Nedis VCBS100RD

Nedis VCBS100RD manuale

(1)
 • Czyszczenie i konserwacja
  Ostrzeżenie!
  Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy zawsze wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę zasilającą
  zgniazdka elektrycznego ipoczekać aż urządzenie ostygnie.
  Nie używać do czyszczenia rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
  Nie czyścić wewnętrznej strony urządzenia.
  Nie podejmować prób naprawy urządzenia. Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, należy wymienić je na nowe urządzenie.
  Nie zanurzać urządzenia wwodzie lub innych płynach.
  Zewnętrzną stronę urządzenia czyścić miękką, wilgotną szmatką. Urządzenie dokładnie wycierać do sucha przy użyciu
  czystej, suchej szmatki.
  Otwory wentylacyjne czyścić przy użyciu miękkiej szczotki.
  Regularnie opróżniać pojemnik na kurz i czyścić wielocyklonowy ltr z tworzywa sztucznego za pomocą miękkiej szczotki.
  Wsparcie
  Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy lub masz uwagi lub sugestie, proszę odwiedź stronę www.nedis.com/support
  Kontakt
  NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC s-Hertogenbosch, Holandia
  Čeština - Popis
  1. Tlačítko zapnutí/
  vypnutí
  Chcete-li zapnout nebo vypnout zařízení, použijte tlačítko.
  2. Tlačítko navinutí
  napájecího kabelu
  Pro odvinutí napájecího kabelu držte zástrčku a odviňte dostatečnou délka kabelu ze
  zadní části zařízení.
  Pro navinutí kabelu zpátky do zařízení stiskněte a držte tlačítko navinutí napájecího
  kabelu. Rukou kabel navádějte, aby kabel nešvihal.
  3. Nasávací hadice
  Pro upevnění nasávací hadice vložte její vývod do konektoru až do kliknutí
  uvolňovacích tlačítek.
  4. Nasávací trubice
  Pro montáž nasávací trubice zasuňte horní část trubice do dolní části nasávací hadice.
  Pro upevnění trubice vložte nasávací hadici do trubice.
  5. Nasávací hlavice Pro upevnění nasávací hlavice vložte nasávací hadici do hlavice.
  6. Štěrbinová hubice Pro upevnění hlavice pro spáry vložte nasávací hadici nebo trubici do hlavice.
  7. Volič povrchu
  Tento přepínač použijte pro vysávání laminátů, dlaždic a pod. nebo pro vysávání
  koberců.
  8. Regulátor průtoku
  vzduchu
  Chcete-li nastavit tok vzduchu, nastavte spínač do požadované polohy.
  9. Přepážka pro nádobu
  na prach
  Umístěte nádobu na prach do příslušné přepážky.
  10. Multi-cyklonový
  plastový ltr
  Umístěte multi-cyklonový plastový ltr do přepážky pro nádobu na prach.
  11. Parkovací držák Chcete-li zařízení zaparkovat, umístěte nasávací trubici s hlavicí do parkovacího držáku.
  12. Přepravní rukojeť
  13. Kolečko
  Bezpečnost
  Všeobecné bezpečnostní pokyny
  Před použitím si pozorně přečtěte příručku. Příručku uschovejte pro pozdější použití.
  Výrobce není zodpovědný za následné škody nebo poškození vlastnictví nebo zranění osob způsobené nedodržováním
  zde uvedených bezpečnostních pokynů nebo nesprávným použitím výrobku.
  Zařízení používejte pouze k jeho zamýšleným účelům. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než je popsáno v příručce.
  Nepoužívejte zařízení, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Pokud je zařízení poškozené nebo vadné, okamžitě
  jej vyměňte.
  Toto zařízení je určeno pouze pro použití v místnosti. Nepoužívejte zařízení v exteriérech.
  Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Nepoužívejte zařízení pro komerční účely.
  Zařízení nepoužívejte v místech s vysokou vlhkostí vzduchu, jako jsou koupelny a bazény.
  Zařízení nepoužívejte ve vaně, ve sprše, v umyvadle ani v jiných nádobách obsahujících vodu.
  Nepoužívejte časovač ani samostatný systém dálkového ovládání, které zařízení automatický zapíná.
  Zařízení nezakrývejte.
  Zařízení postavte na stabilní, rovný povrch.
  Zařízení neponechávejte v blízkosti hořlavých předmětů.
  Elektrická bezpečnost
  Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, měl by být vpřípadě potřeby tento výrobek otevřen pouze autorizovaným
  technikem.
  Dojde-li k závadě, odpojte výrobek ze sítě a od jiných zařízení.
  Nepoužívejte zařízení, pokud jsou napájecí kabel či napájecí zástrčka poškozeny nebo vadné. Pokud jsou napájecí kabel
  či napájecí zástrčka poškozeny nebo vadné, musí je vyměnit výrobce nebo oprávněný servisní zástupce.
  Před použitím vždy zkontrolujte, zda napětí napájení odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku zařízení.
  Zařízení nepřenášejte nošením za napájecí kabel. Zkontrolujte, zda se napájecí kabel nemůže nikde zachytit.
  Zařízení, napájecí kabel ani napájecí zástrčku neponořujte do vody ani jiných kapalin.
  Zařízení nenechávejte bez dozoru, pokud je napájecí zástrčka zasunuta do napájecího obvodu.
  Nepoužívejte prodlužovací kabel.
  Čištění a údržba
  Upozornění!
  Před čištěním nebo údržbou zařízení vždy vypněte, vytáhněte napájecí zástrčku ze zásuvky ve zdi a vyčkejte, dokud
  zařízení nevychladne.
  Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.
  Nečistěte vnitřek zařízení.
  Nepokoušejte se zařízení opravovat. Pokud zařízení nepracuje správně, vyměňte jej za nové zařízení.
  Zařízení neponořujte do vody ani jiných kapalin.
  Venek zařízení očistěte měkkým, suchým hadříkem. Zařízení pečlivě osušte čistým suchým hadříkem.
  Ventilační otvory vyčistěte pomocí čistého, suchého hadříku.
  Nádobu na prach pravidelně vyprazdňujte a multi-cyklonový plastový ltr pravidelně čistěte měkkým kartáčem.
  Podpora
  Pokud potřebujete další pomoc nebo máte návrhy nebo připomínky, navštivte www.nedis.com/support
  Kontakty
  NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ’s-Hertogenbosch, Nizozemsko
  Magyar - Leírás
  1. Be-/kikapcsoló gomb Az eszközt a gombbal kapcsolhatja be, illetve ki.
  2. Tápkábel feltekerő
  gombja
  A tápkábel letekeréséhez fogja meg a dugvillát és húzzon ki megfelelő mennyiségű
  tápkábelt az eszköz hátuljából.
  Ahhoz, hogy a tápkábelt visszahúzhassa az eszközbe, nyomja meg és tartsa lenyomva
  a tápkábel feltekerő gombját. Kézzel vezesse a tápkábelt, hogy meggyőződhessen róla,
  hogy nem tekeredik össze.
  3. Szívótömlő
  A szívótömlő felszereléséhez nyomja be a csövet a csatlakozóegységbe, amíg a
  kioldófülek a helyükre nem ugranak.
  4. Szívócső
  A szívócső összeszereléséhez csúsztassa a szívócső fel részét a szívócső alsó részébe.
  A szívócső felszereléséhez illessze be a szívótömlőt a szívócsőbe.
  5. Porszívó fej A porszívó fej felszereléséhez illessze be a szívócsövet a porszívó fejbe.
  6. Saroktisztító fej A saroktisztító fej felszereléséhez illessze be a szívócsövet a saroktisztító fejbe.
  7. Padlótípus választó Laminált padló, járólapok stb. porszívózásához vagy szőnyegek porszívózásához.
  8. Légáramlás kapcsoló A légáramlás beállításához állítsa a kapcsolót a kívánt helyzetbe.
  9. Porgyűjtő-tartó Helyezze be a porgyűjtőt a porgyűjtő-tartóba.
  10. Multiciklon műanyag
  szűrő
  Helyezze be a multiciklon műanyag szűrőt a porzsáktartóba.
  11. Tartóegység
  Ahhoz, hogy a készüléket leállíthassa, helyezze be a szívócsövet a porszívó fejjel együtt
  a tartóegységbe.
  12. Hordfogantyú
  13. Kerék
  Biztonság
  Általános biztonság
  A használat előtt gyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tegye el a kézikönyvet, hogy szükség esetén belenézhessen.
  A termékre vonatkozó biztonsági szabályok megszegése vagy a termék nem rendeltetésszerű használata miatt
  bekövetkező anyagi és következményes károkért és sérülésekért a gyártó nem vállal felelősséget.
  Csak rendeltetése szerint használja a készüléket. Ne használja a készüléket a kézikönyvben feltüntetettől eltérő célra.
  Ne használja a készüléket, ha valamely része sérült vagy meghibásodott. A sérült vagy meghibásodott készüléket
  azonnal javíttassa meg, vagy cseréltesse ki.
  A termék csak beltéri használatra készült. Ne használja a terméket kültérben.
  A termék csak otthoni használatra készült. Ne használja a terméket kereskedelmi célokra.
  Ha használja a készüléket olyan helyen, ahol magas a páratartalom, pl. fürdőszobában és medencetérben.
  Ne használja kád, zuhany, mosdókagyló vagy egyéb folyadékkal teli edény közelében.
  Ne használjon időzítőt vagy más önálló távvezérlő rendszer az eszköz automatikus kapcsolásához.
  Ne fedje le a készüléket.
  Helyezze a terméket stabil, sík felületre.
  Tartsa távol a terméket gyúlékony anyagoktól.
  Elektromos biztonság
  Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ezt a terméket kizárólag a márkaszerviz képviselője nyithatja fel.
  Hiba esetén húzza ki a termék csatlakozóját a konnektorból, és kösse le más berendezésekről.
  Ne használja a terméket, ha a tápkábel vagy a csatlakozódugó sérült vagy meghibásodott. Ha a tápkábel vagy a
  csatlakozódugó sérült vagy meghibásodott, azt ki kell cseréltetni a gyártóval vagy a hivatalos márkaszervizzel.
  Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a termék adattábláján található feszültséggel.
  Ne használja a tápkábelt a termék mozgatására. Győződjön meg róla, hogy a tápkábel nem csavarodott meg.
  A terméket, a tápkábelt vagy a csatlakozódugót ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
  Ne hagyja a terméket felügyelet nélkül, ha a tápkábel be van dugva az aljzatba.
  Ne használjon hosszabbítókábelt.
  Ελληνικά - Περιγραφή
  1. Κουμπί on/o Χρησιμοποιήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
  2. Κουμπί τυλίγματος
  καλωδίου τροφοδοσίας
  Για να ξετυλίξετε το καλώδιο τροφοδοσίας, κρατήστε την πρίζα και ξετυλίξτε ένα
  ικανοποιητικό τμήμα του καλωδίου από το πίσω μέρος της συσκευής.
  Για επανατύλιγμα του καλωδίου τροφοδοσίας στη συσκευή, πιέστε παρατεταμένα το
  κουπί επανατυλίγματος. Καθοδηγήστε χειροκίνητα το καλώδιο τροφοδοσίας ώστε να
  μην γυρίσει πίσω.
  3. Εύκαμπτος σωλήνας
  αναρρόφησης
  Για την τοποθέτηση του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης, εισαγάγετε την έξοδο του
  σωλήνα στη σύνδεση του σωλήνα μέχρι τα κουμπιά αποδέσμευσης να ασφαλίσουν.
  4. Σταθερός σωλήνας
  αναρρόφησης
  Για να συναρμολογήσετε τον σταθερό σωλήνα αναρρόφησης, σύρετε το πάνω μέρος
  του σωλήνα μέσα στο κάτω μέρος του.
  Για να τοποθετήσετε τον σταθερό σωλήνα αναρρόφησης, εισαγάγετε τον εύκαμπτο
  σωλήνα μέσα στον σταθερό σωλήνα αναρρόφησης.
  5. Ακροφύσιο
  αναρρόφησης
  Για να τοποθετήσετε το ακροφύσιο αναρρόφησης, εισαγάγετε τον σταθερό σωλήνα
  αναρρόφησης μέσα στο ακροφύσιο αναρρόφησης.
  6. Ακροφύσιο για
  δυσπρόσιτες επιφάνειες
  Για να τοποθετήσετε το ακροφύσιο για δυσπρόσιτες επιφάνειες, εισαγάγετε τον εύκαμπτο
  ή τον σταθερό σωλήνα αναρρόφησης μέσα στο ακροφύσιο για δυσπρόσιτες επιφάνειες.
  7. Επιλογέας επιφάνειας
  δαπέδου
  Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη για να σκούπισμα σε δάπεδα laminate, πλακάκια κλπ,
  ήγια σκούπισμα χαλιών.
  8. Διακόπτης ελέγχου
  ροής αέρα
  Για να ρυθμίσετε τη ροή του αέρα, θέστε το διακόπτη στην απαιτούμενη θέση.
  9. Θήκη δοχείου
  συλλογής σκόνης
  Τοποθετήστε το δοχείο στη θήκη του.
  10. Πολυκυκλωνικό
  πλαστικό φίλτρο
  Τοποθετήστε το πολυκυκλωνικό πλαστικό φίλτρο στη θήκη του δοχείου συλλογής σκόνης.
  11. Υποστήριγμα
  ακινητοποίησης
  Για να ακινητοποιήσετε τη συσκευή, τοποθετήστε τον σταθερό σωλήνα αναρρόφησης
  με το ακροφύσιο αναρρόφησης στον υποστήριγμα ακινητοποίησης.
  12. Λαβή μεταφοράς
  13. Τροχός
  Ασφάλεια
  Γενική ασφάλεια
  Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από τη χρήση. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
  Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν επακόλουθες βλάβες ή άλλες υλικές και σωματικές βλάβες που
  ενδέχεται να προκληθούν λόγω της μη τήρησης των οδηγιών ασφαλείας και της ακατάλληλης χρήσης της συσκευής.
  Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους προοριζόμενους σκοπούς. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για διαφορετικούς
  σκοπούς από τους περιγραφόμενους στο εγχειρίδιο.
  Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν οποιοδήποτε τμήμα της έχει ζημιά ή ελάττωμα. Εάν η συσκευή έχει ζημιά ή ελάττωμα,
  αντικαταστήστε την αμέσως.
  Η συσκευή ενδείκνυται μόνο για εσωτερική χρήση. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
  Η συσκευή ενδείκνυται μόνο για οικιακή χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για εμπορικούς σκοπούς.
  Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε τοποθεσίες με υψηλή υγρασία, όπως σε μπάνια και πισίνες.
  Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.
  Μην χρησιμοποιείτε χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού, το οποίο ενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή.
  Μην καλύπτετε τη συσκευή.
  Τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
  Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα.
  Ηλεκτρική ασφάλεια
  Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, το προϊόν αυτό θα πρέπει να ανοιχθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό
  όταν απαιτείται συντήρηση (σέρβις).
  Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και άλλο εξοπλισμό αν παρουσιαστεί πρόβλημα.
  Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν το καλώδιο ρεύματος ή το φις έχουν φθαρεί ή είναι ελαττωματικά. Εάν το καλώδιο
  ρεύματος ή το φις έχουν φθορές ή είναι ελαττωματικά, πρέπει να αντικατασταθούν από τον κατασκευαστή ή από έναν
  εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών.
  Πριν από τη χρήση ελέγχετε πάντα εάν η τάση ρεύματος είναι η ίδια με την τάση στην πινακίδα τύπου της συσκευής.
  Μην μετακινείτε τη συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο ρεύματος. Εξασφαλίζετε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν
  μπορεί να μπερδευτεί.
  Μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ρεύματος ή το φις σε νερό ή άλλα υγρά.
  Μην αφήνετε τη συσκευή ανεπιτήρητη ενώ το βύσμα ρεύματος είναι συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος.
  Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκταση.
  Καθαρισμός και συντήρηση
  Προειδοποίηση!
  Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση, απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή, αφαιρείτε το φις από την υποδοχή τοίχου
  και περιμένετε έως ότου η συσκευή κρυώσει.
  Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά.
  Μην καθαρίσετε το εσωτερικό της συσκευής.
  Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, αντικαταστήστε την με μια νέα.
  Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
  Καθαρίζετε το εξωτερικό της συσκευής χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, νωπό πανί. Στεγνώνετε προσεκτικά τη συσκευή με
  ένα καθαρό, στεγνό πανί.
  Καθαρίζετε τα ανοίγματα εξαερισμού χρησιμοποιώντας μια μαλακιά βούρτσα.
  Αδειάζετε τακτικά το δοχείο συλλογής σκόνης και καθαρίστε το πολυκυκλωνικό πλαστικό φίλτρο με μια μαλακή βούρτσα.
  Υποστήριξη
  Εάν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια ή επιθυμείτε να υποβάλετε σχόλια ή προτάσεις, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
  www.nedis.com/support
  Επαφή
  NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC s-Hertogenbosch, The Netherlands
  Polski - Opis
  1. Przycisk wł./wył Użyj przycisku, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
  2. Przycisk zwijania
  kabla sieciowego
  Aby rozwinąć kabel sieciowy, należy przytrzymać wtyczkę i odwinąć odpowiednią
  długość kabla sieciowego z tyłu urządzenia.
  Aby zwinąć kabel sieciowy z powrotem do urządzenia, należy nacisnąć i przytrzymać
  przycisk zwijania kabla sieciowego. Ręcznie poprowadzić kabel sieciowy, aby upewnić
  się, że się nie cofnie.
  3. Wąż ssący
  Aby zamontować wąż ssący, włożyć wylot węża w przyłącze węża aż przycisk
  zwalniania wskoczy w odpowiednie miejsce.
  4. Rura ssąca
  Aby zamocować rurę ssącą, przesunąć górną część rury ssącej w dolną część rury ssącej.
  Aby zamontować rurę ssącą, włożyć wąż w rurę ssącą.
  5. Ssawka Aby zamontować ssawkę, włożyć rurę ssącą w ssawkę.
  6. Wąska końcówka Aby zamontować wąską końcówkę, włożyć wąż lub rurę ssącą w wąską końcówkę.
  7. Selektor powierzchni
  podłogi
  Użyć przełącznika odkurzania laminatów, kai itp. Lub odkurzania dywanów.
  8. Przełącznik regulacji
  przepływu powietrza
  Aby wyregulować przepływ powietrza, ustaw przełącznik do wymaganego położenia.
  9. Komora pojemnika
  na kurz
  Umieścić pojemnik na kurz w komorze pojemnika na kurz.
  10. Wielocyklonowy ltr z
  tworzywa sztucznego
  Umieścić wielocyklonowy ltr z tworzywa sztucznego w komorze pojemnika na kurz.
  11. Wspornik postojowy
  Aby zaparkować urządzenie, należy umieścić rurę ssącą ze ssawką we wsporniku
  postojowym.
  12. Uchwyt do
  przenoszenia
  13. Koło
  Bezpieczeństwo
  Ogólne zasady bezpieczeństwa
  Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję. Zachowaj instrukcję do
  wykorzystania w przyszłości.
  Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub obrażenia osób powstałe w wyniku nieprzestrzegania
  instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i niewłaściwego użytkowania urządzenia.
  Urządzenie powinno być używane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Nie należy używać urządzenia w celach innych niż
  określono w instrukcji.
  Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona lub wadliwa. Jeśli urządzenie jest uszkodzone
  lub wadliwe, należy niezwłocznie wymienić urządzenie.
  Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie używać urządzenia na zewnątrz.
  Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku domowego. Urządzenia nie wolno używać do celów handlowych.
  Nie używać urządzenia w miejscach o wysokiej wilgotności, takich jak łazienki i baseny.
  Nie wolno korzystać zurządzenia wpobliżu wanien, pryszniców, zlewów lub innych zbiorników napełnionych wodą.
  Nie używać regulatora czasowego ani oddzielnego systemu zdalnego sterowania umożliwiającego automatyczne
  włączenie urządzenia.
  Nie przykrywać urządzenia.
  Umieść urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni.
  Urządzenie należy przechowywać z dala od przedmiotów łatwopalnych.
  Bezpieczeństwo elektryczne
  W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem elektrycznym, niniejsze urządzenie powinno być otwierane wyłącznie
  przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami, kiedy wymagane jest przeprowadzenie przeglądu.
  W przypadku wystąpienia problemu odłączyć urządzenie od sieci i innego sprzętu.
  Nie wolno korzystać zurządzenia, jeśli kabel zasilający lub wtyczka zasilająca są uszkodzone lub nie działają poprawnie.
  Jeśli kabel zasilający lub wtyczka zasilająca są uszkodzone lub nie działają poprawnie, muszą zostać wymienione przez
  producenta lub autoryzowanego serwisanta.
  Przed rozpoczęciem użytkowania zawsze należy sprawdzać, czy napięcie sieci zasilającej odpowiada wartości podanej na
  tabliczce znamionowej urządzenia.
  Poruszać urządzeniem tak, aby nie doprowadzić do pociągnięcia za kabel zasilający. Nie dopuszczać do zaplątania kabla.
  Nie wolno zanurzaćurządzenia, kabla zasilającego ani wtyczki zasilającej w wodzie bądź innej cieczy.
  Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy wtyczka jest podłączona do zasilania.
  Nie używać przedłużacza.
  Tisztítás és karbantartás
  Figyelmeztetés!
  Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a dugót az aljzatból és várja meg, amíg a
  készülék lehűl.
  Tisztító- és súrolószerek használatát mellőzze.
  Ne tisztítsa a készülék belsejét.
  Ne próbálja megjavítani a készüléket. Ha a készülék nem működik megfelelően, cserélje le egy új készülékre.
  Ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba.
  Törölje át a készülék külső felületeit egy puha, nedves törlőkendővel. Alaposan törölje szárazra a készüléket tiszta, száraz
  törlőkendővel.
  Puha kefével tisztítsa ki a szellőzőnyílásokat.
  Rendszeresen ürítse ki a porgyűjtőt és tisztítsa ki a multiciklon műanyag szűrőt egy puha kefével.
  Támogatás
  Ha további segítségre van szüksége, illetve megjegyzése vagy javaslata lenne, keresse fel a www.nedis.com/support weboldalt
  Kapcsolat
  NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC s-Hertogenbosch, Hollandia
  Română - Descrierea
  1. Buton pornire/oprire Utilizați butonul pentru a porni sau opri dispozitivul.
  2. Buton de înfășurare a
  cablului de alimentare
  Pentru a desfășura cablul de alimentare, țineți cablul de alimentare și desfășurați o
  lungime sucientă a cablului de alimentare din partea din spate a dispozitivului.
  Pentru a înfășura cablul de alimentare înapoi în dispozitiv, țineți apăsat butonul de
  înfășurare a cablului de alimentare. Ghidați manual cablul de alimentare pentru a vă
  asigura că nu ricoșează.
  3. Furtun de aspirare
  Pentru a monta furtunul de aspirare, introduceți ieșirea furtunului în racordul
  furtunului până când butonul de eliberare se angrenează.
  4. Tub de aspirare
  Pentru a asambla tubul de aspirare, glisați partea superioară a tubului de aspirare în
  partea inferioară a tubului de aspirare.
  Pentru a monta tubul de aspirare, introduceți furtunul în tubul de aspirare.
  5. Duză de aspirare Pentru a monta duza de aspirare, introduceți tubul de aspirare în duza de aspirare.
  6. Duză pentru spații
  înguste
  Pentru a monta duza pentru spații înguste, introduceți furtunul sau tubul de aspirare în
  duza pentru spații înguste.
  7. Selectorul suprafeței
  de aspirare
  Utilizați comutatorul pentru aspirare pe parchet laminat, gresie, etc sau pentru
  aspirarea pe covoare.
  8. Comutator de reglare
  a debitului de aer
  Pentru a regla debitul de aer, aduceți comutatorul în poziția necesară.
  9. Compartimentul
  colectorului de praf
  Așezați colectorul de praf în compartimentul colectorului de praf.
  10. Filtru de plastic
  multiciclonic
  Așezați ltrul de plastic multiciclonic în compartimentul colectorului de praf.
  11. Cadru de stocare
  Pentru a stoca dispozitivul, așezați tubul de aspirare cu duza de aspirare în cadrul de stocare.
  12. Mâner de transport
  13. Roată
  Siguranță
  Instrucțiuni generale de siguranță
  Citiți manualul cu atenție înainte de utilizare. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.
  Producătorul nu este responsabil de daunele directe sau daunele aduse proprietății sau persoanelor, cauzate de
  nerespectarea instrucțiunilor de siguranță și utilizarea incorectă a dispozitivului.
  Utilizați dispozitivul numai în scopurile prevăzute. Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele descrise în manual.
  Nu utilizați dispozitivul dacă are piese deteriorate sau defecte. Dacă dispozitivul este deteriorat sau defect, înlocuiți
  imediat dispozitivul.
  Dispozitivul este potrivit doar pentru utilizare în interior. Nu utilizați dispozitivul în spații exterioare.
  Dispozitivul este potrivit doar pentru utilizare domestică. Nu utilizați dispozitivul în scopuri comerciale.
  Nu utilizați dispozitivul în locuri cu umiditate ridicată, precum băi și piscine.
  Nu utilizați dispozitivul lângă căzi, dușuri, chiuvete sau alte recipiente cu apă.
  Nu utilizați un temporizator sau o telecomandă separată care să comute automat dispozitivul.
  Nu acoperiți dispozitivul.
  Așezați dispozitivul pe o suprafață stabilă și plată.
  Țineți dispozitivul la distanță de obiecte inamabile.
  Instrucțiuni privind siguranța electrică
  Pentru a se reduce pericolul de electrocutare, acest produs va  desfăcut numai de către un tehnician avizat, când este
  necesară depanarea.
  Deconectați produsul de la priza de rețea sau alte echipamente în cazul apariției unei probleme.
  Nu utilizați dispozitivul atunci când cablul electric sau ștecherul sunt deteriorate sau defecte. În cazul în care cablul sau
  ștecherul sunt deteriorate sau defecte, trebuie să e înlocuite de producător sau de către un agent de reparații autorizat.
  Înainte de utilizare, vericați întotdeauna dacă tensiunea de rețea coincide cu tensiunea de pe plăcuța tehnică a dispozitivului.
  Nu deplasați dispozitivul trăgând de cablul electric. Asigurați-vă că nu se poate încâlci cablul electric.
  Nu imersați dispozitivul, cablul electric sau ștecherul în apă sau alte lichide.
  Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat când ștecărul electric este conectat la alimentarea de la rețea.
  Nu utilizaţi un cablu prelungitor.
  Curățarea și întreținerea
  Avertisment!
  Înainte de curățare sau întreținere, opriți întotdeauna dispozitivul, scoateți ștecărul din priză și așteptați să se răcească
  dispozitivul.
  Nu folosiți solvenți sau agenți de curățare abrazivi.
  Nu curățați interiorul dispozitivului.
  Nu încercați să reparați dispozitivul. Dacă dispozitivul nu funcționează corect, înlocuiți-l cu unul nou.
  Nu scufundați dispozitivul în apă sau în alte lichide.
  Curățați exteriorul dispozitivul cu o cârpă umedă și moale. Uscați bine dispozitivul cu o cârpă curată și uscată.
  Curățați fantele de ventilație cu o perie moale.
  Goliți regulat compartimentul de praf și curățați ltrul de plastic multiciclonic cu o perie moale.
  Suport
  Dacă aveți în continuare nevoie de asistență sau aveți comentarii sau sugestii, vizitați www.nedis.com/support
  Contact
  NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC s-Hertogenbosch, Țările de Jos
  Русский - Описание
  1. Сетевая кнопка Сетевая кнопка служит для включения или выключения устройства.
  2. Кнопка смотки
  сетевого шнура
  Чтобы размотать сетевой шнур, возьмитесь за штепсель сзади устройства и
  отмотайте нужную длину шнура.
  Чтобы смотать сетевой шнур, нажмите и удерживайте кнопку смотки сетевого
  шнура. Вручную направляйте сетевой шнур, чтобы он не перекашивался.
  3. Всасывающий шланг
  Чтобы установить всасывающий шланг, поместите выпускной конец шланга в
  соединитель шланга до щелчка фиксатора.
  4. Всасывающая труба
  Для сборки всасывающей трубы поместите верхнюю часть всасывающей трубы
  в нижнюю.
  Чтобы установить всасывающую трубу, поместите шланг во всасывающую трубу.
  5. Всасывающая насадка
  Чтобы установить всасывающую насадку, поместите всасывающую трубу во
  всасывающую насадку.
  6. Щелевая насадка
  Чтобы установить щелевую насадку, поместите шланг или всасывающую трубу в
  щелевую насадку.
  7. Селектор
  поверхности пола
  Используйте переключатель для пылесошения пола покрытого ламинатом,
  плиткой, ковролином и так далее.
  8. Переключатель
  управления расходом
  воздуха
  Для регулировки расхода воздуха поместите переключатель в нужное
  положение.
  9. Отсек пылесборника Поместите пылесборник в отсек.
  10. Многоциклонный
  пластиковый фильтр
  Поместите многоциклонный пластиковый фильтр в отсек пылесборника.
  11. Парковочный
  кронштейн
  Для парковки устройства поместите всасывающую трубу с всасывающей насадкой
  в парковочный кронштейн.
  12. Ручка для переноски
  13. Колесо
  Требования безопасности
  Общие правила техники безопасности
  Перед началом работы внимательно прочитайте руководство. Сохраните руководство для будущего использования.
  Производитель не несет ответственности за повреждения имущества или персонала, вызванных несоблюдением
  инструкции по безопасности и неправильным использованием устройства.
  Используйте устройство строго по назначению. Устройство должно использоваться только по прямому
  назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.
  Запрещается использовать устройство с поврежденными или неисправными компонентами. Немедленно
  замените поврежденное или неисправное устройство.
  Устройство предназначено только для использования внутри помещений. Запрещается использовать устройство
  вне помещения.
  Устройство предназначено только для домашнего использования. Запрещается использовать устройство в
  коммерческих целях.
  Не используйте устройство в помещениях с высокой влажностью (в ванных комнатах и бассейнах).
  Не используйте устройство вблизи ванных, душевых кабин, раковин и других сосудов, заполненных водой.
  Не используйте таймер или отдельную систему дистанционного управления, которая позволяет автоматическое
  включение устройства.
  Запрещается накрывать устройство.
  Установите устройство на устойчивой ровной поверхности.
  Не устанавливайте устройство вблизи воспламеняемых объектов.
  Требования электробезопасности
  В целях предотвращения поражения электрическим током следует открывать устройство только для проведения
  обслуживания и только силами авторизованного персонала.
  При возникновении неполадок отключите устройство от сети и другого устройства.
  Запрещается использовать устройство с поврежденным или неисправным сетевым кабелем или штепселем.
  Если сетевой кабель или штепсель повреждены или неисправны, их замену должен проводить изготовитель или
  уполномоченный технический специалист.
  Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем номинальное напряжение соответствует
  напряжению местной электросети.
  Не тяните устройство за сетевой кабель. Убедитесь, что сетевой кабель не может запутаться.
  Не погружайте устройство, сетевой кабель или штепсель в воду или другие жидкости.
  Не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра.
  Не используйте удлинителей.
  Очистка и обслуживание
  Предупреждение!
  Перед очисткой или обслуживанием устройства обязательно выключайте его и отсоединяйте сетевой кабель от
  настенной розетки. Устройство должно остыть.
  Не производите очистку растворителями или абразивами.
  Не выполняйте очистку внутренних поверхностей устройства.
  Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Неправильно работающее устройство следует заменить
  новым.
  Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.
  Очистите корпус устройства при помощи мягкой влажной ткани. Тщательно просушите устройство чистой сухой тканью.
  Очистите вентиляционные отверстия мягкой щеткой.
  Регулярно опорожняйте пылесборник и очищайте многоциклонный пластиковый фильтр мягкой щеткой.
  Поддержка
  Перейдите на сайт www.nedis.com/support, чтобы получить дополнительную информацию или оставить комментарии
  или предложения
  Контакты
  NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC s-Hertogenbosch, Нидерланды
  Türkçe - Açıklama
  1. Açma/kapatma
  düğmesi
  Cihazı açmak veya kapatmak için düğmeyi kullanın.
  2. Elektrik kablosu geri
  sarma düğmesi
  Elektrik kablosunu gevşetmek için elektrik şini tutun ve cihazın arkasından yeterli
  uzunlukta elektrik kablosunu gevşetin.
  Elektrik kablosunu cihaza geri sarmak için elektrik kablosu geri sarma düğmesini basılı
  tutun. Geri dönmediğinden emin olmak için şebeke kablosunu elle yönlendirin.
  3. Emme hortumu
  Emme hortumunu monte etmek için hortum çıkışını serbest bırakma düğmeleri yerine
  oturuncaya kadar hortum bağlantısına takın.
  4. Emme tüpü
  Emme tüpünü monte etmek için emme tüpünün üst kısmını emme tüpünün alt
  kısmına kaydırın.
  Emme tüpünü monte etmek için hortumu emme tüpüne yerleştirin.
  5. Emme ağzı Emme ağzını monte etmek için emme tüpünü emme ağzına yerleştirin.
  6. Aralık ağzı Aralık ağzını monte etmek için hortumu veya emme tüpünü aralık ağzına yerleştirin.
  7. Zemin yüzey seçicisi Düğmeyi laminatları, fayansları vb. süpürmek veya halıları süpürmek için kullanın.
  8. Hava akışı kontrol
  anahtarı
  Hava akışını ayarlamak için anahtarı gerekli konuma getirin.
  9. Toz kabı bölmesi Toz kabını toz kabı bölmesine yerleştirin.
  10. Çok döngülü plastik
  ltre
  Çok döngülü plastik ltreyi toz kabı bölmesine yerleştirin.
  11. Park braketi Cihazı park etmek için emme tüpü ile emme borusunu park braketine yerleştirin.
  12. Taşıma kolu
  13. Çark
  Güvenlik
  Genel güvenlik
  Kullanmadan önce kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. Kılavuzu daha sonra başvurmak için saklayın.
  Üretici, dolaylı zararlardan veya güvenlik talimatlarına uyulmamasının ve cihazın hatalı şekilde kullanılmasının yol açtığı
  maddi veya kişilere gelebilecek zararlardan sorumlu değildir.
  Cihazı sadece tasarlanan amacı için kullanın. Cihazı kılavuzda açıklanan amaçların dışındaki amaçlar için kullanmayın.
  Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise cihazı kullanmayın. Cihaz hasarlı veya kusurlu ise cihazı derhal değiştirin.
  Cihaz sadece iç mekan kullanımı için uygundur. Cihazı dış mekanda kullanmayın.
  Cihaz, sadece evde kullanıma uygundur. Cihazı ticari amaçlar için kullanmayın.
  Cihazı banyolar ve yüzme havuzları gibi yüksek nem oranına sahip konumlarda kullanmayın.
  Cihazı banyo küvetlerinin, duşların, lavaboların veya su biriktiren diğer haznelerin yakınında kullanmayın.
  Cihazı otomatik olarak açan bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi kullanmayın.
  Cihazın üzerini örtmeyin.
  Cihazı sabit, düz bir yüzeye yerleştirin.
  Cihazı yanıcı nesnelerden uzak tutun.
  Elektrik güvenliği
  Elektrik çarpma riskini azaltmak için servis gerekli olduğunda bu ürün sadece yetkili bir teknisyen tarafından açılmalıdır.
  Bir sorun meydana geldiğinde ürünün elektrikle ve diğer aygıtlarla olan bağlantısını kesin.
  Şebeke kablosu veya şebeke şi hasarlı veya kusurlu ise, cihazı kullanmayın. Şebeke kablosu veya şi hasarlı veya kusurlu ise,
  üretici veya yetkili bir tamirci tarafından mutlaka değiştirilmelidir.
  Kullanmadan önce, şebeke voltajının cihazın anma değerleri plakasında belirtilen voltaj ile aynı olduğunu daima kontrol edin.
  Cihazı, şebeke kablosundan çekerek çıkarmayın. Şebeke kablosunun dolanmaya elverişli olmadığından emin olun.
  Cihazı, şebeke kablosunu veya şebeke şini, suya veya diğer sıvılara daldırmayın.
  Şebeke şi şebeke kaynağına bağlı iken, cihazı bulunduğu yerde bırakmayın.
  Uzatma kablosu kullanmayın.
  Temizlik ve bakım
  Uyarı!
  Temizlik veya bakım öncesinde, daima cihazı kapatın, şebeke şini prizden çekin ve cihaz soğuyuncaya kadar bekleyin.
  Temizlik solventleri veya aşındırıcılar kullanmayın.
  Cihazın içini temizlemeyin.
  Cihazı onarmaya çalışmayın. Cihaz doğru şekilde çalışmıyorsa, yeni bir cihazla değiştirin.
  Cihazı suya veya diğer sıvılara daldırmayın.
  Cihazın dış tarafını yumuşak, nemli bir bezle silin. Cihazı temiz, kuru bir bezle iyice kurulayın.
  Havalandırma deliklerini yumuşak bir fırça kullanarak temizleyin.
  Toz kabını düzenli olarak boşaltın ve çok döngülü plastik ltreyi yumuşak bir fırçayla temizleyin.
  Destek
  Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız veya yorumunuz ya da öneriniz varsa lütfen www.nedis.com/support adresini ziyaret edin
  İletişim
  NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC s-Hertogenbosch, Hollanda
Nedis VCBS100RD

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Nedis VCBS100RD o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Nedis VCBS100RD rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Nedis VCBS100RD. Il manuale rientra nella categoria Aspirapolvere ed è stato valutato da 1 persone con una media di 7.5. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese, Danese, Tedesco, Greco, Spagnolo, Finlandese, Francese, Ungherese, Olandese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese, Turco. Hai domande sul Nedis VCBS100RD o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche Nedis VCBS100RD

Generale
Marca Nedis
Modello VCBS100RD
Prodotto Aspirapolvere
Lingua Italiano, Inglese, Danese, Tedesco, Greco, Spagnolo, Finlandese, Francese, Ungherese, Olandese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese, Turco
Tipo di file PDF
Design
Colore del prodotto Red,Anthracite

Domande frequenti

Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo Nedis VCBS100RD .

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui