Lenovo Essential Wireless Keyboard and Mouse Combo manuale

Lenovo Essential Wireless Keyboard and Mouse Combo
8.9 · 2
PDF manuale
 · 2 pagine
Inglese
manualeLenovo Essential Wireless Keyboard and Mouse Combo
Second Edition (January 2017)
© Copyright Lenovo 2017.
LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE: If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration “GSA” contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.

Lenovo Essential Wireless Keyboard and Mouse Combo

http://www.lenovo.com/support

PN: SP40M39561 Printed in China
SP40M39561
SP40M39561
Lenovo
®
provides electronic manuals for a greener planet. For detailed product information, refer
to the electronic manuals. For product settings, download and install the latest device driver. To
obtain the regulatory notice and device driver, go to http://www.lenovo.com/support/keyboards.
Notes:
The product is supported only on the Windows
®
7, Windows 8, Windows 8.1, or Windows
10 operating system.
For the Windows 8.1 and Windows 10 operating systems, you can use the Fn+F9 key
combination to quickly access the window for computer settings. However, for the
Windows 7 operating system, the Fn+F9 key combination has no function by default.
Společnost Lenovo poskytuje elektronické návody pro zelenější planetu. Podrobné informace
o produktech naleznete v elektronických návodech. Nastavení produktu bude možné po stažení
a instalaci nejnovějšího ovladače zařízení. Upozorně na předpisy a ovladač zařízení získáte na
adrese http://www.lenovo.com/support/keyboards.
Poznámky:
Tento produkt je podporován pouze v operačním systému Windows 7, Windows 8,
Windows 8.1 a Windows 10.
V operačním systému Windows 8.1 a Windows 10 můžete k rychlému otevření okna
s nastavením počítače použít kombinaci kláves Fn+F9. V operačm systému Windows 7
však kombinace kláves Fn+F9 nemá ve výchozím nastavení žádnou funkci.
Lenovo bietet elektronische Handbücher zum Schutz unserer Umwelt. Im elektronischen
Benutzerhandbuch finden Sie detaillierte Produktinformationen. Produkteinstellungen können Sie
vornehmen, indem Sie den neuesten Einheitentreiber herunterladen und installieren. Die
Hinweise zur Verwendung und den Einheitentreiber erhalten Sie unter
http://www.lenovo.com/support/keyboards.
Anmerkungen:
Das Produkt wird nur unter den Betriebssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 und
Windows 10 unterstützt.
Bei Windows 8.1 und Windows 10 können Sie die Tastenkombination Fn+F9 verwenden, um
das Fenster mit den Computereinstellungen zu öffnen. Unter Windows 7 ist der
Tastenkombination Fn+F9 jedoch standardmäßig keine Funktion zugeordnet.
Lenovo proporciona manuales electrónicos para un planeta más ecológico. Para obtener
información detallada de producto, consulte los manuales electrónicos. Para ver valores de
producto, descargue e instale el controlador de dispositivo más reciente. Para obtener el aviso
normativo y controladores de dispositivo, consulte http://www.lenovo.com/support/keyboards.
Notas:
El producto solo se admite en los sistemas operativos Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
y Windows 10.
En los sistemas operativos Windows 8.1 y Windows 10, puede usar la combinación de teclas
Fn+F9 para acceder rápidamente a la ventana de valores de sistema. Sin embargo, en el
sistema operativo Windows 7, la combinación de teclas Fn+F9 no tiene una función
predeterminada.
Lenovo fournit des manuels électroniques pour une planète plus verte ! Pour plus d'informations
sur le produit, reportez-vous aux manuels électroniques. En ce qui concerne les paramètres
relatifs au produit, téléchargez et installez le pilote de périphérique le plus récent. Pour obtenir les
exigences réglementaires et le pilote de périphérique, allez sur
http://www.lenovo.com/support/keyboards.
Remarques :
Le produit est pris en charge uniquement sous les systèmes d'exploitation Windows 7,
Windows 8, Windows 8.1 ou Windows 10.
Sous les systèmes d'exploitation Windows 8.1 et Windows 10 vous pouvez utiliser la
combinaison de touches Fn+F9 pour accéder rapidement à la fenêtre des paramètres de
l'ordinateur. Toutefois, en ce qui concerne le système d'exploitation Windows 7, la
combinaison de touches Fn+F9 n'a pas de fonction par défaut.
A Lenovo a környezet védelme érdekében elektronikus kézikönyveket biztosít. Részletes
termékinformációkért tekintse meg az elektronikus kézikönyveket. A termék beállításához töltse
le és telepítse a legújabb eszközilleszt ket. A hatósági szabályozással kapcsolatos
megjegyzések és az eszközilleszt k a következ helyen szerezhet k be:
http://www.lenovo.com/support/keyboards.
Megjegyzés:
A termék csak a Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 vagy Windows 10 operációs
rendszeren támogatott.
Windows 8.1 vagy Windows 10 operációs rendszer esetén az Fn+F9 billenty kombinációval
gyorsan megnyithatja a számítógép-beállítások megadására szolgáló ablakot. Windows 7
operációs rendszer esetén az Fn+F9 billenty kombinációhoz nem tartozik alapértelmezett
funkció.
Lenovo fornisce manuali elettronici per un pianeta più verde. Per informazioni dettagliate sul
prodotto, fare riferimento ai manuali in formato elettronico. Per le impostazioni del prodotto,
scaricare e installare il driver di dispositivo più recente. Per ottenere le informazioni sulle
normative in formato elettronico e il driver di dispositivo, consultare il sito
http://www.lenovo.com/support/keyboards.
Note:
Il prodotto è supportato solo sul sistema operativo Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 o
Windows 10.
Per i sistemi operativi Windows 8.1 e Windows 10 è possibile utilizzare la combinazione di
tasti Fn+F9 per accedere rapidamente alla finestra relativa alle impostazioni del computer.
Tuttavia, per il sistema operativo Windows 7, la combinazione di tasti Fn+F9 non ha alcuna
funzione predefinita.
Podręczniki Lenovo są dostarczane w formie elektronicznej dla dobra naszej planety.
Szczegółowe informacje o produkcie można znaleźć w podręcznikach w formie elektronicznej. W
celu dokonania ustawień produktu należy pobrać i zainstalować najnowszy sterownik urządzenia.
Aby przeczytać uwagi prawne i pobrać sterownik urządzenia, przejdź na stronę
http://www.lenovo.com/support/keyboards.
Uwagi:
Produkt jest obsługiwany tylko w systemach operacyjnych Windows 7, Windows 8, Windows
8.1 i Windows 10.
Aby szybko przejść do okna ustawień komputera w systemach operacyjnych Windows 8.1
i Windows 10, można użyć kombinacji klawiszy Fn+F9. Należy jednak pamiętać, że
w systemie operacyjnym Windows 7 kombinacja klawiszy Fn+F9 domyślnie nie działa.
A Lenovo disponibiliza manuais eletrónicos para um planeta mais verde. informações detalhadas
sobre o produto, consulte os manuais eletrónicos. Para conhecer as definições do produto,
transfira e instale o mais recente controlador de dispositivo. Para obter o aviso regulamentar e o
controlador de dispositivo, visite http://www.lenovo.com/support/keyboards.
Notas:
O produto é suportado apenas nos sistemas operativos Windows 7, Windows 8, Windows
8.1 ou Windows 10.
Para os sistemas operativos Windows 8.1 e Windows 10, poderá utilizar a combinação de
teclas Fn+F9 para aceder rapidamente à janela das definições do computador. Contudo, no
sistema operativo Windows 7, a combinação de teclas Fn+F9 não tem qualquer função por
predefinição.
Lenovo предоставляет электронные руководства, проявляя заботу об окружающей среде.
Подробное описание продукта см. в электронных руководствах. Для получения сведений о
параметрах продукта загрузите и установите последнюю версию драйвера устройства.
Чтобы загрузить нормативное уведомление и драйвер устройства, откройте веб-страницу
по адресу http://www.lenovo.com/support/keyboards.
Примечания.
Этот продукт поддерживается только в операционных системах Windows 7, Windows 8,
Windows 8.1 и Windows 10.
В операционных системах Windows 8.1 и Windows 10 для быстрого доступа к окну
параметров компьютера можно использовать сочетание клавиш Fn+F9. В
операционной системе Windows 7 сочетание клавиш Fn+F9 по умолчанию не имеет
такой функции.
Lenovo, çevre dostu bir dünya için elektronik el kitapları sunar. Ayrıntılı ürün bilgileri için
elektronik kılavuzlara bakın. Ürün ayarları için en son cihaz sürücüsünü indirip kurun. Düzenleme
bildirisine ve cihaz sürücüsüne buradan eri ebilirsiniz http://www.lenovo.com/support/keyboards.
Notlar:
Ürün yalnızca Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 veya Windows 10 i letim sistemlerinde
desteklenir.
Windows 8.1 ve Windows 10 i letim sistemlerinde bilgisayar ayarları penceresine hızlı eri im
için Fn+F9 tu birle imini kullanabilirsiniz. Ancak Windows 7 i letim sisteminde Fn+F9 tu
birle imi varsayılan olarak i levsel de ildir.
Lenovo надає електронні посібники для збереження планети. Докладні відомості про
продукт наведено в електронних посібниках. Щоб налаштувати його параметри, завантажте
та інсталюйте найновіший драйвер пристрою. Щоб ознайомитися з нормативними вимогами
та завантажити драйвер пристрою, перейдіть за посиланням:
http://www.lenovo.com/support/keyboards.
Примітки.
Цей продукт сумісний лише з операційними системами Windows 7, Windows 8, Windows
8.1 і Windows 10.
В операційних системах Windows 8.1 і Windows 10 можна використовувати сполучення
клавіш Fn+F9 для швидкого доступу до настройок компютера. Проте в ОС Windows 7
для сполучення клавіш Fn+F9 за замовчуванням не призначено функцію.
Lenovo 提供电子版手册以保护我们的地球。有关详细的产品信息,请参阅电子版手册。有关产品
设置,请下载并安装最新的设备驱动程序。要获取法规声明和设备驱动程序,请访问
http://www.lenovo.com/support/keyboards
注:
仅在 Windows 7Windows 8Windows 8.1 Windows 10 操作系统中支持本产品。
对于 Windows 8.1 Windows 10 操作系统,可使用 Fn+F9 组合键快速访问用于设置计算机
的窗口。但是,对于 Windows 7 操作系统,缺省情况下,Fn+F9 组合键没有任何功能。
為了愛護地球Lenovo 提供了電子版手冊。請參閱電子版手冊以取得詳細的產品資訊如需產品設
定,請下載和安裝最新的裝置驅動程式。如果要取得法規注意事項和裝置驅動程式,請移至:
http://www.lenovo.com/support/keyboards
附註:
只有 Windows 7Windows 8Windows 8.1 Windows 10 作業系統支援此產品。
如果是 Windows 8.1 Windows 10 作業系統,您可以使用 Fn+F9 組合鍵快速存取電腦設定
視窗。不過,如果是 Windows 7 作業系統,依預設,Fn+F9 組合鍵沒有功能。
Service and Support
The following information describes the technical support that is available for your product, during
the warranty period or throughout the life of your product. Refer to the Lenovo Limited Warranty
for a full explanation of Lenovo warranty terms.
Online technical support
Online technical support is available during the lifetime of a product at:
http://www.lenovo.com/support
Product replacement assistance or exchange of defective components also is available during the
warranty period. In addition, if your option is installed in a Lenovo computer, you might be entitled
to service at your location. A Lenovo technical support representative can help you determine the
best alternative.
Telephone technical support
Installation and configuration support through the Customer Support Center will be available until
90 days after the option has been withdrawn from marketing. After that time, the support is
canceled, or made available for a fee, at Lenovo’s discretion. Additional support is also available
for a nominal fee.
Before contacting a Lenovo technical support representative, please have the following
information available: option name and number, proof of purchase, computer manufacturer,
model, serial number and manual, the exact wording of any error message, description of the
problem, and the hardware and software configuration information for your system.
Your technical support representative might want to walk you through the problem while you are
at your computer during the call.
Telephone numbers are subject to change without notice. The most up-to-date telephone list for
Lenovo Support is always available at http://www.lenovo.com/support/phone. If the telephone
number for your country or region is not listed, contact your Lenovo reseller or Lenovo marketing
representative.
Lenovo Limited Warranty
L505-0010-02 08/2011
This Lenovo Limited Warranty consists of the following parts:
Part 1 - General Terms
Part 2 - Country-specific Terms
Part 3 - Warranty Service Information
The terms of Part 2 replace or modify terms of Part 1 as specified for a particular country.
Part 1 - General Terms
This Lenovo Limited Warranty applies only to Lenovo hardware products you purchased for your
own use and not for resale.
This Lenovo Limited Warranty is available in other languages at
www.lenovo.com/warranty.
What this Warranty Covers
Lenovo warrants that each Lenovo hardware product that you purchase is free from defects in
materials and workmanship under normal use during the warranty period. The warranty period for
the product starts on the original date of purchase as shown on your sales receipt or invoice or as
may be otherwise specified by Lenovo. The warranty period and type of warranty service that
apply to your product are as specified in “Part 3 - Warranty Service Information” below. This
warranty only applies to products in the country or region of purchase.
THIS WARRANTY IS YOUR EXCLUSIVE WARRANTY AND REPLACES ALL OTHER
WARRANTIES OR CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY OR FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE. AS SOME STATES OR JURISDICTIONS DO NOT ALLOW
THE EXCLUSION OF EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, THE ABOVE EXCLUSION MAY
NOT APPLY TO YOU. IN THAT EVENT, SUCH WARRANTIES APPLY ONLY TO THE
EXTENT AND FOR SUCH DURATION AS REQUIRED BY LAW AND ARE LIMITED IN
DURATION TO THE WARRANTY PERIOD. AS SOME STATES OR JURISDICTIONS DO NOT
ALLOW LIMITATIONS ON THE DURATION OF AN IMPLIED WARRANTY, THE ABOVE
LIMITATION ON DURATION MAY NOT APPLY TO YOU.
How to Obtain Warranty Service
If the product does not function as warranted during the warranty period, you may obtain warranty
service by contacting Lenovo or a Lenovo approved Service Provider. A list of approved Service
Providers and their telephone numbers is available at:
www.lenovo.com/support/phone.
Warranty service may not be available in all locations and may differ from location to location.
Charges may apply outside a Service Provider’s normal service area. Contact a local Service
Provider for information specific to your location.
Customer Responsibilities for Warranty Service
Before warranty service is provided, you must take the following steps:
Follow the service request procedures specified by the Service Provider.
Backup or secure all programs and data contained in the product.
Provide the Service Provider with all system keys or passwords.
Provide the Service Provider with sufficient, free, and safe access to your facilities to perform
service.
Remove all data, including confidential information, proprietary information and personal
information, from the product or, if you are unable to remove any such information, modify
the information to prevent its access by another party or so that it is not personal data under
applicable law. The Service Provider shall not be responsible for the loss or disclosure of any
data, including confidential information, proprietary information, or personal information, on a
product returned or accessed for warranty service.
Remove all features, parts, options, alterations, and attachments not covered by the
warranty.
Ensure that the product or part is free of any legal restrictions that prevent its replacement.
If you are not the owner of a product or part, obtain authorization from the owner for the
Service Provider to provide warranty service.
What Your Service Provider Will Do to Correct Problems
When you contact a Service Provider, you must follow the specified problem determination and
resolution procedures.
The Service Provider will attempt to diagnose and resolve your problem by telephone, e-mail or
remote assistance. The Service Provider may direct you to download and install designated
software updates.
Some problems may be resolved with a replacement part that you install yourself called a
“Customer Replaceable Unit” or “CRU.” If so, the Service Provider will ship the CRU to you for
you to install.
If your problem cannot be resolved over the telephone; through the application of software
updates or the installation of a CRU, the Service Provider will arrange for service under the type
of warranty service designated for the product under “Part 3 - Warranty Service Information
below.
If the Service Provider determines that it is unable to repair your product, the Service Provider will
replace it with one that is at least functionally equivalent.
If the Service Provider determines that it is unable to either repair or replace your product, your
sole remedy under this Limited Warranty is to return the product to your place of purchase or to
Lenovo for a refund of your purchase price.
Replacement Products and Parts
When warranty service involves the replacement of a product or part, the replaced product or part
becomes Lenovo’s property and the replacement product or part becomes your property. Only
unaltered Lenovo products and parts are eligible for replacement. The replacement product or
part provided by Lenovo may not be new, but it will be in good working order and at least
functionally equivalent to the original product or part. The replacement product or part shall be
warranted for the balance of the period remaining on the original product.
Use of Personal Contact Information
If you obtain service under this warranty, you authorize Lenovo to store, use and process
information about your warranty service and your contact information, including name, phone
numbers, address, and e-mail address. Lenovo may use this information to perform service under
this warranty. We may contact you to inquire about your satisfaction with our warranty service or
to notify you about any product recalls or safety issues. In accomplishing these purposes, you
authorize Lenovo to transfer your information to any country where we do business and to
provide it to entities acting on our behalf. We may also disclose it where required by law.
Lenovo’s privacy policy is available at www.lenovo.com/.
What this Warranty Does not Cover
This warranty does not cover the following:
Uninterrupted or error-free operation of a product.
Loss of, or damage to, your data by a product.
Any software programs, whether provided with the product or installed subsequently.
Failure or damage resulting from misuse, abuse, accident, modification, unsuitable physical
or operating environment, natural disasters, power surges, improper maintenance, or use not
in accordance with product information materials.
Damage caused by a non-authorized service provider.
Failure of, or damage caused by, any third party products, including those that Lenovo may
provide or integrate into the Lenovo product at your request.
Any technical or other support, such as assistance with “how-to” questions and those
regarding product set-up and installation.
Products or parts with an altered identification label or from which the identification label has
been removed.
Limitation of Liability
Lenovo is responsible for loss or damage to your product only while it is in the Service Provider’s
possession or in transit, if the Service Provider is responsible for the transportation.
Neither Lenovo nor the Service Provider is responsible for loss or disclosure of any data,
including confidential information, proprietary information, or personal information, contained in a
product.
UNDER NO CIRCUMSTANCES, AND NOTWITHSTANDING THE FAILURE OF ESSENTIAL
PURPOSE OF ANY REMEDY SET FORTH HEREIN, SHALL LENOVO, ITS AFFILIATES,
SUPPLIERS, RESELLERS, OR SERVICE PROVIDERS BE LIABLE FOR ANY OF THE
FOLLOWING EVEN IF INFORMED OF THEIR POSSIBILITY AND REGARDLESS OF
WHETHER THE CLAIM IS BASED IN CONTRACT, WARRANTY, NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY OR OTHER THEORY OF LIABILITY: 1) THIRD PARTY CLAIMS AGAINST YOU
FOR DAMAGES; 2) LOSS, DAMAGE OR DISCLOSURE OF YOUR DATA; 3) SPECIAL,
INCIDENTAL, PUNITIVE, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO LOST PROFITS, BUSINESS REVENUE, GOODWILL OR ANTICIPATED
SAVINGS. IN NO CASE SHALL THE TOTAL LIABILITY OF LENOVO, ITS AFFILIATESS,
SUPPLIERS, RESELLERS OR SERVICE PROVIDERS FOR DAMAGES FROM ANY CAUSE
EXCEED THE AMOUNT OF ACTUAL DIRECT DAMAGES, NOT TO EXCEED THE AMOUNT
PAID FOR THE PRODUCT.
THE FOREGOING LIMITATIONS DO NOT APPLY TO DAMAGES FOR BODILY INJURY
(INCLUDING DEATH), DAMAGE TO REAL PROPERTY OR DAMAGE TO TANGIBLE
PERSONAL PROPERTY FOR WHICH LENOVO IS LIABLE UNDER LAW.
AS SOME STATES OR JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION
OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, THE ABOVE LIMITATION OR
EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.
Your Other Rights
THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS
ACCORDING TO THE APPLICABLE LAWS OF YOUR STATE OR JURISDICTION. YOU MAY
ALSO HAVE OTHER RIGHTS UNDER A WRITTEN AGREEMENT WITH LENOVO. NOTHING
IN THIS WARRANTY AFFECTS STATUTORY RIGHTS, INCLUDING RIGHTS OF
CONSUMERS UNDER LAWS OR REGULATIONS GOVERNING THE SALE OF CONSUMER
GOODS THAT CANNOT BE WAIVED OR LIMITED BY CONTRACT.
Part 2 - Country-specific Terms
Australia
“Lenovo” means Lenovo (Australia & New Zealand) Pty Limited ABN 70 112 394 411. Address:
Level 10, North Tower, 1-5 Railway Street, Chatswood, NSW, 2067. Telephone: +61 2 8003
8200. Email: lensyd_au@lenovo.com
The following replaces the same section in Part 1:
What this Warranty Covers:
Lenovo warrants that each hardware product that you purchase is free from defects in materials
and workmanship under normal use and conditions during the warranty period. If the product fails
due to a covered defect during the warranty period, Lenovo will provide you a remedy under this
Limited Warranty. The warranty period for the product starts on the original date of purchase
specified on your sales receipt or invoice unless Lenovo informs you otherwise in writing. The
warranty period and type of warranty service that apply to your product are set forth below in Part
3 - Warranty Service Information.
THE BENEFITS GIVEN BY THIS WARRANTY ARE IN ADDITION TO YOUR RIGHTS AND
REMEDIES AT LAW, INCLUDING THOSE UNDER THE AUSTRALIAN CONSUMER LAW.
The following replaces the same section in Part 1:
Replacement Products and Parts:
When warranty service involves the replacement of a product or part, the replaced product or part
becomes Lenovo’s property and the replacement product or part becomes your property. Only
unaltered Lenovo products and parts are eligible for replacement. The replacement product or
part provided by Lenovo may not be new, but it will be in good working order and at least
functionally equivalent to the original product or part. The replacement product or part shall be
warranted for the balance of the period remaining on the original product. Products and parts
presented for repair may be replaced by refurbished products or parts of the same type rather
than being repaired. Refurbished parts may be used to repair the product; and repair of the
product may result in loss of data, if the product is capable of retaining user-generated data.
The following is added to the same section in Part 1:
Use of Personal Contact Information:
Lenovo will not be able to perform our service under this warranty if you refuse to provide your
information or do not wish us to transfer your information to our agent or contractor. You have the
right to access your personal contact information and request correction of any errors in it
pursuant to the Privacy Act 1988 by contacting Lenovo.
The following replaces the same section in Part 1:
Limitation of Liability:
Lenovo is responsible for loss or damage to your product only while it is in the Service Provider’s
possession or in transit, if the Service Provider is responsible for the transportation.
Neither Lenovo nor the Service Provider is responsible for loss or disclosure of any data,
including confidential information, proprietary information, or personal information, contained in a
product.
TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, UNDER NO CIRCUMSTANCES AND
NOTWITHSTANDING THE FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY REMEDY SET
FORTH HEREIN, SHALL LENOVO, ITS AFFILIATES, SUPPLIERS, RESELLERS, OR
SERVICE PROVIDERS BE LIABLE FOR ANY OF THE FOLLOWING EVEN IF INFORMED OF
THEIR POSSIBILITY AND REGARDLESS OF WHETHER THE CLAIM IS BASED IN
CONTRACT, WARRANTY, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR OTHER THEORY OF
LIABILITY: 1) THIRD PARTY CLAIMS AGAINST YOU FOR DAMAGES; 2) LOSS, DAMAGE
OR DISCLOSURE OF YOUR DATA; 3) SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, INDIRECT OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST PROFITS,
BUSINESS REVENUE, GOODWILL OR ANTICIPATED SAVINGS. IN NO CASE SHALL THE
TOTAL LIABILITY OF LENOVO, ITS AFFILIATESS, SUPPLIERS, RESELLERS OR SERVICE
PROVIDERS FOR DAMAGES FROM ANY CAUSE EXCEED THE AMOUNT OF ACTUAL
DIRECT DAMAGES, NOT TO EXCEED THE AMOUNT PAID FOR THE PRODUCT.
THE FOREGOING LIMITATIONS DO NOT APPLY TO DAMAGES FOR BODILY INJURY
(INCLUDING DEATH), DAMAGE TO REAL PROPERTY OR DAMAGE TO TANGIBLE
PERSONAL PROPERTY FOR WHICH LENOVO IS LIABLE UNDER LAW.
The following replaces the same section in Part 1:
Your Other Rights:
THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU ALSO HAVE OTHER
RIGHTS AT LAW, INCLUDING UNDER THE AUSTRALIAN CONSUMER LAW.
NOTHING IN THIS WARRANTY AFFECTS STATUTORY RIGHTS OR RIGHTS AT LAW,
INCLUDING RIGHTS THAT CANNOT BE WAIVED OR LIMITED BY CONTRACT.
For example, our products come with guarantees that cannot be excluded under the Australian
Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compen
for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the pro
repaired or replaced if the products fail to be of acceptable quality and the failure does not
sation
ducts
amount to a major failure.
New Zealand
The following is added to the same section in Part 1:
Use of Personal Information:
Lenovo will not be able to perform our service under this warranty if you refuse to provide your
information or do not wish us to transfer your information to our agent or contractor. You have the
right to access your personal information and request correction of any errors in it pursuant to the
Privacy Act 1993 by contacting Lenovo (Australia & New Zealand) Pty Limited ABN 70 112 394
411. Address: Level 10, North Tower, 1-5 Railway Street, Chatswood, NSW, 2067. Telephone: 61
2 8003 8200. Email: lensyd_au@lenovo.com
Bangladesh, Cambodia, India, Indonesia, Nepal, Philippines, Vietnam and Sri Lanka
The following is added to Part 1:
Dispute Resolution
Disputes arising out of or in connection with this warranty shall be finally settled by arbitration
held in Singapore. This warranty shall be governed, construed and enforced in accordance with
the laws of Singapore, without regard to conflict of laws. If you acquired the product in India,
disputes arising out of or in connection with this warranty shall be finally settled by arbitration held
in Bangalore, India. Arbitration in Singapore shall be held in accordance with the Arbitration Rules
of Singapore International Arbitration Center (“SIAC Rules”) then in effect. Arbitration in India
shall be held in accordance with the laws of India then in effect. The arbitration award shall be
final and binding on the parties without appeal. Any award shall be in writing and set forth the
findings of fact and the conclusions of law. All arbitration proceedings, including all documents
presented in such proceedings shall be conducted in the English language. The English language
version of this warranty prevails over any other language version in such proceedings.
European Economic Area (EEA)
The following is added to Part 1:
Customers in the EEA may contact Lenovo at the following address: EMEA Service Organisation,
Lenovo (International) B.V., Floor 2, Einsteinova 21, 851 01, Bratislava, Slovakia. Service under
this warranty for Lenovo hardware products purchased in EEA countries may be obtained in any
EEA country in which the product has been announced and made available by Lenovo.
Russia
The following is added to Part 1:
Product Service Life
The product service life is four (4) years from the original date of purchase.
Part 3 - Warranty Service Information
Product Type Country or Warranty Type of
Region of Warranty
Purchase
Period
Service
Lenovo Essential Wireless Worldwide 1 year 1, 4
Keyboard and Mouse Combo
If required, the Service Provider will provide repair or exchange service depending on the type of
warranty service specified for your product and the available service.
Scheduling of service will depend upon the time of your call, parts availability, and other factors.
Types of Warranty Service
1. Customer Replaceable Unit (“CRU”) Service
Under CRU Service, the Service Provider will ship CRUs to you at its cost for installation by you.
CRU information and replacement instructions are shipped with your product and are available
from Lenovo at any time upon request. CRUs that are easily installed by you are called “Self-
service CRUs”. “Optional-service CRUs” are CRUs that may require some technical skill and
tools. Installation of Self-service CRUs is your responsibility. You may request that a Service
Provider install Optional-service CRUs under one of the other types of warranty service
designated for your product. An optional service offering may be available for purchase from a
Service Provider or Lenovo under which Self-service CRUs would be installed for you. You may
find a list of CRUs and their designation in the publication that was shipped with your product or
at www.lenovo.com/CRUs. The requirement to return a defective CRU, if any, will be specified in
the instructions shipped with a replacement CRU. When return is required: 1) return instructions,
a prepaid return shipping label, and a container will be included with the replacement CRU; and
2) you may be charged for the replacement CRU if the Service Provider does not receive the
defective CRU from you within thirty (30) days of your receipt of the replacement CRU.
2. On-site Service
Under On-Site Service, a Service Provider will either repair or exchange the product at your
location. You must provide a suitable working area to allow disassembly and reassembly of the
product. Some repairs may need to be completed at a service center. If so, the Service Provider
will send the product to the service center at its expense.
3. Courier or Depot Service
Under Courier or Depot Service, your product will be repaired or exchanged at a designated
service center, with shipping at the expense of the Service Provider. You are responsible for
disconnecting the product and packing it in a shipping container provided to you to return your
product to a designated service center. A courier will pick up your product and deliver it to the
designated service center. The service center will return the product to you at its expense.
4. Customer Carry-In Service
Under Customer Carry-In Service, your product will be repaired or exchanged after you deliver it
to a designated service center at your risk and expense. After the product has been repaired or
exchanged, it will be made available to you for collection. If you fail to collect the product, the
Service Provider may dispose of the product as it sees fit, with no liability to you.
5. Mail-In Service
Under Mail-In Service, your product will be repaired or exchanged at a designated service center
after you deliver it at your risk and expense. After the product has been repaired or exchanged, it
will be returned to you at Lenovo's risk and expense, unless the Service Provider specifies
otherwise.
6. Customer Two-Way Mail-In Service
Under Customer Two-Way Mail-In Service, your product will be repaired or exchanged after you
deliver it to a designated service center at your risk and expense. After the product has been
repaired or exchanged, it will be made available to you for return shipping at your risk and
expense. If you fail to arrange return shipment, the Service Provider may dispose of the product
as it sees fit, with no liability to you.
7. Product Exchange Service
Under Product Exchange Service, Lenovo will ship a replacement product to your location. You
are responsible for its installation and verification of its operation. The replacement product
becomes your property in exchange for the failed product, which becomes the property of
Lenovo. You must pack the failed product in the shipping carton in which you received the
replacement product and return it to Lenovo. Transportation charges, both ways, shall be at
Lenovo’s expense. If you fail to use the carton in which the replacement product was received,
you may be responsible for any damage to the failed product occurring during shipment. You may
be charged for the replacement product if Lenovo does not receive the failed product within thirty
(30) days of your receipt of the replacement product.
Les garanties statutaires de conformité et des vices cachés
Cette information complète les informations contenues dans le « Chapitre 2 – Dispositions
nationales particulières » de la Garantie Limitée Lenovo (L505-0010-02).
France
Autres Droits
LA PRESENTE GARANTIE VOUS CONFERE DES DROITS SPECIFIQUES. IL EST POSSIBLE
QUE VOUS DETENIEZ D'AUTRES DROITS, DONT LA NATURE VARIE SELON LA
LEGISLATION QUI VOUS EST APPLICABLE. VOUS POUVEZ EGALEMENT DISPOSER
D'AUTRES DROITS CONFORMEMENT A UN ACCORD ECRIT AVEC LENOVO. AUCUN
ELEMENT DE LA PRESENTE GARANTIE N'AFFECTE LES DROITS LEGAUX, Y COMPRIS
LES DROITS DES CONSOMMATEURS DANS LE CADRE DES LOIS ET REGLEMENTATIONS
QUI REGISSENT LA VENTE DE BIENS DE CONSOMMATION ET QUI NE PEUVENT ETRE NI
SUPPRIMEES NI LIMITEES PAR CONTRAT. Les garanties statutaires de conformité et des
vices cachés se appliquent aux consommateurs. Le consommateur peut, indépendamment de la
garantie commerciale éventuellement consentie, mettre en oeuvre la garantie légale de
conformité et la garantie contre les défauts cachés.
Suplemento de Garantía para México
Este Suplemento de Garantía se considera parte integrante de la Garantía Limitada de Lenovo y
será efectivo única y exclusivamente para los productos distribuidos y comercializados dentro del
Territorio de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de conflicto, se aplicarán los términos de
este Suplemento.
El comercializador responsable del producto es Lenovo México S de R L de CV y para efectos de
esta garantía en la República Mexicana su domicilio es Paseo de Tamarindos No.400-A Piso 27
Arcos Torre Poniente, Bosques de Las Lomas, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 05120 México,
D.F. En el caso de que se precise una reparación cubierta por la garantía o precise de partes,
componentes, consumibles o accesorios diríjase a este domicilio.
Si no existiese ningún Centro de servicio autorizado en su ciudad, población o en un radio de 70
kilómetros de su ciudad o población, la garantía incluirá cualquier gasto de entrega razonable
relacionado con el transporte del producto a su Centro de servicio autorizado más cercano. Por
favor, llame al Centro de servicio autorizado más cercano para obtener las aprobaciones
necesarias o la información relacionada con el envío del producto y la dirección de envío.
Esta garantía ampara todas las piezas de hardware del producto e incluye mano de obra.
El procedimiento para hacer efectiva la garantía consiste en la presentación del producto,
acompañado de la póliza correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo
vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del
producto objeto de la compraventa.
Lenovo sólo pueden eximirse de hacer efectiva la garantía en los siguientes casos: a) Cuando el
producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales. b) Cuando el producto no
hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña. c) Cuando el
producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante
nacional, importador o comercializador responsable respectivo.
Todos los programas de software precargados en el equipo sólo tendrán una garantía de
noventa (90) días por defectos de instalación desde la fecha de compra. Lenovo no es
responsable de la información incluida en dichos programas de software y /o cualquier programa
de software adicional instalado por Usted o instalado después de la compra del producto.
La garantía cubre la atención, revisión y corrección de errores, defectos o
inconsistencias que impidan el desempeño normal de un equipo de cómputo en cuanto a su
hardware y software. Los servicios no cubiertos por la garantía se cargarán al usuario final,
previa obtención de una autorización.
Esta garantía tiene una duración de un año a partir del momento de la compra e incluye la mano
de obra, por lo que en caso de aplicarse la garantía, esta no causara ningún gasto o costo para
el cliente.
Centros de Servicios autorizados para hacer efectiva la garantía:
Lenovo México con domicilio en Paseo de Tamarindos No.400-A Piso 27 Arcos, Torre
Poniente, Bosques de Las Lomas, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 05120 México, D.F.
Teléfono 01800- 083-4916, http://support.lenovo.com/es_MX/product-service/service-
provider/default.page
Lenovo Monterrey con domicilio en Boulevard Escobedo No.316, Apodaca
Technology Park, Apodaca, C.P. 66601, Nuevo León, México. Teléfono
01800- 083-4916, http://support.lenovo.com/es_MX/product-service/service-
provider/default.page
Importado por:
Lenovo México S. de R.L. de C.V.
Av. Santa Fe 505, Piso 15
Col. Cruz Manca
Cuajimalpa, D.F., México
C.P. 05349
Tel. (55) 5000 8500
Lenovo Limited Warranty - Customer Notice
Lenovo Limited Warranty - Customer Notice
Read the Lenovo Limited Warranty (LLW) at http://www.lenovo.com/warranty/llw_02. If you
cannot view the LLW, contact your local Lenovo office or reseller to obtain a printed version of the
LLW.
Warranty information applicable to your machine:
1. Warranty Period: 1 year
2. Type of Warranty Service: Customer Replaceable Unit (CRU) and Customer Carry-In
3. Lenovo Limited Warranty Version: L505-0010-02 08/2011
For warranty service, consult the telephone list at http://www.lenovo.com/support/phone. Phone
numbers are subject to change without notice.
Garantia Limitada da Lenovo - Aviso ao Cliente
Leia Garantia Limitada Lenovo (LLW) em: http://www.lenovo.com/warranty/llw_02. Caso não seja
possível exibir a LLW, entre em contato com o escritório ou revendedor Lenovo local para obter
uma versão impressa da LLW.
Informações de garantia aplicáveis à sua máquina:
1. Período de Garantia: 1 ano
2. Tipo de Serviço de Garantia: Unidade Substituível pelo Cliente (CRU) e Serviço de Transporte
pelo Cliente
3. Versão da Garantia Limitada Lenovo: L505-0010-02 08/2011
Para obter informações sobre o serviço de garantia, consulte a lista de telefones em
http://www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem
aviso prévio.
Lenovo Ограничена гаранцияЗабележка за клиента
Прочетете Ограничената гаранция на Lenovo (LLW) на адрес
http://www.lenovo.com/warranty/llw_02. Ако нямате достъп до LLW, свържете се с местния
офис или риселър на Lenovo, за да получите печатна версия на LLW.
Гаранционна информация, приложима за вашия компютър:
1. Гаранционен срок: 1 година
2. Тип гаранционно обслужване: Подменяеми от клиента части (CRU) и обслужване с
донасяне от клиента
3. Версия на Ограничената гаранция на Lenovo: L505-0010-02 08/2011
За възможностите за гаранционно обслужване разгледайте списъка с телефони на адрес
http://www.lenovo.com/support/phone. Телефонните номера подлежат на промяна без
предизвестие.
Lenovo ograničeno jamstvo – Napomena za korisnike
Ograničeno jamstvo tvrtke Lenovo pronaći ćete i na adresi
http://www.lenovo.com/warranty/llw_02.
Ako ne možete vidjeti ograničeno jamstvo tvrtke Lenovo, obratite se lokalnoj podružnici ili
prodavaču proizvoda tvrtke Lenovo da biste dobili tiskanu verziju tog jamstva.
Informacije o jamstvu koje se odnose na vaš uređaj:
1. Jamstveno razdoblje: 1 godina
2. Vrsta jamstvenog servisa: korisnički zamjenjive jedinice (CRU) i servis s korisničkom dostavom
3. Verzija ograničenog jamstva tvrtke Lenovo: L505-0010-02 08/2011
Informacije o jamstvenom servisu potražite na popisu telefonskih brojeva na adresi
http://www.lenovo.com/support/phone. Telefonski brojevi podložni su promjeni bez prethodne
obavijesti.
Omezená záruka Lenovo – upozornění pro zákazníky
Přečtěte si prosím Omezenou záruku Lenovo (Lenovo Limited Warranty, LLW) na webové
stránce http://www.lenovo.com/warranty/llw_02. Pokud si text LLW nemůžete prohlédnout,
vyžádejte si tištěnou verzi od místního zastoupení Lenovo nebo od prodejce.
Informace o záruce platné pro tento počítač:
1. Záruční doba: 1 rok
2. Typ záručního servisu: servis typu CRU (Customer Replaceable Unit, součásti vyměnitelné
zákazníkem) a servis typu Customer Carry-In
3. Omezená záruka Lenovo verze: L505-0010-02 08/2011
Informace o záručm servisu získáte na telefonních číslech uvedených na webové stránce
http://www.lenovo.com/support/phone. Telefonní čísla se mohou měnit bez předchozího
upozornění.
Bemærkning til kunden vedrørende Lenovo Begrænset garanti
Læs Lenovo Begrænset garanti (LLW) på http://www.lenovo.com/warranty/llw_02. Hvis du ikke
læse LLW, kan du kontakte det lokale Lenovo-kontor eller den lokale Lenovo-forhandler for at få
en trykt version af LLW.
Garantioplysninger for maskinen:
1. Garantiperiode: 1 år
2. Den type service, der er omfattet af garantien: CRU-service (Customer Replaceable Unit) og
Kundeindleveringsservice
3. Version af Lenovo Begrænset garanti: L505-0010-02 08/2011
Se telefonlisten på adressen http://www.lenovo.com/support/phone vedrørende garantiservice.
Disse telefonnumre kan ændres uden forudgående varsel.
Lenovon rajoitettu takuu - ilmoitus asiakkaalle
Lue Lenovon rajoitettu takuu (Lenovo Limited Warranty) osoitteessa
http://www.lenovo.com/warranty/llw_02. Jos et näe Lenovon rajoitettua takuuta (LLW), ota
yhteyttä paikalliseen Lenovo-toimistoon tai -jälleenmyyjään ja pyydä painettu versio LLW:stä.
Konetta koskevat takuutiedot:
1. Takuuaika: 1 vuosi
1

2 3 4 5 6

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Lenovo Essential Wireless Keyboard and Mouse Combo. Il manuale rientra nella categoria tastiera ed è stato valutato da 2 persone con una media di 8.9. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Inglese. Hai domande sul Lenovo Essential Wireless Keyboard and Mouse Combo o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Ho bisogno di aiuto?

Hai una domanda relativa a Lenovo e la risposta non è nel manuale? Fai qui la tua domanda Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della tua domanda. Migliore sarà la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Lenovo fornirti una buona risposta.

Numero di domande: 0

La tastiera Lenovo Essential Wireless Keyboard and Mouse Combo è un dispositivo wireless che offre una connettività affidabile tramite tecnologia RF a banda di frequenza 2,4 GHz. È progettata per essere utilizzata in modo universale, supportando diversi layout di tastiera, inclusa la tastiera QWERTZ con lingua polacca. Lo stile della tastiera è rettilineo, senza la presenza di un poggiapolsi o di un lettore di impronte digitali. La sua altezza può essere regolata per offrire un maggiore comfort durante l'uso. La tastiera è dotata di un mouse wireless che permette un controllo preciso e senza fili del cursore sullo schermo. Questa combo tastiera-mouse Lenovo offre una soluzione pratica per l'utilizzo quotidiano su diversi dispositivi. Realizzata con materiali di qualità premium, garantisce affidabilità e resistenza nel tempo. L'interfaccia RF wireless garantisce una connessione stabile e senza ritardi, consentendo di lavorare senza interruzioni. L'uso consigliato per questa tastiera è universale, quindi può essere utilizzata sia per l'uso domestico che per quello professionale. Grazie alla connettività wireless, ti consente di spostarti liberamente senza dover preoccuparti dei fili. In sintesi, la tastiera Lenovo Essential Wireless Keyboard and Mouse Combo offre una soluzione pratiche per coloro che desiderano una tastiera wireless affidabile e utilizzabile universalmente.

Generale
Lenovo
Essential Wireless Keyboard and Mouse Combo | 4X30M39484
tastiere
0190940004432
Inglese
Manuale d'uso (PDF)
Tastiera
Struttura tastieraQWERTZ
Linguaggio tastieraPolacco
Interfaccia dispositivoRF Wireless
Utilizzo raccomandatoUniversale
Interruttore a chiave per tastiera-
Tecnologia di connessioneWireless
UtilizzoUniversale
Fattore di forma tastieraFull-size (100%)
Dispositivo di puntaturaNo
Hub USBNo
Lettore di impronte digitaliNo
Banda di frequenza2.4 GHz
Tastiera numerica
Tastiera ad isola
Algoritmi di sicurezza supportati128-bit AES
CertificazioneCB
Interrutore On/Off
Design
Stile tastieraDritto
Altezza tastiera regolabile
Riposo del polsoNo
Colore del prodottoNero
RetroilluminazioneNo
Colorazione superficieMonocromatico
Indicatori LED
Funzioni di protezioneA prova di infiltrazioni
Altre caratteristiche
InternoNo
Caratteristiche
Plug & Play
Dati su imballaggio
interfaccia ricevitore senza filiUSB tipo A
tipo di ricevitoreMicro ricevitore
Ricevitore unificatore
Larghezza imballo167 mm
Profondità imballo543 mm
Altezza imballo44 mm
Peso dell'imballo1058 g
Tipo di imballoScatola
Ricevitore incluso
Batterie incluse
Gestione energetica
Tipologia alimentazioneBatteria
Tecnologia batteriaAlcalino
tipo di batteria tastieraStilo AA
numero di batterie (tastiera)2
Consumo di energia100 mA
Tensione di esercizio5 V
Durata della batteria1 anno/i
Mouse
tipo di batteria mouseStilo AA
Numero di batterie (mouse)1
Mouse incluso
Fattore di formaAmbidestro
Tecnologia di rilevamento del movimentoLaser
Risoluzione movimento1200 DPI
Numero di tasti5
Rotella di scorrimento
Tipo di scorimmentoRotella
Numero di rotelle1
Direzioni di scorrimentoVerticale
Tipo di pulsantiTasti premuti
Dimensioni e peso
Dimensioni tastiera (WxDxH)155.5 x 424 x 20.5 mm
Peso della tastiera582.15 g
Dimensioni mouse (LxPxA)61.08 x 106 x 33 mm
Peso mouse60 g
Condizioni ambientali
Intervallo temperatura di funzionamento0 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento20 - 95 %
Dati logistici
Codice del Sistema Armonizzato (SA)84716060
Mostra di più

Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda nel manuale? Puoi trovare la risposta alla tua domanda nelle FAQ sul Lenovo Essential Wireless Keyboard and Mouse Combo che trovi di seguito.

Come posso pulire al meglio il mio tastiere?

Un panno di pulizia leggermente umido o un panno morbido e privo di polvere funziona meglio per rimuovere le impronte digitali. La polvere in luoghi difficili da raggiungere è meglio rimossa con aria compressa.

Come posso pulire la mia tastiera?

Tenere la tastiera capovolta e usare una bomboletta di aria compressa per eliminare lo sporco. I tasti possono anche essere puliti con un panno umido.

Quali certificazioni ha il Lenovo Essential Wireless Keyboard and Mouse Combo?

Il Lenovo Essential Wireless Keyboard and Mouse Combo possiede le seguenti certificazioni: CB.

Il manuale del Lenovo Essential Wireless Keyboard and Mouse Combo è disponibile in Italiano?

Sfortunatamente, il manuale per il Lenovo Essential Wireless Keyboard and Mouse Combo non è disponibile in Italiano. Il presente manuale è disponibile in Inglese.

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

Nessun risultato