MET Helmets Crackerjack manuale

MET Helmets Crackerjack
(1)
  • Numero di pagine: 2
  • Tipo di file: PDF
Wskazania ogólne: Przed rozpoczęciem użytkowania Twojego nowego kasku zapoznaj się dokładnie z
niniejszą instrukcją. Kask przeznaczony jest do jazdy na rowerze, deskorolce oraz łyżworolkach (nie może
być używany zamiast integralnego kasku motocyklowego!). Kaski rowerowe nie chronią przed wszystkimi
urazami, na które narażony jest jadący rowerem. Kask, aby spełniał swoją funkcję powinien być właściwie
nałożony na głowę, dopasowany do jej wymiarów oraz zapięty pod brodą. Kask można dopasować do
kształtu głowy umieszczając w odpowiednich miejscach załączone wkładki dopasowujące. Dobrze
dopasowany kask nosi się wygodnie. Po odpowiednim zapięciu paska pod brodą nie powinien on spadać
na oczy, zsuwać na boki, ani na tył głowy. Nie usuwaj żadnych komponentów kasku, w które zaopatrzył
go producent. Nie wymieniaj ich także na komponenty, które nie zostały dla tego kasku oryginalnie
zaprojektowane i wykonane. Do kasku nie powinno się załączać żadnych dodatkowych przedmiotów, poza
tymi, które rekomenduje producent. Zakupiony przez Ciebie kask został skonstruowany w taki sposób, aby
absorbować siłę uderzenia poprzez częściową destrukcję tego kasku. Uszkodzenie to może nie być
widoczne, dlatego też, jeżeli kask był poddany uderzeniu o dużej sile powinien zostać zniszczony i
wymieniony na nowy. Zaleca się wymianę kasku po 3 latach od daty zakupu. Aby uniknąć ryzyka urazów
wśród dzieci kask nie powinien stanowić wyposażenia do zabawy na boiskach i innych placach zabaw. Ten
kask nie powinien być używany przez dzieci podczas wspinaczki lub innych czynności, podczas których
istnieje ryzyko powieszenia się, gdy dziecko zatrzaśnie się w kasku. Kask stanowi środek ochrony
indywidualnej kategorii II. Okres trwałości: bezterminowo.
Dopasowanie kasku: Jeżeli kask jest dostępny w różnych rozmiarach wybierz ten, który najlepiej Ci
pasuje. Jeżeli Twój kask jest wyposażony w system regulacji Safe-T Twist 2, Safe-T E-Twist, Safe-T Smart
(B1), Safe-T E-mid, Safe-T Duo, Safe-T Advanced (B2), załóż kask na głowę i przekręć pokrętło zgodnie z
ruchem wskazówek zegara dopasowując go do rozmiaru głowy. Jeżeli Twój kask jest wyposażony w system
Safe-T lite lub Safe-T X (rys. B3)
ściśnij suwaki i rozsuń je lub zsuń w celu dopasowania do rozmiaru głowy.
Dopasowanie pasków (rys. C1): Ustaw jarzmo łączące paski na bokach głowy (1) w taki sposób, aby
połączenie tych pasków przebiegało dokładnie pod uchem (rys. A). Dopasowanie pasków pod brodą (2):
wyreguluj długość paska pod brodą, przesuwając go przez oczko sprzączki (3, rys.C2). Pozycja sprzączki
nie musi znajdować się pośrodku żuchwy. Upewnij się, że kask nie spada na oczy lub nie zsuwa się zbytnio
na tył głowy (rys A).
Sposób przechowywania i transportu: Kask zostanie uszkodzony, jeżeli będzie poddany temperaturom
wyższym niż 50°C. W gorące letnie dni temperatura we wnętrzu samochodu może przekraczać 80°C.
Zalecane opakowanie właściwe do bezpiecznego transportu kasku: oryginalny karton.
Czyszczenie, konserwacja i dezynfekcja kasku: Stosuj miękką ściereczkę, łagodne mydło i wodę.
Poddawanie kasku działaniu produktów naftowych, agresywnych środków czyszczących, lakierów i klejów,
może spowodować jego zniszczenie, także niewidoczne dla użytkownika. Nie umieszczaj na kasku napisów,
ani naklejek.
Oryginalne części zamienne: Daszki i wkładki dopasowujące są dostępne u wszystkich dystrybutorów
na całym świecie. W przypadku jakichkolwiek problemów z zakupem tych akcesoriów możesz zamówić je
na stronie www.met-helmets.com
Gwarancja: MET udziela na swoje kaski gwarancji na okres 2 lat od daty zakupu na wady materiałowe i
produkcyjne. Każdy kask zwrócony do producenta, który wykazuje wady materiałowe lub produkcyjne,
zostanie według uznania rmy MET naprawiony lub wymieniony na nowy, dostępny w danej chwili kask
o zbliżonej cenie, rozmiarze i kolorze. W celu zgłoszenia kasku do reklamacji prześlij go w odpowiednim,
osobnym opakowaniu ochronnym na koszt własny do lokalnego dystrybutora w Twoim kraju wraz z
dowodem zakupu i pismem wyjaśniającym przyczynę zwrotu kasku. MET nie ponosi odpowiedzialności za
pośrednie i wynikowe następstwa szkody. Gwarancja nie obejmuje kasków używanych niezgodnie z
niniejszą instrukcją użytkowania, jak też ich normalnego zużycia. Gwarancja nie odnosi się do uszkodzeń
powstałych wskutek wypadków, niewłaściwego użycia, lekkomyślności, nieprawidłowego dopasowania lub
innego zastosowania niż określił to producent. Wszelkie przeróbki kasku dokonane przez użytkownika
powodują utratę praw gwarancyjnych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych działaniem
wysokich temperatur. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień
kupującego określonych przepisami ustawy o sprzedaży konsumenckiej, a wynikających z niezgodności
produktu z umową.
Wymiana kasku po wypadku*: Jeżeli twój kask rmy MET został uszkodzony w wypadku rowerowym
w okresie 2 lat od daty zakupu, MET daje możliwość zakupu nowego kasku po obniżonej cenie. Aby
otrzymać nowy kask w zamian za zniszczony skontaktuj się z dystrybutorem w kraju gdzie kask został
zakupiony a uzyskasz informację o sposobie i koszcie wymiany. Uszkodzony kask zostanie wymieniony na
nowy model dostępny w aktualnej produkcji o zbliżonej cenie, rozmiarze i kolorze. Kask, który wcześniej
został wymieniony w ramach programu Crush Replacament nie podlega ponownej wymianie w ramach
tego programu.
*Gwarancja ta nie obowiązuje we wszystkich krajach.
Jeżeli nie znasz adresu dystrybutora w Twoim kraju skontaktuj się z: crp@met-helmets.com

POLSKI

Avvertenza: Leggete attentamente le seguenti istruzioni prima di usare il vostro nuovo casco. Questo
casco è omologato per essere utilizzato in bicicletta, con pattini a rotelle e skateboard. Nessun casco può
proteggere da qualsiasi urto. Questo casco è concepito per essere mantenuto grazie all'aiuto di un passante
sotto la mascella. Per ottenere la massima protezione possibile il casco deve essere della giusta misura e
portato correttamente. Se correttamente regolato, il casco non si deve slare dalla testa ruotandolo avanti
o indietro. Assicuratevi che il casco non calzi troppo basso sulla fronte, potrebbe limitare il campo visivo,
o troppo alto, rischierebbe di esporre la fronte in caso di urto.
Non modicate e non rimuovete alcun componente del casco. Se necessario utilizzate solo ricambi originali
MET. Lo scopo del casco é di assorbire l’urto con parziale distruzione, non sempre visibile, della calotta. In
caso d’urto distruggete e sostituite il casco anche se apparentemente non presenta danni. Non applicate
autoadesivi al casco. Il casco può essere danneggiato e reso inecace da solventi, detergenti, vernici o
altre sostanze senza che ciò sia visibile. Il casco ha una durata limitata all’uso e dovrebbe essere sostituito
qualora mostrasse ovvi segni d’usura. Si consiglia di sostituire il casco dopo 3 anni dalla data di acquisto.
Per evitare il rischio di strangolamento è sconsigliato permettere ai bambini l’uso del casco sulle
attrezzature dei parchi gioco.
Regolazione della misura: Se il casco è disponibile in diverse misure, scegliete quella che vi calza
meglio. Se il vostro casco è provvisto del dispositivo di regolazione della misura Safe-T Twist 2, Safe-T
E-Twist, Safe-T Smart (B1), Safe-T E-mid, Safe-T Duo, Safe-T Advanced (B2), una volta indossato il casco,
girate la rotella in senso orario per adattarlo alla misura della vostra testa. Se il casco è munito del sistema
Safe-T lite o Safe-T X (B3), schiacciate sui pulsanti con pollice e indice e fateli scorrere orizzontalmente
no ad ottenere la calzata corretta.
Regolazione del cinturino: (Fig.C1) Regolate la posizione dei passanti laterali (1) facendoli scorrere sul
cinturino in modo che si posizionino sotto il lobo dell’orecchio (Fig.A). Regolate il sottogola (2) facendo
scorrere il cinturino attraverso il passante della bbia (3, Fig.C2), quest'ultima non deve essere posizionata
sulla mascella. Per ottenere la corretta posizione è possibile far scorrere il cinturino attraverso l'ancoraggio
posteriore (4). Assicuratevi che il casco non cada troppo avanti sulla fronte o troppo indietro (Fig. A).
Attenzione: il casco può essere danneggiato se viene esposto a una temperatura superiore ai 50°C (120°
F). La temperatura all'interno di una macchina al sole può superare gli 80°C (180°F)
Pulizia: Utilizzate solo dell’acqua e del sapone neutro per pulire il vostro casco.
Ricambi originali: E’ possibile acquistare visiere e imbottiture di ricambio presso i nostri rivenditori. Questi
componenti sono anche disponibili on line sul nostro sito: www.met-helmets.com
Garanzia: I caschi MET sono garantiti per un periodo di 2 anni a partire dalla data d’acquisto contro difetti
di fabbricazione o di materiale. Ogni richiesta di garanzia può essere presentata al rivenditore presso il
quale il casco è stato acquistato oppure direttamente a MET. I caschi per l’ispezione devono essere ritornati
a MET in un imballo di protezione individuale, trasporto prepagato, con una prova d’acquisto datata ed
una lettera con le motivazioni del ritorno. I caschi riconosciuti difettosi da MET verranno riparati o sostituiti
dal modello più simile della gamma in corso al momento, a scelta di MET. MET non può essere ritenuta
responsabile di alcun danno diretto o indiretto. I caschi ritenuti non difettosi saranno tenuti a disposizione
del consumatore, che avrà la possibilità di organizzarne il ritiro a sue spese, per una durata di 30 giorni a
partire dalla data di ispezione. La garanzia non è applicabile ai caschi che non sono stati usati secondo il
manuale d’istruzioni d’uso MET. La garanzia non copre la normale usura del casco, in particolare quella
delle imbottiture interne. La garanzia non copre danni causati da incidenti, negligenza, trattamenti nocivi,
non corretta regolazione o usi impropri rispetto a quelli previsti dal fabbricante. Qualsiasi modica
apportata al casco da parte dell’utilizzatore renderà la garanzia nulla. La garanzia non copre danni causati
da una esposizione del casco a temperature eccessive.
Sostituzione in caso d’incidente*: Nel caso il vostro casco venisse danneggiato in un incidente durante
un periodo di 2 anni dalla data d’acquisto, MET vi propone la sua sostituzione per una somma forfettaria.
Per conoscere il costo della sostituzione e le modalità da seguire contattare il distributore MET del paese
in cui il casco è stato acquistato. Nel caso si scelga di usufruire dell'oerta di sostituzione, il casco
danneggiato sarà sostituito dal modello più simile nel prezzo, misura e colore disponibile nella gamma
corrente al momento.
*Questo servizio non è disponibile in tutti i paesi.
Se non si conosce il distributore MET del paese in cui è stato acquistato il casco contattare: crp@met-hel-
mets.com

ITALIANO

Avertissement: Lisez attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser votre nouveau casque. Ce
casque est fait pour la pratique du vélo, de la planche-à-roulettes, et du patin- à-roulettes. Un casque ne
peut protéger contre 100% des impacts. Ce casque est conçu pour être maintenu à l'aide d'un passant
sous la mâchoire. Pour apporter la sécurité maximum, le casque doit être de la bonne taille, et porté
correctement. Une fois le casque correctement ajusté, il ne doit pouvoir ni basculer sur l'avant car il
risquerait de limiter votre champ de vision, ni basculer sur l'arrière car il risquerait d'exposer le front en
cas de chute.
Ne retirez ni ne modiez aucune partie du casque. Si besoin est, utilisez les pièces détachées d’origine
MET. Ce casque est conçu de telle manière que l'absorption de l'énergie d'un impact en cas de chute peut
entrainer sa destruction partielle. Même si les dommages ne sont pas visibles à l'oeil nu, il convient de
détruire et remplacer le casque après un impact important. N'appliquez aucun adhésif sur le casque. Le
casque peut être détérioré et rendu inecace par des solvants, détergents, vernis ou autres substances
sans que cela ne soit visible. Un casque a une durée de vie limitée et doit être remplacé lorsqu'il montre
des signes d'usure importante. Il est recommandé de changer le casque après 3 ans de la date d'achat.
Ne pas laisser les enfants jouer avec le casque pour éviter tout risque de strangulation.
Réglage de la taille: Si votre casque est disponible en diérentes tailles, choisissez celle qui vous convient
le mieux. Si votre casque est équipé du système de réglage Safe-T Twist 2, Safe-T E-Twist, Safe-T Smart
(B1), Safe-T E-mid, Safe-T Duo, Safe-T Advanced (B2), tournez la molette pour l'adapter à la mesure de
votre tête. Si votre casque est équipé du Safe-T lite ou du Safe-T X (B3), pressez avec le pousse et l'index
sur les deux boutons et faites-les glisser dans l'axe horizontal pour l'adapter à votre taille.
Réglage des sangles: (Fig. C1) Réglez la position des passants latéraux (1) le long des sangles an de
les positionner sous le lobe de l’oreille (Fig. A). Réglez la jugulaire (2) de façon à ce que la boucle (3, Fig.
C2) de fermeture n’appuie pas sur la mâchoire. Il est possible de régler la sangle au travers de son point
d’ancrage postérieur (4). Vérier que le casque ne soit positionné ni trop sur le front ni trop en arrière (Fig.
A).
Attention: Le casque peut être endommagé s'il est exposé à une température de plus de 50°C (120°F).
La température à l'intérieur d'une voiture au soleil peut dépasser les 80°C (180°F).
Nettoyage: Utilisez seulement de l'eau et du savon pour le nettoyage du casque.
Composants: visières et jeux de mousses internes sont disponibles au détail au travers de notre réseau
de revendeurs. Ces composants peuvent aussi être achetés en-ligne sur notre site: www.met-helmets.com
Garantie: MET garantie ses casques pour une période de 2 années à partir de la date d'achat contre tout
vice de fabrication ou défaut de matériaux. Toute demande de garantie peut être formulée au détaillant
chez lequel le casque a été acheté ou directement chez MET. Les casques retournés chez MET pour
inspection doivent être envoyés en port payé, dans un emballage protecteur, accompagnés d'une preuve
d'achat datée et d'une lettre expliquant les raisons du retour. Les casques reconnus défectueux par MET,
sont réparé ou remplacé par le modèle le plus proche dans la gamme du moment, au choix de MET. MET
ne peut être tenu pour responsable d'aucun dommage direct ou indirect. Les casques jugés non défectueux
seront tenus à la disposition du consommateur, qui aura la possibilité d’en organiser le retrait à ses frais,
pour une durée de 30 jours à partir de la date d’inspection.
La garantie ne s'applique pas aux casques qui n'auraient pas été utilisés selon les instructions du manuel
MET. La garantie ne couvre pas l'usure normale, en particulier celle des mousses internes. La garantie ne
couvre pas les dommages causés par accident, négligence, mauvais traitement, mauvais réglage, ou usage
autre que celui prévu par le fabricant. Toute modication apportée par l'utilisateur annule la garantie. La
garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une exposition du casque à une température excessive.
Remplacement en cas d'accident*: Si votre casque MET venait à être endommagé dans un accident
au cours des 2 années suivant sa date d'achat, MET propose de vous le remplacer pour une somme
forfaitaire. An de connaître le cout du remplacement et la modalité à suivre veuillez contacter le
distributeur MET du pays dans lequel le casque a été acheté. Si vous choisissez de proter de l’ore de
remplacement, le casque endommagé sera remplacé par le modèle le plus proche en prix, taille, et couleur,
disponible dans la gamme du moment.
* Ce service n'est pas disponible dans tous les pays.
Si vous ne connaissez pas le distributeur MET du pays dans lequel le casque a été acheté, veuillez contacter:
crp@met-helmets.com

FRANÇAIS

Upozornĕní: Než použijete novou helmu, pečlivě si přečtěte následující instrukce. Tato helma je určena
pouze pro cyklistiku, skateboarding nebo koleckové brusle. Žádná helma však nemůže ochránit svého
nositele před veškerymi možnymi nástrahami. Helma byla vyvinuta tak, že se upevní páskem pod dolní
čelist. Aby helma byla účinná, musí správnĕ padnout. Nasad’te si helmu a proved’te uvedená přizpùsobení.
Bezpečně zapněte retenční systém. Uchopte helmu a pokuste se jí otáčet vpřed a vzad. Správně posazená
helma by měla sedět pohodlně a neměla by se pohybovat tak, že vpředu omezí vyhled či spadne dozadu
a odkryje čelo. Neodstraňujte ani nepřidávejte žádnou součást helmy. Používejte jen původní součásti
doporučené vyrobcem. Helma je projektována tak, aby utlumila šok případného nárazu. Porušení helmy
při nárazu nemusí byt viditelné. Je-li helma vystavena velkému nárazu měla by byt nahrazena helmou
novou i když vypadá jako neporušená. Helma může byt poškozená a jakákoliv oprava helmy at už lihovymi
produkty, čistícími prostředky nebo barvou může způsobit, že její majitel zakryje nějaké její porušení. Helma
má limitovanou životnost a kdykoliv projeví jasné znaky poškození, mìla by byt vyměněna za novou. Je
doporučeno helmu vyměnit po 3 letech od jejího zakoupení. Děti by ji z bezpečnostních důvodů (pozor na
přiškrcení) neměly nosit na hřiště.
Nastavení velikosti: Nastavte si velikost helmy tak, aby Vám opravdu seděla. Pokud je helma vybavena
systémem Safe-T Twist 2, Safe-T E-Twist, Safe-T Smart (B1), Safe-T E-mid, Safe-T Duo, Safe-T Advanced
(B2), otáčejte jím ve směru hodinovych ručiček tak až Vám helma bude na hlavě vyhovovat nejlépe. Jest-li
že máte helmu vybavenou systémy Safe-T lite, nebo Safe-T X (B3), zmáčkněte a posuňte kęsobě či od sebe
jezdce nastavení tak, aby Vám helma dokonale vyhovovala.
Přizpůsobení pásků: Přizpůsobení pásku (obr. C1). Přizpùsobte polohu postranních poutek (1) tak, aby
pásky naspodu procházely pod ušima pohodlně (obr.A). Přizpůsobte je rovněž pod krkem (2). Pásek projde
poutkem přezky (3, obr. C2). Toto nální uzpůsobení nesmí končit na čelisti. Aby se docílilo správné pozice
upoutání, je možné vést pásek skrz zadní upoutávku (4).
Čištění: Na čištění helmy použijte jen jemny saponát a vodu.
Upozornění: Helma bude poškozena, jestliže bude vystavena větší teplotě než je 50 C (120 F).
Upozorňujeme, že teplota v uzavřené bagáži či autě může v horkych letních dnech přesáhnout 80 C (180
F).
Originální díly: Štítek a vycpávky je možné sehnat u vašich dealerù MET po celém světě. Pokud nemáte
poblíž dealera MET, můžete si originální díly koupit on-line na internetové adrese www.met-helmets.com.
Záruka: MET ručí za kvalitu své helmy po dobu 2 let od data nákupu. Jakákoliv helma MET, která bude
vrácena z důvodů poruchy materiálu nebo provedení, bude buď opravena nebo nahrazena jinou helmou
v té samé ceně, velikosti a možné barvě.
Helmy, které se vracejí ke kontrole, musí byt vráceny v původním ochranném balení, ke kterému bude
přidána účtenka s datem nákupu a dopis Vysvětlující vrácení helmy. Přilbu zašlete na adresu distributorovi
v zemi, ve které má sídlo prodejce, u kterého byla přilba zakoupena.. Firma MET není odpovědná za
jakékoliv nepřímé či následné poškození helmy. Záruka se též nevztahuje na běžné opotřebení, poškození
při nehodách, nevhodném či nedbalém použití. Záruka se též nevztahuje na poškození z důvodu vysoké
teploty ani na jakékoliv změny, které na helmě provede zákazník.
Náhradní program*: Dojde-li k poškození Vaší helmy MET při jízdě na kole do 2 let od data zakoupení,
zašlete distributorovi poškozenou helmu spolu s pokladním blokem a bude Vám poskytnuta sleva na nákup
nové helmy MET. Poškozená helma bude nahrazena nejbližším možným modelem ve stejné velikosti, v
ceně a barvě současné výrobní linie.
* Tato služba není poskytována ve všech zemích.
Jestliže neznáte distributora v zemi, ve které má sídlo prodejce, u kterého byla přilba zakoupena, prosím
kontaktujte: crp@met-helmets.com

ČESKY

Advarsel: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din nye hjelm. Denne hjelm er beregnet
til personer, der cykler, står på skateboard eller rulleskøjter. Ingen hjelm kan beskytte den, der bærer den,
mod alle tænkelige slag eller stød. Hjelmen er designet til at blive holdt på plads ved hjælp af en rem
under hagen. For at være eektiv, skal hjelmen passe ordentligt og sidde korrekt. Sådan tjekker du, om
hjelmen sidder korrekt: tag hjelmen på hovedet og foretag eventuelle nødvendige justeringer, som
beskrevet nedenfor. Spænd remmen. Tag fat om hjelmen og prøv at dreje den forud og bagud. En korrekt
monteret hjelm skal føles behagelig og må ikke glide fremad, så den går ned over øjnene eller bagud, så
panden kommer til syne.
Du må ikke ændre eller erne nogen af hjelmens dele.
Der må ikke sættes noget ekstraudstyr fast på hjelmen ud over det, der anbefales af hjelmproducenten.
Brug kun originale reservedele. Hjelmen er designet til at kunne absorbere stød ved delvis ødelæggelse
af skallen og inderskallen.
Skaden er ikke nødvendigvis synlig. Hvis din hjelm har været udsat for et hårdt slag, skal den derfor
destrueres og udskiftes, selv hvis den ikke ser ud til at være beskadiget. Sæt ikke mærkater på din hjelm.
Hjelmen kan blive beskadiget og miste sin virkning, hvis den kommer i kontakt med petroleum og
oliebaserede produkter, rengøringsmidler, maling, lim og lignende, uden at skaden er synlig for brugeren.
En hjelm har en begrænset levetid og bør udskiftes, når den viser tydlige tegn på slid. Det anbefales at
udskifte hjelmen 3 år efter købsdatoen. For at undgå risiko for kvælning, må børn ikke bruge denne hjelm
under leg.
Justering af størrelse: Hvis hjelmen fås i forskellige størrelser, skal du vælge den, der passer dig bedst.
Hvis hjelmen er udstyret med Safe-T Twist 2, Safe-T E-Twist, Safe-T Smart (B1), Safe-T E-mid, Safe-T Duo,
Safe-T Advanced (B2): Mens du har hjelmen på, skal du dreje på hjulet i retning med uret, indtil hjelmen
passer. Hvis hjelmen er udstyret med Safe-T lite or Safe-T X (B3): Mens du har hjelmen på, skal du klemme
de to justeringsspænder og skubbe dem frem og tilbage, indtil hjelmen passer.
Justering af remme: Justering af remme (Fig C1). Juster placeringen af sidespænderne (1), hvor remmen
går igennem, så spænderne sidder under øreipperne (Fig A). Juster under halsen (2). Lad remmen løbe
igennem spændet (3, Fig C2). Denne sidste tilspænding skal sidde lige midt under hagen.
Sørg for at hjelmen ikke sidder helt nede i panden eller for langt tilbage (Fig A).
Advarsel: Hjelmen vil blive beskadiget, hvis den udsættes for temperaturer over 50º C. Vær opmærksom
på, at temperaturen i biler godt kan komme op over 80º C på varme sommerdage.
Rengøring: Brug mild sæbe og vand til at rengøre din hjelm.
Originale reservedele: Visir- og pudesæt kan fås via vores verdensomspændende netværk af forhandlere.
Hvis du har svært ved at nde MET-reservedele, kan du også købe dem online på: www.met-helmets.com.
Her kan du også nde ud af, hvem der er din lokale MET-forhandler.
Garanti: MET har 2 års garanti på sine hjelme, gældende fra købsdatoen. Garantien dækker fejl i materialet
eller fremstillingen og gælder for hjelmens oprindelige ejer.
Hvis du vil anmode om at gøre brug af garantien, skal hjelmen returneres til inspektion i den forretning,
hvor den er købt eller sendes til MET (du betaler selv forsendelse). Hjelmen skal returneres indpakket i
individuel beskyttende emballage med en detaljeret beskrivelse af kravet sammen med en original
købskvittering. Hvis hjelmen viser sig at have defekt i materiale eller fremstilling, vil den enten blive
repareret eller ombyttet til den model, der kommer tættest på i pris, størrelse og farve. Hjelme, der ikke
er omfattet af garantien, vil være til forbrugerens disposition.
MET kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle indirekte, særlige skader eller følgeskader. Garantien gælder
ikke for hjelme, der ikke er blevet brugt korrekt i henhold til brugsanvisningen. Garantien dækker ikke
normal slitage.
Garantien dækker ikke skader forårsaget af ulykker, misbrug, uagtsomhed, forkert justering eller anden
brug end den, der er tilsigtet af producenten. Enhver ændring af hjelmen, foretaget af brugeren, vil gøre
garantien ugyldig. Garantien dækker ikke skader som følge af varme.
Crash replacement-program*: hvis din MET-hjelm bliver beskadiget i et cykeluheld inden for 2 år fra
købsdatoen, tilbyder MET, at du kan købe en ny til reduceret pris. Hvis du vil have information om prisen
på en erstatningshjelm og om proceduren, kan du kontakte MET-distributøren** i det land, hvor hjelmen
er købt. Den beskadigede hjelm vil blive ombyttet til den model, der kommer tættest på i pris, størrelse
og farve inden for samme produktlinje. Crash replacement-programmet gælder kun en gang per købt
hjelm.
*Denne service ndes ikke i alle lande.
**hvis du ikke kender MET-distributøren, kontakt da venligst: crp@met-helmets.com

DANSK

Advertencia: Lea cuidadosamente las instrucciones antes de utilizar su nuevo casco . Este casco es para
ciclistas, skateboarders o patinadores . Ningún casco puede proteger al usuario ante cualquier tipo de
impacto. El casco está diseñado para ser retenido por una correa bajo la mandíbula inferior. Para ser ecaz,
un casco debe encajar y ser usado correctamente. Para vericar el ajuste correcto, coloque el casco en la
cabeza y realice los ajustes necesarios, como se le indica más abajo. Sujételo rmemente con el sistema
de retención. Intente moverlo hacia delante o hacia detrás; un casco correctamente ajustado debe ser
cómodo y no moverse hacia delante impidiendo la visión o hacia atrás dejando al descubierto la frente.
No altere ningún componente del casco.
No deben acoplarse anexos al casco salvo los recomendados por el fabricante. Utilice piezas únicas
originales. El casco está diseñado para absorber el impacto con destrucción parcial del caparazón y el forro.
Este daño puede no ser visible. Por lo tanto, si tiene un golpe importante, el casco debe ser destruido y
reemplazado, incluso si parece en buen estado. No ponga pegatinas o calcomanías en su casco. El casco
puede dañarse y quedar sin efecto debido al uso de productos con petróleo y derivados, productos de
limpieza, pinturas, adhesivos o similares, sin que el daño sea visible para el usuario. Un casco tiene una
vida útil limitada en su uso y debe ser sustituida cuando presente signos evidentes de desgaste. Se
recomienda cambiar el casco transcurridos tres años desde la fecha de compra. Para evitar el riesgo de
sufrir lesiones por estrangulación, los niños no deben usar el casco como si fuera un juguete.
Ajuste Tamaño: Si el casco está disponible en diferentes tamaños, seleccione el tamaño que se le ajuste
mejor.
Si el casco se suministra con el Safe-T Twist 2 , Safe-T E -Twist , Safe- T Smart (B1), Safe-T E-mid, Safe-T
Duo, Safe-T Advanced (B2), cuando el casco está en la cabeza gire la rueda hacia la derecha hasta llegar
al ajuste correcto. Si el casco está provisto de Safe-T -lite o Safe -T X (B3): con el casco puesto, presione
los dos ajustadores y deslícelos hacia atrás y hacia delante para lograr el ajuste correcto.
El ajuste de la correa: Ajuste de las correas (Fig. C1). Ajuste la posición de las asas laterales (1) lo que
permite que las correas se posicionen por debajo de los lóbulos de las orejas ( Fig. A). Ajuste debajo de la
garganta (2) . La correa debe pasar a través del bucle de la hebilla (3, Fig. C2) . Este ajuste nal no debe
hacerse a la mandíbula.
Asegúrese de que el casco no quede demasiado hacia delante o demasiado hacia detrás (Fig. A).
Precaución: el caso no debe exponerse a temperaturas superiores a 50 º C (120 º F). El interior de un
coche puede superar los 80 ºC (180 ºF) en días calurosos de verano.
Limpieza: Utilice únicamente jabón y agua para limpiar el casco.
Piezas de repuesto originales: Visera y almohadillas están disponibles a través de nuestra red de
distribuidores en todo el mundo. En caso de que usted está teniendo dicultades para encontrar repuestos
MET, también es posible comprar estos artículos en internet en: www.met - helmets.com. También puede
encontrar su distribuidor MET visitando: www.met - helmets.com
Garantía: MET garantiza que sus cascos durante un período de 2 años a partir de la fecha original de
compra. Para solicitar la solicitud de garantía, el casco debe ser devuelto a la tienda donde se compró para
su inspección, o enviarlo a MET asumiendo Vd. el coste de transporte. Los cascos deben ser devueltos en
su embalaje original con una descripción detallada del problema, junto con el comprobante de compra.
Si el casco tiene un defecto de fábrica será reparado o reemplazado por el modelo de casco más similar
en precio, tamaño y color disponibles. Cascos que no están bajo garantía estarán a disposición del
consumidor.
MET no se hace responsable de los daños indirectos, especiales o consecuentes. La garantía no se aplica
a los cascos que no se han utilizado correctamente de acuerdo con el manual de instrucciones. La garantía
no cubre el desgaste normal.
La garantía no cubre daños causados por accidentes, abuso, negligencia, ajuste incorrecto, o para uso
distinto del previsto por el fabricante. Cualquier modicación realizada por el usuario daría lugar a una
garantía nula y sin efecto. La garantía no cubre los daños ocasionados por el calor.
Programa de sustitución Crash*: Si su casco MET resulta dañado en un accidente de bicicleta dentro
de 2 años a partir de la fecha original de compra, MET le propone su sustitución a un costo reducido. Para
recibir asesoramiento del coste exacto de un nuevo casco de sustitución y la información de cómo proceder,
póngase en contacto con el distribuidor MET ** del país donde adquirió el casco. El casco dañado será
substituido por el modelo más similar en precio, tamaño y color disponibles en la línea actual de productos.
El programa de sustitución es válido sólo una vez por casco adquirido.
* Este servicio no está disponible en todos los países.
** si usted no sabe el distribuidor MET por favor póngase en contacto con : crp@met-helmets.com

ESPAÑOL

Huomioitavaa: Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen uuden kypärän käyttöön ottoa. Tämä kypärä
soveltuu pyöräilijöille, rullalautailijoille ja rullaluistelijoille. Kypärä ei pysty kaikissa tapauksissa antamaan
riittävää suojaa. Jotta kypärä antaa mahdollisimman hyvän suojan käyttäjälleen on sen oltava sopivan
kokoinen ja oikeassa asennossa. Oikean istuvuuden ja säätöjen varmistamiseksi, tee edellämainitut
toimenpiteet. Säädä hihnat ja säätöpanta sopivalle. Oikein säädetyn kypärän pitäisi tuntua mukavalta
päässä, eikä se saa liikkua siten, että näkökenttä peittyy eikä myöskään taaksepäin siten, että otsa
paljastuu. Älä poista tai irrota mitään kypärän osia. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia tai
alkuperäisiä lisätarvikkeita kypärän kanssa. Kypärä on muotoiltu siten, että iskun saadessaan siinä ei
välttämättä ole ulospäin havaittavia vaurioita, vaikka se olisikin sisältä vaurioitunut. Tästä syystä iskun
saanut kypärä on poistettava käytöstä ja vaihdettava uuteen. Minkäänlaisten tarrojen tai teippien
kiinnittäminen kypärään ei ole suotavaa. Mikäli haluat poistaa niitä myöhemmin saatat joutua käyttämään
puhdistamiseen pesuainetta, liuotinta, petrolia yms. joka voi vahingoittaa kypärän pintaa ja näin heikentää
sen antamaa suojaa. Kypärän käyttöikä on rajallinen, vaikkei siihen olisi iskuja osunutkaan, kypärä on syytä
vaihtaa uuteen säännöllisin väliajoin. On suositeltavaa, että kypärä vaihdetaan uuteen 3 vuoden kuluttua
ostopäivästä. Kypärää ei ole suunniteltu leikkikäyttöön. Pyöräilykypärää ei pidä käyttää mm. leikkikentällä
leikittäessä, jotta mahdollisilta onnettomuuksilta (esim. kuristuminen) vältytään.
Koon säätäminen: Jos kypärää on useita eri kokoja, niin valitse sopivin. Jos kypärässä on Safe-T Twist 2,
Safe-T E-Twist, Safe-T Smart (B1), Safe-T E-mid, Safe-T Duo, Safe-T Advanced (B2), säätömekanismi:
Käännä säätörengasta myötäpäivään saadaksesi kypärä sinulle juuri sopivaksi. Jos kypärässä on Safe-T lite
tai Safe-T X (B3): Purista kahta säätölukkoa ja liu´uta lukkoja eteen ja taaksepäin saadaksesi kypärä sinulle
juuri sopivaksi. Tee oheiset säädöt kun kypärä on päässä.
Hihnan säätäminen: Kypärän hihnojen säätäminen (Fig C1). Säädä kypärän hihnojen sivulukot (1) niin,
että hihnat kulkevat korvien molemman sivun ohi. Sivulukon oikea asento on korvien alapuolella (Fig A).
Kypärän hihnan kireyden säätäminen leuan alapuolelle (2). Säädä hihna riittävän kireälle, anna hihnojen
kiertää niille tarkoitetun lenkin kautta (3, Fig C2). Varmista ettei kypärä liikku siten, että näkökenttä
peittyy eikä myöskään taaksepäin siten, että otsa paljastuu (Fig A)
Puhdistus: Käytä ainoastaan mietoa saippualiuosta tai haaleaa vettä.
Varoitus: Kypärä saattaa vaurioitua, mikäli säilytyslämpötila on +50° C. Näin voi käydä esimerkiksi
kuumana kesäpäivänä auton sisätiloissa.
Alkuperäiset varaosat: Lippoja ja vaihtopehmusteita voi ostaa MET jälleenmyyjältä. Mikäli sinulle
tuottaa vaikeuksia löytää lähin MET jälleenmyyjä, tai hänellä ei ole tarvitsemiasi varaosia, voit tilata niitä
netin kautta osoitteessa www.met-helmets.com . Sivuiltamme löydät myös lähimmän jälleenmyyjäsi.
Takuu: MET antaa pyöräilykypärälle 2 vuoden takuun materiaali- ja valmistusvirheille, kypärän
alkuperäiselle omistajalle. Kypärä tulee palauttaa asiallisesti pakattuna, jälleenmyyjälle jolta kypärä on
ostettu tai toimitettuna METlle postimaksu maksettuna. Mukana tulee olla selvitys virheen laadusta ja
todistus ostokuitista. MET ei ole vastuussa suorasti eikä epäsuorasti sattuneista vahingoista. MET kypärä,
jossa todetaan materiaali- tai valmistusvirhe tehtaan tai maahantuojan toimesta korjataan tai korvataan
uudella vanhaa lähinnä vastaavalla kypärällä. Kypärä joka ei kuulu takuun piiriin on ostajan vastuulla uusia
tai hävittää. Takuu ei koske vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet onnettomuudesta, kypärän käyttämisestä
johonkin muuhun kuin valmistajan tarkoittamaan käyttöön, puutteellisista säädöistä, liian korkeasta
säilytyslämpötilasta tai huolimattomuudesta. Myös normaali kuluminen ei kuulu takuun piiriin. Käyttäjän
kypärään tekemät muutokset vapauttavat valmistajan takuuvastuusta
Kolari-korvausohjelma*: Jos MET pyöräilykypäräsi vahingoittuu pyöräilyonnettomuudessa 2 vuoden
sisällä ostopäivästä, korvaa MET uuden kypärän hankinnan alennetulla hinnalla. Jotta saat
onnettomuudessa vahingoittuneen kypärän tilalle uuden, on sinun otettava yhteyttä sen maan
maahantuojaan** josta kypärä on hankittu. Maahantuoja antaa sinulle tiedon kuinka edetä sekä
kustannuksen korvaavan tuotteen hankintaan. Vahingoittunut kypärä korvataan vanhaa lähinnä
vastaavalla mallilla. Kypärän kolari-korvausohjelma on voimassa yhden kerran yhtä ostettua kypärää
kohden.
* Tämä palvelu ei ole käytössä kaikissa maissa.
** Jos et tiedä tai saa selville maahantuojaa, ota yhteyttä crp@met-helmets.com

SUOMI

Advarsel: Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før du begynner å bruke hjelmen. Denne hjelmen
er laget for syklister og rullebrett / rulleskøyter brukere. Den vil aldri kunne gi 100 % beskyttelse mot
enhver skade. For å gi best mulig beskyttelse er hjelmen utstyrt med en rem som skal gå under haken.
For at dette skal være eektivt må hjelmen tilpasses som vist under. Når hjelmen er ferdig tilpasset skal
hjelmen føles behagelig og komfortabel. Det skal ikke være mulig for hjelmen å rotere på hode.
Fjern eller modiser aldri komponenter på hjelmen. Det må heller ikke monteres utstyr på hjelmen utenom
det som er anbefalt av fabrikken. Kun originale deler skal benyttes. Hjelmen er konstruert for å absorbere
slag og støt. Det er ikke alltid at det er synlige skader i hjelmen etter et fall el lignende, men hjelmen
skal allikevel ikke brukes. Hjelmen skal ødelegges og erstattes med en ny selv om den ser hel ut. Sett ikke
på klistremerker på hjelmen da dette kan skade skallet. Daglig bruk sliter også på hjelmen så det er viktig
å passe på at det ikke oppstår slitasjeskader på remmer o.l. For å sikre optimal beskyttelse, er det anbefalt
at hjelmer byttes ut hvert tredje år fra kjøpstidspunktet. For å unngå risikoen for at barn skal kveles ved
bruk av hjelm skal de ikke leke med hjelmen på. Hjelmen skal kun benyttes i forbindelse med sykling.
Justering av hjelm: Hvis hjelmen er tilgjengelig i ere størrelser, så bør du velge den som passer deg
best.
Hvis hjelmen er utstyrt med Safe-T Twist 2, Safe-T E-Twist, Safe-T Smart system (B1), Safe-T E-mid, Safe-T
Duo, Safe-T Advanced system (B2), så skal du skru justerings-hjulet med klokken helt til du nner riktig
posisjon, mens hjelmen sitter på hodet.
Hvis hjelmen har Safe-T lite eller Safe-T X (B3): klem de to justeringsklemmene sammen og skyv de frem
og tilbake for å nne riktig innstilling, mens du har hjelmen på hodet.
Justering av remmer: (Fig.C1) Juster remmene på hver side (1) av hjelmen slik at disse samles riktig
under øret (Fig.A). Juster deretter lengden på remmen (2) under haken ved å trekke den gjennom spennen
(3, Fig.C2). Hjelmen kan også tilpasses ved å justere spennesystemet i nakken (4). Sørg for at hjelmen ikke
kommer for langt ned i pannen eller for langt ned i nakken (Fig.A).
Orginale reservedeler: Skygger og putesett er tilgjengelig gjennom vårt verdensomspennende
forhandler nett. Dersom det skulle være problemer med å nne en MET reservedelsforhandler i ditt
område, er det også mulig å bestille dette via internett på adressen: www.met-helmets.com. Du kan også
nne din nærmeste forhandler ved å besøke våre nettsider
Renhold: Vask hjelmen kun med et mildt vaskemiddel.
Garanti: MET garanterer hjelmen mot defekter relatert til produksjonsfeil for 2 år fra kjøpsdato. Hjelmer
med defekter vi bli returnert til fabrikken for reparasjon eller bli erstattet med tilsvarende modeller med
hensyn til pris, farge og størrelse. Original kjøpskvitteringen må fremvises for å kunne fremme et
garantikrav. MET kan ikke stilles ansvarlig for skader som skyldes: feil bruk, normal slitasje, ulykker, feil
justering, varme, modiseringer og bruk utover hva bruksanvisningen tilsier.
Advarsel: Utsett aldri hjelmen for temperaturer over 50 celsius grader. Vær oppmerksom i at inne i bilen
kan temperaturen raskt bli 60 grader.
Krasjgaranti*: Ved sykkelulykke vil en forbruker som har kjøpt en MET hjelm kunne få en tilsvarende
hjelm til en fordelaktig pris innen 2 år etter kjøpsdato. Ta med skadet hjelm (med alle deler) til butikken
hjelmen er kjøpt, sammen med originalkvitteringen for å kunne benytte krasjgarantien. Krasjgarantien
kan kun benyttes en gang per kjøpt hjelm.
*Denne servicen nnes ikke i alle land.
** hvis du ikke nner kontaktinformasjon til MET distributør, vennligst ta kontakt med: crp@met-hel-
mets.com

NORSK

Waarschuwing: Lees deze handleiding voordat u gebruik maakt van uw nieuwe helm. Deze helm is
bedoeld voor etsers, skateboarders of rollerskaters. Geen enkele helm kan een gebruiker weren tegen
alle mogelijke gevaren. De helm is ontworpen om met het riempje onder de onderkaak vast te maken.
Een helm moet correct gedragen worden en perfect passen om eectief te zijn. Om te controleren of de
helm past, dient u de helm op het hoofd te plaatsen en instellingen aan te passen zoals hieronder
aangegeven. Gebruik de verstelknop om de helm strakker op uw hoofd te zetten. Pak de helm vast en
probeer deze naar voren en achteren te bewegen. Een correct passende helm hoort comfortabel te zitten,
schuift niet naar voren waardoor deze het zicht belemmert en schuift niet naar achteren waardoor het
voorhoofd onbeschermd is.
Verander of verwijder geen componenten van de helm.
Voeg geen onderdelen toe aan de helm, behalve wanneer dit is aangeraden door de helmfabrikant. Gebruik
enkel authentieke (originele) reserve onderdelen. De helm is ontworpen om schokken op te vangen bij
gedeeltelijke vernietiging van de schaal. Het kan zijn dat een dergelijke beschadiging niet zichtbaar is.
Daarom dient de helm na een zware klap te worden vernietigd en vervangen, ook wanneer deze
onbeschadigd lijkt. Plak geen stickers op de helm. De helm kan beschadigen en minder eectief worden
door petroleum en petroleum producten, reinigingsproducten, verf en lijm. Ook deze schade hoeft niet
zichtbaar te zijn. Een helm heeft een beperkte levensduur in gebruik en dient vervangen te worden bij
zichtbare gebruikssporen. Het is aan te bevelen de helm te vervangen uiterlijk 3 jaar na aankoopdatum.
Kinderen dienen een helm niet te gebruiken op speeltoestellen.
Aanpassing van de maat: Wanneer de helm beschikbaar is in verschillende maten, kies dan de maat
die het beste past. Wanneer de helm is voorzien van de Safe-T Twist 2, Safe-T E-Twist of Safe-T Smart (B1),
Safe-T E-mid, Safe-T Duo, Safe-T Advanced (B2): zet de helm op uw hoofd en draai met de klok mee aan
de knop totdat u de juiste pasvorm heeft bereikt. Wanneer de helm is voorzien van Safe-T lite of Safe-T
X (B3): zet de helm op uw hoofd en druk de twee verstelknoppen in terwijl u ze heen en weer schuift om
de juiste pasvorm te bereiken.
Afstellen van de band: Het afstellen van de banden (Fig C1). Pas de positie aan van de zijlussen (1)
zodat de riemen zich positioneren onder uw oren (Fig A). Verstel de riem eventueel bij de kin (2). Zorg
dat de riem lang genoeg is zodat deze door de lus van de gesp kan (3, Fig C2). Deze laatste aanpassing
mag niet ter hoogte van de kaak gepositioneerd worden.
Zorg ervoor dat de helm niet op het voorhoofd of te ver naar achteren geplaatst is (Fig A).
Voorzichtig! Helmen raken beschadigd bij blootstelling aan een temperatuur boven 50 graden Celsius
(120 Fahrenheit). De binnentemperatuur van een auto kan tijdens een warme zomerdag oplopen tot 80
graden Celsius (180 Fahrenheit).
Reiniging: Gebruik enkel milde zeep en water voor het schoonmaken van de helm.
Originele reserve onderdelen: Kleppen en padsets zijn beschikbaar dankzij ons wereldwijde
retailnetwerk. Ook zijn deze online verkrijgbaar via www.met-helmets.com. Op deze website kunt u ook
bekijken waar uw dichtstbijzijnde MET dealer is.
Garantie: MET garandeert de oorspronkelijke eigenaar dat de helm gedurende twee jaar na oorspronkeli-
jke datum van aanschaf vrij is van defecten in materiaal of vakmanschap. Om aanspraak te doen op
garantie, dient de helm terug gebracht te worden naar de winkel waar deze gekocht. Daar wordt de helm
onderzocht. De helmen moeten worden ingeleverd in een beschermende verpakking, inclusief een
gedetailleerde beschrijving van de klacht en de originele bon. Als geconcludeerd wordt dat de helm qua
materiaal of vakmanschap defect is, wordt deze gerepareerd of vervangen door een model helm die in
prijs, maat en kleur zo goed mogelijk overeenkomt met de eigen helm. Helmen die niet onder de garantie
vallen worden weer ter beschikking gesteld van de consument.
MET kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, speciale of gevolgschade. De garantie
geldt niet in gevallen waarbij de helm niet volgens de instructies van MET is gebruikt. Ook slijtage valt
niet binnen de garantie.
De garantie dekt geen schade veroorzaakt door ongevallen, misbruik, verwaarlozing, slechte afstelling of
om ander dan door de fabriek beoogd gebruik. Iedere wijziging van de gebruiker aan de helm, zal de
garantie doen vervallen. De garantie dekt geen schade als gevolg van hitte.
Crash vervangingsprogramma*: Bij beschadiging van de MET helm tijdens een etsongeluk, binnen
twee jaar na datum van oorspronkelijke aankoop, biedt MET een vervangende helm aan tegen
gereduceerde kosten. Voor advies over de exacte kosten van een vervangende helm en voor informatie
over de procedure kunt u contact opnemen met de MET distributeur**. De beschadigde helm wordt
vervangen door een model helm uit de actuele productlijn, die in prijs, maat en kleur zo goed mogelijk
overeenkomt met de eigen helm. Het crash vervangingsprogramma is per aangeschafte helm eenmalig
geldig.
*Dit programma is niet in alle landen geldig.
**Via crp@met-helmets.com kunt u opvragen wie uw MET distributeur is.

NEDERLANDS

Achtung: Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch , bevor Sie Ihren neuen Helm benutzen.
Dieser Helm wurde für Radfahrer, Skateboarder oder Inlineskater entwickelt. Bitte beachten Sie, dass der
Helm den Träger nicht vor allen möglichen Verletzungen schützen kann.
Der Helm wird durch einen Gurt zurückgehalten, der unter dem Unterkiefer bzw. Kinn verläuft. Damit der
Helm seine Schutzfunktion erfüllt, muss dieser richtig passen und korrekt getragen werden. Um die richtige
Passform zu ermitteln, setzen Sie den Helm auf den Kopf und passen ihn mit dem Größenverstellsystem,
wie unten angeben, an. Der Helm sitzt optimal, wenn dieser fest und bequem auf dem Kopf sitzt, dabei
aber nicht drückt und sich nicht verdrehen und verschieben lässt. Das Verändern oder Ausbauen der
Komponenten ist untersagt, da dies die Schutzfunktion negativ beeinussen kann. Verwenden Sie nur
Originalersatzteile und vom Hersteller empfohlenes Zubehör. Ein Helm ist entwickelt worden um bei einen
Aufprall und Stöße zu absorbieren. Dadurch kann der Helm beschädigt werden. Diese Schäden müssen
nicht sichtbar sein. Aus diesem Grund sollte der Helm ersetzt werden, wenn dieser einem Aufprall / Schlag
ausgesetzt wurde, auch wenn der Helm unbeschädigt zu sein scheint. Bitte bringen Sie keine Abziehbilder
oder Sticker an Ihrem Helm an. Der Helm kann auch dadurch beschädigt werden und seine Schutzfunktion
verlieren. Ebenfalls kann die Schutzfunktion des Helms durch die Verwendung von Erdölprodukten,
Reinigungsmitteln, Farben, Klebstoen und dergleichen beeinträchtigt werden, ohne dass die Schäden
sichtbar werden. Ein Helm hat eine begrenzte Lebensdauer und sollte ersetzt werden, wenn es oensichtli-
che Anzeichen von Verschleiß gibt. Es wird empfohlen, den Helm nach 3 Jahren ab Kaufdatum zu ersetzen.
Um das Risiko durch Strangulation zu vermeiden, sollten Kinder ihren Helm nicht auf Spielgeräten tragen.
Größeneinstellung: Wenn der Helm in verschiedenen Größen erhältlich ist, wählen Sie Ihre passende
Größe aus. Bitte beachten Sie die o.g. Einleitung. Wenn der Helm mit dem Größenverstellsystem Safe-T
Twist 2, Safe-T E- Twist ist Safe-T Smart (B1), Safe-T E-mid, Safe-T Duo, Safe-T Advanced (B2), ausgestattet
ist, können Sie die Größe sehr einfach anpassen. Setzen Sie den Helm auf und drehen das Rad des
Verstellsystems am Hinterkopf, bis Sie die richtige Passform eingestellt haben. Wenn der Helm mit Safe-T
Lite oder Safe-T X (B3) ausgestattet ist, setzen Sie den Helm auf dem Kopf und drücken die beiden
Einsteller. Schieben Sie diesen nach hinten oder nach vorne, um die gewünschte Passform zu erhalten.
Gurt Anpassung: Anpassung der Gurte (Abb. C1): Stellen Sie die Positionen der Gurtversteller (1) so ein,
dass sich diese unterhalb des Ohrläppchen benden. (Abb. A) .
Einstellen unter dem Kinn (2): Der Gurt muss durch die Schlaufe des Verschlusses (3, Fig.C2) verlaufen. Der
Verschluss sollte nicht seitlich am Kiefer verlaufen, sondern unterhalb des Kinns positioniert werden.
Stellen Sie sicher, dass der Helm die Stirn bedeckt und nicht hoch bzw. zu weit im Nacken sitzt (Abb. A).
Achtung: Helme werden beschädigt, wenn Temperaturen über 50°C (120°F) ausgesetzt werden. Bitte
beachten Sie, dass die Temperatur innerhalb eines Autos, an heißen Sommertagen, auf bis zu 80ºC (180ºF)
steigen kann.
Reinigung: Um Ihren Helm zu reinigen, sollte nur milde Seife und Wasser verwendet werden.
Original-Ersatzteile: Schirme und Pad-Sets sind durch unser weltweites Händlernetzwerk erhältlich. Falls
Sie Probleme haben das passende Ersatzteil für Ihren MET Helm zu nden, können diese auch online unter
www.met-helmets.com bestellt werden.
Auf unserer Homepage (www.met-helmets.com) nden Sie auch Ihren lokalen MET-Händler.
Gewährleistung: MET gewährt auf seine Helme, für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Kaufdatum,
dass diese frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern sind. Die Gewährleistung gilt für den Erstbesitzer.
Im Falle einer Gewährleistung, sollte der Helm bei Ihrem MET Händler vorgestellt werden. Sie können Ihren
Helm aber auch, auf eigene Kosten, direkt an MET senden. Dazu muss der Helm in der korrekten
Schutzverpackung, mit einer detaillierten Defektbeschreibung und zusammen mit dem Kaufbeleg des
Händlers zurückgegeben werden. Im Falle einer berechtigten Reklamation, behalten wir uns das Recht vor,
den Helm zu reparieren oder zu ersetzen. Sollte der eingesandte Helm nicht mehr lieferbar sein, behalten
wir uns vor, diesen durch einen in Preis, Größe und Farbe ähnliches Modell zu ersetzen. Unberechtigte
Reklamationen werden wieder zurückgesendet. MET haftet nicht für direkte, indirekte, besondere oder
Folgeschäden. Die Gewährleistung gilt nicht für Helme, die zweckentfremdet wurden oder Schäden, die
durch Verschleiß entstanden sind. Die Gewährleistung deckt keine Schäden, die durch Unfälle, Missbrauch,
Fahrlässigkeit, falsche Einstellung, oder für andere Zwecke, als die vom Hersteller vorgesehenen, verursacht
werden. Alle baulichen Änderungen des Helms, durch den Benutzer, führen zu einer Nichtigkeit des
Gewährleistungsanspruchs. Die Gewährleistung gilt nicht für Schäden durch Hitze.
Crash Replacement-Programm*: Wenn Ihr MET Helm bei einem Fahrradunfall, innerhalb von 2 Jahren
ab dem Kaufdatum, beschädigt bzw. zerstört wurde, besteht die Möglichkeit, diesen zu einem reduzierten
Preis zu ersetzen. Zur Beratung der genauen Kosten für einen Ersatzhelm und Informationen zum weiteren
Vorgehen, wenden Sie sich an MET Distributeur ** des Landes, wo Sie den Helm gekauft haben. Der
beschädigte Helm wird durch das gleiche Modell ersetzt. Sollte dieser nicht mehr lieferbar sein, wird er
durch ein ähnliches Modell in Preis, Größe und Farbe, der aktuellen Produktlinie, ersetzt. Das Crash
Replacement Programm ist nur einmal, pro gekauften Helm, gültig.
* Dieser Service ist nicht in allen Ländern verfügbar .
** Sollte Ihnen der für Sie zuständige MET Distributeur nicht bekannt sein, kontaktieren Sie bitte:
crp@met-helmets.com

DEUTSCH

경고 : 헬멧을 사용하기 전에 설명서를 주의 깊게 읽어주시기 바랍니다. 헬멧은
자전거, 스케이트보드, 롤러스케이트용 헬멧입니다. 착용자에게 일어날 있는 모든
충격을 보호할 있는 헬멧은 없습니다. 헬멧은 아래쪽 턱끈에 의해 고정되도록
설계되었습니다. 보호기능이 역할을 하려면 두상에 맞추어 올바로 착용해야 합니다.
착용이 올바로 되었는지 확인하려면, 헬멧을 머리에 올리고 다음 방법에 따라 필요한
조정을 해야 합니다. 조임 장치를 단단히 조여준 헬멧을 잡고 앞뒤로 돌려보십시오.
올바로 착용하였을 경우 편안해야 하며, 시야를 가릴 있는 앞으로의 움직임이나,
이마가 노출될 있는 뒤로의 움직임이 없어야 합니다.
헬멧의 어떠한 부속품도 변경하거나 제거하지 마십시오.
헬멧 제조사에서 권장하는 외의 어떠한 부착물도 부착하지 마십시오. 순정 스페어파트만
사용하십시오. 헬멧은 쉘과 라이너의 부분적 파손에 의해 충격을 흡수하도록
설계되었습니다. 이러한 손상은 육안으로 확인이 되지 않을 있습니다. 그러므로 만약 아래
조건에 해당되는 상황 발생시, 헬멧 자체의 손상이 보이지 않더라도 해당 헬멧을 파기하고
교체해야 합니다. 헬멧에 전사지, 스티커 등을 부착하지 마십시오. 헬멧이 석유제품, 세정제,
페인트, 접착제, 기타 유사 제품에 의해 사용자에게 보이지 않는 형태로 손상될 있습니다.
헬멧은 제한된 사용 수명을 가지며, 분명한 노후의 징후가 보이면 교체해야 합니다. 구입
3년이 경과 제품은 사용여부와 상관없이 폐기하시고 제품을 구매하시는 것을
추천드립니다. 목이 조이는 사고를 방지하기 위해, 어린이는 놀이용 기구에서 헬멧을
사용하지 말아야 합니다.
사이즈 조정: 헬멧이 다양한 사이즈가 가능할 경우, 가장 맞는 사이즈를 선택하십시오.
헬멧에 세이프티 Safe-T Twist2, Safe-T E-Twist, Safe-T Smart 조임장치(B1),
Safe-T E-mid, Safe-T Duo, Safe-T Advanced
조임장치(B2) 적용되어 있을 경우, 헬멧을 머리에 착용하고 휠을 시계방향으로 돌려
적정하게 조여 주십시오. 헬멧에 세이프티 라이트(Safe-T lite) 세이프티 X (Safe-T X)
조임장치(B3) 적용되어 있는 경우에는 헬멧을 머리에 착용하고 개의 조정장치를 잡고
앞뒤로 밀어 적정하게 조여 주십시오.
턱끈 조정 : 떡끈의 조정 (그림 C1). 측면 클립의 위치를 조정하여(1) 스트랩이 귓불 밑을 지나서
위치하도록 하십시오 (그림A). 아래의 스트랩도 조정하십시오(2). 잠금장치의 루프를
통과하여 지나도록 하십시오(3, 그림C). 조정의 완료시에 잠금장치가 턱의 측면에
위치해서는 안됩니다.
헬멧이 이마에서
너무 내려오거나 너무 뒤로 위치하지 않는지 확인하십시오.
주의: 헬멧은 50º C 초과하는 온도에 노출될 경우 손상을 받을 있습니다. 한여름 차량
내부의 온도는 80º C 넘을 있습니다.
세척: 헬멧을 세척하기 위해서는 순한 비누와 물만 사용하십시오.
순정 스페어 부품 : 패드셋 스페어부품을 MET 전세계 딜러를 통해 구매할 있습니다.
MET 스페어 부품을 찾기 어렵다면, www.met-helmets.com에서 온라인으로 구매하거나 MET
공식수입처를 확인할 있습니다.
품질보증 : MET 소재나 제조 결함에 대하여 최초구매자에 한하여 헬멧 구입일로부터 2년간
품질을 보증합니다. 품질 문제가 발생시, 검수를 위해 헬멧을 구입한 소매점으로 보내주시기
바랍니다.
헬멧을 클레임에 대한 상세 설명과 최초구매를 증명하는 영수증을 동봉하여 포장하여
보내 주십시오.
헬멧에서 제조결함이 발견되면, 수리하거나 동급 가격 모델의 가능한 색상/사이즈로 교체해
드립니다.
보증 처리가 불가한 헬멧은 소비자의 요청에 따라 처리됩니다.
MET 간접적이거나 특수한 경우에 따르는 피해에 대하여 법적 책임이 없습니다. MET헬멧
사용설명서에 따라 적절하게 사용되지 않은 경우에는 품질보증 적용을 받을 없습니다.
품질보증은 통상적인 낡음, 마모에 대해서는 적용되지 않습니다. 품질 보증은 사고, 오용,
과실, 부정확한 조정 또는 제조사가 규정한 헬멧의 사용목적 외의 사용에 의해 생긴 손상에도
적용되지 않습니다. 사용자에 의한 제품변경은 품질보증을 무효화할 있습니다.
품질보증은 뜨거운 열기에 의해 생기는 손상에는 적용되지 않습니다.
파손보상프로그램 : 구입일로부터 2 이내의 MET헬멧이 파손되었을 경우 할인된 가격으로
교체를 있습니다. 교체헬멧의 정확한 보상가를 확인하기 위해서는 헬멧을
구입한
국가의 MET 정식수입처** 연락하십시오. 파손된 헬멧은 현재 생산 가능한 동급 가격 모델의
가능한 색상/사이즈로 교체해 드립니다. 파손보상프로그램은 구입한 헬멧에 대해서만
유효합니다.
* 서비스는 모든 국가에서 가능하지는 않습니다.
**MET 수입처를 모른다면, crp@met-helmets.com 으로 연락주십시오.
한국어
Dikkat: Yeni kaskınızı kullanmadan önce açıklamaları dikkatle okuyunuz. Bu kask bisikletçiler, kaykaycılar
ve patenciler içindir. Kasklar kullanıcılarını olası tüm kazalardan tamamen korumaz. Kask çene altından
geçen bir kayış yardımıyla muhafaza edilmesi için tasarlanmıştır. .etkili olabilmesi için doğru takılmalı ve
tam oturtulmalıdır. En uygun takış şeklini bulmak için başınıza yerleştirin ve aşağıdaki gerekli açıklamaları
izleyin. Tutacaklarını güvenli bir şekilde bağlayın. Kaskı tutun ve öne arkaya hareket ettirerek yerleştirin.
Doğru yerleşmiş bir kask rahat olur önden görüntüyü engellemez ve alnınızı açıkta bırakmaz.
Kaskın herhangi bir parçasını değiştirmeyin veya çıkartmayın.
Resmi üreticinin tavsiyeleri haricinde hiç bir ekleme yapılmamalıdır. Sadece orjinal yedek parça kullanınız.
Dış kabuk ve iç astarı kısmen şok engelleyici olarak tasarlanmıştır. Bu hasar görünmeyebilir. Ağır darbe
almış kasklar hasarlı görünmese de değiştirilmelidir. Satın alma tarihinden itibaren 3 yıl sonra kaskı
değiştirmeniz önerilir. Kaskınıza çıkartma yapıştırmayın. Çıkartma, temizlik ürünleri veya boyalar petrol ve
petrol ürünlerinin özelliğinin kaybolmasına neden olabilir, bu da hasarın görülmesini engelleyebilir.
Bir kaskın kullanım süresi vardır yıpranma belirtileri gösterdiğinde değiştirilmelidir.
Boğulma gibi yaralanmaları engellemek için çocuklar oyun oynarken bu kaskı kullanmamalıdır.
Ölçü ayarı: Eğer farklı ölçüleri varsa sizin için en uygun boyunu seçin.
Eğer kask Safe-T Twist 2, Safe-T E-Twist, Safe-T Smart (B1), Safe-T E-mid, Safe-T Duo, Safe-T Advanced
(B2), kıvırmalı ise kaskı kafanıza yerleştirip tekerleği saat yönünde döndürerek en uygun hale getirmelisiniz.
Eğer kaskınız Safe-T lite veya Safe-T X (B3) ile geldiyse kaskı kafanıza yerleştirin ve ayarlamak için ayar
yerlerinden öne ve arkaya çekerek en uygun pozsyona gelene kadar ayarlayın.
Kayış ayarlama: Kayış ayarları (Fig C1). Yan düğümlerin(1) pozisyonunu ayarlayın bu şekilde içten kulak
boşluklarını (Fig A) da ayarlayacaktır. Boğaz altından ayarını yapın (2). Kayış tokasını döngü içinde çalışacak
şekilde serbest bırakın (3, Fig C2). Bu son ayarı çene tarafından konumlandırmayın.
Kaskın çok önde veya geride olmadığından emin olun. (Fig A).
Uyarı: Kasklar sıcak yaz günlerinde dış ortamda 50º C (120º F) Kapalı alanlarda 80º C (180º F) sıcaklığa
maruz kaldığında bozulacaktır.
Temizlik: Kaskınızı temizlemek için yalnızca yumuşak sabun ve su kullanın.
Orijinal yedek parçalar: Tepe ve yastık setlerine dünya çapındaki bayiliklerimizden ulaşabilirsiniz. Eğer
yedek parçalarımıza ulaşmakta zorluk çekiyorsanız online olarak www.met-helmets.com sitesinden alabilir
ya da sitemizi ziyaret ederek yerel Met-Helmet bayi bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Garanti: MET Kaskınızı aldığınız tarihten itibaren 2 yıl süreyle üretim ve materyal kaynaklı hatalara karşı
granti verir. Garanti talebi için kaskınızı tespit için aldığınız mağazaya götürmeniz ya da gönderici ödemeli
şekilde Met’e göndermeniz gerekmektedir. Kask alındığı şekilde ambalajı, talep formu ve satın alma
işleminin faturası ile gönderilmelidir. Eğer kaskın materyal veya üretim hatası Kabul edilirse ya tamiri
gerçekleşecek ya da yat olarak en yakın kaskla değiştirilecektir. Kasklar kullanıcı hatalarına karşı garanti
altına alınmaz.
Met özel hasarlardan kesinlikle sorumlu tutulamaz. Garanti kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde
kullanılmaz ise garanti altına alınmaz. Garanti kullanıma bağlı aşınmaları kapsamaz.
Garanti; kazalar, kötü kullanım, dikkatsiz kullanım ve yanlış ayarlara bağlı hasarları kapsamaz. Kullanıcı
tarafından yapılacak modikasyonlar garantiyi geçersiz kılar.
Kaza Değiştirme Programı*: Eğer Met kaskınız alış tarihinden itibaren 2 yıl içinde bisiklet kazası sonucu
hasarlanırsa, Met indirimli şekilde değiştirmenizi sağlar. Yeni kaskla ilgili yat ve nasıl alacağınızla ilgili
bilgileri kaskınızı aldığınız en yakın Met distribütörüyle görüşünüz.** Hasarlı kaskınız yat olarak en yakın
kaskla değiştirilecektir. Kaza değiştirme programı aldığınız kask için 1 kereye mahsus uygulanabilir.
*Bu servis her ülkede uygulanmamaktadır.
**Eğer Met distribütörünü bilmiyorsanız lütfen crp@met-helmets.com ile iletişim kurun.
Diğer kullanım ve koruma tavsiyeleri için www.met-helmets.com web sitesini ziyaret ediniz.
Opozorilo: Pred uporabo nove čelade pozorno preberite naslednja navodila in jih shranite za prihodnjo
uporabo. Ta čelada je namenjena kolesarjem, uporabnikom rolk in kotalk. Nobena čelada vas ne more
zavarovati pred vsemi možnimi udarci. Čelada je oblikovana tako, da se jo nosi nameščeno s trakom pod
spodnjo čeljustjo. Čelada vam mora po velikosti ustrezati in nositi jo morate pravilno. Da preverite
ustreznost velikosti, si nadenite čelado in jo prilagodite kot je prikazano. Ustrezno si privežite nosilni trak.
Primite čelado in jo poskusite pomakniti naprej in nazaj. Ustrezno velika čelada bi morala biti udobna in
se ne bi smela pomikati naprej, da zastira pogled ali nazaj, da izpostavlja čelo. Ne spreminjajte ali
odstranjujte nobenih delov čelade. Čeladi ne pritrjujte nobenih dodatkov razen tistih, katere priporoča
izdelovalec čelad. Uporabljajte samo originalne rezervne dele. Čelada je oblikovana tako, da zaduši udarce
z delnim uničenjem vrhnje plasti in vložka. Te poškodbe niso vedno vidne. Če je čelada izpostavljena hudim
udarcem, jo morate zamenjati, čeprav izgleda še uporabna. Na čelado ne lepite nalepk. Bencin, bencinski
izdelki, ogljikovodikova čistila, čistilna sredstva, barve in lepila, lahko poškodujejo čelado ali jo naredijo
neučinkovito, brez da bi bila škoda očitno vidna. Čelada ima omejeno dobo uporabe. Potrebno jo je
nadomestiti, ko začne kazati očitne znake obrabe. Odporúča sa nahradiť prilbu po uplynutí 3 rokov od
dátumu jej zakúpenia. Da bi preprečili telesne poškodbe z zadavitvijo, se čelada ne sme uporabljati na
igriščih. Čelado ne smejo uporabljati otroci pri plezanju ali drugih aktivnostih, kjer obstaja tveganje
zadušitve, obešanja, če se otrok zatakne s čelado!
Nastavitev velikosti: Če je čelada na razpolago v različnih velikostih, izberite velikost, ki vam najbolj
ustreza. Če je čelada opremljena z Safe-T Twist 2, Safe-T E-Twist, Safe-T Smart sistemom (slika B1), Safe-T
E-mid, Safe-T Duo, Safe-T Advanced (slika B2), zavrtite gumb v smeri urinega kazalca, da nastavite pravo
velikost. Pri vseh sistemih morate čelado med nastavljanjem velikosti vedno imeti na glavi. Če je čelada
opremljena z Safe-T lite ali Safe-T X sistemom (slika B3), stisnite oba nastavitvena gumba in ju potisnite
skupaj ali narazen, da nastavite pravo velikost.
Nastavitev trakov: Nastavitev trakov (slika C1). Nastavite položaj stranskih zank (1), tako da skozi njiju
potekajo trakovi, ki se morajo na vsaki strani združiti pod uhljem (slika A). Nastavite trak pod brado (2).
Trak naj poteka do zaponke (3, slika C2). Končna namestitev naj ne bo nameščena ob strani čeljusti. Pravilen
položaj se doseže tako, da se trak nastavi v vodilu traku zadaj (4). Pazite, da čelada ne pade preveč na
čelo ali preveč na vrat (slika A).
Čiščenje: Za čiščenje vaše čelade uporabljajte samo blago milnico in vodo! Čiščenje z ogljikovodikovimi
čistili je prepovedano.
Pozor: Čelada se bo poškodovala, če bo izpostavljena temperaturi nad 50°C. V vročih dneh lahko
temperatura v avtomobilu ali torbah preseže 80°C.
Originalni rezervni deli: deli, ščitniki in ostali rezervni deli so dobavljivi pri pooblaščenih MET
prodajalcih. V primeru, da imate težave najti rezervne dele, jih lahko kupite tudi na internetni strani:
www.met-helmets.com.
Garancija: Proloco Trade d.o.o., Cesta na Rupo 49, 4000 Kranj daje za MET čelade 2 letno garancijo od
dneva izročitve za napake v materialu ali izdelavi in najmanj 3 leta po preteku garancije zagotavlja
nadomestne dele. Katerakoli MET čelada, ki je vrnjena izdelovalcu in za katero se ugotovi napako v
materialu ali izdelavi, bo popravljena ali nadomeščena z modelom čelade, ki je po ceni, velikosti in barvi
najbližja prvotni. Čelado je potrebo skupaj z računom vrniti prodajalcu MET čelad, kjer ste jo kupili.
Garancija ne velja za kakršnekoli indirektne, posebne ali posledične poškodbe. Ne velja tudi za čelade, ki
niso bile pravilno uporabljene glede na navodila za uporabo. Garancija ne vključuje poškodbe, nastale ob
nesrečah, nepravilnem ravnanju ali uporabi, drugačni od predvidene s strani proizvajalca. Vsaka
modikacija s strani kupca bo prekinila garancijo. Garancija ne vključuje poškodb zaradi toplote. Garancija
ne vključuje normalne obrabe čelade. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti
prodajalca za napake na blagu.
Zamenjava v primeru nesreče: Če je čelada poškodovana v nesreči v roku 2 let od datuma nakupa, vam
MET nudi zamenjavo za minimalno ceno. Če želite zamenjati poškodovano čelado, se za podatke o ceni
obrnite na prodajalca, kjer ste čelado kupili. Distributerju bo potrebno poslati poškodovano čelado s plačano
poštnino in računom ter kratko obrazložitvijo, kako je prišlo do nesreče. Poškodovana čelada bo zamenjana
s trenutno najbolj podobnim modelom in velikostjo.
Prodaja in homologacija
Strokovnjaki za razvoj, prodajo in marketing tega proizvoda v EU imajo sedež v:
MET SpA, Via Piemonte 373, 23018 Talamona, Italija
HOMOLOGIRANO:
CSI S.p.a.
Identikacijska št. priglašenega organa: 0497
Viale Lombardia, 20-20021 Bollate (MI), Italija
EU direktiva: Met kolesarske čelade izpolnjujejo pogoje in varnostne zahteve Direktive 89/686/CEE.

SLOVENSKO

MET Helmets Crackerjack

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul MET Helmets Crackerjack o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di MET Helmets Crackerjack rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il MET Helmets Crackerjack. Il manuale rientra nella categoria Accessori per biciclette ed è stato valutato da 1 persone con una media di 5.5. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese. Hai domande sul MET Helmets Crackerjack o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche MET Helmets Crackerjack

Generale
Marca MET Helmets
Modello Crackerjack
Prodotto Accessorio per biciclette
EAN 8015190237350
Lingua Italiano, Inglese
Tipo di file PDF
Caratteristiche
Misura regolabile
Sistema di regolazione Dial-Fit
Range della circonferenza della testa 52 - 57 cm
Tipo di ventilazione Fisso
Elementi riflettenti
Retroilluminazione a LED
Certificazione CE, AS/NZ
Cuscinetti interni rimovibili
Colorazione Monocromatico
Tipo rifinitura Opaco
Imbottiture interne ipoallergeniche
Tipo di genere Unisex
Età del consumatore Bambino
Colore principale del prodotto Blu
Visiera del casco
Ventilato
Assortimento taglia 1 Taglia unica
Tipo di casco Casco demi jet
Materiali Polistirene espanso (EPS)
Tipo di costruzione Costruzione tramite stampaggio
Contenuto dell'imballo
Quantità 1
Dimensioni e peso
Peso 240 g
Mostra di più

Domande frequenti

Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo MET Helmets Crackerjack .

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui