Lamax Taps1

Lamax Taps1 manuale

(1)
 • EN – User Guide
  Taps1
  Controls
  Turn On Hold down the multifunction button for
  5 seconds
  Turn O Hold down the multifunction button for
  5 seconds
  Play / Pause Press the multifunction button 2 times
  Next Track Press the right multifunction button
  3 times
  Previous Track Press the left multifunction button 3 times
  Accept / End call Press the multifunction button 2 times
  Reject call Hold down the multifunction button for
  2 seconds
  Activate mobile
  assistant
  Hold down the multifunction button for
  2 seconds
  Turning On
  The earphones turn on automatically when they are removed
  from the charging station. To turn on manually, press and hold the
  multifunction button for 5 seconds. You must manually turn on both
  earphones separately. When successfully turned on, there is a beep
  and the blue LED ashes.
  Turning O
  The earphones turn o automatically when inserted into the
  charging station. To switch o manually, press and hold the
  multifunction button on one of the earphones for 5 seconds. When
  successfully turned o, there is a beep and the red LED ashes.
  Pairing
  1. Remove the earphones from the charging station. The blue and
  red LEDs blink alternately.
  2. The earphones pair automatically with each other, a beep sounds
  and then just the blue LED blinks on both earphones.
  3. Turn on your Bluetooth device and search for LAMAX Taps1 in the
  list of available Bluetooth devices. After successfully pairing, you
  will hear a beep.
  If you have trouble pairing, remove the earphones from the list of
  paired devices on your phone. Turn the earphones o manually and
  hold the multifunction button for 5 seconds until both earphones
  blink alternately red and blue. Then insert them into the charging
  station and go through the pairing process from step 1.
  Using One Earphone
  1. Open the charging station and remove one of the earphones. The
  earphone will turn on automatically.
  2. The LED indicator on the earphone blinks alternately red and blue.
  Simply open the list of available Bluetooth devices on your device,
  nd LAMAX Taps1 and connect.
  Charging
  To charge the charging station, plug the cable into the micro-USB
  port on the back and plug the other end of the cable into a USB
  power supply with a maximum voltage of 5V. When charging, the
  LED display shows the battery level and the level number ashes.
  When the station is fully charged, the LED display shows the number
  100, without ashing.
  To charge the earphones, insert them into the charged charging
  station. Whilst charging, the LED indicator on the earphones is lit red
  and lights up blue when the earphones are fully charged. The LED
  indicator (L/R) on the display has 4 levels indicating the charge of
  both earphones (from the bottom 25%, 50%, 75% and 100%). After
  inserting the earphones into the station, the display goes o within
  about 30 seconds.
  Parameters
  Wireless technology Bluetooth 5.0
  Max. pairing distance Up to 10 m
  Supported codecs SBC
  Frequency range 20 - 20000Hz
  Earphone battery capacity 45 mAh
  Charging station battery capacity 300 mAh
  Earphone charging time about 2 hours
  Playback time to 6 hours
  Weight of each earphone 4 g
  Total weight, incl. charging station 36 g
  Printing errors reserved.
  The latest version of the manual can be downloaded here:
  https://www.lamax-electronics.com/Taps1/
  CZ – Uživatelská příručka
  Taps1
  Ovládání
  Zapnout Podržte multifunkční tlačítko 5 sekund
  Vypnout Podržte multifunkční tlačítko 5 sekund
  Hrát / Pauza 2× stiskněte multifunkční tlačítko
  Následující skladba 3× stiskněte pravé multifunkční tlačítko
  Předchozí skladba 3× stiskněte levé multifunkční tlačítko
  Přijmout / ukončit hovor 2× stiskněte multifunkční tlačítko
  Odmítnout hovor Podržte multifunkční tlačítko 2 sekundy
  Aktivace mobilního
  asistenta
  Podržte multifunkční tlačítko 2 sekundy
  Zapnutí
  Sluchátka se automaticky zapnou po vyjmutí z nabíjecí stanice. Pro
  manuální zapnutí podržte multifunkční tlačítko 5 sekund. Manuálně
  musíte zapnout obě sluchátka zvlášť. Při zapnutí se ozve zvuková
  notikace a zabliká modrá LED.
  Vypnutí
  Sluchátka se automaticky vypnou po vložení do nabíjecí stanice.
  Pro manuální vypnutí podržte multifunkční tlačítko 5 sekund na
  jednom ze sluchátek. Při vypnutí se ozve zvuková notikace a zabliká
  červená LED.
  Párování
  1. Vyjměte sluchátka z nabíjecí stanice. Objeví se střídavé blikání
  modré a červené LED.
  2. Sluchátka se mezi sebou automaticky spárují, ozve se zvuková
  notikace a na obou sluchátkách bliká již pouze modrá LED.
  3. Zapněte ve Vašem zařízení Bluetooth a v seznamu dostupných
  Bluetooth zařízení vyhledejte LAMAX Taps1. Po úspěšném
  spárování se ozve zvuková notikace.
  Při problémech s párováním odeberte sluchátka ze seznamu
  spárovaných zařízení ve vašem telefonu. Vypněte sluchátka
  manuálně a podržte multifunkční tlačítko 5 sekund, než obě
  sluchátka začnou blikat střídavě červeně a modře, poté je vložte do
  nabíjecí stanice a spárujte podle bodu 1.
  Použití jednoho sluchátka
  1. Otevřete nabíjecí stanici a vyndejte jedno ze sluchátek, sluchátko
  se automaticky zapne.
  2. LED indikátor na sluchátku začne blikat střídavě červeně a modře.
  Jednoduše si ve Vašem zařízení otevřete seznam dostupných
  Bluetooth zařízení, najděte LAMAX Taps1 a připojte se.
  Nabíjení
  Pro nabití nabíjecí stanice připojte kabel do micro-USB portu na její
  zadní straně a druhý konec kabelu zapojte do napájecího zdroje USB
  s maximálním napětím 5V. Při nabíjení LED display ukazuje úroveň
  baterie, přičemž jednotková číslice bliká. Když je stanice plně nabita,
  LED display staticky ukáže hodnotu 100.
  Pro nabití sluchátek je vložte do nabité nabíjecí stanice. Při nabíjení
  svítí LED indikátor na sluchátkách staticky červeně. Při plném nabití
  sluchátek začne svítit modře. LED indikátor (L/R) na displeji má 4
  políčka značící úroveň nabití obou sluchátek (od spodu 25%, 50%,
  75% a 100%). Po vložení sluchátek do stanice display do cca 30s
  zhasne.
  Parametry
  Bezdrátová technologie Bluetooth 5.0
  Max. vzdálenost párování až 10 metrů
  Podporované kodeky SBC
  Frekvenční rozsah 20 - 20000Hz
  Kapacita baterie ve sluchátku 45 mAh
  Kapacita nabíjecí stanice 300 mAh
  Doba nabíjení sluchátek asi 2 hodiny
  Doba přehrávání až 6 hodin
  Váha jednoho sluchátka 4 g
  Váha spolu s nabíjecí stanicí 36 g
  Tiskové chyby vyhrazeny.
  Aktuální verze uživatelské příručky ke stažení zde:
  https://www.lamax-electronics.com/Taps1/
  DE – Bedienungsanleitung
  Taps1
  Bedienung
  Einschalten Halten Sie die Multifunktionstaste
  5 Sekunden gedrückt
  Ausschalten Halten Sie die Multifunktionstaste
  5 Sekunden gedrückt
  Play / Pause 2× die Multifunktionstaste drücken
  Nächstes Lied 3× die rechte Multifunktionstaste
  drücken
  Voriges Lied 3× die rechte Multifunktionstaste
  drücken
  Anruf annehmen /
  beenden
  2× die Multifunktionstaste drücken
  Anruf ablehnen Die Multifunktionstaste 2 Sekunden
  gedrückt halten
  Aktivierung des mobilen
  Assistenten
  Die Multifunktionstaste 2 Sekunden
  gedrückt halten
  Einschalten
  Die Kopfhörer schalten sich automatisch ein, wenn sie aus der
  Ladestation genommen werden. Um sie manuell einzuschalten,
  halten Sie die Multifunktionstaste 5 Sekunden gedrückt. Manuell
  müssen Sie beide Kopfhörer getrennt einschalten. Wenn die
  Kopfhörer eingeschaltet werden, ertönt ein Signalton und die blaue
  LED blinkt.
  Ausschalten
  Die Kopfhörer schalten sich automatisch aus, nachdem sie in die
  Ladestation eingelegt wurden. Um sie manuell auszuschalten,
  halten Sie die Multifunktionstaste an einem der Kopfhörer 5
  Sekunden gedrückt. Beim Ausschalten ertönt ein Signalton und die
  rote LED blinkt.
  Verbinden
  1. Entnehmen Sie die Kopfhörer aus der Ladestation. Abwechselnd
  blinken die blaue und die rote LED.
  2. Die Kopfhörer verbinden sich automatisch, es ertönt ein Signalton
  und auf beiden Kopfhörern blinkt nur die blaue LED.
  3. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät ein und suchen Sie in
  der Liste der verfügbaren Bluetooth Geräte nach LAMAX Taps1.
  Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde ertönt ein
  Signalton.
  Bei Problemen mit der Verbindung entfernen Sie die Kopfhörer aus
  der Liste der verbundenen Geräte in Ihrem Telefon. Schalten Sie die
  Kopfhörer manuell aus und halten Sie die Multifunktionstaste 5
  Sekunden gedrückt, bis beide Kopfhörer abwechselnd rot und blau
  blinken, geben Sie sie danach in die Ladestation und beginnen Sie
  erneut bei Punkt 1.
  Verwendung eines Kopfhörers
  1. Önen Sie die Ladestation und entnehmen Sie einen Kopfhörer,
  der Kopfhörer schaltet sich automatisch ein.
  2. Die LED Anzeige am Kopfhörer blinkt abwechselnd rot und blau.
  Önen Sie in Ihrem Gerät die Liste der verfügbaren Bluetooth
  Geräte, wählen Sie LAMAX Taps1 und drücken Sie auf verbinden.
  Auaden
  Um die Ladestation aufzuladen, schließen Sie das Kabel an den
  Micro-USB Port an der Rückseite der Ladestation an und stecken Sie
  das andere Ende des Kabels in den USB Port des Netzsteckers mit
  einer maximalen Spannung von 5V. Während des Ladevorganges
  wird am LED Display der Ladestand durch blinkende Zahlen
  angezeigt. Wenn die Ladestation voll aufgeladen ist, wird am Display
  der Wert 100 angezeigt.
  Um die Kopfhörer aufzuladen, legen Sie diese in die aufgeladene
  Ladestation. Während des Ladevorganges leuchtet die LED Anzeige
  der Kopfhörer rot. Wenn die Kopfhörer zur Gänze aufgeladen sind,
  leuchtet die Anzeige blau. Die LED Anzeige (L/R) am Display hat 4
  Felder, die den Ladestand beider Kopfhörer anzeigen (beginnend
  mit 25%, 50%, 75% bis 100%). Nachdem die Kopfhörer in die
  Ladestation eingelegt wurden, erlischt das Display nach ungefähr
  30 Sekunden.
  Parameter
  Funktechnologie Bluetooth 5.0
  Max. Verbindungsreichweite bis 10 Meter
  Unterstützte Codecs SBC
  Frequenzbereich 20 - 20000Hz
  Batteriekapazität der Kopfhörer 45 mAh
  Kapazität der Ladestation 300 mAh
  Ladedauer der Kopfhörer ungefähr 2 Stunden
  Laufzeit bis zu 6 Stunden
  Gewicht eines Kopfhörers 4 g
  Gewicht samt der Ladestation 36 g
  Druckfehler vorbehalten.
  Die aktuelle Version des Benutzerhandbuches können Sie hier
  herunterladen:
  https://www.lamax-electronics.com/Taps1/
  SK – Užívateľská príručka
  Taps1
  Ovládanie
  Zapnúť Podržte multifunkčné tlačidlo 5 sekúnd
  Vypnúť Podržte multifunkčné tlačidlo 5 sekúnd
  Hrať / Pauza 2× stlačte multifunkčné tlačidlo
  Nasledujúca skladba 3× stlačte pravé multifunkčné tlačidlo
  Predchádzajúca skladba 3× stlačte ľavé multifunkčné tlačidlo
  Prijať / ukončiť hovor 2× stlačte multifunkčné tlačidlo
  Odmietnuť hovor Podržte multifunkčné tlačidlo 2
  sekundy
  Aktivácia mobilného
  asistenta
  Podržte multifunkčné tlačidlo 2
  sekundy
  Zapnutie
  Slúchadlá sa automaticky zapnú po vytiahnutí z nabíjacej stanice.
  Pre manuálne zapnutie podržte multifunkčné tlačidlo 5 sekúnd.
  Manuálne musíte zapnúť obidve slúchadlá zvlášť. Pri zapnutí sa ozve
  zvuková notikácia a zabliká modrá LED.
  Vypnutie
  Slúchadlá sa automaticky vypnú po vložení do nabíjacej stanice.
  Pre manuálne vypnutie podržte multifunkčné tlačidlo 5 sekúnd
  na jednom zo slúchadiel. Pri vypnutí sa ozve zvuková notikácia a
  zabliká červená LED.
  Párovanie
  1. Vyberte slúchadlá z nabíjacej stanice. Objaví sa striedavé blikanie
  modrej a červenej LED.
  2. Slúchadlá sa medzi sebou automaticky spárujú, ozve sa zvuková
  notikácia a na oboch slúchadlách bliká už len modrá LED dióda.
  3. Zapnite vo Vašom zariadení Bluetooth a v zozname dostupných
  Bluetooth zariadení vyhľadajte LAMAX Taps1. Po úspešnom
  spárovaní sa ozve zvuková notikácia.
  Pri problémoch s párovaním odoberte slúchadlá zo zoznamu
  spárovaných zariadení vo vašom telefóne. Vypnite slúchadlá
  manuálne a podržte multifunkčné tlačidlo 5 sekúnd, než obidve
  slúchadlá začnú blikať striedavo červenou a modrou farbou, potom
  ich vložte do nabíjacej stanice a spárujte podľa bodu 1.
  Použitie jedného slúchadla
  1. Otvorte nabíjaciu stanicu a vyberte jedno zo slúchadiel, slúchadlo
  sa automaticky zapne.
  2. LED indikátor na slúchadle začne blikať striedavo červenou
  a modrou farbou. Jednoducho si vo Vašom zariadení otvorte
  zoznam dostupných Bluetooth zariadení, nájdite LAMAX Taps1
  a pripojte sa.
  Nabíjanie
  Pre nabitie napájacej stanice pripojte kábel do micro-USB portu na
  zadnej strane a druhý koniec kábla zapojte do napájacieho zdroja
  USB s maximálnym napätím 5V. Pri nabíjaní LED display ukazuje
  úroveň batérie, pričom jednotková číslica bliká. Keď je stanica úplne
  nabitá, LED display staticky ukáže hodnotu 100.
  Pre nabitie slúchadiel, ich vložte do nabitej nabíjacej stanice. Pri
  nabíjaní svieti LED indikátor na slúchadlách staticky, červenou
  farbou. Pri úplnom nabití slúchadiel začne svietiť na modro. LED
  indikátor (L/R) na displeji má 4 políčka označujúce úroveň nabitia
  oboch slúchadiel (z dolu 25%, 50%, 75% a 100%). Po vložení
  slúchadiel do stanice display do cca 30s zhasne.
  Parametre
  Bezdrôtová technológia Bluetooth 5.0
  Max. vzdialenosť párovania až 10 metrov
  Podporované kodeky SBC
  Frekvenčný rozsah 20 - 20000Hz
  Kapacita batérie v slúchadle 45 mAh
  Kapacita nabíjacej stanice 300 mAh
  Doba nabíjania slúchadiel asi 2 hodiny
  Doba prehrávania až 6 hodín
  Váha jedného slúchadla 4 g
  Váha spolu s nabíjacou stanicou 36 g
  Tlačové chyby vyhradené.
  Aktuálna verzia používateľskej príručky je dostupná na stiahnutie tu:
  https://www.lamax-electronics.com/Taps1/
Lamax Taps1

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Lamax Taps1 o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Lamax Taps1 rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Lamax Taps1. Il manuale rientra nella categoria Headset ed è stato valutato da 1 persone con una media di 7.5. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Inglese, Ceco, Tedesco, Croato, Ungherese, Polacco, Slovacco, Sloveno. Hai domande sul Lamax Taps1 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche Lamax Taps1

Generale
Marca Lamax
Modello Taps1
Prodotto Headset
EAN 8594175354935
Lingua Inglese, Ceco, Tedesco, Croato, Ungherese, Polacco, Slovacco, Sloveno
Tipo di file PDF
Prestazione
Colore del prodotto Bianco
Tipo di prodotto Cuffia
Stile d'uso Auricolare
Utilizzo raccomandato Sport
Tipo di auricolare Stereofonico
Tipo di controllo Touch
Funziona con Google Assistant
Codice di protezione internazionale (IP) IP54
Connettività
Tecnologia di connessione Senza fili
Connettore 3.5 mm No
Bluetooth
Versione Bluetooth 5.0
Profili Bluetooth A2DP,AVRCP,HFP,HSP,SBC
Range wireless 10 m
Collegamento del dispositivo USB No
Batteria
Capacità della batteria 45 mAh
Capacità della batteria (custodia di ricarica) 300 mAh
Funzionamento a batteria
Durata batteria 6 h
Dimensioni e peso
Peso 4 g
Peso della borsa del caricatore 36 g
Auricolari
Disegno auricolare Intraurale
Frequenza cuffia 20 - 20000 Hz
Impedenza - Ω
Microfono
Tipo di microfono Integrata
Contenuto dell'imballo
Cavi inclusi Micro-USB

Domande frequenti

Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo Lamax Taps1 .

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui