Lamax BCool manuale

Lamax BCool
7.5 · 1
PDF manuale
 · 2 pagine
Inglese
manualeLamax BCool
EN DE CS SK

Operating Instructions

Bedienungsanleitung

vod k obsluze vod k obsluhe
BCool BCool BCool BCool
Funkce hodinek
- Čas
- Datum
- Počasí
- Monitor spánku
- Vyhledání telefonu
- Krokoměr
- Spálené kalorie
- Srdeční tep
- Dálkové ovládání fotoaparátu
- Dálkové ovládání hudby
- Sportovní aktivity
- Hry
- Možnost měnit a nahrát vlastní
ciferníky z aplikace
- Relaxace (Dechové cvičení)
- Budík
- Stopky
- Odpočet
- Režim nerušit
- Upozornění na pitný režim, dlouhé
sezení
- Oznámení příchoho hovoru
s možností jeho odmítnutí
- Oznámení příchozí zprávy a notifi-
kací z telefonu
Instalace mobilní aplikace a spárování hodinek
Hodinky jsou kompatibilní s operačními systémy iOS (10 a vyšší) a Android
(5.1 a vyšší). Stáhněte si mobilní aplikaci na ovládání hodinek na odkazu níže:
https://www.lamax-electronics.com/downloads/
lamax-bcool/app/
Zapněte na vašem telefonu připojení Bluetooth a polohovací služby. Zapněte
vaše hodinky. V aplikaci klikněte na tlačítko k připojení zařízení, vyberte
název „HLAMAXBCool-xxx“ a poté v dialogovém okně výběr potvrďte. V mo-
bilních telefonech s operačním systém iOS bude také třeba potvrdit párování
a povolit zobrazování všech notifikací z tohoto telefonu.
Pokud nejsou hodinky spárovány nebo jsou odpojeny, bude ve stavové liště
zobrazena ikona . Po spárování se ikona změní na .
Monitorování tepové frekvence
Ve výchozím nastavení je zapnuté průběžné monitorování tepové frekvence,
které v pravidelných intervalech měří tepovou frekvenci. Výsledky a historii
průběžného měření lze zobrazit v aplikace, kde jej lze také vypnout. V hodin-
kách můžete také využít funkci manuálního měření tepové frekvence. Toto
měření lze zaktivovat výběrem funkce „Tepová frekvence“ v menu hodinek.
Po vybrání této funkce je po několika vteřinách zobrazen naměřený výsledek.
Monitorování pohybové aktivity
Kroky jsou zaznamenávány automaticky ihned po zapnutí hodinek. Na zá-
kladně získaných dat následně vypočítává ušlou vzdálenost, dobu strávenou
pohybem a spálené kalorie. Tyto údaje lze souhrnně zobrazit ve funkci „Denní
aktivita“ v menu hodinek. Historie měření je dostupná v aplikaci.
Monitorování spánku
Hodinky samy rozpoznají začátek a konec spánku. V hodinkách lze zobrazit
poslední naměřenou hodnotu v menu pod funkcí „Spánek“. Historii těchto
měření je možné zobrazit v aplikaci.
Budík
V aplikaci v nastavení zařízení přejděte do „Nastavení budíku“. Zvolte čas
buzení a dny, ve které má být budík aktivní. Ve zvolený čas se na hodinkách
zobrazí ikona budíku a hodinky začnou vibrovat. Dotknutím se displeje či
zmáčknutím bočního tlačítka buzení ukončíte.
Výzva k aktivitě
V aplikaci v nastavení zařízení ejděte do „Nastavení sezení“/“Upozornění
sezení“ a nastavte začátek a konec časového rozpětí, kdy vás mají hodinky
vyzývat k aktivitě. Pokud v tomto období budete delší dobu bez pohybu, ho-
dinky zavibrují a na displeji se zobrazí upozornění.
Vyhledání mobilního telefonu
V menu hodinek vyberte funkci „Najít telefon. Pro vyslání zapnutí funkce se
dotkněte ikony. Telefon zazvoní a zavibruje. Pokud telefon po zapnutí funkce
nereaguje, nepodporuje tuto funkci.
Funktionen der Uhr
- Zeit
- Datum
- Wetter
- Schlafüberwachung
- Telefon finden
- Schrittzähler
- Kalorienverbrauch
- Herzfrequenz
- Kamera-Fernbedienung
- Musik-Fernbedienung
- Sportaktivitäten
- Spiele
- Zifferblätter ändern und neue
Zifferblätter über die App herun-
terladen
- Entspannung (Atemübungen)
- Wecker
- Stoppuhr
- Countdown
- Nicht-stören-Modus
- Trinkerinnerung, Erinnerung für zu
langes Sitzen
- Benachrichtigung über einen einge-
henden Anruf mit der Möglichkeit,
ihn abzulehnen
- Benachrichtigungen über eingehen-
de Nachrichten und Benachrichtigu-
ngen vom Telefon
Mobile Anwendung installieren und die Uhr koppeln
Die Uhr ist mit den Betriebssystemen iOS (10 und höher) und Android (5.1 und
höher) kompatibel. Laden Sie die mobile App für die Bedienung der Uhr über
den folgenden Link herunter:
https://www.lamax-electronics.com/downloads/
lamax-bcool/app/
Aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung und die Ortungsdienste auf Ihrem
Telefon. Schalten Sie Ihre Uhr ein. Klicken Sie in der Anwendung auf die Schal-
tfläche , um das Gerät anzuschließen, wählen Sie den Namen „HLAMA-
XBCool-xxx“ und bestätigen Sie die Auswahl im Dialogfenster. Auf iOS-Mobil-
telefonen müssen Sie außerdem die Kopplung bestätigen und zulassen, dass
alle Benachrichtigungen von diesem Telefon angezeigt werden.
Wenn die Uhr nicht gekoppelt ist oder getrennt ist, wird das Symbol
in der Statusleiste angezeigt. Nach dem Koppeln ändert sich das Symbol zu
.
Herzfrequenz überwachen
Standardmäßig ist die kontinuierliche Herzfrequenzüberwachung aktiviert,
die Ihre Herzfrequenz in regelmäßigen Abständen misst. Die Ergebnisse
und der Verlauf der kontinuierlichen Messung können in der Anwendung
angezeigt und dort auch deaktiviert werden. Sie können auch die Funktion
der manuellen Herzfrequenzmessung in der Uhr verwenden. Diese Messung
kann durch Auswahl der Funktion „Herzfrequenz“ im Menü der Uhr aktiviert
werden. Nach Auswahl dieser Funktion wird das Messergebnis nach einigen
Sekunden angezeigt.
Bewegungsaktivität überwachen
Schritte werden automatisch aufgezeichnet, sobald die Uhr eingeschaltet
wird. Basierend auf den erhaltenen Daten werden dann die zurückgelegte
Strecke, die Bewegungszeit und der Kalorienverbrauch berechnet. Diese Da-
ten können zusammenfassend in der Funktion „Tägliche Aktivität“ im Menü
der Uhr angezeigt werden. Der Messverlauf ist in der Anwendung verfügbar.
Schlafüberwachung
Die Uhr selbst erkennt den Beginn und das Ende des Schlafes. Der letzte
Messwert kann in der Uhr im Menü unter der „Schlaf“-Funktion angezeigt
werden. Der Verlauf dieser Messungen kann in der Anwendung angezeigt
werden.
Wecker
Gehen Sie in der Anwendung unter Geräteeinstellungen zu „Alarmeinstellun-
gen. Wählen Sie die Weckzeit und die Tage aus, an denen der Alarm aktiv sein
soll. Zur ausgewählten Zeit erscheint ein Weckersymbol auf der Uhr und die
Uhr vibriert. Berühren Sie das Display oder drücken Sie die Seitentaste, um
den Alarm zu beenden.
Aufforderung zur Aktivität
Gehen Sie in der Anwendung unter Geräteeinstellungen zu „Einstellungen für
Sitzen“/„Erinnerung für Sitzen“ und legen Sie den Beginn und das Ende des
Zeitintervalls fest, in dem die Uhr Sie zur Aktivität auffordern soll. Wenn Sie
sich während dieses Intervalls längere Zeit nicht bewegen, vibriert die Uhr
und auf dem Display wird eine Warnung angezeigt.
Smartphone finden
Wählen Sie im Menü der Uhr die Funktion „Telefon finden. Berühren Sie
Watch functions
- Time
- Date
- Weather
- Sleep monitor
- Phone search
- Pedometer
- Calories burnt
- Heart rate
- Camera remote control
- Music remote control
- Sport activities
- Games
- Ability to change and load your own
dials from the application
- Relaxation (Breathing exercises)
- Alarm clock
- Stopwatch
- Timer
- Do not disturb
- Drink and activity alert
- Incoming call notification and
reject call
- Incoming message and phone
notifications
Installing the mobile application and pairing the watch
The watch is compatible with iOS (10 and higher) and Android (5.1 and higher).
Download the mobile app to control your watch at the link below:
https://www.lamax-electronics.com/downloads/
lamax-bcool/app/
Turn on Bluetooth and location services on your smartphone. Turn on your
watch. In the app, click the button to connect the device, select the name
„HLAMAXBCool-xxx“ and then confirm the selection in the dialog box. On iOS
mobile phones, you will also need to confirm the pairing and allow all notifica-
tions from this phone to be displayed.
If the watch is not paired or disconnected, the icon will be displayed in the
status bar . After pairing, the icon changes to .
Heart rate monitoring
By default, continuous heart rate monitoring is turned on, which measures
your heart rate at regular intervals. The results and history of continuous
measurement can be displayed in the application, where it can also be tur-
ned off. You can also use the manual heart rate measurement function in the
watch. This measurement can be activated by selecting the „Heart rate“ fun-
ction in the watch menu. After selecting this function, the measured result is
displayed after a few seconds.
Monitoring physical activity
Steps are recorded automatically as soon as the watch is switched on. Based
on the obtained data, it then calculates the distance travelled, the time spent
moving and the calories burnt. This data can be displayed in summary in the
„Daily activity“ function in the watch menu. The measurement history is avai-
lable in the application.
Sleep monitoring
The watch automatically detects the beginning and end of your period of
sleep. The last measured value can be displayed in the watch in the menu
under the „Sleepfunction. The history of these measurements can be viewed
in the application.
Alarm clock
In the device settings of the app, go to „Alarm clock settings“. Select the alarm
time and the days on which the alarm should be active. At the selected time,
an alarm clock icon will appear on the watch and the watch will vibrate. Touch
the screen or press the side button to stop the alarm.
Inactivity alert
In the device settings of the app, go to „Session settings“ / „Session notificati-
on“ and set the start and end of the time interval when the watch should pro-
mpt you for activity. If you are motionless for a long time during this period,
the watch will vibrate and a warning will appear on the display.
Find my phone
Select the „Find phone“ function in the watch menu. Touch the icon to turn the
function on. The phone then rings and vibrates. If the phone does not respond
after turning on the function, it does not support this function.
Phone camera remote control
In the device settings of the app, go to „Camera controls“ „Change photo.
Confirm your selection and turn your wrist to take the photo. After the pho-
to has been successfully taken, a confirmation message will appear on the
phone display.
Funkcie hodiniek
- Čas
- Dátum
- Počasie
- Monitor spánku
- Vyhľadanie telefónu
- Krokomer
- Spálené kalórie
- Srdečný tep
- Diaľkové ovládanie fotoaparátu
- Diaľkové ovládanie hudby
- Športové aktivity
- Hry
- Možnosť meniť a nahrať
vlastné ciferníky z aplikácie
- Relaxácie (Dychové cvičenie)
- Budík
- Stopky
- Odpočet
- Režim nerušiť
- Upozornenie na pitný režim, dlhé
sedenie
- Oznámenie prichádzajúceho hovoru
s možnosťou jeho odmietnutia
- Oznámenie prichádzajúcej správy
a notifikácií z telefónu
Inštalácia mobilnej aplikácie a spárovanie hodiniek
Hodinky sú kompatibilné s operačnými systémami iOS (10 a vyššie) a Android
(5.1 a vyššie). Stiahnite si mobilnú aplikáciu na ovládanie hodiniek na odkaze
nižšie:
https://www.lamax-electronics.com/downloads/
lamax-bcool/app/
Zapnite na vašom telefóne pripojenie Bluetooth a polohovacie služby. Zapnite
vaše hodinky. V aplikácii kliknite na tlačidlo na pripojenie zariadenia, vy-
berte názov „HLAMAXBCool-xxx“ a potom v dialógovom okne výber potvrďte.
V mobilných telefónoch s operačným systémom iOS bude takisto potreba po-
tvrdiť párovanie a povoliť zobrazovanie všetkých notifikácií z tohoto telefónu.
Pokiaľ nie sú hodinky spárované, alebo odpojené, bude v stavovej lište zobra-
zená ikona . Po spárovaní sa ikona zmení na .
Monitorovanie tepovej frekvencie
V základnom nastavení je zapnuté priebežné monitorovanie tepovej frekven-
cie, ktoré v pravidelných intervaloch meria tepofrekvenciu. Výsledky a his-
tóriu priebežného merania je možné zobraziť v aplikácii, kde ich možno takisto
aj vypnúť. V hodinkách môžete takisto využiť funkciu manuálneho merania
tepovej frekvencie. Toto meranie je možné aktivovvýberom funkcie „Tepová
frekvencia“ v menu hodiniek. Po vybraní tejto funkcie je po niekch sekun-
dách zobrazený nameraný výsledok.
Monitorovanie pohybovej aktivity
Kroky sú zaznamenávané automaticky ihneď po zapnutí hodiniek. Na základni
získaných dát následne vypočítava ušlú vzdialenosť, dobu strávenú pohybom
a spálené kalórie. Tieto údaje je možné súhrnne zobraziť vo funkcii „Denná
aktivita“ v menu hodiniek. História merania je dostupná v aplikácii.
Monitorovanie spánku
Hodinky samé rozpoznajú začiatok a koniec spánku. V hodinkách možno zob-
raziť poslednú nameranú hodnotu v menu pod funkciou „Spánok“. Históriu
chto meraní je možné zobraziť v aplikácii.
Budík
V aplikácii v nastavení zariadenia prejdite do „Nastavenie budíka“. Zvte čas
budenia a dni, v ktoré má byť budík aktívny. V zvolenom čase sa na hodinkách
zobrazí ikona budíka a hodinky začnú vibrov. Dotknutím sa displeja, či stla-
čením bočného tlačidla budenie ukončíte.
Výzva k aktivite
V aplikácii v nastavení zariadenia prejdite do „Nastavenie sedenia“/“Upozor-
nenie sedenia“ a nastavte začiatok a koniec časového rozpätia, kedy vás majú
hodinky vyzývať k aktivite. Pokiaľ v tomto období budete dlhšiu dobu bez po-
hybu, hodinky zavibrujú a na displeji sa zobrazí upozornenie.
Vyhľadanie mobilného telefónu
V menu hodiniek vyberte funkciu „Nájsť telefón. Pre vyslanie zapnutia funk-
cie sa dotknite ikony. Telefón zazvoní a zavibruje. Pokiaľ telefón po zapnutí
funkcie nereaguje, nepodporuje túto funkciu.
Nabíjení hodinek
Hodinky před prvním použitím nabijte. Napájecí kabel v balení zapojte do USB
nabíječky nebo USB portu ve vašem počítači, druhý konec přiložte piny k plo-
škám na spodní straně hodinek, přičemž napájecí kabel se pomocí magne
k hodinkám přichytí. Na displeji se po připojení nabíječky zobrazí informace
o stavu nabíjení. Celá baterie bude nabita přibližně za 2 hodiny.
Ovládání
Hodinky můžete ovládat pohybem zápěstí nebo dotykem. Otočením zápěstí
s hodinkami do vodorovné polohy aktivujete displej, na kterém se zobrazí čas
a další údaje v závislosti na vybraném ciferníku (např. počet kroků, datum,
stav baterie atp.). Aktivaci displeje otočením zápěstí můžete povolit nebo
zakázat v mobilní aplikaci.
Dotykem displeje náramku můžete ovládat následující činnosti
Činnost Gesto
Zapnutí hodinek Dlouze stiskněte boční tlačítko.
Vypnutí hodinek Dlouze stiskněte boční tlačítko, nebo na rozsvíceném
displeji přejeďte prstem doprava do menu hodinek,
kde na třetí stránce vyberte ikonu s popiskem
„Nastavení“. Poté se dotkněte ikony s popiskem
„Systém. Následně se otee seznam, ve kterém
se dotkněte ikony s popiskem „Vypnout“ a potvrďte
výběr dotknutím se zeleného tlačítka.
Rozsvícení displeje Stiskněte boční tlačítko, nebo otočte zápěstí do
vodorovné polohy.
epínání položek ejíždějte prstem doprava nebo doleva po displeji.
V případě seznamů nahoru nebo dolů.
Stavová lišta
a rychlá nastavení
Při zobrazeném ciferníku přejeďte prstem na displeji
odshora dolů.
Potvrzení volby Dotkněte se displeje.
vrat zpět Stiskněte boční tlačítko.
Charging the watch
Fully recharge the watch before using it for the first time. Plug the included
power cord into a USB charger or USB port on your computer, attach the pins
to the tabs on the bottom of the watch, and attach the power cord to the
watch with the magnets. The display shows the charging status information
when the charger is connected. The entire battery will be charged in appro-
ximately 2 hours.
Controls
You can control the watch by moving your wrist or touching it. Turning your
wrist to a horizontal position activates the watch display, showing the time
and other information depending on the selected watch dial (e.g., number of
steps, date, battery status, etc.). You can enable or disable the watch being
activated by turning your wrist in the mobile application.
Control the following actions by pressing the side button or touching
the watch display
Action Gesture
Turning on the watch Press and hold the side button.
Turning off the watch Press and hold the side button, or on the lit display,
swipe right to the watch menu, selecting the icon
labelled "Settings" on the third page. Then touch the
icon labelled "System." A list will open where you
should touch the icon labelled "Off" and confirm the
selection by touching the green button.
Turning on the display Press the side button or turn your wrist to a
horizontal position.
Navigating Swipe right or left on the screen or up and down if
there is a list.
Status bar and quick
settings
Swipe your finger from top to bottom on the screen
while the dial is displayed.
Confirm selection Touch the screen.
Return Press the side key.
Uhr aufladen
Laden Sie die Uhr auf, bevor Sie sie zum ersten Mal verwenden. Stecken Sie
das mitgelieferte Ladekabel in ein USB-Ladegerät oder einen USB-Anschluss
Ihres Computers, legen Sie das andere Ende mit den Pins an die kleinen Flä-
chen an der Unterseite der Uhr, wobei sich das Ladekabel mit Magneten an
der Uhr befestigt. Das Display zeigt Informationen über den Ladezustand an,
wenn das Ladegerät angeschlossen ist. Die ganze Batterie wird in ca. 2 Stun-
den aufgeladen.
Bedienung
Sie können die Uhr steuern, indem Sie Ihr Handgelenk bewegen oder die Uhr
berühren. Wenn Sie Ihr Handgelenk mit der Uhr in die horizontale Position
drehen, wird das Display aktiviert, auf dem die Uhrzeit und andere Informati-
onen abhängig vom ausgewählten Zifferblatt angezeigt werden (z.B. Anzahl
der Schritte, Datum, Batteriestatus usw.). Sie können die Aktivierung des
Displays durch Drehen des Handgelenks in der mobilen Anwendung erlauben
oder verbieten.
Sie können die folgenden Vorgänge steuern, indem Sie die Seitentas-
te drücken oder das Uhrendisplay berühren
Vorgang Geste
Uhr einschalten Drücken Sie die Seitentaste lang.
Uhr ausschalten Drücken Sie die Seitentaste lang oder wischen Sie
auf dem beleuchteten Display nach rechts zum
Menü der Uhr, wo Sie auf der dritten Seite das
Symbol „Einstellungen“ auswählen. Berühren Sie
dann das Symbol mit der Bezeichnung "System".
Anschließend wird eine Liste geöffnet, in der Sie das
Symbol mit der Bezeichnung „Ausschalten“ berühren
und die Auswahl durch Berühren der grünen Taste
bestätigen.
Display einschalten Drücken Sie die Seitentaste oder drehen Sie Ihr
Handgelenk in die horizontale Position.
Zwischen Elementen
wechseln
Wischen Sie nach rechts oder links über das Display.
Bei Listen nach oben oder unten.
Statusleiste und Schnel-
leinstellungen
Wischen Sie beim angezeigten Zifferblatt auf dem
Display von oben nach unten.
Wahl bestätigen Berühren Sie das Display.
Zurück Drücken Sie die Seitentaste.
Nabíjanie hodiniek
Hodinky pred prvým použitím nabite. Napájací kábel v balení zapojte do USB
nabíjačky alebo USB portu vo vašom počítači, druhý koniec priložte pinmi
k ploškám na spodnej strane hodiniek, pričom napájací kábel sa pomocou
magnetov k hodinkám prichytí. Na displeji sa po pripojení nabíjačky zobrazí
informácia o stave nabíjania. Celá batéria bude nabitá približne za 2 hodiny.
Ovládanie
Hodinky môžete ovládať pohybom zápästia alebo dotykom. Otočením zápäs-
tia s hodinkami do vodorovnej polohy aktivujete displej, na ktorom sa zobrazí
čas a ďalšie údaje v závislosti na vybranom ciferníku (napr. počet krokov, dá-
tum, stav batérie atď.). Aktiváciu displeja otočením zápästia môžete povoliť
alebo zakázať v mobilnej aplikácii.
Stlačením bočného tlačidla alebo dotykom displeja hodiniek môžete
ovládať nasledujúce činnosti
Činnosť Gesto
Zapnutie hodiniek Dlho stlačte bočné tlačidlo.
Vypnutie hodiniek Dlho stlačte bočné tlačidlo, alebo na rozsvietenom
displeji prejdite prstom doprava do menu hodiniek,
kde na tretej stránke vyberte ikonu s popisom
„Nastavenia“. Potom sa dotknite ikony s popisom
„Systém. Následne sa otvorí zoznam, v ktorom sa
dotknete ikony s popisom „Vypnúť“ a potvrďte výber
dotknutím sa zeleného tlačidla.
Rozsvietenie displeja Stlačte bočné tlačidlo, alebo otočte zápästie do
vodorovnej polohy.
Prepínanie položiek Prechádzajte prstom doprava alebo doľava po
displeji. V prípade zoznamov nahor alebo dole.
Stavová lišta a rýchle
nastavenia
Pri zobrazenom ciferníku prejdite prstom na displeji
od hora dole.
Potvrdenie vby Dotknite sa displeja.
vrat naspäť Stlačte bočné tlačidlo.
Dálkové ovládání fotoaparátu telefonu
V aplikaci v nastavení zařízení ejděte do „ovládání fotoaparátu“ „Změna
foto. Potvrďte výběr a pro pořízení fotografie otočte zápěstím. Po úspěšném
pořízení fotografie se o tom na displeji telefonu zobrazí potvrzující hláška.
Zobrazení informací o počasí
Po synchronizaci hodinek s aplikací se pod funkcí „Počasí“ zobrazí informace
o počasí k dnešnímu dni.
Zobrazení upozornění na příchozí hovory a zprávy
V aplikaci v nastavení hodinek přejděte do „Upozornění“. Vyberte, která upo-
zornění se vám mají zobrazovat na displeji hodinek. Tato upozornění lze v ho-
dinkách zobrazit v menu pod funkcí „Zprávy“. Pokud ani po zapnutí nedostá-
váte na hodinky upozornění, váš telefon tuto funkci nepodporuje.
Změna ciferníku
Na zobrazeném ciferníku se dlouze dotkněte displeje hodinek pro zobrazení
výběru jiných druhů ciferníků. Další ciferníky lze stáhnout z aplikace po spá-
rování s hodinkami.
Režim nerušit
Při zapnutém režimu „Nerušit“, hodinky neupozorňují na oznámení z telefo-
nu. Tento režim lze zapnout ze stavové lišty (ikona měsíce) nebo v nastavení
hodinek.
Odolnost vůči vodě a prachu
Hodinky jsou odolné vůči vniknutí vody a cizích předmětů podle stupně krytí
IP68. To znamená, že jsou chráněny proti ponoření do vody na 30 minut do
hloubky 1,5 metru a před vniknutím cizích předmětů včetně prachu.
Upozornění: Vlhké hodinky nikdy nenabíjejte. Zařízení není určeno pro užívání
během vodních sportů, plavání, potápění nebo sprchování. Nesmí být vystaveno
ani natlakované vodě nebo silnému proudu vody, jako je např. prudké ponoření či
skoky do vody.
Obsah balení
- Hodinky s vícebarevným řemínkem
- Jednobarevný řemínek
- Magnetický nabíjecí kabel
- Manuál
Technické specifikace
Verze Bluetooth 5.0
Displej 1.4“ IPS barevný displej
Hmotnost těla hodinek 19 g
Hmotnost celého hodinek 34 g
Rozměry těla hodinek 36,5 mm x 40,9 mm x 11 mm
Nabíjení USB 5 V / 0.5–1 A
Baterie
160 mAh Lithium-ion (drž přibližně 5–7 dnů
běžného užívání)
Vodotěsnost Dle normy IP68 až do 1,5 metru na 30 minut
Kompatibilita Mobilní zařízení s iOS 10+ a Android 5.1+*
*Nadstavby systému Android od některých výrobců mohou způsobovat
problémy s propojením Bluetooth zařízení. Aktuální výjimky naleznete na
https://www.lamax-electronics.com/bcool-compatibility/.
Nejaktuálnější verzi manuálu naleznete pod tímto odkazem:
https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-bcool/
manual/LAMAX_BCool_manual.pdf
Diaľkové ovládanie fotoaparátu telefónu
V aplikácii v nastavení zariadenia prejdite do „ovládanie fotoaparátu“ „Zmena
foto. Potvrďte výber a pre zhotovenie fotografie otočte zápästím. Po úspeš-
nom zhotovení fotografie sa o tom na displeji telefónu zobrazí potvrdzujúca
hláška.
Zobrazenie informácií o počasí
Po synchronizácii hodiniek s aplikáciou sa pod funkciou „Počasie“ zobrazí in-
formácia o počasí k dnešnému dňu.
Zobrazenie upozornenia na prichádzajúce hovory a správy
V aplikácii v nastavení hodiniek prejdite do „Upozornenia“. Vyberte, ktoré
upozornenia sa vám majú zobrazovať na displeji hodiniek. Tieto upozornenia
je možné v hodinkách zobraziť v menu pod funkciou „Správy“. Pokiaľ ani po
zapnutí nedostávate na hodinky upozornenia, váš telefón túto funkciu ne-
podporuje.
Zmena ciferníku
Na zobrazenom ciferníku sa dlho dotknite displeja hodiniek pre zobrazenie
výberu iných druhov ciferníkov. Ďalšie ciferníky je možné stiahnuť z aplikácie
po spárovaní s hodinkami.
Režim nerušiť
Pri zapnutom režime „Nerušiť, hodinky neupozorňujú na oznámenie z te-
lefónu. Tento režim je možné zapnúť zo stavovej lišty (ikona mesiaca) alebo
v nastavení hodiniek.
Odolnosť voči vode a prachu
Hodinky sú odolné voči vniknutiu vody a cudzích predmetov podľa stupňa kry-
tia IP68. To znamená, že sú chránené proti ponoreniu do vody na 30 minút do
hĺbky 1,5 metra a pred vniknutím cudzích predmetov vrátane prachu.
Upozornenie: Vlhké hodinky nikdy nenabíjajte. Zariadenie nie je určené pre užíva-
nie behom vodných športov, plávania, potápania alebo sprchovania. Nesmie b
vystavené ani natlakované vodou, alebo silnému prúdu vody, ako je napr. prudké
ponorenie, či skoky do vody.
Obsah balenia
- Hodinky s viacfarebným remienkom
- Jednofarebný remienok
- Magnetický nabíjací kábel
- Manuál
Technická špecifikácia
Verzia Bluetooth 5.0
Displej 1.4“ IPS farebný displej
Hmotnosť tela hodiniek 19 g
Hmotnosť celých hodiniek 34 g
Rozmery tela hodiniek 36.5 mm x 40.9 mm x 11 mm
Nabíjanie USB 5 V / 0.5–1 A
Batéria
160 mAh Lithium-ion (drž približne 5–7 dní
bežného užívania)
Vodeodolnosť Podľa normy IP68 až do 1,5 metra na 30 minút
Kompatibilita Mobilné zariadenia s iOS 10+ a Android 5.1+*
*Nadstavby systému Android od niektorých výrobcov môžu spôsobov
problémy s prepojením Bluetooth zariadenia. Aktuálne výnimky nájdete na
https://www.lamax-electronics.com/bcool-compatibility/.
Najaktuálnejšiu verziu manuálu nájdete pod týmto odkazom:
https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-bcool/
manual/LAMAX_BCool_manual.pdf
das Symbol, um die Funktion einzuschalten. Das Telefon klingelt und vibriert.
Wenn das Telefon nach dem Einschalten der Funktion nicht reagiert, wird die-
se Funktion nicht unterstützt.
Fernbedienung der Kamera des Telefons
Gehen Sie in der Anwendung unter Geräteeinstellungen zu „Kamera bedi-
enen“ „Foto ändern. Bestätigen Sie Ihre Auswahl und drehen Sie Ihr Han-
dgelenk, um ein Foto aufzunehmen. Nachdem das Foto erfolgreich auf-
genommen wurde, wird eine Bestätigungsmeldung auf dem Display des
Telefons angezeigt.
Wetterinformationen anzeigen
Nach dem Synchronisieren der Uhr mit der Anwendung werden die Wetterin-
formationen für heute unter der Funktion „Wetter“ angezeigt.
Benachrichtigungen für eingehende Anrufe und Nachrichten anzeigen
Gehen Sie in der Anwendung unter Uhreinstellungen zu „Benachrichtigun-
gen. Wählen Sie aus, welche Benachrichtigungen auf dem Uhrendisplay an-
gezeigt werden sollen. Diese Benachrichtigungen können in der Uhr im Menü
unter der Funktion „Nachrichtenangezeigt werden. Wenn Sie auch nach dem
Aktivieren keine Benachrichtigung für die Uhr erhalten, unterstützt Ihr Telefon
diese Funktion nicht.
Zifferblatt ändern
Berühren Sie auf dem angezeigten Zifferblatt das Display der Uhr lange, um
eine Auswahl anderer Arten von Zifferblättern anzuzeigen. Zusätzliche Ziffer-
blätter können nach dem Koppeln mit der Uhr von der App heruntergeladen
werden.
Nicht-stören-Modus
Wenn der „Nicht-stören-Modus“ aktiviert ist, werden Sie von der Uhr nicht
auf Benachrichtigungen vom Telefon aufmerksam gemacht. Dieser Modus
kann über die Statusleiste (Mondsymbol) oder in den Uhreinstellungen ak-
tiviert werden.
Staub- und Wasserdichtigkeit
Die Uhr ist gemäß der Schutzart IP68 gegen das Eindringen von Wasser und
Fremdkörpern beständig. Dies bedeutet, dass sie 30 Minuten lang bis zu einer
Tiefe von 1,5 Metern vor dem Eintauchen in Wasser und vor dem Eindringen
von Fremdkörpern, einschließlich Staub, geschützt ist.
Hinweis: Laden Sie niemals eine nasse Uhr auf. Das Gerät ist nicht für Wassersport,
Schwimmen, Tauchen oder Duschen vorgesehen. Sie darf keinem Druckwasser
oder starken Wasserstrahlen wie schnellem Eintauchen oder Springen ins Wasser
ausgesetzt werden.
Verpackungsinhalt
- Uhr mit mehrfarbigem Armband
- Einfarbiges Armband
- Magnetisches Ladekabel
- Handbuch
Technische Spezifikation
Bluetooth-Version 5.0
Display 1.4“ IPS Farbdisplay
Gewicht des Uhrkörpers 19 g
Gewicht der ganzen Uhr 34 g
Abmessungen des
Uhrkörpers
36.5 mm x 40.9 mm x 11 mm
Laden USB 5 V / 0.5–1 A
Batterie
160 mAh Lithium-Ion (Laufzeit ca. 5–7 Tage bei
normalem Gebrauch)
Wasserfestigkeit
Gemäß der Norm IP68 bis 1,5 Meter Tiefe für
30 Minuten
Kompatibilität Mobile Geräte mit iOS 10+ und Android 5.1+*
*Android-Upgrades einiger Hersteller können Probleme beim Verbinden von
Bluetooth-Geräten verursachen. Aktuelle Ausnahmen finden Sie unter htt-
ps://www.lamax-electronics.com/bcool-compatibility/.
Die aktuellste Version des Handbuchs finden Sie unter diesem Link:
https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-bcool/
manual/LAMAX_BCool_manual.pdf
Displaying weather information
After synchronizing the watch with the app, the day’s weather information is
displayed under the „Weather“ function.
To view notifications for incoming calls and messages
In the app, go to „Notifications“ in the watch settings. Select which notifica-
tions you want to appear on the watch display. These notifications can be
displayed in the watch in the menu under the „Messages“ function. If you do
not receive a notification on the watch even after switching it on, your phone
does not support this feature.
Changing the dial
On the displayed dial, touch and hold the watch screen to display a selection
of other dials. Additional dials can be downloaded from the app after pairing
with the watch.
Do not disturb mode
When “do not disturb” mode is on, the watch does not alert you to phone
notifications. This mode can be turned on from the status bar (month icon)
or in the watch settings.
Water and dust resistance
The watch is resistant to the ingress of water and foreign objects according to
the degree of protection IP68. This means that it is protected against immer-
sion in water for 30 minutes to a depth of 1.5 metres and against the ingress
of foreign objects, including dust.
Warning: Never charge a wet watch. The device is not intended for use during wa-
ter sports, swimming, diving or showering. It must not be exposed to pressurized
water or strong water jets, such as rapid immersion or diving.
Box contents
- Watch with multicoloured strap
- Monochrome strap
- Magnetic charging cable
- Manual
Technical specifications
Bluetooth version 5.0
Display 1.4“ IPS colour display
Watch body weight 19 g
Total watch weight 34 g
Watch body dimensions 36.5 mm x 40.9 mm x 11 mm
Charging USB5 V / 0.5–1 A
Battery
160 mAh Lithium-ion (approx. 5-7 days of
normal use)
Water resistance
According to IP68: up to 1.5 metres for 30
minutes
Compatibility Mobile devices with iOS 10+ and Android 5.1+ *
*Android skins from some manufacturers may cause problems with
connecting Bluetooth devices. Current exceptions can be found at
https://www.lamax-electronics.com/bcool-compatibility/.
The most current version of the manual can be found under this link:
https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-bcool/
manual/LAMAX_BCool_manual.pdf

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Lamax BCool. Il manuale rientra nella categoria non classificato ed è stato valutato da 1 persone con una media di 7.5. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Inglese. Hai domande sul Lamax BCool o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Ho bisogno di aiuto?

Hai una domanda relativa a Lamax e la risposta non è nel manuale? Fai qui la tua domanda Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della tua domanda. Migliore sarà la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Lamax fornirti una buona risposta.

Numero di domande: 0

La tecnologia touchscreen intuitiva ti consente di controllare il tuo PC direttamente dallo schermo. Inoltre, la vibrant...
Ottieni il dispositivo sottile che desideri senza sacrificare la durata della batteria. La batteria ai polimeri di litio...
Generale
Lamax
BCool | LAMAXBCOOLBK
non classificato
8594175356557
Inglese
Manuale utente (PDF)
Display
Tipo di display-
Risoluzione del display240 x 240 Pixel
Touch screen
Display a colori
Dimensioni schermo1.4 "
Caratteristiche
Lettore musica
Cardiofrequenzimetro
Calorie bruciate
Qualità del sonno
Short Message Service (SMS)
Pedometro integrato
Motore per la vibrazione
Gestione dati personaliStopwatch, Countdown timer, Games
Visualizzazione del meteo
Design
Dimensioni cassa- mm
Colore cassaNero
Materiale cassa-
Colore cinturinoNero
Materiale cinturino-
FormaRettangolare
Dimensione del cinturino-
Codice di protezione internazionale (IP)IP68
Funzioni di protezioneImpermeabile
Posizionamento di mercatoOrologio intelligente
Collegamento in rete
Connessione di rete mobile
Connettività
Porta USB
Wi-Fi-
Versione Bluetooth5.0
Near Field Communication (NFC)-
Connessione cuffia-
Prestazione
Microfono incorporato
Fotocamera integrata-
Altoparlanti incorporati-
Sistema operativo mobile supportatoiOS 10.0, Android 5.1
Supporto lingueENG, POL, ITA, FRE, CZE, SLK, SLV, DEU, HRV, HUN
Radio FM-
Gestione energetica
Tecnologia batteriaPolimeri di litio (LiPo)
Capacità della batteria160 mAh
Tensione di carica5 V
Durata batteria168 h
Dimensioni e peso
Profondità41 mm
Peso19 g
Lunghezza totale (cinturino + orologio)223 mm
Spessore11 mm
Larghezza36.5 mm
Mostra di più

Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda nel manuale? Puoi trovare la risposta alla tua domanda nelle FAQ sul Lamax BCool che trovi di seguito.

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

Nessun risultato