako dysk
  wymienny.
  Czytnik obs³uguje nastêpuj¹ce typy kart pamiêci: SD, SDHC, SDXC, Micro
  SD, Micro SDHC, Micro SDXC. Opis z³¹cz dla odpowiednich kart pamiêci
  przedstawia rysunek poni¿ej.
  System operacyjny: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1, Mac OS X i nowsze
  Èítaèka sa inštaluje automaticky a nepotrebuje žiadne ovládaèe. Pripojte
  èítaèku do vo¾ného USB portu Vášho poèítaèa a sledujte pokyny na
  obrazovke. Èítaèka bude inštalovaná a zobrazená ako vymenite¾né disky.
  Èítaèka podporuje nasledujúce typy pamäových kariet: SD, SDHC, SDXC,
  Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC. Sloty pre jednotlivé pamäové karty
  zobrazené na nákrese viï. nižšie.
  Operaèný systém: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1, Mac OS X alebo vyšší
  Skaitytuvas instaliuojamas automatiškai, tam nereikalingos jokios
  papildomos tvarkyklës. Skaitytuvà prijungti prie bet kurios laisvos
  kompiuterio USB jungties karto bus pradëta jo diegimo procedûra.
  Skaitytuvas bus instaliuotas ir rodomas kaip keièiamas diskas.
  Skaitytuvas remia sekanèius atminties kortø tipus: SD, SDHC, SDXC, Micro
  SD, Micro SDHC, Micro SDXC. Atskirø atminties kortø lizdai yra parodyti
  brëþinyje þiûrëti þemiau.
  Operacinë sistema: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1, Mac OS X ir naujesnës
  The card reader is installed automatically and do not requires drivers
  installation. Connect the card reader into available USB port of your
  computer and follow on-screen instructions. The card reader will be installed
  and displayed as a removable disc.
  The card reader supports following types of memory cards: SD, SDHC,
  SDXC, Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC. Slots for each memory card is
  displayed on the scheme below.
  Operating system: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1, Mac OS X or higher
  Der Kartenleser wird automatisch installiert und erfordert keine Treiber.
  Schließen Sie den Kartenleser an einen freien USB-Port Ihres Computers an
  und folgen Sie die Hinweise am Bildschirm. Der Kartenleser wird installiert
  und als eine austauschbare Festplatte angezeigt.
  Der Karteleser unterstützt folgende Speicherkarten-typen: SD, SDHC,
  SDXC, Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC. Die Slots für einzelne
  Speicherkarten sind auf der unteren Abbildung angezeigt.
  Betriebssystem: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1, Mac OS X oder höher
  Èteèka se instaluje automaticky a nepotøebuje žádné ovladaèe. Pøipojte
  èteèku do volného USB portu Vašeho poèítaèe a sledujte pokyny na
  obrazovce. Èteèka bude instalována a zobrazena jako vymìnitelné disky.
  Èteèka podporuje následující typy pamìových karet: SD, SDHC, SDXC,
  Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC. Sloty pro jednotlivé pamìové karty
  jsou zobrazeny na nákresu níže.
  Operaèní systém: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1, Mac OS X nebo vyšší
  ENGLISH
  DEUTSCH
  P
  O
  S IL K
  ÈESKY
  L E UI T V
  O
  S
  S
  L
  O
  V
  N
  SKYE
  User’s guide Gebrauchsanweisung Uživatelská
  pøíruèka
  Vartotojo vadovas
  Instrukcje obs³ugi Užívate¾ská príruèka
  i-tec USB 3.0 Dual Card Reader
  SD & Micro SD card

Vuoi sapere di i-TEC U3CRDUO?

manual_questions_numberofquestions 0

Chiedi la domanda che hai sul i-TEC U3CRDUO semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del i-TEC U3CRDUO fornirti una buona risposta.

Visualizza qui il manuale gratuito del i-TEC U3CRDUO. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del i-TEC U3CRDUO

Specifiche

Marca i-TEC
Modello U3CRDUO
Prodotto Lettori di memoria
EAN 8595611700774, 8595611700804
Lingua Italiano, Inglese, Tedesco, Polacco, Slovacco
Tipo di file PDF
Prestazione
Tipi schede di memoria MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Interno
Colore del prodotto Grey, White
Indicatori LED
Velocità di trasferimento dati 5000
Plug & Play
Connettività
Tipo interfaccia USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Quantità porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0
Software
Sistema operativo Windows supportato Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista Home Basic, Windows XP Home
Compatibilità sistema operativo Mac Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 S✗w Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Dimensioni e peso
Larghezza 71
Profondità 24
Altezza 13
Peso 17
Dati su imballaggio
Larghezza imballo 132
Profondità imballo 85
Altezza imballo 20
Peso dell'imballo 34
Tipo di imballo Blister
Dettagli tecnici
Alimentazione USB
Compatibilità Mac
Gestione energetica
Tipologia alimentazione USB
Contenuto dell'imballo
Guida rapida

In vendita su

  Relaterade produkter

  Lettori di memoria i-TEC

  manual_uploadmanual_title

  manual_uploadmanual_description