Korona Ronda manuale

Korona Ronda
6.2 · 1
PDF manuale
 · 2 pagine
Italiano
manualeKorona Ronda

Ronda

2. Wiegen
G Weighing
F Pesée
E Pesado
I Pesatura
K Ζύγιση
r Взвешивание
Q Ważenie
O Wegen
Korona electric GmbHHauptstraße 169,59846 Sundern, GermanyTel.: +49 2933 9028480www.korona-electric.deService:Korona Service, Am Steinbach 9,59872 Meschede-Enste, GermanyD KÜCHEN-WAAGE GebrauchsanleitungGB KITCHEN SCALE Instructions for useF BALANCE DE CUISINE Instructions d’utilisationE BÁSCULA DE COCINA Instrucciones de usoI BILANCIA DA CUCINA IIstruzioni per l’usoGR ZΥΓΑΡΙΑ ΚOΥΖΙΝΑΣ Οδηγίες χρήσηςRUS КУХОННЫЕ ВЕСЫ Инструкция по применениюPL WAGA KUCHENNA Instrukcja obsługiNL KEUKENWEEGSCHAAL GebruikershandleidingD Waage einschalten, abwarten.G Switch on the scale and wait.F Mise en marche de la balance, veuillez patienter.E Conectar la báscula, esperar.I Accendere la bilancia e attendere.K Θέστε τη ζυγαριά σε λειτουργία, περιμένετε.r Включите весы, подождите.Q Włącz wagę i poczekaj.O Schakel de weegschaal in en wacht even.D Gefäß aufstellen.G Position the container.F Installer le récipient.E Colocar el recipiente.I Posizionare il recipiente.K Τοποθετήστε το σκεύος.r Установите чашу.Q Ustaw naczynie.O Plaats de bak.D Tarieren.G Tare the scale.F Tarer.E Equilibrar.I Eseguire la taratura.K Ρυθμίστε το απόβαρο.r Определите вес упаковки.Q Wytaruj.O Tarreren.
3. Fehlermeldungen
G Error messages
F Messages d’erreur
E Avisos de errores
I Messaggi di erroree
K Μηνύματα σφαλμάτων
r Сообщения об ошибках
Q Komunikaty błędów
O Foutmeldingen
D Batterie leer.G Empty battery.F Batterie vide.E Pilas agotadas.I Batterie esauste.K Η μπαταρία είναι άδεια.r Батарейка разряжена.Q Zużyta bateria.O Batterij leeg.D Maximale Tragkraft überschritten.G Maximum weighing capacity
e
xceeded.F Poids maximal dépassé.E Capacidad de carga máxima superada.I Superamento della portata massima.K Υπέρβαση ανώτατου ορίου αντοχής.r Превышен максимальный вес.Q Przekroczono maksymalną nośność.O Maximale draagkracht overschreden.
1. Inbetriebnahme
G Commissioning
F Mise en service
E Puesta en marcha
I Messa in funzione
K Έναρξη λειτουργίας
r Ввод в эксплуатацию
Q Uruchomienie
O Ingebruikname
D Batterie einlegen oder Isolierschutzstreifen entfernen.G Insert batteries or remove insulating strip.F Insérez les piles ou retirez la bande de protection isolante.E Colocar las pilas o quitar las tiras de protección de aislamiento.I Inserire le batterie o rimuovere la linguetta di protezione.K Τοποθετήστε τη μπαταρία ή αφαιρέστε την προστατευτική ταινία μόνωσης.r Вставьте батарейку или удалите защитную изоляционную полоску.Q Włożyć baterię lub usunąć ochronny pasek izolacyjny.O Plaats de batterij of verwijder de isolatieband.D Waage auf einen ebenen und
fest
en Untergrund stellen.G Place the scale on a secure, flat surface.F Posez la balance sur un sol plat et dur.E Colocar la báscula sobre una superficie plana y estable.I Posizionare la bilancia su un fondo piano e solido.K Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.r Установить весы на прочную ровную поверхность.Q Ustawić wagę na twardym i płaskim podłożu.O Plaats de weegschaal op een vlakke en vaste ondergrond.D Einheit einstellen.G Adjusting the unit.F Régler l’unité.E Ajustar la unidad.I Impostazione dell’unità.K Ρυθμίστε τη μονάδα.r Установите единицу.Q Ustawianie jednostki.O Stel de eenheid in.D Wiegegut auflegen.G Place the material to be weighed on the scale.F Déposer le produit à peser.E Colocar los ingredientes a pesar.I Posizionare il prodotto da pesare.K Τοποθετήστε το ζυγιζόμενο είδος.r Положите груз.Q Nałóż ważony towar.O Het te wegen materiaal plaatsen.D Zuwiegen weiterer Zutaten - erneut tarier
en.
G To weigh additional ingredients, tare again.F Pesée d’autres ingrédients - nouvelle tare.E Pesar los demás ingredientes; volver a tarar.I Taratura di ulteriori ingredienti: tarare nuovamente.K Εύρεση απόβαρου περισσότερων συστατικών - ρυθμίστε πάλι το απόβαρο.r Довешивание остальных компонентов - снова тарировать.Q Doważanie kolejnych składników - ponownie wytarować wagę.O Het wegen van andere ingrediënten - opnieuw tareren.D Automatische Abschaltfunktion.G Automatic switch-off function.F Fonction d’extinction
aut
omatique.E Función de apagado automático.I Funzione di spegnimento automatico.K Αυτόματη λειτουργία απενεργοποίησης.r Весы выключатся автоматически.Q Funkcja automatycznego wyłączania.O Automatische uitschakelfunctie.

D Wichtige Hinweise

• Die Belastbarkeit der Waage beträgt max. 5 kg. Bei der Gewichtsmessung werden die Ergebnisse in 1-g-Schritten angezeigt.• Sie sollten die Waage vor Stößen, Feuchtigkeit, Staub, Chemikalien, starken Temperaturschwankungen und zu nahen Wärmequellen (Öfen, Heizungskörper) schützen.• Reinigung: Sie können die Waage mit einem an-gefeuchteten Tuch reinigen, auf das Sie bei Bedarf etwas Spülmittel auftragen können. Tauchen Sie die Waage niemals in Wasser. Spülen Sie sie auch nie-mals unter fließendem Wasser ab.• Die Genauigkeit der Waage kann durch starke elektro-magnetische Felder (z.B. Mobiltelefone) beeinträchtigt werden.• Die Waage ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen.• Reparaturen dürfen nur vom Kundenservice oder Händlern durchgeführt werden.• Benutzen Sie keine scharfen Reinigungsmittel.Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie diese über Ihren Elektrofachhändler oder Ihre örtliche Wertstoff Sammelstelle, dazu sind Sie gesetzlich verp-flichtet. Hinweis: Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:Pb = Batterie enthält Blei, Cd = Batterie enthält Cad-mium, Hg = Batterie enthält Quecksilber.Bitte entsorgen Sie das Gerät gemäß der Ele-ktround Elektronik Altgeräte Verordnung 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde.GarantieSie erhalten 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum auf Mate-rial-und Fabrikationsfehler des Produktes.Die Garantie gilt nicht:• im Falle von Schäden, die auf unsachgemässer Bedi-enung beruhen,• für Verschleissteile,• für Mängel, die dem Kunden bereits bei Kauf bekannt waren,• bei Eigenverschulden des Kunden.Die gesetzlichen Gewährleistungen des Kunden bleiben durch die Garantie unberührt. Für Geltendmachung eines Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der Nachweis des Kaufes zu führen. Die Garantie ist innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren ab Kaufdatum gegenüber der Korona service, Am Stein-bach 9, 59872 Meschede-Enste, Germany, geltend zu machen. Der Kunde hat im Garantiefall das Recht zur Reparatur der Ware bei unseren eigenen oder bei von uns autorisierten Werkstätten. Weitergehende Rechte werden dem Kunden (aufgrund der Garantie) nicht eingeräumt.70221.11-2013 Irrtum und Änderungen vorbehalten




  



KG/LB/ML

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Korona Ronda. Il manuale rientra nella categoria Bilancia da cucina ed è stato valutato da 1 persone con una media di 6.2. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese. Hai domande sul Korona Ronda o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Ho bisogno di aiuto?

Hai una domanda relativa a Korona e la risposta non è nel manuale? Fai qui la tua domanda Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della tua domanda. Migliore sarà la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Korona fornirti una buona risposta.

Numero di domande: 0

Generale
Korona
Ronda | 70223
Bilance da cucina
Italiano, Inglese
Manuale d'uso (PDF)
Caratteristiche
Peso massimo (capacità)5 kg
Precisione1 g
TipoBilancia da cucina elettronica
Spegnimento automatico
Funzione tara
Unità di misurag,ml,oz
Colore del prodottoRosa
Display
Tipo di displayLCD
Altre caratteristiche
Dimensioni (LxPxA)218 x 218 x 15 mm
Mostra di più

Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda nel manuale? Puoi trovare la risposta alla tua domanda nelle FAQ sul Korona Ronda che trovi di seguito.

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

Nessun risultato