Konig SAS-DVRODR22

Konig SAS-DVRODR22 manuale

(1)
 • 12M
  [00310/01760m]
  22 23
  24 25 26 27
  Description (g. A) English
  The wildlife camera is used to take photos and record videos when the device detects movement.
  1. Display
  2. Menu button Press the button to access or exit the menu.
  3. Mode button Press the button to select a mode: Playback mode / Preview mode.
  4. Record button Press the button to take photos or to record videos.
  5. Delete button Press the button to delete les.
  6. OK button Press the button to conrm the selection.
  7. Arrow buttons Press the buttons to navigate through the menu.
  8. Infrared light The infrared light allows to take photos and record videos in the dark.
  9. LED indicator
  Buering time: The LED indicator ashes for 10 seconds after the device is switched
  on.
  Low battery: The LED indicator ashes.
  10. Infrared sensor The infrared sensor detects movement.
  11. Lens The lens is used to take photos or to record videos.
  12. Speaker
  13. Microphone
  14. On/o switch
  To switch on the device, set the switch to the “ON“ position.
  To switch o the device, set the switch to the “OFF“ position.
  To view all photos (no videos), set the switch to the “SETUP“ position.
  Note: The device automatically switches o after 3 minutes of no operation.
  15. Battery compartment
  Insert the batteries into the battery compartment. Make sure that the battery
  polarity (+/-) matches the polarity markings inside the battery compartment.
  Note: It is recommended to use 8 batteries with the device, but the device will also
  operate with only 4 batteries installed.
  16. DC input (6V) Connect the power adapter to the DC input of the device and to the wall socket.
  17. TV connection
  Use the TV connection to connect the device to the TV.
  Note: The cable is not included.
  18. USB port
  Use the USB port to connect the device to the computer using a USB cable (data
  transfer).
  19. Memory card slot (SD) Insert a memory card into the memory card slot (storage).
  20. Tripod mounting screw Mount a tripod to the tripod mounting screw.
  21. Stopper
  (DC input)
  Close the stopper to keep out water and insects.
  Display (g. B)
  22. Photo mode / Video mode / Photo+Video mode 23. Image size
  24. Battery level 25. Memory card status
  26. Number of photos and videos on memory card 27. Available space on memory card
  OSD menu (g. C)
  Refer to the table for the OSD menu structure.
  Technical data
  Input voltage 6 V DC
  Battery type AA batteries, alkaline/NiMH (4x / 8x)
  PIR detection range 25.9 m, 50°
  Image sensor
  5MP color CMOS
  8MP / 12MP interpolation
  Image resolution 5MP / 8MP / 12MP
  Trigger time 1.2 seconds
  Trigger interval 0 seconds ~ 1 hour
  Field of view (FOV) 52°
  Memory expansion ≤ 32 GB
  IP rating IP44
  Operating temperature -20 ~ 60 °C
  Dimensions (LxWxH) 140 x 80 x 50 mm
  Weight 250 g (without battery)
  Safety
  General safety
  To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician
  when service is required.
  Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
  Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
  Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than
  described in the manual.
  Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective,
  replace the device immediately.
  Do not expose the device to water or moisture.
  Battery safety
  Use only the batteries mentioned in the manual.
  Do not use old and new batteries together.
  Do not use batteries of dierent types or brands.
  Do not install batteries in reverse polarity.
  Do not short-circuit or disassemble the batteries.
  Do not expose the batteries to water.
  Do not expose the batteries to re or excessive heat.
  Batteries are prone to leakage when fully discharged. To avoid damage to the product, remove
  the batteries when leaving the product unattended for longer periods of time.
  If liquid from the batteries comes into contact with skin or clothing, immediately rinse with fresh
  water.
  Cleaning and maintenance
  Warning!
  Do not use cleaning solvents or abrasives.
  Do not clean the inside of the device.
  Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new
  device.
  Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.
  Beschrijving (g. A) Nederlands
  De wildcamera wordt gebruikt om fotos te maken en video’s op te nemen wanneer het apparaat
  beweging detecteert.
  1. Display
  2. Menuknop Druk op de knop om het menu te openen of te sluiten.
  3. Modusknop Druk op de knop om een modus te selecteren: Afspeelmodus / Preview-modus.
  4. Opnameknop Druk op de knop om foto's te maken en video's op te nemen.
  5. Verwijder-knop Druk op de knop om bestanden te verwijderen.
  6. OK-knop Druk op de knop om de selectie te bevestigen.
  7. Pijlknoppen Druk op de knoppen om door het menu te navigeren.
  8. Infraroodlamp
  De infraroodlamp maakt het mogelijk om in het donker foto's te maken en video's op
  te nemen.
  9. LED-indicator
  Buertijd: Na het inschakelen van het apparaat knippert de LED-indicator 10 seconden.
  Batterij bijna leeg: De LED-indicator knippert.
  10. Infraroodsensor De infraroodsensor detecteert beweging.
  11. Lens De lens wordt gebruikt om foto's te maken en video's op te nemen.
  12. Speaker
  13. Microfoon
  14. Aan/uit-schakelaar
  Zet de schakelaar in de stand “ON“ om het apparaat in te schakelen.
  Zet de schakelaar in de stand “OFF“ om het apparaat uit te schakelen.
  Zet de schakelaar in de stand “SETUP“ om alle foto's (geen video's) te bekijken.
  Opmerking: Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld nadat het 3 minuten niet is
  bediend.
  15. Batterijcompartiment
  Plaats de batterijen in het batterijcompartiment. Zorg ervoor dat de polariteit van de
  batterij (+/-) overeenkomt met de polariteitsmarkeringen in het batterijcompartiment.
  Opmerking: Het wordt aanbevolen om 8 batterijen voor het apparaat te gebruiken, maar
  het apparaat zal ook werken met slechts 4 batterijen.
  16. DC-ingang (6V) Sluit de stroomadapter aan op de DC-ingang van het apparaat en op het stopcontact.
  17. TV-aansluiting
  Gebruik de TV-aansluiting om het apparaat op de TV aan te sluiten.
  Opmerking: De kabel is niet inbegrepen.
  18. USB-poort
  Gebruik de USB-poort om het apparaat met een USB-kabel op de computer aan te
  sluiten (data-overdracht).
  19. Geheugenkaartsleuf (SD) Plaats een geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf (opslag).
  20. Statiefbevestigingsschroef Monteer een statief op de statiefbevestigingsschroef.
  21. Stop
  (DC-ingang)
  Sluit de stop om water en insecten buiten te houden.
  Display (g. B)
  22. Fotomodus / Videomodus / Foto+Videomodus 23. Beeldformaat
  24. Batterijniveau 25. Geheugenkaartstatus
  26. Aantal foto's en video's op geheugenkaart 27. Beschikbare ruimte op geheugenkaart
  OSD-menu (g. C)
  Raadpleeg de tabel voor de structuur van het OSD-menu.
  Technische gegevens
  Ingangsspanning 6 VDC
  Type batterij AA-batterijen, alkaline/NiMH (4x / 8x)
  PIR-detectiebereik 25,9 m, 50°
  Beeldsensor
  5MP kleur CMOS
  8MP / 12MP interpolatie
  Beeldresolutie 5MP / 8MP / 12MP
  Activeringstijd 1,2 seconden
  Activeringsinterval 0 seconden ~ 1 uur
  Gezichtsveld (FOV) 52°
  Geheugenuitbreiding ≤ 32 GB
  IP-graad IP44
  Bedrijfstemperatuur -20 ~ 60 °C
  Afmetingen (LxBxH) 140 x 80 x 50 mm
  Gewicht 250 g (zonder batterij)
  Veiligheid
  Algemene veiligheid
  Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het
  risico op elektrische schokken te verkleinen.
  Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich problemen voordoen.
  Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
  Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere
  doeleinden dan beschreven in de handleiding.
  Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of
  defect apparaat onmiddellijk.
  Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.
  Batterijveiligheid
  Gebruik alleen de in de handleiding vermelde batterijen.
  Combineer geen oude en nieuwe batterijen.
  Gebruik geen batterijen van verschillende typen of merken.
  Installeer batterijen niet met omgekeerde polariteit.
  Veroorzaak geen kortsluiting van de batterijen. Haal de batterijen niet uit elkaar.
  Stel de batterijen niet bloot aan water.
  Stel de batterijen niet bloot aan vuur of extreme hitte.
  Volledig ontladen batterijen kunnen gaan lekken. Verwijder de batterijen wanneer u het product
  gedurende langere tijd onbeheerd achterlaat om schade aan het product te voorkomen.
  Indien vloeistof uit de batterij in contact komt met de huid of kleding, onmiddellijk spoelen met
  vers water.
  Reiniging en onderhoud
  Waarschuwing!
  Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
  Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
  Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door
  een nieuw apparaat.
  Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek.
  Beschreibung (Abb. A) Deutsch
  Die Wildkamera wird verwendet, um Fotos und Videos aufzunehmen, wenn das Gerät Bewegung
  erkennt.
  1. Display
  2. Menütaste Drücken Sie auf die Taste, um das Menü aufzurufen oder zu verlassen.
  3. Modustaste Drücken Sie auf die Taste, um den Modus zu wählen: Wiedergabemodus / Vorschaumodus.
  4. Aufnahmetaste Drücken Sie auf die Taste, um Fotos oder Videos aufzunehmen.
  5. Löschtaste Drücken Sie auf die Taste, um Dateien zu löschen.
  6. OK-Taste Drücken Sie auf die Taste, um die Auswahl zu bestätigen.
  7. Pfeiltasten Drücken Sie auf die Tasten, um durch das Menü zu navigieren.
  8. Infrarotlampe Mit der Infrarotlampe ist es möglich, Fotos und Videos im Dunkeln aufzunehmen.
  9. LED-Anzeige
  Puerzeit: Nach dem Einschalten des Geräts blinkt die LED-Anzeige blinkt für 10 Sekunden.
  Schwache Batterie: Die LED-Anzeige blinkt.
  10. Infrarotsensor Der Infrarotsensor erkennt Bewegung.
  11. Objektiv Das Objektiv wird zur Aufnahme von Fotos oder Videos verwendet.
  12. Lautsprecher
  13. Mikrofon
  14. Ein-/Aus-Schalter
  Um das Gerät einzuschalten, stellen Sie den Schalter auf Position "ON".
  Um das Gerät auszuschalten, stellen Sie den Schalter auf Position "OFF".
  Um alle Fotos anzusehen (keine Videos), stellen Sie den Schalter auf Position “SETUP“.
  Hinweis: Das Gerät schaltet sich nach 3 Minuten automatisch ab, wenn keine Bedienhandlung
  erfolgt.
  15. Batteriefach
  Setzen Sie die Batterien in das Batteriefach ein. Achten Sie darauf, dass die Polarität der
  Batterien (+/-) mit den Polaritätskennzeichnungen im Batteriefach übereinstimmt.
  Hinweis: Es wird empfohlen, 8 Batterien im Gerät zu verwenden. Aber das Gerät arbeitet
  auch, wenn nur 4 Batterien eingesetzt werden.
  16. DC-Eingang (6V)
  Verbinden Sie den Netzadapter mit dem DC-Eingang des Geräts und mit der
  Wandsteckdose.
  17. TV-Anschluss
  Verwenden Sie den TV-Anschluss, um das Gerät mit dem TV zu verbinden.
  Hinweis: Das Kabel ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs.
  18. USB-Anschluss
  Verwenden Sie den USB-Port, um das Gerät mit einem USB-Kabel mit dem Computer zu
  verbinden (Datenübertragung).
  19. Speicherkartenschlitz (SD) Setzen Sie eine Speicherkarte in den Speicherkartenschlitz ein (zum Speichern).
  20. Stativ-
  Befestigungsschraube
  Bringen Sie ein Stativ an der Stativ-Befestigungsschraube an.
  21. Schutzabdeckung
  (DC-Eingang)
  Schließen Sie die Schutzabdeckung, um das Eindringen von Wasser und/oder Insekten
  zu verhindern.
  Display (Abb. B)
  22. Foto-Modus / Video-Modus / Foto+Video-Modus 23. Bildgröße
  24. Batterieladestand 25. Status der Speicherkarte
  26. Anzahl der Fotos und Videos auf der Speicherkarte 27. Verfügbarer Platz auf der Speicherkarte
  OSD-Menü (Abb. C)
  Die Struktur des OSD-Menüs können Sie der Tabelle entnehmen.
  Technische Daten
  Eingangsspannung 6 V DC
  Batterietyp AA-Batterien, Alkali/NiMH (4x / 8x)
  PIR-Erkennungsbereich 25,9 m, 50°
  Bildsensor
  5MP Farbe CMOS
  8MP / 12MP Interpolation
  Bildauösung 5MP / 8MP / 12MP
  Auslösezeit 1,2 Sekunden
  Auslöseintervall 0 Sekunden ~ 1 Stunde
  Sichtfeld (FOV) 52°
  Speichererweiterung ≤ 32 GB
  IP-Schutzklasse IP44
  Betriebstemperatur -20 ~ 60 °C
  Abmessungen (LxBxH) 140 x 80 x 50 mm
  Gewicht 250 g (ohne Batterie)
  Sicherheit
  Allgemeine Sicherheit
  Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen
  Servicearbeiten ausschließlich von einem autorisierten Techniker geönet werden.
  Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten.
  Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die
  Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
  Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser
  Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
  Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt
  oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
  Setzen Sie das Gerät keinem Wasser und keiner Feuchtigkeit aus.
  Batteriesicherheit
  Verwenden Sie ausschließlich die in dieser Anleitung genannten Batterien.
  Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen.
  Verwenden Sie nicht Batterien unterschiedlicher Typen oder Marken.
  Setzen Sie die Batterien nicht mit vertauschter Polarität ein.
  Schließen Sie die Batterien nicht kurz und zerlegen Sie sie nicht.
  Setzen Sie die Batterien keinem Wasser aus.
  Setzen Sie die Batterien keinem Feuer oder übermäßiger Hitze aus.
  Batterien neigen dazu, auszulaufen, wenn Sie vollständig entladen sind. Um eine Beschädigung des
  Produkts zu vermeiden, entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird.
  Falls Batterieüssigkeit mit der Haut oder Kleidung in Berührung kommt, spülen Sie die Flüssigkeit
  sofort mit frischem Wasser fort.
  Reinigung und Pege
  Warnung!
  Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
  Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
  Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen
  Sie es gegen ein neues aus.
  Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch.
  Descripción (g. A) Español
  La cámara trampa se utiliza para tomar fotos y grabar vídeos cuando el dispositivo detecta movimiento.
  1. Pantalla
  2. Botón de menú Pulse el botón para entrar o salir del menú.
  3. Botón de modo
  Pulse el botón para seleccionar un modo: Modo de reproducción / Modo de vista
  preliminar.
  4. Botón de grabación Pulse el botón para tomar fotos o grabar vídeos.
  5. Botón borrar Pulse el botón para eliminar archivos.
  6. Botón OK Pulse el botón para conrmar la selección.
  7. Botones de echa Pulse los botones para navegar por el menú.
  8. Luz infrarroja La luz infrarroja permite tomar fotos y grabar vídeos en la oscuridad.
  9. Indicador LED
  Tiempo de preparación: El LED indicador parpadea durante 10 segundos después de
  encender el dispositivo.
  Pocas pilas: El indicador LED parpadea.
  10. Sensor de infrarrojos El sensor de infrarrojos detecta movimiento.
  11. Lente La lente se utiliza para tomar fotos o grabar vídeos.
  12. Altavoz
  13. Micrófono
  14. Interruptor de encendido/
  apagado
  Para encender el dispositivo, sitúe el interruptor en la posición “ON“.
  Para apagar el dispositivo, sitúe el interruptor en la posición “OFF“.
  Para ver todas las fotos (no vídeos), sitúe el interruptor en la posición “SETUP“.
  Nota: El dispositivo se apaga automáticamente tras 3 minutos sin funcionar.
  15. Compartimento de
  las pilas
  Introduzca las pilas en el compartimento de las pilas. Asegúrese que la polaridad de
  las pilas (+/-) se corresponda con las marcas de polaridad situadas en el interior del
  compartimento de las pilas.
  Nota: Se recomienda utilizar 8 pilas con el dispositivo, pero este también puede funcionar
  con solo 4 pilas instaladas.
  16. Entrada CC (6V) Conecte el adaptador de alimentación a la entrada CC del dispositivo y a la toma de pared.
  17. Conexión de TV
  Utilice la conexión de TV para conectar el dispositivo a la TV.
  Nota: El cable no se incluye.
  18. Puerto USB
  Utilice el puerto USB para conectar el dispositivo al ordenador mediante un cable USB
  (transferencia de datos).
  19. Ranura de tarjeta de
  memoria (SD)
  Inserte una tarjeta de memoria en la ranura de tarjeta de memoria (almacenamiento).
  20. Tornillo de montaje en
  trípode
  Monte un trípode en el tornillo de montaje en trípode.
  21. Obturador
  (Entrada CC)
  Cierre el obturador para evitar la entrada de agua e insectos.
  Pantalla (g. B)
  22. Modo de foto / Modo de vídeo / Modo de foto + vídeo 23. Tamaño de imagen
  24. Nivel de pilas 25. Estado de tarjeta de memoria
  26. Número de fotos y vídeos en tarjeta de memoria 27. Espacio disponible en tarjeta de memoria
  Menú en pantalla (g. C)
  Consulte la tabla para conocer la estructura del menú en pantalla.
  Datos técnicos
  Tensión de entrada 6 V CC
  Tipo de pila Pilas AA, alcalina/NiMH (4x / 8x)
  Alcance de detección PIR 25,9 m, 50°
  Sensor de imagen
  5MP color CMOS
  8MP / 12MP interpolación
  Resolución de imagen 5MP / 8MP / 12MP
  Tiempo de disparador 1,2 segundos
  Intervalo de disparador 0 segundos ~ 1 hora
  Campo de visión (FOV) 52°
  Ampliación de memoria ≤ 32 GB
  Clasicación IP IP44
  Temperatura de funcionamiento -20 ~ 60 °C
  Dimensiones (Lar. x An. x Al.) 140 x 80 x 50 mm
  Peso 250 g (sin pilas)
  Seguridad
  Seguridad general
  Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un técnico autorizado
  cuando necesite reparación.
  Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera algún problema.
  Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
  Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una nalidad
  distinta a la descrita en el manual.
  No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido
  daños o tiene un defecto, sustitúyalo inmediatamente.
  No exponga el dispositivo al agua ni a la humedad.
  Seguridad de las pilas
  Utilice únicamente las pilas mencionadas en el manual.
  No use conjuntamente pilas nuevas y usadas.
  No utilice pilas de distintos tipo o marcas.
  No instale las pilas con la polaridad invertida.
  No cortocircuite ni desmonte las pilas.
  No exponga las pilas al agua.
  No exponga las pilas al fuego ni a un calor excesivo.
  Las pilas tienden a tener fugas cuando están totalmente descargadas. Para evitar daños en el producto,
  saque las pilas cuando no vaya a utilizar el producto durante periodos prolongados de tiempo.
  Si el líquido de las pilas entra en contacto con la piel o la ropa, lave inmediatamente con agua.
  Limpieza y mantenimiento
  ¡Advertencia!
  No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
  No limpie el interior del dispositivo.
  No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo por uno
  nuevo.
  Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido.
  Description (g. A) Français
  La caméra piège sert à prendre des photos et à enregistrer des vidéos dès que l’appareil détecte un
  mouvement.
  1. Achage
  2. Bouton menu Appuyez sur le bouton pour entrer /sortir du menu.
  3. Bouton mode Appuyez sur le bouton pour sélectionner un mode : Mode lecture /Mode aperçu.
  4. Bouton enregistrer Appuyez sur le bouton pour capturer des photos ou des vidéos.
  5. Bouton de suppression Appuyez sur le bouton pour supprimer les chiers.
  6. Bouton OK Appuyez sur le bouton pour conrmer la sélection.
  7. Boutons échés Appuyez sur les boutons pour naviguer dans le menu.
  8. Lampe infrarouge La lampe infrarouge permet les clichés et enregistrements vidéo dans l'obscurité.
  9. Indicateur DEL
  Délai tampon : Le témoin DEL clignote pendant 10 secondes après l'allumage de l'appareil.
  Batterie faible : L'indicateur à DEL clignote.
  10. Capteur infrarouge Le capteur infrarouge détecte les mouvements.
  11. Objectif L'objectif sert à prendre des photos et à enregistrer des vidéos.
  12. Haut-parleur
  13. Microphone
  14. Interrupteur marche/arrêt
  Pour allumer l'appareil, positionnez l'interrupteur sur “ON“.
  Pour éteindre l'appareil, positionnez l'interrupteur sur “OFF“.
  Pour voir toutes les photos (aucune vidéo), positionnez l'interrupteur sur “SETUP“.
  Remarque: L'appareil s'arrête automatiquement après 3 minutes sans fonctionner.
  15. Compartiment de batterie
  Insérez les piles dans le compartiment de pile. Assurez-vous que la polarité des piles
  (+/-) correspond aux repères indiqués dans le compartiment de pile
  Remarque: Nous recommandons d'utiliser 8 piles avec l'appareil mais il peut aussi fonctionner
  avec seulement 4 piles en place.
  16. Entrée CC (6V) Connectez l'adaptateur d'alimentation à l'entrée CC du dispositif et à la prise murale.
  17. Connexion TV
  Utilisez la connexion TV pour relier l'appareil à la TV.
  Remarque: Le câble n'est pas inclus.
  18. Port USB
  Utilisez le port USB an de connecter l'appareil à un ordinateur avec un câble USB
  (transfert de données).
  19. Logement de carte
  mémoire (SD)
  Insérez une carte mémoire dans le logement prévu (stockage).
  20. Vis de montage de trépied Montez un trépied sur la vis de montage de trépied
  21. Bouchon
  (Entrée CC)
  Fermez le bouchon pour protéger de l'eau et des insectes.
  Achage (g. B)
  22. Mode Photo / Mode Vidéo / Mode Photo+Vidéo 23. Taille d'image
  24. Niveau de pile 25. État de carte mémoire
  26. Nombre de photos et vidéos sur carte mémoire 27. Espace disponible sur carte mémoire
  Menu OSD (g. C)
  Consultez la table pour la structure du menu OSD.
  Caractéristiques techniques
  Tension d'entrée 6 V CC
  Type de batterie Piles AA, alcalines/NiMH (4x / 8x)
  Plage de détection PIR 25,9 m, 50°
  Capteur d’image
  5MP couleur CMOS
  8MP / 12MP interpolation
  Résolution d'image 5MP / 8MP / 12MP
  Temps de déclencheur 1,2 secondes
  Intervalle de déclencheur 0 seconde ~ 1 heure
  Champ de vue (FOV) 52°
  Expansion de mémoire ≤ 32 Go
  Classe IP IP44
  Température de fonctionnement -20 ~ 60 °C
  Dimensions (LxlxH) 140 x 80 x 50 mm
  Poids 250 g (sans pile)
  Sécurité
  Sécurité générale
  Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement par un
  technicien qualié si une réparation s’impose.
  Débranchez l’appareil et les autres équipements du secteur s’il y a un problème.
  Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
  Utilisez l’appareil uniquement pour son usage prévu. N’utilisez pas l’appareil à d’autres ns que
  celles décrites dans le manuel.
  N’utilisez pas l’appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l’appareil
  est endommagé ou défectueux, remplacez-le immédiatement.
  N’exposez pas l’appareil à l’eau ou à l’humidité.
  Sécurité des piles
  Utilisez uniquement les piles mentionnées dans le manuel.
  N’utilisez jamais des piles usées avec des piles neuves.
  N’utilisez pas des piles de marques ou de types diérents.
  N’installez pas les piles selon une polarité inversée.
  Ne court-circuitez et ne démontez pas les piles.
  N’exposez pas les piles à l’eau.
  N’exposez pas les piles au feu ou à une chaleur excessive.
  Les piles chargées à fond ont tendance à fuir. Pour éviter d’endommager l’appareil, retirez les piles
  si vous laissez l’appareil sans surveillance pendant des périodes prolongées.
  Si du liquide s’échappant des piles entre en contact avec la peau ou les vêtements, rincez
  immédiatement à l’eau claire.
  Nettoyage et entretien
  Avertissement!
  N’utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
  Ne nettoyez pas l’intérieur de l’appareil.
  Ne tentez pas de réparer l’appareil. Si l’appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.
  Nettoyez l’extérieur de l’appareil avec un chion doux et humide.
  Descrizione (g. A) Italiano
  La videocamera wildlife viene utilizzata per scattare foto e registrare video quando il dispositivo rileva
  un movimento.
  1. Display
  2. Pulsante menu Premere il pulsante per accedere al menu o uscirvi.
  3. Pulsante modalità
  Premere il pulsante per selezionare la modalità: Modalità riproduzione / Modalità
  anteprima.
  4. Pulsante di registrazione Premere il pulsante per scattare foto o registrare video.
  5. Pulsante cancellazione Premere il pulsante per eliminare i le.
  6. Pulsante OK Premere il pulsante per confermare la selezione.
  7. Pulsanti frecce Premere i pulsanti per scorrere i menu.
  8. Luce a infrarossi La luce a infrarossi consente di riprendere foto e registrare video al buio.
  9. Indicatore LED
  Tempo di ritardo L’indicatore a LED lampeggia per 10 secondi dopo l’accensione del
  dispositivo.
  Batteria scarica: L'indicatore LED lampeggia.
  10. Sensore a infrarossi Il sensore a infrarossi rileva il movimento.
  11. Obiettivo L'obiettivo consente di scattare foto o di registrare video.
  12. Altoparlante
  13. Microfono
  14. Interruttore di accensione/
  spegnimento
  Per accendere il dispositivo, impostare l'interruttore su "ON".
  Per spegnere il dispositivo, impostare l'interruttore su "OFF".
  Per visualizzare tutte le foto (non i video), impostare l'interruttore su "SETUP".
  Nota: Il dispositivo si spegne automaticamente dopo 3 minuti di inattività.
  15. Vano batterie
  Inserire le batterie nel vano batterie. Assicurarsi che la polarità delle batterie (+/-)
  corrisponda a quella indicata nel vano batterie.
  Nota: Si consiglia di utilizzare 8 batterie con il dispositivo, tuttavia il dispositivo funziona
  anche con 4 batterie inserite.
  16. Ingresso CC (6V) Collegare l'adattatore di alimentazione all'ingresso CC del dispositivo e alla presa a parete.
  17. Connessione TV
  Utilizzare la presa TV per connettere il dispositivo alla TV.
  Nota: Il cavo non è incluso.
  18. Porta USB
  Utilizzare la porta USB per collegare il dispositivo al computer utilizzando un cavo USB
  (trasferimento dati).
  19. Slot della scheda di
  memoria (SD)
  Inserire una scheda di memoria nell'apposito slot (memorizzazione).
  20. Vite di montaggio del
  treppiede
  Inserire un treppiede nell’apposita vite di montaggio.
  21. Tappo di chiusura
  (ingresso CC)
  Chiudere il tappo per impedire l’ingresso di acqua e insetti.
  Display (g. B)
  22. Modalità foto / Modalità video / Modalità foto+video 23. Dimensione immagine
  24. Livello batterie 25. Stato della scheda di memoria
  26. Numero di foto e video sulla scheda di memoria 27. Spazio disponibile sulla scheda di memoria
  Menu OSD (g. C)
  Per la struttura del menu OSD fare riferimento alla tabella.
  Dati tecnici
  Tensione di ingresso 6 V CC
  Tipo di batteria Batterie AA, alcaline/NiMH (4x / 8x)
  Gamma di rilevamento PIR 25,9 m, 50°
  Sensore immagine
  CMOS colore 5MP
  interpolazione 8MP / 12MP
  Risoluzione immagine 5MP / 8MP / 12MP
  Tempo di attivazione 1,2 secondi
  Intervallo di attivazione 0 secondi - 1 ora
  Campo di visione (FOV) 52°
  Espansione di memoria ≤ 32 GB
  Classe IP nominale IP44
  Temperatura di funzionamento -20 ~ 60 °C
  Dimensioni (LxPxA) 140 x 80 x 50 mm
  Peso 250 g (senza batteria)
  Sicurezza
  Istruzioni generali
  Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto solo da un
  tecnico autorizzato, nel caso sia necessario ripararlo.
  Scollegare il prodotto dall’alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un problema.
  Leggere il manuale con attenzione prima dell’uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
  Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da
  quelli descritti nel manuale.
  Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso,
  sostituirlo immediatamente.
  Non esporre il dispositivo ad acqua o umidità.
  Sicurezza relativa alla batteria
  Utilizzare esclusivamente le batterie indicate nel manuale.
  Non mischiare batterie nuove e vecchie.
  Non utilizzare batterie di tipi o marchi diversi.
  Non installare le batterie invertendo la polarità.
  Non mettere in corto circuito o disassemblare le batterie.
  Non esporre le batterie all’acqua.
  Non esporre le batterie a amme o calore eccessivo.
  Le batterie sono soggette a perdite quando sono completamente scariche. Per evitare di danneggiare
  il prodotto, rimuovere le batterie quando viene lasciato incustodito per periodi prolungati.
  Nel caso di contatto del liquido delle batterie con pelle o indumenti, sciacquare immediatamente
  con acqua fresca.
  Pulizia e manutenzione
  Attenzione!
  Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
  Non pulire l’interno del dispositivo.
  Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con
  uno nuovo.
  Pulire l’esterno del dispositivo con un panno morbido e umido.
  Descrição (g. A) Português
  A câmara para vida selvagem é utilizada para tirar fotograas e gravar vídeos quando o dispositivo deteta
  movimento.
  1. Visor
  2. Botão de menu Prima o botão para aceder ao menu ou sair do mesmo.
  3. Botão de modo Prima o botão para selecionar um modo: Modo de reprodução / Modo de pré-visualização.
  4. Botão gravar Prima o botão para tirar fotograas ou gravar vídeos.
  5. Botão eliminar Prima o botão para eliminar cheiros.
  6. Botão OK Prima o botão para conrmar a seleção.
  7. Botões de setas Prima os botões para percorrer o menu.
  8. Luz infravermelha A luz infravermelha permite tirar fotos e gravar vídeos na escuridão.
  9. Indicador LED
  Tempo de espera: O indicador LED pisca durante 10 segundos depois do dispositivo
  ser ligado.
  Pilha fraca: O indicador LED pisca.
  10. Sensor de infravermelhos O sensor de infravermelhos detecta movimento.
  11. Objetiva A objetiva é utilizada para tirar fotograas ou gravar vídeos.
  12. Altifalante
  13. Microfone
  14. Interruptor de ligar/
  desligar
  Para ligar o dispositivo, coloque o interruptor na posição "ON".
  Para desligar o dispositivo, coloque o interruptor na posição "OFF".
  Para visualizar todas as fotograas (sem vídeos), coloque o interruptor na posição "SETUP".
  Nota: O dispositivo desliga-se automaticamente após 3 minutos sem qualquer operação.
  15. Compartimento das pilhas
  Coloque as pilhas no respectivo compartimento. Certique-se de que a polaridade das
  pilhas (+/-) corresponde às indicações de polaridade no interior do compartimento
  das pilhas.
  Nota: Recomenda-se a utilização de 8 pilhas para este dispositivo, mas este também funcionará
  com apenas 4 pilhas colocadas.
  16. Entrada CC (6V) Ligue o adaptador de alimentação à entrada CC do dispositivo e à tomada de parede.
  17. Ligação a TV
  Utilize a ligação a TV para ligar o dispositivo à TV.
  Nota: O cabo não está incluído.
  18. Porta USB
  Utilize a porta USB para ligar o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB
  (transferência de dados).
  19. Ranhura para cartão de
  memória (SD)
  Insira um cartão de memória na respetiva ranhura (armazenamento).
  20. Parafuso de montagem
  do tripé
  Monte um tripé no parafuso de montagem do tripé.
  21. Tampa
  (entrada CC)
  Feche a tampa para evitar a entrada de água e insetos.
  Visor (g. B)
  22. Modo de fotograa / Modo de vídeo / Modo de
  fotograa +vídeo
  23. Tamanho da imagem
  24. Nível de carga das pilhas 25. Estado do cartão de memória
  26. Número de fotos e vídeos no cartão de memória 27. Espaço disponível no cartão de memória
  Menu OSD (g. C)
  Consulte a estrutura do menu OSD na tabela.
  Dados técnicos
  Tensão de entrada 6 V CC
  Tipo de pilhas Pilhas AA, alcalinas/NiMH (4x / 8x)
  Alcance de deteção do PIR 25,9 m, 50°
  Sensor de imagem
  5 MP cor CMOS
  8 MP / 12 MP interpolação
  Resolução de imagem 5 MP / 8 MP / 12 MP
  Tempo de acionamento 1,2 segundos
  Intervalo de accionamento 0 segundos ~ 1 hora
  Ângulo de visão (FOV) 52°
  Expansão da memória ≤ 32 GB
  Classicação IP IP44
  Temperatura de funcionamento -20 ~ 60 °C
  Dimensões (CxLxA) 140 x 80 x 50 mm
  Peso 250 g (sem pilhas)
  Segurança
  Segurança geral
  Quando necessitar de reparação e para reduzir o risco de choque elétrico, este produto deve apenas
  ser aberto por um técnico autorizado.
  Desligue o produto da tomada de alimentação e outro equipamento se ocorrer um problema.
  Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar. Guarde o manual para consulta futura.
  Utilize o dispositivo apenas para a nalidade a que se destina. Não utilize o dispositivo para outras
  nalidades além das descritas no manual.
  Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danicada ou com defeito. Se o dispositivo estiver
  danicado ou tenha defeito, substitua imediatamente o dispositivo.
  Não exponha o dispositivo a água ou humidade.
  Segurança das pilhas
  Utilize apenas as pilhas indicadas neste manual.
  Não misture pilhas usadas e novas.
  Não utilize pilhas de tipos ou marcas diferentes.
  Não instale as pilhas com polaridade invertida.
  Não coloque as pilhas em curto-circuito nem as desmonte.
  Não exponha as pilhas a água.
  Não exponha as pilhas a fogo ou calor excessivo.
  As pilhas facilmente apresentam fugas quando totalmente descarregadas. Para evitar danos ao
  produto, retire as pilhas sempre que não for utilizar o produto durante longos períodos de tempo.
  Se o líquido das pilhas entrar em contacto com a pele ou vestuário, lave imediatamente com água
  corrente.
  Limpeza e manutenção
  Aviso!
  Não utilize solventes de limpeza ou produtos abrasivos.
  Não limpe o interior do dispositivo.
  Não tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar corretamente, substitua-o por um
  dispositivo novo.
  Limpe o exterior do dispositivo utilizando um pano húmido macio.
  SAS-DVRODR22
  Wildlife camera
  OK
  8
  13
  2120
  19 18
  1
  3
  6
  2
  7
  14
  17
  16
  X
  4
  5
  9
  10
  11
  12
  15
  A
  Camera Mode Photo / Video / Photo+Video
  Set Clock Date: MM/DD/YY / Time: HH/MM/SS
  Photo Size 5MP / 8MP / 12MP
  Photo Burst 1 photo / 2 photos / 3 photos
  Video Size 640x480 / 1280x720
  Video Length 5~60 seconds
  PIR Sensitivity O / High / Normal / Low
  PIR Interval 0~55 seconds / 1~60 minutes
  Format SD Yes / No
  Default Set Save
  C
  B
Konig SAS-DVRODR22

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 2

Hai domande sul Konig SAS-DVRODR22 o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Konig SAS-DVRODR22 rispondere correttamente alla tua domanda.

LORIANO, 14-10-2020 12:44:23 Non ci sono commenti

Il mio problema è di rimettere l'orario quando si cambiano le batterie

Rispondi a questa domanda
Marco , 31-5-2018 21:46:57 Non ci sono commenti

Gli infrarossi, quando attivi, sono del tipo visibile o non visibile e dal momento in cui la registrazione parte in seguito a rilevamento, quanto puo' durare? Ringrazio per la disponibilità.

Rispondi a questa domanda

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Konig SAS-DVRODR22. Il manuale rientra nella categoria Fotocamera digitale ed è stato valutato da 1 persone con una media di 9. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese, Danese, Tedesco, Spagnolo, Finlandese, Francese, Ungherese, Olandese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Slovacco, Svedese, Turco, Greco. Hai domande sul Konig SAS-DVRODR22 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche Konig SAS-DVRODR22

La tecnologia touchscreen intuitiva ti consente di controllare il tuo PC direttamente dallo schermo. Inoltre, la vibrant...
Generale
Marca Konig
Modello SAS-DVRODR22
Prodotto Fotocamere digitali
EAN 5412810250875
Lingua Italiano, Inglese, Danese, Tedesco, Spagnolo, Finlandese, Francese, Ungherese, Olandese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Slovacco, Svedese, Turco, Greco
Tipo di file PDF
Macchina fotografica
Tipo sensore CMOS
Dimensioni sensore ottico 1/2.5 "
Angolo di visualizzazione (orizzontale) 52 °
Risoluzione massima video 1280 x 720 Pixel
Tipologia HD Full HD
Slot per la scheda di memoria
Tipi schede di memoria SD
Batteria
Tipo batteria Stilo AA
Numero di batterie 4
Design
Sensore di movimento (gradi) 55 °
Colore del prodotto Mimetico
Dimensioni schermo 1.4 "
Codice di protezione internazionale (IP) IP44
Condizioni ambientali
Intervallo temperatura di funzionamento -20 - 60 °C
Veduta notturna
Visione notturna
Distanza di visione notturna 10 m
Contenuto dell'imballo
numero di fotocamere 1
Cavi inclusi USB
Dimensioni e peso
Larghezza imballo 110 mm
Profondità imballo 85 mm
Altezza imballo 170 mm
Peso dell'imballo 440 g
Tipo di imballo Scatola

Domande frequenti

Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo Konig SAS-DVRODR22 .

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui