Korona Jenny 9524101 manuale

Korona Jenny 9524101

Guarda qui il manuale Korona Jenny 9524101. Visualizzare e scaricare i manuali del è gratuito.

Marca
Korona
Modello
Jenny 9524101
Prodotto
Lingua
Olandese, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Italiano, Polacco, Russo, Greco
Tipo di file
PDF
753.552 · 1009 Irrtum und Änderungen vorbehalten
1. Inbetriebnahme
2. Wiegen
3. Fehlermeldungen
G
Commissioning
F
Mise en service
E
Puesta en marcha
I
Messa in funzione
K
Έναρξη λειτουργίας
r
Ввод в эксплуатацию
Q
Uruchomienie
O
Ingebruikname
G
Weighing
F
Pesée
E
Pesado
I
Pesatura
K
Ζύγιση
r
Взвешивание
Q
Ważenie
O
Wegen
G
Error messages
F
Messages d’erreur
E
Avisos de errores
I
Messaggi di erroree
K
Μηνύματα σφαλμάτων
r
Сообщения об ошибках
Q
Komunikaty błędów
O
Foutmeldingen
D
Waage auf einen ebenen und fes-
ten Untergrund stellen.
G
Place the scale on a secure, flat
surface.
F
Posez la balance sur un sol plat et
dur.
E
Colocar la báscula sobre una su-
perficie plana y estable.
I
Posizionare la bilancia su un fon-
do piano e solido.
K
Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε μια
επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
r
Установить весы на прочную
ровную поверхность.
Q
Ustawić wagę na twardym i pła-
skim podłożu.
O Plaats de weegschaal op een vlak-
ke en vaste ondergrond.
D
Batterie einlegen oder Isolier-
schutzstreifen entfernen.
G
Insert batteries or remove insulat-
ing strip.
F
Insérez les piles ou retirez la ban-
de de protection isolante.
E
Colocar las pilas o quitar las tiras
de protección de aislamiento.
I
Inserire le batterie o rimuovere la
linguetta di protezione.
K
Τοποθετήστε τη μπαταρία ή
αφαιρέστε την προστατευτική
ταινία μόνωσης.
r
Вставьте батарейку или удалите
защитную изоляционную полоску.
Q
Włożyć baterię lub usunąć
ochronny pasek izolacyjny.
O
Plaats de batterij of verwijder de
isolatieband.
D
Einheit einstellen.
G
Adjusting the unit.
F
Régler l’unité.
E
Ajustar la unidad.
I
Impostazione dell’unità.
K
Ρυθμίστε τη μονάδα.
r
Установите единицу.
Q
Ustawianie jednostki.
O Stel de eenheid in.
D
Waage einschalten, abwarten.
G
Switch on the scale and wait.
F
Mise en marche de la balance,
veuillez patienter.
E
Conectar la báscula, esperar.
I
Accendere la bilancia e attendere.
K
Θέστε τη ζυγαριά σε λειτουργία,
περιμένετε.
r
Включите весы, подождите.
Q
Włącz wagę i poczekaj.
O
Schakel de weegschaal in en wacht
even.
O g
ON/OFF
g/oz
TARE
g
º
D
Gefäß aufstellen.
G
Position the container.
F
Installer le récipient.
E
Colocar el recipiente.
I
Posizionare il recipiente.
K
Τοποθετήστε το σκεύος.
r
Установите чашу.
Q
Ustaw naczynie.
O Plaats de bak.
ON/OFF
g/oz
TARE
g
£¶
£¶ g
D
Tarieren.
G
Tare the scale.
F
Tarer.
E
Equilibrar.
I
Eseguire la taratura.
K
Ρυθμίστε το απόβαρο.
r
Определите вес упаковки.
Q
Wytaruj.
O Tarreren.
ON/OFF
g/oz
TARE
g
º
OOOO g
D
Wiegegut auflegen.
G
Place the material to be weighed
on the scale.
F
Déposer le produit à peser.
E
Colocar los ingredientes a pesar.
I
Posizionare il prodotto da pesare.
K
Τοποθετήστε το ζυγιζόμενο είδος.
r
Положите груз.
Q
Nałóż ważony towar.
O Het te wegen materiaal plaatsen.
ON/OFF
g/oz
TARE
g
짧
ON/OFF
g/oz
TARE
g
∞ºO g
D
Zuwiegen weiterer Zutaten – er-
neut tarieren.
G
To weigh additional ingredients,
tare again.
F
Pesée d’autres ingrédients – nou-
velle tare.
E
Pesar los demás ingredientes; vol-
ver a tarar.
I
Taratura di ulteriori ingredienti: ta-
rare nuovamente.
K
Εύρεση απόβαρου περισσότερων
συστατικών – ρυθμίστε πάλι το
απόβαρο.
r
Довешивание остальных
компонентов – снова тарировать.
Q
Doważanie kolejnych składników –
ponownie wytarować wagę.
O
Het wegen van andere ingrediën-
ten – opnieuw tareren.
ON/OFF
g/oz
TAR
E
g
º
ON/OFF
g
º
OOOO g
D
Automatische Abschaltfunktion.
G
Automatic switch-off function.
F
Fonction d’extinction automati-
que.
E
Función de apagado automático.
I
Funzione di spegnimento automa-
tico.
K
Αυτόματη λειτουργία
απενεργοποίησης.
r
Весы выключатся
автоматически.
Q
Funkcja automatycznego
wyłączania.
O
Automatische uitschakelfunctie.
O g
ON/OFF
g/oz
TAR E
g
º
D
Batterie leer.
G
Empty battery.
F
Batterie vide.
E
Pilas agotadas.
I
Batterie esauste.
K
Η μπαταρία είναι άδεια.
r
Батарейка разряжена.
Q
Zużyta bateria.
O Batterij leeg.
D
Maximale Tragkraft überschritten.
G
Maximum weighing capacity ex-
ceeded.
F
Poids maximal dépassé.
E
Capacidad de carga máxima su-
perada.
I
Superamento della portata massi-
ma.
K
Υπέρβαση ανώτατου ορίου
αντοχής.
r
Превышен максимальный вес.
Q
Przekroczono maksymalną
nośność.
O Maximale draagkracht overschre-
den.
D
Wichtige Hinweise
Die Belastbarkeit der Waage beträgt max. 3 kg. Bei
der Gewichtsmessung werden die Ergebnisse in
1-g-Schritten angezeigt.
Sie sollten die Waage vor Stößen, Feuchtigkeit, Staub,
Chemikalien, starken Temperaturschwankungen und zu
nahen Wärmequellen (Öfen, Heizungskörper) schützen.
Reinigung: Sie können die Waage mit einem ange-
feuchteten Tuch reinigen, auf das Sie bei Bedarf
etwas Spülmittel auftragen können. Tauchen Sie die
Waage niemals in Wasser. Spülen Sie sie auch nie-
mals unter fließendem Wasser ab.
Die Genauigkeit der Waage kann durch starke elektro-
magnetische Felder (z.B. Mobiltelefone) beeinträchtigt
werden.
Die Waage ist nicht für den gewerblichen Einsatz vor-
gesehen.
Reparaturen dürfen nur vom Kundenservice oder
Händlern durchgeführt werden.
Verbrauchte Batterien gehören nicht in den
Hausmüll. Entsorgen Sie diese über Ihren
Elektrofachhändler oder Ihre örtliche Wertstoff
Sammelstelle, dazu sind Sie gesetzlich ver-
pflichtet. Hinweis: Diese Zeichen finden Sie auf
schadstoffhaltigen Batterien:
Pb = Batterie enthält Blei, Cd = Batterie enthält Cad-
mium, Hg = Batterie enthält Quecksilber.
Bitte entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektro-
und Elektronik Altgeräte Verordnung 2002/96/EC
– WEEE (Waste Electrical and Electronic Equip-
ment). Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an
die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde.
Garantie
Sie erhalten 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum auf Mate-
rial- und Fabrikationsfehler des Produktes.
Die Garantie gilt nicht:
im Falle von Schäden, die auf unsachgemässer
Bedienung beruhen,
für Verschleissteile,
für Mängel, die dem Kunden bereits bei Kauf bekannt
waren,
bei Eigenverschulden des Kunden.
Die gesetzlichen Gewährleistungen des Kunden blei-
ben durch die Garantie unberührt. Für Geltendmachung
eines Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit ist durch
den Kunden der Nachweis des Kaufes zu führen. Die
Garantie ist innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren ab
Kaufdatum gegenüber der Hans Dinslage GmbH, Ried-
linger Straße 28, 88524 Uttenweiler, Germany, geltend
zu machen. Der Kunde hat im Garantiefall das Recht zur
Reparatur der Ware bei unseren eigenen oder bei von
uns autorisierten Werkstätten. Weitergehende Rechte
werden dem Kunden (aufgrund der Garantie) nicht ein-
geräumt.
JENNY
D KÜCHEN-WAAGE Gebrauchsanleitung
GB KITCHEN SCALE Instructions for use
F BALANCE DE CUISINE Instructions d’utilisation
E BÁSCULA DE COCINA Instrucciones de uso
I BILANCIA DA CUCINA IIstruzioni per l’uso
GR
ZΥΓΑΡΙΑ ΚOΥΖΙΝΑΣ
Οδηγίες χρήσης
RUS
КУХОННЫЕ ВЕСЫ
Инструкция по применению
PL WAGA KUCHENNA Instrukcja obsługi
NL KEUKENWEEGSCHAAL Gebruikershandleiding
Hans Dinslage GmbH
Riedlinger Straße 28
88524 Uttenweiler, Germany
Tel.: +49 73 74 / 915766
www.korona-net.de
2 x CR2032 / 3 V
ON/OFF
g/oz
TARE
g
º

Vuoi sapere di Korona Jenny 9524101?

Se hai una domanda su "Korona Jenny 9524101" puoi farla qui. Per favore descrivi chiaramente il problema in modo che sia possibile elaborare una risposta adeguata da fornire a te e agli altri utenti che ne avessero bisogno.

In vendita su