Nedis VCBG100RD

Nedis VCBG100RD manuale

(1)
 • 5
  6
  7
  9 10
  21
  1121
  13
  3
  8
  4
  English - Description
  1. On/o button Use the button to switch the device on or o.
  2. Mains cable rewind
  button
  To unwind the mains cable, hold the mains plug and unwind a sucient length of the
  mains cable from the back of the device.
  To rewind the mains cable back into the device, press and hold the mains cable rewind
  button. Manually guide the mains cable to make sure that it does not swing back.
  3. Suction hose
  To mount the suction hose, insert the hose outlet into the hose connection until the
  release buttons click into place.
  4. Suction tube
  To assemble the suction tube, slide the upper part of the suction tube into the lower
  part of the suction tube.
  To mount the suction tube, insert the hose into the suction tube.
  5. Suction nozzle To mount the suction nozzle, insert the suction tube into the suction nozzle.
  6. Crevice nozzle
  To mount the crevice nozzle, insert the hose or the suction tube into the crevice
  nozzle.
  7. Floor surface selector Use the switch for vacuuming on laminates, tiles, etc. or for vacuuming on carpets.
  8. Airow control switch To adjust the airow, set the switch to the required position.
  9. Dust bag
  compartment
  Place the dust bag into the dust bag compartment.
  10. Motor lter
  Place the motor lter into the lter holder and place the lter holder into the dust bag
  compartment.
  11. Parking bracket
  To park the device, place the suction tube with the suction nozzle into the parking
  bracket.
  12. Carrying handle
  13. Wheel
  Safety
  General safety
  Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
  The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-
  observance of the safety instructions and improper use of the device.
  Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
  Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device
  immediately.
  The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
  The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
  Do not use the device in locations with high humidity, such as bathrooms and swimming pools.
  Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
  Do not use a timer or a separate remote-control system that switches on the device automatically.
  Do not cover the device.
  Place the device on a stable, at surface.
  Keep the device away from ammable objects.
  Electrical safety
  To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
  Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
  Do not use the device if the mains cable or mains plug is damaged or defective. If the mains cable or mains plug is
  damaged or defective, it must be replaced by the manufacturer or an authorised repair agent.
  Before use, always check that the mains voltage is the same as the voltage on the rating plate of the device.
  Do not move the device by pulling the mains cable. Make sure that the mains cable cannot become entangled.
  Do not immerse the device, the mains cable or the mains plug in water or other liquids.
  Do not leave the device unattended while the mains plug is connected to the mains supply.
  Do not use an extension cable.
  Cleaning and maintenance
  Warning!
  Before cleaning or maintenance, always switch o the device, remove the mains plug from the wall socket and wait until
  the device has cooled down.
  Do not use cleaning solvents or abrasives.
  Do not clean the inside of the device.
  Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
  Do not immerse the device in water or other liquids.
  Clean the outside of the device using a soft, damp cloth. Thoroughly dry the device with a clean, dry cloth.
  Clean the ventilation openings using a soft brush.
  If you use a paper dust bag, replace the dust bag after each use.
  If you use a cloth dust bag, regularly empty and clean the dust bag. If necessary, replace the dust bag.
  Regularly clean the motor lter. Remove the dirt from the motor lter using a soft brush. Clean the motor lter using
  soapy water. Thoroughly dry the motor lter with a clean, dry cloth.
  Support
  If you need furtner help or have comments or suggestions please visit www.nedis.com/support
  Contact
  NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC s-Hertogenbosch, The Netherlands
  Nederlands - Beschrijving
  1. Aan/uit-knop Gebruik de aan/uit-knop om het apparaat in of uit te schakelen.
  2. Netsnoeropwindknop
  Houd voor het afwinden van het netsnoer de netstekker vast en wind voldoende
  lengte van het netsnoer af aan de achterzijde van het apparaat.
  Houd voor het opwinden van het netsnoer in het apparaat de netsnoeropwindknop
  ingedrukt. Geleid het netsnoer met de hand om ervoor te zorgen dat het niet
  terugslingert.
  3. Zuigslang
  Steek voor het monteren van de zuigslang de slanguitgang in de slangaansluiting
  totdat de ontgrendelingsknoppen op hun plaats klikken.
  4. Zuigbuis
  Steek voor het in elkaar zetten van de zuigbuis het bovenste gedeelte van de zuigbuis
  in het onderste gedeelte van de zuigbuis.
  Steek voor het monteren van de zuigbuis de slang in de zuigbuis.
  5. Zuigmondstuk Steek voor het monteren van het zuigmondstuk de zuigbuis in het zuigmondstuk.
  6. Spleetmondstuk
  Steek voor het monteren van het spleetmondstuk de slang of de zuigbuis in het
  spleetmondstuk.
  7. Keuzeschakelaar
  vloeroppervlak
  Gebruik de schakelaar voor stofzuigen op laminaat, tegels, etc. of voor stofzuigen op
  tapijten.
  8. Luchtstroom-
  schakelaar
  Zet de schakelaar in de gewenste positie om de luchtstroom af te stellen.
  9. Stofzakcompartiment Plaats de stofzak in het stofzakcompartiment.
  10. Motorlter
  Plaats het motorlter in de lterhouder en plaats de lterhouder in het stofzakcompartiment.
  11. Parkeerbeugel
  Plaats de zuigbuis met het zuigmondstuk in de parkeerbeugel om het apparaat te
  parkeren.
  12. Draaggreep
  13. Wiel
  Veiligheid
  Algemene veiligheid
  Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
  De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade of voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door
  het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van het apparaat.
  Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan
  beschreven in de handleiding.
  Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
  Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
  Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciële doeleinden.
  Gebruik het apparaat niet op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers en zwembaden.
  Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.
  Gebruik geen timer of afzonderlijk afstandsbedieningssysteem om het apparaat automatisch uit te schakelen.
  Bedek het apparaat niet.
  Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond.
  Houd het apparaat uit de buurt van brandbare objecten.
  Elektrische veiligheid
  Dit product mag voor onderhoud uitsluitend door een erkende technicus worden geopend om het risico op elektrische
  schokken te verkleinen.
  Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als zich problemen voordoen.
  Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de netstekker beschadigd of defect is. Indien het netsnoer of de netstekker
  beschadigd of defect is, moet het onderdeel door de fabrikant of een erkend servicecentrum worden vervangen.
  Controleer voor gebruik altijd of de netspanning overeenkomt met de spanning op het typeplaatje van het apparaat.
  Verplaats het apparaat niet door aan het netsnoer te trekken. Zorg dat het netsnoer niet in de war kan raken.
  Dompel het apparaat, het netsnoer of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoen.
  Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl de netstekker op de netvoeding is aangesloten.
  Gebruik geen verlengsnoer.
  Reiniging en onderhoud
  Waarschuwing!
  Schakel voor reiniging en onderhoud altijd het apparaat uit, verwijder de netstekker uit het stopcontact en wacht tot het
  apparaat is afgekoeld.
  Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
  Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
  Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.
  Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoen.
  Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek. Droog het apparaat grondig af met een schone,
  droge doek.
  Reinig de ventilatieopeningen met een zachte borstel.
  Vervang de stofzak na elk gebruik indien u een papieren stofzak gebruikt.
  Leeg en reinig de stofzak regelmatig indien u een stoen stofzak gebruikt. Vervang indien nodig de stofzak.
  Reinig regelmatig het motorlter. Verwijder het vuil van het motorlter met behulp van een zachte borstel. Reinig het
  motorlter met zeepwater. Droog het motorlter grondig met een schone, droge doek.
  Support
  Breng voor hulp of als u een opmerking of suggestie heeft een bezoek aanwww.nedis.com/support
  Contact
  NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ’s-Hertogenbosch, Nederland
  Deutsch - Beschreibung
  1. Ein-/Aus-Taste Verwenden Sie die Taste, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
  2. Aufwickeltaste für
  Netzkabel
  Um das Netzkabel abzuwickeln, halten Sie den Netzstecker fest und wickeln Sie das
  Netzkabel in ausreichender Länge von der Rückseite des Gerätes ab.
  Um das Netzkabel wieder in das Gerät zurückzuspulen, drücken und halten Sie die
  Rückspul-Taste des Netzkabels. Führen Sie das Netzkabel manuell, um sicherzustellen,
  dass es nicht zurückschwingt.
  3. Saugschlauch
  Um den Saugschlauch zu montieren, stecken Sie den Schlauchauslass in den
  Schlauchanschluss, bis die Entriegelungsknöpfe einrasten.
  4. Saugrohr
  Um das Saugrohr zu montieren, schieben Sie den oberen Teil des Saugrohres in den
  unteren Teil des Saugrohrs.
  Um das Saugrohr zu montieren, stecken Sie den Schlauch in das Saugrohr.
  5. Saugdüse Zur Montage der Saugdüse stecken Sie das Saugrohr in die Saugdüse.
  6. Fugendüse
  Um die Fugendüse zu montieren, stecken Sie den Schlauch oder das Saugrohr in die
  Fugendüse.
  7. Bodenächenwahl-
  schalter
  Verwenden Sie den Schalter zum Saugen auf Laminaten, Fliesen usw. oder zum
  Saugen auf Teppichen.
  8. Luftmengenschalter Um den Luftstrom einzustellen, stellen Sie den Schalter auf die erforderliche Position.
  9. Staubbeutelfach Legen Sie den Staubbeutel in das Staubbeutelfach.
  10. Motorlter
  Setzen Sie den Motorlter in den Filterhalter und den Filterhalter in das Staubbeutelfach ein.
  11. Parkbügel
  Um das Gerät zu parken, legen Sie den Saugschlauch mit dem Saugstutzen in die
  Parklasche.
  12. Tragegri
  13. Rad
  Sicherheit
  Allgemeine Sicherheit
  Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur
  späteren Bezugnahme auf.
  Der Hersteller ist nicht schadensersatzpichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die
  Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unsachgemäße Handhabung des Gerätes entstanden sind.
  Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung
  beschriebenen Zweck.
  Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern
  Sie es unverzüglich.
  Das Gerät eignet sich nur zur Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
  Das Gerät eignet sich nur für den Hausgebrauch. Verwenden Sie das Gerät nicht für den gewerblichen Gebrauch.
  Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten mit hoher Feuchtigkeit wie beispielsweise Badezimmern oder Schwimmbädern.
  Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Behältnissen, die Wasser enthalten.
  Verwenden Sie keine Zeitschaltuhr und kein separates Fernbedienungssystem, das das Gerät automatisch einschaltet.
  Decken Sie das Gerät nicht ab.
  Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen achen Oberäche auf.
  Halten Sie das Gerät von entzündlichen Gegenständen fern.
  Elektrische Sicherheit
  Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen Servicearbeiten
  ausschließlich von einem autorisierten Techniker geönet werden.
  Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten.
  Verwenden Sie das Gerät nicht, falls das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt ist. Ist das Netzkabel
  oder der Netzstecker beschädigt oder defekt, muss das Netzkabel oder der Netzstecker vom Hersteller oder einem
  autorisierten Service-Partner erneuert werden.
  Vergewissern Sie sich stets vor dem Gebrauch, dass die Netzspannung mit der Spannung auf dem Typenschild des
  Geräts übereinstimmt.
  Bewegen Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Netzkabel. Achten Sie darauf, dass sich das Netzkabel nicht verwickeln kann.
  Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
  Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während der Netzstecker mit dem Stromnetz verbunden ist.
  Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
  Reinigung und Pege
  Warnung!
  Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pege immer aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und
  warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
  Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
  Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
  Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.
  Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
  Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gerät gründlich mit einem
  sauberen trockenen Tuch ab.
  Reinigen Sie die Belüftungsönungen mit einer weichen Bürste.
  Wenn Sie einen Papierstaubbeutel verwenden, ersetzen Sie den Staubbeutel nach jedem Gebrauch.
  Wenn Sie einen Staubbeutel aus Sto verwenden, entleeren und reinigen Sie ihn regelmäßig. Falls erforderlich, ersetzen
  Sie den Staubbeutel.
  Reinigen Sie den Motorlter regelmäßig. Entfernen Sie den Schmutz aus dem Motorlter mit einer weichen Bürste.
  Reinigen Sie den Motorlter mit Seifenwasser. Trocknen Sie den Motorlter gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch.
  Hilfe
  Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge für uns haben, gehen Sie bitte auf www.nedis.com/support
  Kontakt
  NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ’s-Hertogenbosch, Niederlande
  Español - Descripción
  1. Botón de encendido/
  apagado
  Utilice el botón para encender o apagar el dispositivo.
  2. Botón de enrollado
  del cable de red
  Para desenrollar el cable de red, sujete el enchufe de red y desenrolle una longitud
  suciente del cable de red de la parte posterior del dispositivo.
  Para enrollar de nuevo el cable de red en el dispositivo, pulse y mantenga pulsado
  el botón de enrollado del cable de red. Guíe manualmente el cable de red para
  asegurarse de que no se gire.
  3. Tubo exible de
  aspiración
  Para montar el tubo exible de aspiración, introduzca la salida del tubo exible en la
  conexión del tubo exible hasta que los botones de desbloqueo encajen en su posición.
  4. Tubo de aspiración
  Para montar el tubo de aspiración, deslice la parte superior del tubo de aspiración en
  la parte inferior del tubo de aspiración.
  Para montar el tubo de aspiración, introduzca el tubo exible en el tubo de aspiración.
  5. Boquilla de aspiración
  Para montar la boquilla de aspiración, introduzca el tubo de aspiración en la boquilla
  de aspiración.
  6. Boquilla estrecha
  Para montar la boquilla estrecha, introduzca el tubo exible o el tubo de aspiración en
  la boquilla estrecha.
  7. Selector de supercie
  de suelo
  Utilice el interruptor para aspirar sobre laminados, baldosas, etc. o para aspirar sobre
  alfombras.
  8. Interruptor de control
  de ujo de aire
  Para ajustar el ujo de aire, sitúe el interruptor en la posición deseada.
  9. Compartimento de la
  bolsa de polvo
  Coloque la bolsa de polvo en el compartimento de la bolsa de polvo.
  10. Filtro del motor
  Coloque el ltro del motor en el portaltro y coloque el portaltro en el
  compartimento de la bolsa de polvo.
  11. Soporte para apoyo
  Para apoyar el dispositivo, coloque el tubo de aspiración con la boquilla de aspiración
  en el soporte para apoyo.
  12. Asa de transporte
  13. Rueda
  Seguridad
  Seguridad general
  Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
  El fabricante no es responsable de daños consecuentes o de daños en la propiedad o en las personas causados por no
  seguir estas instrucciones de seguridad y por un uso inadecuado de este dispositivo.
  Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una nalidad distinta a la descrita en
  el manual.
  No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido daños o tiene un
  defecto, sustitúyalo inmediatamente.
  El dispositivo sólo es apto para uso en interiores. No utilice el dispositivo en exteriores.
  El dispositivo sólo es apto para uso doméstico. No utilice el dispositivo con nes comerciales.
  No utilice el dispositivo en lugares con un nivel alto de humedad, como baños y piscinas.
  No utilice el dispositivo cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
  No utilice un temporizador o un sistema de control remoto separado que conecte el dispositivo automáticamente.
  No cubra el dispositivo.
  Coloque el dispositivo sobre una supercie estable y plana.
  Mantenga el dispositivo alejado de objetos inamables.
  Seguridad eléctrica
  Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un técnico autorizado cuando necesite
  reparación.
  Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera algún problema.
  No utilice el dispositivo si el cable de red o el enchufe de red está dañado o es defectuoso. Si el cable de red o el enchufe
  de red está dañado o es defectuoso, éste debe ser sustituido por el fabricante o un servicio técnico autorizado.
  Antes del uso, compruebe siempre que la tensión de red sea la misma que se indica en la placa de características del dispositivo.
  No mueva el dispositivo tirando del cable de red. Asegúrese de que el cable de red no se enrede.
  No sumerja el dispositivo, el cable de red o el enchufe de red en agua ni otros líquidos.
  No deje el dispositivo desatendido cuando el enchufe de red esté conectado al suministro de red.
  No utilice un cable alargador.
  Limpieza y mantenimiento
  ¡Advertencia!
  Antes de la limpieza o el mantenimiento, apague siempre el dispositivo, retire el enchufe de red de la toma de pared y
  espere hasta que se haya enfriado el dispositivo.
  No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
  No limpie el interior del dispositivo.
  No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo por uno nuevo.
  No sumerja el dispositivo en agua ni otros líquidos.
  Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido. Seque bien el dispositivo con un paño limpio y seco.
  Limpie las ranuras de ventilación con un cepillo suave.
  Si utiliza una bolsa de polvo de papel, sustituya la bolsa de polvo tras cada uso.
  Si utiliza una bolsa de polvo de tejido, vacíe y limpie periódicamente la bolsa de polvo. En caso necesario, sustituya la
  bolsa de polvo.
  Limpie periódicamente el ltro del motor. Elimine la suciedad del ltro del motor con un cepillo suave. Limpie el ltro del
  motor con agua jabonosa. Seque bien el ltro del motor con un paño limpio y seco.
  Apoyo
  Si necesita ayuda adicional o si tiene comentarios o sugerencias, visite www.nedis.com/support
  Contacto
  NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC s-Hertogenbosch, Países Bajos
  Français - Description
  1. Bouton marche/arrêt Utilisez le bouton pour allumer/éteindre l'appareil.
  2. Bouton d'enroulement
  du câble secteur
  Pour dérouler le câble secteur, tenez la che secteur et déroulez une longueur
  susante de câble secteur par l'arrière de l'appareil.
  Pour enrouler le câble secteur dans l'appareil, appuyez sur le bouton d'enroulement
  du câble secteur sans le relâcher. Guidez manuellement le câble secteur pour éviter
  tout fouettement.
  3. Flexible d'aspiration
  Pour monter le exible d'aspiration, insérez la sortie du exible dans la connexion de
  exible an d'enclencher les boutons de dégagement.
  4. Tube d'aspiration
  Pour assembler le tube d'aspiration, glissez la partie supérieure du tube d'aspiration
  dans sa partie inférieure.
  Pour monter le tube d'aspiration, insérez le exible dans le tube d'aspiration.
  5. Buse d'aspiration Pour monter la buse d'aspiration, insérez le tube d'aspiration dans la buse d'aspiration.
  6. Suceur creux
  Pour monter le suceur creux, insérez le exible ou le tube d'aspiration dans le suceur creux.
  7. Sélecteur de surface Utilisez l'interrupteur pour aspirer les parquets, carrelages, etc. ou pour les tapis.
  8. Interrupteur de
  commande de débit
  d’air
  Pour ajuster le débit d'air, réglez l'interrupteur sur la position requise.
  9. Compartiment de sac
  à poussière
  Placez le sac à poussière dans le compartiment de sac à poussière.
  10. Filtre moteur
  Placez le ltre moteur dans le porte-ltre puis le porte-ltre dans le compartiment de
  sac à poussière.
  11. Patte de rangement
  Pour ranger l'appareil, placez le tube d'aspiration avec la buse d'aspiration dans la
  patte de rangement.
  12. Poignée de transport
  13. Roue
  Sécurité
  Sécurité générale
  Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
  Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou blessures consécutifs causés par le non-respect des
  consignes de sécurité et d'une utilisation inappropriée de l'appareil.
  Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'appareil à d'autres ns que celles décrites dans le manuel.
  N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé ou
  défectueux, remplacez-le immédiatement.
  L'appareil est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
  L'appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique. N'utilisez pas l'appareil à des ns commerciales.
  N'utilisez pas l'appareil dans des endroits très humides, ainsi les salles de bains et piscines.
  N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou d'autres récipients contenant de l'eau.
  N'utilisez pas une minuterie ou une télécommande de mise en marche automatique de l'appareil.
  Ne couvrez pas l'appareil.
  Placez l'appareil sur une surface stable et plane.
  Maintenez l'appareil à l'écart des objets inammables.
  Sécurité électrique
  Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement par un technicien qualié si une
  réparation s'impose.
  Débranchez l'appareil et les autres équipements du secteur s'il y a un problème.
  N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la che secteur est endommagé ou défectueux. Si le cordon d'alimentation
  ou la che secteur est endommagé ou défectueux, il doit être remplacé par le fabricant ou par un réparateur agréé.
  Avant toute utilisation, vériez que la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
  Ne déplacez pas l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne
  s'enchevêtre pas.
  N'immergez pas l'appareil, le cordon d'alimentation ou la che secteur dans l'eau ou d'autres liquides.
  Ne laissez pas l'appareil sans surveillance si la che secteur est branchée.
  N'utilisez aucune rallonge.
  Nettoyage et entretien
  Avertissement!
  Avant le nettoyage ou l'entretien, arrêtez toujours l'appareil, débranchez la che secteur de la prise murale et attendez
  que l'appareil refroidisse.
  N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
  Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.
  Ne tentez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.
  Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou autres liquides.
  Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chion doux et humide. Séchez soigneusement l'appareil avec un chion propre et sec.
  Nettoyez les ouvertures de ventilation avec une brosse douce.
  Si vous utilisez un sac à poussière en papier, remplacez le sac à poussière après chaque usage.
  Si vous utilisez un sac à poussière en tissu, videz et nettoyez régulièrement le sac à poussière. Si nécessaire, remplacez le
  sac à poussière.
  Nettoyez régulièrement le ltre moteur. Retirez la saleté du ltre moteur avec une brosse douce. Nettoyez le ltre moteur
  à l'eau savonneuse. Séchez soigneusement le ltre moteur à l'aide d'un chion propre et sec.
  Support
  Si vous avez des commentaires, des suggestions ou besoin d'aide, veuillez visiter www.nedis.com/support
  Contact
  NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC s-Hertogenbosch, Pays-Bas
  Italiano - Descrizione
  1. Pulsante di accensione/
  spegnimento
  Usare il pulsante per accendere o spegnere il dispositivo.
  2. Pulsante di
  riavvolgimento del
  cavo di alimentazione
  Per srotolare il cavo di alimentazione, tenere la spina e srotolare la lunghezza di cavo
  suciente dalla parte posteriore del dispositivo.
  Per riavvolgere il cavo di alimentazione del dispositivo, tenere premuto l'apposito
  pulsante di riavvolgimento. Guidare manualmente il cavo di alimentazione per
  assicurarsi che non torni indietro.
  3. Flessibile di aspirazione
  Per montare il essibile di aspirazione, inserirne l'uscita nell'attacco no a far scattare
  in posizione i pulsanti di sgancio.
  4. Tubo di aspirazione
  Per assemblare il tubo di aspirazione, far scorrere la parte superiore nella parte
  inferiore del tubo.
  Per montare il tubo di aspirazione, inserire il essibile nel tubo.
  5. Bocchetta di aspirazione
  Per montare la bocchetta di aspirazione, inserire il tubo di aspirazione nella bocchetta.
  6. Bocchetta a lancia
  Per montare la bocchetta a lancia, inserire il essibile o il tubo di aspirazione nella
  bocchetta a lancia.
  7. Selettore della
  supercie del
  pavimento
  Utilizzare il selettore per aspirare su laminati, piastrelle, ecc. o per aspirare su tappeti
  o moquette.
  8. Interruttore di controllo
  del usso d'aria
  Per regolare il usso d'aria, impostare l'interruttore nella posizione desiderata.
  9. Vano per il sacchetto
  raccogli polvere
  Collocare il sacchetto raccogli polvere nell'apposito vano.
  10. Filtro del motore
  Posizionare il ltro del motore nel portaltro quindi collocare il portaltro nel vano del
  sacchetto raccogli polvere.
  11. Staa per riporlo
  Per riporre il dispositivo, collocare il tubo di aspirazione con la bocchetta nell'apposita
  staa.
  12. Maniglia per il trasporto
  13. Ruote
  Sicurezza
  Sicurezza generale
  Leggere il manuale con attenzione prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
  Il fabbricante non è responsabile per eventuali danni consequenziali o per danni a cose o persone derivanti
  dall'inosservanza delle istruzioni sulla sicurezza o dall'uso improprio del dispositivo.
  Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel manuale.
  Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso, sostituirlo immediatamente.
  Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti interni. Non utilizzare il dispositivo all'aperto.
  Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti domestici. Non utilizzare il dispositivo per scopi commerciali.
  Non utilizzare il dispositivo in posizioni con un elevato tasso di umidità come bagni o piscine.
  Non utilizzare il dispositivo in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
  Non utilizzare un timer o un telecomando separato per accendere automaticamente il dispositivo.
  Non coprire il dispositivo.
  Collocare il dispositivo su una supercie stabile e piana.
  Tenere il dispositivo a distanza da oggetti inammabili.
  Sicurezza elettrica
  Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto solo da un tecnico autorizzato, nel caso
  sia necessario ripararlo.
  Scollegare il prodotto dall’alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un problema.
  Non utilizzare il dispositivo in presenza di danni o difetti al cavo o alla spina di alimentazione. Se il cavo o la spina di
  alimentazione è danneggiato o difettoso, deve essere sostituito dal fabbricante o da un centro riparazioni autorizzato.
  Prima dell'uso vericare sempre che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata sulla targhetta nominale
  del dispositivo.
  Non spostare il dispositivo tirandolo per il cavo di alimentazione. Vericare che il cavo non possa aggrovigliarsi.
  Non immergere il dispositivo, il cavo o la spina di alimentazione in acqua o altri liquidi.
  Non lasciare il dispositivo incustodito con la spina collegata alla rete di alimentazione.
  Non utilizzare cavi di prolunga.
  Pulizia e manutenzione
  Attenzione!
  Prima di qualsiasi intervento di pulizia o manutenzione, spegnere sempre il dispositivo, rimuovere la spina dalla presa a
  parete e attendere che il dispositivo si sia rareddato.
  Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
  Non pulire l'interno del dispositivo.
  Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con uno nuovo.
  Non immergere il dispositivo in acqua o in altri liquidi.
  Pulire l'esterno del dispositivo con un panno morbido e umido. Asciugare a fondo il dispositivo con un panno pulito e asciutto.
  Pulire le aperture di ventilazione con una spazzola morbida.
  Se si utilizza un sacchetto raccogli polvere di carta, sostituirlo dopo ogni uso.
  Se si utilizza un sacchetto raccogli polvere in tessuto, svuotarlo regolarmente. Se necessario, sostituire il sacchetto
  raccogli polvere.
  Pulire regolarmente il ltro del motore. Rimuovere lo sporco dal ltro con una spazzola morbida. Lavare il ltro del
  motore in acqua saponosa. Asciugare a fondo il ltro del motore con un panno pulito e asciutto.
  Assistenza
  Per ulteriore assistenza o per fornire commenti o suggerimenti visitare www.nedis.com/support
  Contatti
  NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC s-Hertogenbosch, Paesi Bassi
  Português - Descrição
  1. Botão de ligar/desligar
  Utilize o botão para ligar ou desligar o dispositivo.
  2. Botão para enrolar o
  cabo de alimentação
  Para desenrolar o cabo de alimentação, segure e puxe o comprimento suciente de
  cabo na parte de trás do dispositivo.
  Para voltar a enrolar o cabo no dispositivo, prima e mantenha premido o botão para
  enrolar o cabo de alimentação. Oriente manualmente o cabo, para se certicar de que
  é devidamente enrolado.
  3. Mangueira de aspiração
  Para montar a mangueira de aspiração, insira a saída da mangueira na ligação para a
  mangueira até os botões de desengate encaixarem.
  4. Tubo de aspiração
  Para montar o tubo de aspiração, faça deslizar a parte superior do tubo de aspiração
  na parte inferior do mesmo.
  Para montar o tubo de aspiração, encaixe a mangueira no tubo de aspiração.
  5. Bocal de aspiração Para montar o bocal de aspiração, encaixe o tubo de aspiração no bocal de aspiração.
  6. Bocal para fendas
  Para montar o bocal para fendas, encaixe a mangueira ou o tubo de aspiração no
  bocal para fendas.
  7. Seletor de superfície
  do piso
  Utilize o interruptor para aspirar laminados, mosaicos, etc. ou para aspirar carpetes.
  8. Interruptor de controlo
  do uxo do ar
  Para ajustar o uxo de ar, coloque o interruptor na posição pretendida.
  9. Compartimento do
  saco para o pó
  Coloque o saco para o pó no respetivo compartimento.
  10. Filtro do motor
  Coloque o ltro do motor no respetivo suporte e o suporte do ltro no compartimento
  do saco para o pó.
  11. Suporte de
  acondicionamento
  Para arrumar o dispositivo, coloque o tubo de aspiração com o bocal de aspiração no
  suporte de acondicionamento.
  12. Pega para transporte
  13. Roda
  Segurança
  Segurança geral
  Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar. Guarde o manual para consulta futura.
  O fabricante não se responsabiliza por danos indiretos ou por danos em bens ou pessoas provocados pela inobservância
  das instruções de segurança e utilização indevida do dispositivo.
  Utilize o dispositivo apenas para a nalidade a que se destina. Não utilize o dispositivo para outras nalidades além das
  descritas no manual.
  Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danicada ou com defeito. Se o dispositivo estiver danicado ou tenha
  defeito, substitua imediatamente o dispositivo.
  O dispositivo destina-se apenas a utilização no interior. Não utilize o dispositivo no exterior.
  O dispositivo destina-se apenas a utilização doméstica. Não utilize o dispositivo para ns comerciais.
  Não utilize o dispositivo em locais com elevada humidade, tais como casas de banho e piscinas.
  Não utilize junto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
  Não utilize um temporizador ou qualquer outro sistema de controlo remoto separado que ligue o dispositivo automaticamente.
  Não cubra o dispositivo.
  Coloque o dispositivo sobre uma superfície plana e estável.
  Mantenha o dispositivo afastado de objetos inamáveis.
  Segurança elétrica
  Quando necessitar de reparação e para reduzir o risco de choque elétrico, este produto deve apenas ser aberto por um
  técnico autorizado.
  Desligue o produto da tomada de alimentação e outro equipamento se ocorrer um problema.
  Não utilize o dispositivo se o cabo de alimentação ou a cha estiverem danicados ou com defeito. Se o cabo de alimentação
  ou a cha estiverem danicados ou com defeito, têm de ser substituídos pelo fabricante ou um agente reparador autorizado.
  Antes de utilizar, verique sempre se a tensão da rede é igual à tensão indicada na placa de classicação do dispositivo.
  Não desloque o dispositivo puxando-o pelo cabo de alimentação. Certique-se de que o cabo de alimentação não ca
  emaranhado.
  Não mergulhe o dispositivo, o cabo de alimentação ou a cha em água ou outros líquidos.
  Não deixe o dispositivo sem vigilância com a cha ligada à corrente elétrica.
  Não utilize um cabo de extensão.
  Limpeza e manutenção
  Aviso!
  Antes da limpeza ou manutenção, desligue sempre o dispositivo, retire a cha da tomada de parede e aguarde até que o
  dispositivo tenha arrefecido.
  Não utilize solventes de limpeza ou produtos abrasivos.
  Não limpe o interior do dispositivo.
  Não tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar corretamente, substitua-o por um dispositivo novo.
  Não mergulhe o dispositivo em água ou outros líquidos.
  Limpe o exterior do dispositivo utilizando um pano húmido macio. Segue minuciosamente o dispositivo com um pano
  limpo e seco.
  Limpe as aberturas de ventilação com uma escova suave.
  Se utilizar um saco de papel para o pó, substitua o saco após cada utilização.
  Se utilizar um saco de pano para o pó, esvazie-o e limpe-o regularmente. Se necessário, substitua o saco para o pó.
  Limpe regularmente o ltro do motor. Retire a sujidade do ltro do motor utilizando uma escova de cerdas macias. Limpe
  o ltro do motor utilizando água com detergente. Seque minuciosamente o ltro do motor com um pano limpo e seco.
  Suporte
  Se necessitar de ajuda adicional ou tiver comentários ou sugestões, por favor visite www.nedis.com/support
  Contacto
  NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC s-Hertogenbosch, Holanda
  Dansk - Beskrivelse
  1. Tænd/sluk-knap Tryk på kontakten for at tænde og slukke for enheden.
  2. Knap til oprulning af
  ledningen
  For at rulle ledningen ud tager man fat i stikket og trækker en passende længde
  ledning ud fra bagsiden af enheden.
  For at rulle ledningen op igen skal man trykke og holde knappen nede til oprulning af
  ledningen. Ledningen styres manuelt for at sikre at den ikke svinger frem og tilbage.
  3. Støvsugerslange
  Støvsugerslangen monterets ved at sætte slangeudtaget ind i slangeforbindelsen til
  man hører det klikke på plads.
  4. Støvsugerrør
  Støvsugerrøret samles ved at sætte den øverste del ind i den nederste del af støvsugerrøret.
  Støvsugerslangen sættes ind i støvsugerrøret.
  5. Støvsugermundstykke
  Støvsugermundstykket monteres ved at sætte støvsugerrøret ind i støvsugermundstykket.
  6. Fugemundstykke
  Fugemundstykket monteres ved at sætte slangen eller støvsugerrøret ind i fugemundstykket.
  7. Gulvoveradevælger
  Brug kontakten til støvsugning af laminatgulve, iser osv. eller til støvsugning af tæpper.
  8. Kontrolkontakt for
  luftstrøm
  Luftstrømmen kan reguleres ved at stille kontakten i den ønskede position.
  9. Rum til støvsugerpose Sæt støvsugerposen ind i støvsugerposerummet.
  10. Motorlter Sæt motorltret på lterholderen, og sæt lterholderen ind i støvsugerposerummet.
  11. Parkeringsbeslag
  Enheden sættes til side ved at sætte støvsugerrøret med mundstykke i parkeringsbeslaget.
  12. Bærehåndtag
  13. Hjul
  Sikkerhed
  Generel sikkerhed
  Læs vejledningen omhyggeligt før brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.
  Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for skader der opstår på ejendom eller personer, på grund af manglende
  overholdelse af sikkerhedsvejledninger og forkert brug af enheden.
  Brug kun enheden til de tilsigtede formål. Brug ikke enheden til andre formål end dem, som er beskrevet i vejledningen.
  Brug ikke enheden, hvis den har beskadigede eller defekte dele. Hvis enheden er beskadiget eller defekt, skal den
  omgående udskiftes.
  Enheden er kun beregnet til indendørs brug. Brug ikke enheden udendørs.
  Enheden er kun beregnet til hjemmebrug. Brug ikke enheden til kommercielle formål.
  Brug ikke enheden på meget fugtige steder som f.eks. badeværelser og ved svømmebassiner.
  Brug ikke enheden nær ved badekar, brusebade, vandfade eller andre kar der indeholder vand.
  Brug ikke en timer eller et separat ernbetjeningssystem, som tænder enheden automatisk.
  Dæk ikke enheden til.
  Placér enheden på en stabil, ad overade.
  Hold lampen væk fra brændbare genstande.
  Elektrisk sikkerhed
  For at nedsætte risikoen for elektrisk stød, må dette produkt kun åbnes af en autoriseret tekniker, når service er nødvendig.
  Tag produktet ud af stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår et problem.
  Brug ikke enheden, hvis netledningen eller netstikket er beskadiget eller defekt. Hvis netledningen eller netstikket er
  beskadiget eller defekt, skal den udskiftes af fabrikanten, eller en autoriseret tekniker.
  Kontroller altid, at netspændingen er den samme som spændingen angivet på ydelsesskiltet af enheden før brug.
  Flyt ikke enheden ved at trække i netledningen. Kontroller at netledningen ikke kan blive ltret sammen.
  Sænk ikke enheden, netledningen eller netstikket ned i vand eller andre væsker.
  Efterlad ikke enheden uden opsyn, når netstikket er tilsluttet til en stikkontakt.
  Brug ikke forlængerledning.
  Rengøring og vedligeholdelse
  Advarsel!
  Før rengøring eller vedligeholdelse, skal enheden altid være slukket, tag stikket ud af stikkontakten og vent indtil
  enheden er kølet ned.
  Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
  Rengør ikke enheden indvendigt.
  Forsøg ikke at reparere enheden. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal den udskiftes med en ny enhed.
  Sænk ikke enheden ned i vand eller andre væsker.
  Rengør enheden udvendigt med en blød, fugtig klud. Tør enheden grundigt af med en ren, tør klud.
  Rengør ventilationsåbningerne med en blød børste.
  Hvis man bruger en støvsugerpose af papir, skal man skifte posen efter hver brug.
  Hvis man bruger en støvsugerpose af stof, skal den tømmes og renses. Om nødvendigt udskiftes støvsugerposen.
  Motorltret skal renses regelmæssigt. Snavs ernes fra motorltret med en blød børste. Rens motorltret med sæbevand.
  Tør motorltret grundigt af med en ren, tør klud.
  Support
  Hvis du har brug for yderligere hjælp, eller hvis du har kommentarer eller forslag, beder vi dig besøge www.nedis.com/support
  Kontakt
  NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ’s-Hertogenbosch, Nederlandene
  Norsk - Beskrivelse
  1. På/av-knapp Bruk knappen for å slå enheten på eller av.
  2. Knapp for
  ledningsinntrekk
  For å trekke ut strømledningen, holder du i støpselet og trekker ledningen ut fra
  baksiden av enheten til ønsket lengde.
  For å spole inn strømledningen, holder du inne knappen for ledningsinntrekk. Hold i
  strømledningen for å sikre at den ikke blir slengt rundt.
  3. Støvsugerslange
  For å sette på støvsugerslangen, setter du slangeutløpet i inn slangekoblingen til
  utløserknappene klikker på plass.
  4. Støvsugerrør
  For å sette sammen støvsugerrøret, skyver du den øvre delen av røret inn i den nedre
  delen av røret.
  For å sette på støvsugerrøret, skyver du slangen inn i røret.
  5. Munnstykke For å sette på munnstykket, setter du støvsugerrøret inn i munnstykket.
  6. Sprekkmunnstykke
  For å sette på sprekkmunnstykket, setter du slangen eller røret inn i sprekkmunnstykket.
  7. Omskifter for valg av
  gulvtype
  Bruk omskifteren for støvsuging på laminat, iser, etc. eller for støvsuging på tepper.
  8. Luftstrømbryter For å justere luftstrømmen, sett bryteren til ønsket posisjon.
  9. Støvposekammer Sett støvsugerposen inn i støvposekammeret.
  10. Motorlter Sett motorlteret i lterholderen og sett lterholderen i støvposekammeret.
  11. Parkeringsbrakett For å parkere enheten, sette støvsugerrøret med munnstykket i parkeringsbraketten.
  12. Bærehåndtak
  13. Hjul
  Sikkerhet
  Generell sikkerhet
  Les bruksanvisningen nøye før bruk. Oppbevar bruksanvisningen for fremtidig bruk.
  Produsenten er ikke ansvarlig for påfølgende skade eller for skade på eiendom eller person som følge av manglende
  overholdelse av sikkerhetsanvisningene og feil bruk av enheten.
  Bruk bare enheten for det tiltenkte formålet. Ikke bruk enheten til andre formål enn det som er beskrevet i bruksanvisningen.
  Ikke bruk enheten hvis noen del er skadet eller defekt. Enheten må erstattes umiddelbart hvis den er skadet eller defekt.
  Enheten er kun ment for innendørs bruk. Ikke bruk enheten utendørs.
  Enheten er kun for innendørs bruk. Ikke bruk enheten i forretningsøyemed.
  Ikke bruk enheten på steder med høy luftfuktighet, som på bad og ved svømmebasseng.
  Ikke bruk enheten i nærheten av badekar, dusj, håndvask eller andre vannbeholdere.
  Ikke bruk en tidtaker eller et separat ernkontrollsystem som slår på enheten automatisk.
  Ikke dekk til enheten.
  Plasser enheten på en jevn, at overate.
  Hold enheten borte fra brennbare gjenstander.
  Elektrisk sikkerhet
  For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet bare åpnes av en autorisert tekniker når vedlikehold er nødvendig.
  Koble produktet fra strømmen og annet utstyr dersom et problem oppstår.
  Ikke bruk enheten hvis strømkabelen eller støpselet er skadet eller på andre måter defekt. Hvis strømkabelen eller
  støpselet er skadet eller defekt, må disse byttes ut av produsenten eller et autorisert serviceverksted.
  Før bruk må det alltid sjekkes at nettspenningen er den samme som spenningen som er merket på enheten.
  Ikke ytt på enheten ved å trekke i strømkabelen. Pass på at strømkabelen ikke blir viklet inn i noe.
  Enheten, støpselet og strømkabelen må aldri senkes i vann eller andre væsker.
  Ikke la enheten bli liggende uten tilsyn når støpselet koblet til stikkontakten.
  Ikke bruk forlengelsesledning.
  Rengjøring og vedlikehold
  Advarsel!
  Før rengjøring eller vedlikehold må enheten slås av og støpselet må tas ut fra stikkontakten, og enheten må kjøles ned.
  Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
  Ikke rengjør innsiden av enheten.
  Ikke prøv å reparere enheten. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, erstatt den med en ny enhet.
  Ikke senk enheten i vann eller annen væske.
  Rengjør utsiden av enheten med en myk, fuktig klut. Tørk enheten grundig med en tørr, ren klut.
  Rengjør ventilasjonsåpningene med en n børste.
  Hvis du bruker papirstøvposer, må du bytte støvposen etter hver bruk.
  Hvis du bruker støvposer i sto, må du tømme og rengjøre støvposen regelmessig. Bytt støvpose etter behov.
  Rengjør motorlteret regelmessig. Fjern smuss fra motorlteret med en myk børste. Rengjør motorlteret i såpevann.
  Tørk godt av motorlteret med en tørr, ren klut.
  Support
  Hvis du trenger ytterligere hjelp eller har kommentarer eller forslag, vennligst gå inn på www.nedis.com/support
  Kontakt
  NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC s-Hertogenbosch, Nederland
  Svenska - Beskrivning
  1. På/av-knapp Använd knappen för att sätta på eller stänga av enheten.
  2. Strömkabel
  upprullningsknapp
  För att rulla ut strömkabeln, håll i stickproppen och rulla ut lämplig längd strömkabel
  från enhetens baksida.
  För att rulla upp strömkabeln i enheten, tryck på och håll inne upprullningsknappen.
  Guida strömkabeln manuellt för att se till att den inte slungas bakåt.
  3. Sugslang
  För att montera sugslangen, placera slangutloppet i slanganslutningen tills
  släppknappen klickar på plats.
  4. Sugrör
  För att montera sugröret, skjut in sugrörets övre del i sugrörets under del.
  För att montera sugröret, sätt i slangen i sugröret.
  5. Sugmunstycke För att montera sugmunstycket, sätt i sugröret i sugmunstycket.
  6. Springmunstycke För att montera springmunstycket, sätt i slangen eller sugröret i springmunstycket.
  7. Väljare för golvunderlag
  Använd brytaren för att dammsuga på laminat, plattor osv eller för att dammsuga mattor.
  8. Reglage för luftlöde För att justera luftödet, sätt brytaren i önskat läge.
  9. Fack för
  dammsugarpåse
  Placera dammsugarpåsen i facket för dammsugarpåse.
  10. Motorlter
  Placera motorltret i lterhållaren och placera lterhållaren i facket för dammsugarpåse.
  11. Parkeringskonsol För att parkera enheten, placera sugröret med sugmunstycket i parkeringskonsolen.
  12. Bärhandtag
  13. Hjul
  Säkerhet
  Allmän säkerhet
  Läs bruksanvisningen noga innan användning. Behåll bruksanvisningen för att kunna använda den igen.
  Tillverkaren är inte ansvarig för följdskador eller för skador på egendom eller personer som orsakas av att
  säkerhetsföreskrifterna inte följs och av felaktig användning av enheten.
  Använd endast enheten för dess avsedda syfte. Använd inte enheten till andra ändamål än dem som beskrivs i denna
  bruksanvisning.
  Använd inte enheten om någon del är skadad eller felaktig. Om enheten är skadad eller felaktig ska den bytas ut omedelbart.
  Enheten är bara avsedd för inomhusanvändning. Använd inte enheten utomhus.
  Enheten är endast avsedd för inomhusanvändning. Använd inte för kommersiella ändamål.
  Använd inte enheten på platser med hög luftfuktighet, så som badrum och vid pooler.
  Använd inte enheten nära badkar, duschar, bassänger eller andra kärl innehållande vatten.
  Använd inte en timer eller en separat ärrstyrt system som sätter på enheten automatiskt.
  Täck inte över enheten.
  Placera enheten på en stabil, platt yta.
  Håll enheten borta från brandfarliga föremål.
  Elsäkerhet
  För att minska risken för elektriska stötar bör denna produkt endast öppnas av behörig tekniker när service behövs.
  Dra ut nätkabeln från vägguttaget och koppla ur all annan utrustning om något problem skulle uppstå.
  Används inte enheten om nätkabeln eller nätkontakten är skadad eller defekt. Om nätkabeln eller nätkontakten är
  skadad eller defekt, måste den bytas ut av tillverkaren eller en auktoriserad reparatör.
  Kolla alltid om nätströmmen är den samma som strömgraderingen på enheten innan användning.
  Förytta inte på enheten genom att dra i nätkabeln. Se till att nätkabeln inte kan trassla in sig.
  Doppa inte enheten, nätkabeln eller nätkontakten i vatten eller någon annan vätska.
  Lämna inte enheten oövervakad medan nätkontakten är ansluten till vägguttaget.
  Använd ej förlängningskabel.
  Rengöring och underhåll
  Varning!
  Innan rengöring eller underhåll, se till att du har stängt av enheten, tagit ur nätkontakten ur vägguttaget och vänta tills
  enheten har kylts av.
  Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller slipmedel.
  Rengör inte enhetens insida.
  Försök inte att reparera enheten. Byt ut enheten mot en ny om den inte fungerar som den ska.
  Doppa inte enheten i vatten eller andra vätskor.
  Rengör enhetens utsida med en mjuk fuktad trasa. Torka noggrant enheten med en ren, torr trasa.
  Rengör ventilttionsöppningarna med en n borste.
  Om du använder en dammsugarpåse av papper, byt ut dammsugarpåsen efter varje användning.
  Om du använder en dammsugarpåse av tyg, töm och rengör dammsugarpåsen regelbundet. Byt ut dammsugarpåsen
  vid behov.
  Rengör motorltret regelbundet. Ta bort smuts från motorltret med en mjuk borste. Rengör motorlter med såpvatten.
  Torka noggrant av motorltret med en ren, torr trasa.
  Support
  Om du behöver mer hjälp eller har kommentarer eller förslag, besök www.nedis.com/support
  Kontakt
  NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ‘s-Hertogenbosch, The Netherlands
  Suomi - Kuvaus
  1. Virtapainike Käynnistä ja sammuta laite virtapainikkeella.
  2. Verkkojohdon
  kelauspainike
  Pura verkkojohtoa kelalta pitämällä kiinni verkkopistokkeesta ja vetämällä riittävä
  määrä johtoa ulos laitteen takaa.
  Kelaa verkkojohto takaisin laitteeseen pitämällä painettuna johdon
  sisäänkelauspainiketta. Ohjaa käsin verkkojohtoa varmistaen sen kelautuminen hyvin.
  3. Imuletku
  Kiinnitä imuletku työntämällä imuletkun ulostuloa letkuliitäntään, kunnes
  vapautuskielekkeet napsahtavat paikalleen.
  4. Imuputki
  Kokoonpane imuputki liu'uttamalla imuputken yläosa imuputken alaosaan.
  Kiinnitä imuputki työntämällä letku imuputkeen.
  5. Imusuutin Kiinnitä imusuutin työntämällä imuputki imusuuttimeen.
  6. Rakosuutin Kiinnitä rakosuutin työntämällä letku tai imuputki rakosuuttimeen.
  7. Lattiapinnan valitsin Käytä kytkintä imemään laminaatteja, laattoja jne. tai imemään mattoja.
  8. Ilmanhallintakytkin Säädä ilmavirtausta asettamalla kytkin haluamaasi asentoon.
  9. Pölypussitila Aseta pölypussi pölypussitilaan.
  10. Moottorin suodatin Aseta moottorin suodatin suodatinpitimeen ja aseta suodatinpidin pölypussitilaan.
  11. Pysäköintijarru Pysäköi laite asettamalla imuputki imusuuttimen kanssa pysäköintipitimeen.
  12. Kantokahva
  13. Pyörä
  Turvallisuus
  Yleinen turvallisuus
  Lue käyttöopas huolella ennen käyttöä. Säilytä käyttöopas tulevaa käyttöä varten.
  Valmistaja ei ole vastuussa henkilöille tai omaisuudelle aiheutuvista vahingoista, jos ne johtuvat turvallisuusohjeiden
  laiminlyönnistä tai laitteen sopimattomasta käytöstä.
  Käytä laitetta vain sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Älä käytä laitetta muuhun kuin käyttöoppaassa kuvattuun
  tarkoitukseen.
  Älä käytä laitetta, jos jokin sen osa on vioittunut tai viallinen. Jos laite on vioittunut tai viallinen, vaihda laite välittömästi.
  Laite sopii vain sisäkäyttöön. Älä käytä laitetta ulkona.
  Laite sopii vain kotikäyttöön. Älä käytä laitetta kaupallisiin tarkoituksiin.
  Älä käytä laitetta paikoissa, kuten kylpyhuoneissa ja uima-allashuoneissa, joissa on korkea suhteellinen kosteus.
  Älä käytä laitetta kylpyammeiden, suihkujen, pesualtaiden tai muiden vettä sisältävien esineiden lähellä.
  Älä käytä ajastinta tai erillistä kauko-ohjausjärjestelmää, joka kytkee laitteen päälle automaattisesti.
  Älä peitä laitetta.
  Aseta laite vakaalle tasapinnalle.
  Pidä laite pois palavien materiaalien läheisyydestä.
  Sähköturvallisuus
  Sähköiskun riskin pienentämiseksi, ainoastaan valtuutettu huoltohenkilö saa avata tämän laitteen huoltoa varten.
  Jos ongelmia ilmenee, irrota laite verkkovirrasta ja muista laitteista.
  Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vioittunut tai viallinen. Jos virtajohto tai pistoke on vioittunut tai
  viallinen, valmistajan tia valtuutetun huollon on vaihdettava se.
  Tarkista aina ennen käyttöä, että sähköverkon jännite vastaa laitteen luokituskylttiin merkittyä jännitettä.
  Älä siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta. Varmista, että virtajohto ei pääse takertumaan.
  Älä upota laitetta, virtajohtoa tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen.
  Älä jätä laitetta valvomatta pistokkeen ollessa kytketty pistorasiaan.
  Älä käytä jatkojohtoa.
  Puhdistus ja huolto
  Varoitus!
  Sammuta laite, irrota pistoke pistorasiasta ja odota, että laite jäähtyy, ennen kuin puhdistat tai huollat sitä.
  Älä käytä liuottimia tai hankausaineita.
  Älä puhdista laitteen sisäpuolta.
  Älä yritä korjata laitetta. Jos laite ei toimi asianmukaisesti, vaihda se uuteen.
  Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
  Puhdista laite ulkopuolelta pehmeällä, kostealla liinalla. Kuivaa laite läpikotaisin puhtaalla kuivalla liinalla.
  Puhdista tuuletusaukot pehmeällä harjalla.
  Jos käytät paperipölypusseja, vaihda pölypussi jokaisen käytön jälkeen.
  Jos käytät kangaspölypussia, tyhjennä ja puhdista pölypussi säännöllisesti. Vaihda pölypussi tarvittaessa.
  Puhdista moottorin suodatin säännöllisesti. Poista lika moottorin suodattimesta pehmeällä harjalla. Puhdista moottorin
  suodatin saippuavedessä. Kuivaa moottorin suodatin huolellisesti puhtaalla kuivalla kankaalla.
  Tuki
  Jos tarvitset apua tai jos sinulla on kommentteja tai ehdotuksia, käy osoitteessa: www.nedis.com/support
  Yhteystiedot
  NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ‘s-Hertogenbosch, The Netherlands
  VCBG100RD
  Vacuum cleaner
Nedis VCBG100RD

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Nedis VCBG100RD o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Nedis VCBG100RD rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Nedis VCBG100RD. Il manuale rientra nella categoria Aspirapolvere ed è stato valutato da 1 persone con una media di 7.5. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiaans, Engels, Deens, Duits, Grieks, Spaans, Fins, Frans, Hongaars, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Zweeds, Turks. Hai domande sul Nedis VCBG100RD o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche Nedis VCBG100RD

Generale
Marca Nedis
Modello VCBG100RD
Prodotto Aspirapolvere
Lingua Italiaans, Engels, Deens, Duits, Grieks, Spaans, Fins, Frans, Hongaars, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Zweeds, Turks
Tipo di file PDF
Design
Colore del prodotto Red,Anthracite

Domande frequenti

Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo Nedis VCBG100RD .

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

ManualeD'uso.it

Stai cercando un manuale? ManualeD'uso.it farà in modo che tu possa trovare il manuale che stai cercando in un attimo. Il nostro database contiene più di 1 milione di manuali in formato PDF di oltre 10.000 marchi. Ogni giorno aggiungiamo i manuali più recenti in modo che sia sempre possibile trovare il prodotto che stai cercando. È molto semplice: basta digitare il marchio e il tipo di prodotto nella barra di ricerca e immediatamente visualizzerai gratuitamente il manuale di tua scelta online.

ManualeD'uso.it

© Copyright 2021 ManualeD'uso.it. Tutti I diritti riservati.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Leggi di più