Lamax Dots2

Lamax Dots2 manuale

(1)
 • EN – User Guide
  Dots2
  Controls
  Turn On Hold down the multifunction button for
  3 seconds
  Turn O Hold down the multifunction button for
  5 seconds
  Play / Pause Press the multifunction button
  Next Track Press the multifunction button 2 times
  Previous Track Press the multifunction button 3 times
  Answer/End Call Press the multifunction button
  Reject Call Hold the multifunction button for 1 second
  Last Number Redial Press the multifunction button 4 times
  Activate Mobile
  Assistant
  Hold the multifunction button for 2 second
  Switching On
  The earphones turn on automatically when removed from the
  charging station. To switch on manually, press and hold the
  multifunction button for 3 seconds. You must manually turn on both
  earphones separately. When switched on, there is an audible sound
  and the white LED ashes.
  Switching O
  The earphones turn o automatically when inserted into the
  charging station. To turn o manually, hold the multifunction button
  on one of the earphones for 5 seconds. When switched o, an
  audible notication sounds and the red LED ashes.
  Pairing
  1. Remove the earphones from the charging station. The earphones
  will automatically connect to each other and an audible
  notication will sound. The left earphone is the main one, and
  ready for pairing is indicated by alternating blinking of white and
  red LEDs.
  2. Turn on Bluetooth on your device and look for LAMAX Dots2 in the
  list of available Bluetooth devices. After successful pairing you will
  hear an audible notication.
  For pairing problems, remove the earphones from the paired devices
  list on your phone. Turn o the earphones manually and hold the
  multifunction button for 5 seconds until both earphones blink
  alternately red and white and vibrates, then insert them into the
  charging station and pair as described in 1.
  Charging
  To charge the charging station, connect the cable to the USB-C port
  on the back and the end of the cable into a USB power supply with
  a maximum voltage of 5V. When charging, the LEDS will light up
  gradually according to the charge status. When fully charged, all 4
  LEDs will be lit.
  You can also charge the charging station with a Qi-compatible
  wireless charger.
  To charge the earphones, insert them into a charged charging
  station. The LED in the earphones glows red when charging and
  turns o when fully charged.
  Parameters
  Wireless technology Bluetooth 5.0
  Max. pairing distance up to 10 metres
  Supported codecs AAC, SBC
  Earphone battery capacity 50 mAh
  Charging station capacity 550 mAh
  Earphone charging time approx. 2 hours
  Playback time up to 6 hours
  Weight of one earphone 3 g
  Weight with charging station 38 g
  Subject to printing errors.
  The latest version of the user guide can be downloaded here:
  https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-dots2/manual
  CZ – Uživatelská příručka
  Dots2
  Ovládání
  Zapnout Podržte multifunkční tlačítko 3 sekundy
  Vypnout Podržte multifunkční tlačítko 5 sekund
  Hrát / Pauza Stiskněte multifunkční tlačítko
  Následující skladba 2× stiskněte multifunkční tlačítko
  Předchozí skladba 3× stiskněte multifunkční tlačítko
  Přijmout / ukončit hovor Stiskněte multifunkční tlačítko
  Odmítnout hovor Podržte multifunkční tlačítko 1
  sekundu
  Vytočit poslední volané
  číslo
  4× stiskněte multifunkční tlačítko
  Aktivace mobilního
  asistenta
  Podržte multifunkční tlačítko 2 sekundy
  Zapnutí
  Sluchátka se automaticky zapnou po vyjmutí z nabíjecí stanice.
  Pro manuální zapnutí podržte multifunkční tlačítko 3 sekundy.
  Manuálně musíte zapnout obě sluchátka zvlášť. Při zapnutí se ozve
  zvuková notikace a zabliká bílá LED.
  Vypnutí
  Sluchátka se automaticky vypnou po vložení do nabíjecí stanice.
  Pro manuální vypnutí podržte multifunkční tlačítko 5 sekund na
  jednom ze sluchátek. Při vypnutí se ozve zvuková notikace a zabliká
  červená LED.
  Párování
  1. Vyjměte sluchátka z nabíjecí stanice. Sluchátka se mezi sebou
  automaticky propojí a ozve se zvuková notikace. Levé sluchátko
  bude hlavní a připravené pro párování, to indikuje střídavé blikání
  bílé a červené LED.
  2. Zapněte ve Vašem zařízení Bluetooth a v seznamu dostupných
  Bluetooth zařízení vyhledejte LAMAX Dots2. Po úspěšném
  spárování se ozve zvuková notikace.
  Při problémech s párováním odeberte sluchátka ze seznamu spá-
  rovaných zařízení ve vašem telefonu. Vypněte sluchátka manuálně
  a podržte multifunkční tlačítko 5 sekund, než obě sluchátka začnou
  blikat střídavě červeně a bíle a zavibrují, poté je vložte do nabíjecí
  stanice a spárujte podle bodu 1.
  Nabíjení
  Pro nabití nabíjecí stanice připojte kabel do USB-C portu na její
  zadní straně a druhý konec kabelu zapojte do napájecího zdroje USB
  s maximálním napětím 5V. Při nabíjení se diody budou postupně
  rozsvěcet podle stavu nabití. Při plném nabití budou rozsvícené
  všechny 4 diody.
  Nabíjecí stanici můžete nabíjet i bezdrátovou nabíječkou podporující
  standard Qi.
  Pro nabití sluchátek je vložte do nabité nabíjecí stanice. Při nabíjení
  LED ve sluchátkách svítí červeně. Při úplném nabití zhasne.
  Parametry
  Bezdrátová technologie Bluetooth 5.0
  Max. vzdálenost párování až 10 metrů
  Podporované kodeky AAC, SBC
  Kapacita baterie ve sluchátku 50 mAh
  Kapacita nabíjecí stanice 550 mAh
  Doba nabíjení sluchátek asi 2 hodiny
  Doba přehrávání až 6 hodin
  Váha jednoho sluchátka 3 g
  Váha spolu s nabíjecí stanicí 38 g
  Tiskové chyby vyhrazeny.
  Aktuální verze uživatelské příručky ke stažení zde:
  https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-dots2/manual
  DE – Bedienungsanleitung
  Dots2
  Steuerung
  Einschalten Halten Sie die Multifunktionstaste 3
  Sekunden gedrückt
  Ausschalten Halten Sie die Multifunktionstaste 5
  Sekunden gedrückt
  Spielen / Pause Drücken Sie die Multifunktionstaste
  Nächstes Lied 2× die Multifunktionstaste drücken
  Vorheriges Lied 3× die Multifunktionstaste drücken
  Anruf entgegennehmen
  / beenden
  Drücken Sie die Multifunktionstaste
  Anruf ablehnen Halten Sie die Multifunktionstaste 1
  Sekunde gedrückt
  Die letzte angerufene
  Nummer wählen
  4× die Multifunktionstaste drücken
  Aktivierung des mobilen
  Assistenten
  Halten Sie die Multifunktionstaste 2
  Sekunden gedrückt
  Einschalten
  Die Kopfhörer schalten sich automatisch ein, nachdem sie aus
  der Ladestation genommen wurden. Um die Kopfhörer manuell
  einzuschalten, müssen Sie die Multifunktionstaste 3 Sekunden
  gedrückt halten. Manuell müssen Sie beide Kopfhörer getrennt
  einschalten. Wenn die Kopfhörer eingeschaltet werden ertönt ein
  Ton und die weiße LED blinkt.
  Ausschalten
  Die Kopfhörer schalten sich nach dem Einlegen in die Ladestation
  automatisch aus. Um die Kopfhörer manuell auszuschalten müssen
  Sie die Multifunktionstaste auf einem der Kopfhörer 5 Sekunden
  gedrückt halten. Beim Ausschalten ertönt ein Ton und die rote LED
  blinkt.
  Verbindung
  1. Nehmen Sie die Kopfhörer aus der Ladestation. Die Kopfhörer
  verbinden sich automatisch und es ertönt ein Ton. Der linke
  Kopfhörer ist der Hauptkopfhörer und bereit für die Verbindung,
  diese wird durch abwechselndes Blinken der weißen und roten
  LED angezeigt.
  2. Schalten Sie in ihrem Gerät Bluetooth ein und suchen Sie in der
  Liste der verfügbaren Bluetooth Geräte nach LAMAX Dots2. Nach
  der erfolgreichen Verbindung ertönt ein Ton.
  Bei Problemen mit der Verbindung entfernen Sie die Kopfhörer aus
  der Geräteliste in ihrem Telefon. Schalten Sie die Kopfhörer manuell
  aus und halten Sie die Multifunktionstaste 5 Sekunden gedrückt, bis
  beide Kopfhörer abwechselnd rot und weiß blinken, legen Sie die
  Kopfhörer dann in die Ladestation und beginnen Sie gemäß Punkt
  1 mit der Verbindung.
  Ladevorgang
  Zum Laden der Ladestation stecken Sie das Kabel in den USB-C
  Port an der Rückseite der Ladestation und stecken Sie das andere
  Ende des Kabels in ein USB Netzteil mit einer maximalen Spannung
  von 5V. Beim Ladevorgang leuchten die Dioden nacheinander
  auf, je nachdem wie stark die Station aufgeladen ist. Wenn diese
  vollständig aufgeladen ist leuchten alle 4 Dioden.
  Sie können die Ladestation auch mit einem kabellosen Ladegerät
  auaden, das den Standard Qi unterstützt.
  Um die Kopfhörer aufzuladen, legen Sie diese in die Ladestation.
  Während des Ladevorganges leuchtet die LED der Kopfhörer rot.
  Wenn diese vollständig aufgeladen sind erlischt die LED.
  Parameter
  Funktechnologie Bluetooth 5.0
  Max. Reichweite bis 10 Meter
  Unterstützte Codecs AAC, SBC
  Kapazität der Kopfhörerbatterie 50 mAh
  Kapazität der Ladestation 550 mAh
  Ladedauer der Kopfhörer ungefähr 2 Stunden
  Spieldauer bis zu 6 Stunden
  Gewicht eines Kopfhörers 3 g
  Gesamtgewicht samt der Ladestation 38 g
  Druckfehler vorbehalten.
  Die aktuelle Version der Bedienungsanleitung kann hier
  heruntergeladen werden:
  https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-dots2/manual
  SK – Užívateľská príručka
  Dots2
  Ovládanie
  Zapnúť Podržte multifunkčné tlačidlo 3
  sekundy
  Vypnúť Podržte multifunkčné tlačidlo 5 sekúnd
  Hrať / Pauza Stlačte multifunkčné tlačidlo
  Nasledujúca skladba 2× stlačte multifunkčné tlačidlo
  Predchádzajúca skladba 3× stlačte multifunkčné tlačidlo
  Prijať / ukončiť hovor Stlačte multifunkčné tlačidlo
  Odmietnuť hovor Podržte multifunkčné tlačidlo 1
  sekundu
  Zavolať posledné volané
  číslo
  4× stlačte multifunkčné tlačidlo
  Aktivácia mobilného
  asistenta
  Podržte multifunkčné tlačidlo 2
  sekundy
  Zapnutie
  Slúchadlá sa automaticky zapnú po odpojení z nabíjacej stanice.
  Pre manuálne zapnutie podržte multifunkčné tlačidlo 3 sekundy.
  Manuálne musíte zapnúť obe slúchadlá zvlášť. Pri zapnutí sa ozve
  zvuková notikácia a zabliká biela LED dióda.
  Vypnutie
  Slúchadlá sa automaticky vpnú po vložení do nabíjacej stanice.
  Pre manuálne vypnutie podržte multifunkčné tlačidlo 5 sekúnd
  na jednom zo slúchadiel. Pri vypnutí sa ozve zvuková notikácia
  a zabliká červená LED dióda.
  Párovanie
  1. Vyberte slúchadlá z nabíjacej stanice. Slúchadlá sa medzi sebou
  automaticky prepoja a ozve sa zvuková notikácia. Ľavé slúchadlo
  bude hlavné a pripravené pre párovanie, to indikuje striedavé
  blikanie bielej a červenej LED diódy.
  2. Zapnite vo Vašom zariadení Bluetooth a v zozname dostupných
  Bluetooth zariadení vyhľadajte LAMAX Dots2. Po úspešnom
  spárovaní sa ozve zvuková notikácia.
  Pri problémoch s párovaním odoberte slúchadlá zo zoznamu
  spárovaných zariadení vo vašom telefóne. Vypnite slúchadlá
  manuálne a podržte multifunkčné tlačidlo 5 sekúnd, než obidve
  slúchadlá začnú blikať striedavo červenou a bielou farbou
  a zavibrujú, potom ich vložte do nabíjacej stanice a spárujte podľa
  bodu 1.
  Nabíjanie
  Pro nabití nabíjacej stanice pripojte kábel do USB-C portu na jej
  zadnej strane a druhý koniec kábla zapojte do napájacieho zdroja
  USB s maximálnym napätím 5V. Pri nabíjaní sa budú diódy postupne
  rozsvecovať podľa stavu nabitia. Pri úplnom nabití budú rozsvietené
  všetky štyri diódy.
  Nabíjaciu stanicu môžete nabíjať aj bezdrôtovou nabíjačkou, ktorá
  podporuje štandard Qi.
  Pre nabitie slúchadiel ich vložte do nabitej nabíjacej stanice. Pri
  nabíjaní LED v slúchadlách svieti na červeno. Pri úplnom nabití
  zhasne.
  Parametre
  Bezdrôtová technológia Bluetooth 5.0
  Max. vzdialenosť párovania až 10 metrov
  Podporované kodeky AAC, SBC
  Kapacita batérie v slúchadle 50 mAh
  Kapacita nabíjacej stanice 550 mAh
  Doba nabíjania slúchadiel asi 2 hodiny
  Doba prehrávania až 6 hodín
  Váha jedného slúchadla 3 g
  Váha spolu s nabíjacou stanicou 38 g
  Tlačové chyby vyhradené.
  Aktuálna verzia užívateľskej príručky na stiahnutie tu:
  https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-dots2/manual
Lamax Dots2

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Lamax Dots2 o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Lamax Dots2 rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Lamax Dots2. Il manuale rientra nella categoria Headset ed è stato valutato da 1 persone con una media di 7.5. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Inglese, Ceco, Tedesco, Croato, Ungherese, Polacco, Slovacco, Sloveno. Hai domande sul Lamax Dots2 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche Lamax Dots2

Generale
Marca Lamax
Modello Dots2
Prodotto Headset
EAN 8594175354355
Lingua Inglese, Ceco, Tedesco, Croato, Ungherese, Polacco, Slovacco, Sloveno
Tipo di file PDF
Prestazione
Tipo di prodotto Cuffia
Stile d'uso Auricolare
Utilizzo raccomandato Sport
Colore del prodotto Nero
Tipo di auricolare Stereofonico
Connettività
Tecnologia di connessione Senza fili
Bluetooth
Versione Bluetooth 5.0
Profili Bluetooth A2DP,AVRCP,HFP,HSP,SPP
Connettore 3.5 mm -
Collegamento del dispositivo USB -
Range wireless 15 m
Microfono
Tipo di microfono Integrata
Auricolari
Frequenza cuffia 20 - 20000 Hz
Impedenza - Ω
Disegno auricolare Intraurale
Dimensioni e peso
Peso 3 g
Peso della borsa del caricatore 38 g
Batteria
Funzionamento a batteria
Capacità della batteria 50 mAh
Capacità della batteria (custodia di ricarica) 550 mAh

Domande frequenti

Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo Lamax Dots2 .

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui