Nedis VCRO210BK

Nedis VCRO210BK manuale

(1)
 • 13
  12
  11
  10
  15
  4
  14
  8
  3
  2
  1 3
  9
  3
  6
  7
  5
  English - Description (Fig. A)
  1. On/o button
  2. Charging inlet
  3. Wheel
  4. Side brush Install the side brush to the device at the bottom of the corner brush.
  5. Central brush To clean the central brush, press the mid-brush buckle and take out the brush
  wheel. Remove the roller bearing, clean it and install the brush wheel.
  6. Central brush holder
  7. Battery compartment To replace the battery: Open the battery cover and remove the battery. Push
  down the locking tabs and connect the battery. To close the battery cover,
  insert the two button stands into the square holes and tighten the screws.
  8. Cli sensor
  9. Dustbin release
  button
  To empty the dustbin, turn o the device. Hold the device above the garbage
  bin. Press the dustbin button to release the contents. Close the dustbin.
  10. Operation mode
  button
  Press the button to select a mode of operation
  11. Operation indicator
  12. Light sensor
  13. Trouble indicator Red light,:examine the brush wheel for obstacles or remove the brush for
  cleaning.
  Green ashing light: charge the device. The green indicator ashes during
  charging. When the device is fully charged, the green indicator is on.
  Red and green light: press and hold the on/o button for 5 seconds to turn o
  the device. Press the on/o button again to start the device. If the device does
  not start, take the device to a repair station.
  14. Obstacle sensor
  15. Handle
  Safety
  General safety
  Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
  The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-
  observance of the safety instructions and improper use of the device.
  Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the
  manual.
  Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device
  immediately.
  The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
  The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
  Do not use the device in locations with high humidity, such as bathrooms and swimming pools.
  Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
  Do not use a timer or a separate remote-control system that switches on the device automatically.
  Do not cover the device.
  Place the device on a stable, at surface.
  Keep the device away from ammable objects.
  Electrical safety
  To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is
  required.
  Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
  Do not use the device if the mains cable or mains plug is damaged or defective. If the mains cable or mains plug is
  damaged or defective, it must be replaced by the manufacturer or an authorised repair agent.
  Before use, always check that the mains voltage is the same as the voltage on the rating plate of the device.
  Do not move the device by pulling the mains cable. Make sure that the mains cable cannot become entangled.
  Do not immerse the device, the mains cable or the mains plug in water or other liquids.
  Do not leave the device unattended while the mains plug is connected to the mains supply.
  Do not use an extension cable.
  Cleaning and maintenance
  Warning!
  Before cleaning or maintenance, always switch o the device, remove the mains plug from the wall socket and wait
  until the device has cooled down.
  Do not use cleaning solvents or abrasives.
  Do not clean the inside of the device.
  Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
  Do not immerse the device in water or other liquids.
  Clean the outside of the device using a soft, damp cloth. Thoroughly dry the device with a clean, dry cloth.
  Clean the ventilation openings using a soft brush.
  Support
  If you need furtner help or have comments or suggestions please visit www.nedis.com/support
  Nederlands - Beschrijving (Fig. A)
  1. Aan/uit-knop
  2. Oplaadinlaat
  3. Wiel
  4. Zijborstel Plaats de zijborstel aan de onderzijde van de hoekborstel op het apparaat.
  5. Middelste borstel Druk om de middelste borstel te reinigen op de vergrendeling van de
  middelste borstel en verwijder het borstelwiel. Verwijder het rollager, reinig
  het en plaats het borstelwiel terug.
  6. Houder van de
  middelste borstel
  7. Batterijcompartiment
  Voor het vervangen van de batterij: Open de batterijdeksel en verwijder de batterij.
  Druk de vergrendelingslipjes omlaag en sluit de batterij aan. Plaats om de batterij-
  deksel te sluiten de twee knoppen in de vierkant gaten en draai de schroeven aan.
  8. Klifsensor
  9. Knop voor het
  ontgrendelen van de
  stofopvangbak
  Schakel om de stofopvangbak te legen het apparaat uit. Houd het apparaat
  boven de vuilnisbak. Druk op de knop van de stofopvangbak om de inhoud te
  verwijderen. Sluit de stofopvangbak.
  10. Werkingsmodusknop Druk op de knop om een werkingsmodus te selecteren.
  11. Werkingsindicator
  12. Lichtsensor
  13. Indicator voor
  problemen
  Rood lampje: controleer het borstelwiel op obstakels of verwijder de borstel
  om deze te reinigen.
  Groen knipperend lampje: laad het apparaat op. Het groene indicatielampje
  knippert tijdens het opladen. Als het apparaat maximaal is opgeladen, brandt
  het groene indicatielampje.
  Rood en groen lampje: druk de aan/uit-knop in en houd deze 5 seconden ingedrukt
  om het apparaat uit te schakelen. Druk nogmaals op de aan/uit-knop om het
  apparaat te starten. Breng het apparaat als het niet start naar een reparatieservice.
  14. Obstakelsensor
  15. Greep
  Veiligheid
  Algemene veiligheid
  Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
  De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade of voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door
  het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van het apparaat.
  Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden
  dan beschreven in de handleiding.
  Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat
  onmiddellijk.
  Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
  Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciële doeleinden.
  Gebruik het apparaat niet op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers en zwembaden.
  Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.
  Gebruik geen timer of afzonderlijk afstandsbedieningssysteem om het apparaat automatisch uit te schakelen.
  Bedek het apparaat niet.
  Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond.
  Houd het apparaat uit de buurt van brandbare objecten.
  Elektrische veiligheid
  Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische
  schokken te verkleinen.
  Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich problemen voordoen.
  Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de netstekker beschadigd of defect is. Indien het netsnoer of de netstekker
  beschadigd of defect is, moet het onderdeel door de fabrikant of een erkend servicecentrum worden vervangen.
  Controleer voor gebruik altijd of de netspanning overeenkomt met de spanning op het typeplaatje van het apparaat.
  Verplaats het apparaat niet door aan het netsnoer te trekken. Zorg ervoor dat het netsnoer niet in de war kan geraken.
  Dompel het apparaat, het netsnoer of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoen.
  Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl de netstekker op de netvoeding is aangesloten.
  Gebruik geen verlengsnoer.
  Reiniging en onderhoud
  Waarschuwing!
  Schakel voor reiniging en onderhoud altijd het apparaat uit, verwijder de netstekker uit het stopcontact en wacht
  totdat het apparaat is afgekoeld.
  Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
  Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
  Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.
  Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoen.
  Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek. Droog het apparaat grondig af met een
  schone, droge doek.
  Reinig de ventilatieopeningen met een zachte borstel.
  Support
  Breng voor hulp of als u een opmerking of suggestie heeft een bezoek aanwww.nedis.com/support
  Deutsch - Beschreibung (Abb. A)
  1. Ein-/Aus-Taste
  2. Ladeeinlass
  3. Rad
  4. Seitenbürste Installieren Sie die Seitenbürste am Gerät unten an der Eckbürste.
  5. Mittelbürste Zur Reinigung der Mittelbürste drücken Sie den Mittelbürstenverschluss und
  entfernen Sie das Bürstenrad. Entfernen Sie das Rollenlager, reinigen Sie es und
  installieren Sie das Bürstenrad.
  6. Mittelbürstenhalter
  7. Batteriefach Erneuern der Batterie: Önen Sie die Batterieabdeckung und entfernen Sie
  die Batterie. Drücken Sie die Sperrriegel nach unten und verbinden Sie die
  Batterie. Um die Batterieabdeckung zu schließen, führen Sie die beiden Tasten
  in die eckigen Löcher ein und ziehen Sie die Schrauben an.
  8. Klippensensor
  9. Staubbehälter-
  Freigabetaste
  Um den Staubbehälter zu leeren, schalten Sie das Gerät ab. Halten Sie das
  Gerät über den Abfalleimer. Drücken Sie auf die Staubbehältertaste, um den
  Inhalt abzuwerfen. Schließen Sie den Staubbehälter.
  10. Betriebsmodustaste Drücken Sie auf die Taste, um den Betriebsmodus zu wählen.
  11. Betriebsanzeige
  12. Lichtsensor
  13. Problemanzeige Rote Lampe: prüfen Sie das Bürstenrad auf Hindernisse oder entfernen Sie die
  Bürste zur Reinigung.
  Grün blinkende Lampe: Laden Sie das Gerät auf. Die grüne Anzeige blinkt
  während des Ladevorgangs. Wenn das Gerät vollständig geladen ist, leuchtet
  die grüne Anzeige auf.
  Rote und grüne Lampe: Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste 5 Sekunden
  lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Drücken Sie zum Starten des
  Geräts erneut auf die Ein-/Aus-Taste. Wenn das Gerät nicht anläuft, bringen Sie
  es zu einer Reparaturwerkstatt.
  14. Hindernissensor
  15. Gri
  Sicherheit
  Allgemeine Sicherheit
  Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur
  späteren Bezugnahme auf.
  Der Hersteller ist nicht schadensersatzpichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch
  die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unsachgemäße Handhabung des Gerätes entstanden sind.
  Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung
  beschriebenen Zweck.
  Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern
  Sie es unverzüglich.
  Das Gerät eignet sich nur zur Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
  Das Gerät eignet sich nur für den Hausgebrauch. Verwenden Sie das Gerät nicht für den gewerblichen Gebrauch.
  Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten mit hoher Feuchtigkeit wie beispielsweise Badezimmern oder Schwimmbädern.
  Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Behältnissen, die
  Wasser enthalten.
  Verwenden Sie keine Zeitschaltuhr und kein separates Fernbedienungssystem, das das Gerät automatisch einschaltet.
  Decken Sie das Gerät nicht ab.
  Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen achen Oberäche auf.
  Halten Sie das Gerät von entzündlichen Gegenständen fern.
  Elektrische Sicherheit
  Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen Servicearbeiten
  ausschließlich von einem autorisierten Techniker geönet werden.
  Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten.
  Verwenden Sie das Gerät nicht, falls das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt ist. Ist das Netzkabel
  oder der Netzstecker beschädigt oder defekt, muss das Netzkabel oder der Netzstecker vom Hersteller oder einem
  autorisierten Service-Partner erneuert werden.
  Vergewissern Sie sich stets vor dem Gebrauch, dass die Netzspannung mit der Spannung auf dem Typenschild des
  Geräts übereinstimmt.
  Bewegen Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Netzkabel. Achten Sie darauf, dass sich das Netzkabel nicht verwickeln kann.
  Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
  Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während der Netzstecker mit dem Stromnetz verbunden ist.
  Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
  Reinigung und Pege
  Warnung!
  Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pege immer aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose
  und warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
  Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
  Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
  Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein
  neues aus.
  Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
  Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gerät gründlich mit einem
  sauberen trockenen Tuch ab.
  Reinigen Sie die Belüftungsönungen mit einer weichen Bürste.
  Hilfe
  Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge für uns haben, gehen Sie bitte auf www.nedis.com/support
  Español - Descripción (Fig. A)
  1. Botón de encendido/
  apagado
  2. Entrada de carga
  3. Rueda
  4. Cepillo lateral Instale el cepillo lateral en el dispositivo en la parte inferior del cepillo de
  esquina.
  5. Cepillo central Para limpiar el cepillo central, presione el cierre del cepillo central y saque la
  rueda del cepillo. Retire el rodamiento de rodillos, límpielo e instale la rueda
  del cepillo.
  6. Soporte del cepillo
  central
  7. Compartimento de
  la pila
  Para sustituir la pila: Abra la cubierta del compartimento de la pila y retire la
  pila. Empuje hacia abajo las pestañas de bloqueo y conecte la pila. Para cerrar
  la cubierta del compartimento de la pila, inserte los dos soportes de botones
  en los oricios cuadrados y apriete los tornillos.
  8. Sensor de borde
  9. Botón de desbloqueo
  del recipiente para
  el polvo
  Para vaciar el recipiente para el polvo, apague el dispositivo. Mantenga el
  dispositivo sobre el cubo de basura. Pulse el botón del recipiente para el polvo
  para liberar el contenido. Cierre el recipiente para el polvo.
  10. Botón de modo de
  funcionamiento
  Pulse el botón para seleccionar un modo de funcionamiento.
  11. Indicador de
  funcionamiento
  12. Sensor de luz
  13. Indicador de
  problemas
  Luz roja: examine la rueda del cepillo en busca de obstáculos o retire el cepillo
  para limpiarlo.
  Luz verde intermitente: cargue el dispositivo. El indicador verde parpadea
  durante la carga. Cuando el dispositivo está totalmente cargado, el indicador
  verde permanece encendido.
  Luz roja y verde: pulse y mantenga pulsado el botón de encendido/apagado
  durante 5 segundos para apagar el dispositivo. Pulse el botón de encendido/
  apagado para poner en marcha el dispositivo. Si el dispositivo no se pone en
  marcha, lleve el dispositivo a un centro de reparación.
  14. Sensor de obstáculos
  15. Asa
  Seguridad
  Seguridad general
  Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
  El fabricante no es responsable de daños consecuentes o de daños en la propiedad o en las personas causados por
  no seguir estas instrucciones de seguridad y por un uso inadecuado de este dispositivo.
  Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una nalidad distinta a la descrita
  en el manual.
  No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido daños o tiene
  un defecto, sustitúyalo inmediatamente.
  El dispositivo sólo es apto para uso en interiores. No utilice el dispositivo en exteriores.
  El dispositivo sólo es apto para uso doméstico. No utilice el dispositivo con nes comerciales.
  No utilice el dispositivo en lugares con un nivel alto de humedad, como baños y piscinas.
  No utilice el dispositivo cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
  No utilice un temporizador o un sistema de control remoto separado que conecte el dispositivo automáticamente.
  No cubra el dispositivo.
  Coloque el dispositivo sobre una supercie estable y plana.
  Mantenga el dispositivo alejado de objetos inamables.
  Seguridad eléctrica
  Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un técnico autorizado cuando
  necesite reparación.
  Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera algún problema.
  No utilice el dispositivo si el cable de red o el enchufe de red está dañado o es defectuoso. Si el cable de red o el
  enchufe de red está dañado o es defectuoso, éste debe ser sustituido por el fabricante o un servicio técnico autorizado.
  Antes del uso, compruebe siempre que la tensión de red sea la misma que se indica en la placa de características del
  dispositivo.
  No mueva el dispositivo tirando del cable de red. Asegúrese de que el cable de red no se enrede.
  No sumerja el dispositivo, el cable de red o el enchufe de red en agua ni otros líquidos.
  No deje el dispositivo desatendido cuando el enchufe de red esté conectado al suministro de red.
  No utilice un cable alargador.
  Limpieza y mantenimiento
  ¡Advertencia!
  Antes de la limpieza o el mantenimiento, apague siempre el dispositivo, retire el enchufe de red de la toma de pared
  y espere hasta que se haya enfriado el dispositivo.
  No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
  No limpie el interior del dispositivo.
  No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo por uno nuevo.
  No sumerja el dispositivo en agua ni otros líquidos.
  Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido. Seque bien el dispositivo con un paño limpio y seco.
  Limpie las ranuras de ventilación con un cepillo suave.
  Apoyo
  Si necesita ayuda adicional o si tiene comentarios o sugerencias, visite www.nedis.com/support
  Français - Description (Fig. A)
  1. Bouton marche/arrêt
  2. Prise de charge
  3. Roue
  4. Brosse latérale Installez la brosse latérale sur l'appareil au fond de la brosse d'angle.
  5. Brosse centrale Pour nettoyer la brosse centrale, appuyez sur la boucle de la brosse du milieu
  et retirez la roue de brosse. Retirez le roulement à billes, nettoyez-le et installez
  la roue de brosse.
  6. Support de brosse
  centrale
  7. Compartiment de pile Pour remplacer la pile : Ouvrez le cache de pile et retirez la pile. Pressez vers le
  bas les languettes de verrouillage et connectez la pile. Pour fermer le cache de
  pile, insérez les deux supports boutons dans les orices carrés et serrez les vis.
  8. Capteur de chute
  9. Bouton de libération
  de conteneur de
  poussière
  Pour vider le conteneur de poussière, éteignez l'appareil. Tenez l'appareil au-
  dessus d'une poubelle. Appuyez sur le bouton de conteneur de poussière pour
  en libérer le contenu. Fermez le conteneur de poussière.
  10. Bouton de mode de
  fonctionnement
  Appuyez sur le bouton pour sélectionner un mode de fonctionnement.
  11. Indicateur de
  fonctionnement
  12. Capteur lumineux
  13. Indicateur de
  problème
  Témoin rouge : examinez les obstacles sur la roue de brosse et retirez la brosse
  pour son nettoyage.
  Témoin vert clignotant : chargez l'appareil. L'indicateur vert clignote durant la
  charge. Quand l'appareil est entièrement chargé, l'indicateur devient vert.
  Témoin vert et rouge : appuyez sur le bouton marche/arrêt sans le relâcher
  pendant 5 secondes pour éteindre l'appareil. Appuyez à nouveau sur le bouton
  marche/arrêt pour démarrer l’appareil. Si l'appareil ne démarre pas, amenez-le
  chez le réparateur.
  14. Capteur d'obstacle
  15. Poignée
  Sécurité
  Sécurité générale
  Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
  Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou blessures consécutifs causés par le non-respect des
  consignes de sécurité et d'une utilisation inappropriée de l'appareil.
  Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'appareil à d'autres ns que celles décrites dans
  le manuel.
  N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé ou
  défectueux, remplacez-le immédiatement.
  L'appareil est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
  L'appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique. N'utilisez pas l'appareil à des ns commerciales.
  N'utilisez pas l'appareil dans des endroits très humides, ainsi les salles de bains et piscines.
  N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou d'autres récipients contenant de l'eau.
  N'utilisez pas une minuterie ou une télécommande de mise en marche automatique de l'appareil.
  Ne couvrez pas l'appareil.
  Placez l'appareil sur une surface stable et plane.
  Maintenez l'appareil à l'écart des objets inammables.
  Sécurité électrique
  Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement par un technicien qualié si une
  réparation s'impose.
  Débranchez l'appareil et les autres équipements du secteur s'il y a un problème.
  N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la che secteur est endommagé ou défectueux. Si le cordon
  d'alimentation ou la che secteur est endommagé ou défectueux, il doit être remplacé par le fabricant ou par un
  réparateur agréé.
  Avant toute utilisation, vériez que la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de
  l'appareil.
  Ne déplacez pas l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne
  s'enchevêtre pas.
  N'immergez pas l'appareil, le cordon d'alimentation ou la che secteur dans l'eau ou d'autres liquides.
  Ne laissez pas l'appareil sans surveillance si la che secteur est branchée.
  N'utilisez aucune rallonge.
  Nettoyage et entretien
  Avertissement!
  Avant le nettoyage ou l'entretien, arrêtez toujours l'appareil, débranchez la che secteur de la prise murale et
  attendez que l'appareil refroidisse.
  N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
  Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.
  Ne tentez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.
  Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou autres liquides.
  Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chion doux et humide. Séchez soigneusement l'appareil avec un chion
  propre et sec.
  Nettoyez les ouvertures de ventilation avec une brosse douce.
  Support
  Si vous avez des commentaires, des suggestions ou besoin d'aide, veuillez visiter www.nedis.com/support
  Italiano - Descrizione (Fig. A)
  1. Pulsante di accensione/
  spegnimento
  2. Ingresso di ricarica
  3. Ruote
  4. Spazzola laterale Installare la spazzola laterale sul dispositivo sul fondo della spazzola angolare.
  5. Spazzola centrale Per pulire la spazzola centrale, premere il fermo a metà spazzola ed estrarre la
  ruota della spazzola. Rimuovere il cuscinetto a rulli, pulirlo e installare la ruota
  della spazzola.
  6. Portaspazzola centrale
  7. Vano batterie Per sostituire la batteria: Aprire il coperchio del vano e rimuovere la batteria.
  Spingere verso il basso le linguette di bloccaggio e collegare la batteria. Per
  chiudere il coperchio del vano batterie, inserire i due denti nei fori quadrati e
  serrare le viti.
  8. Sensore di dislivello
  9. Pulsante di sgancio
  del contenitore
  raccoglipolvere
  Per svuotare il contenitore raccoglipolvere, spegnere il dispositivo. Tenere
  il dispositivo sopra la pattumiera. Premere il pulsante del contenitore
  raccoglipolvere per svuotarlo. Chiudere il contenitore raccoglipolvere.
  10. Pulsante della modalità
  di funzionamento
  Premere il pulsante per selezionare una modalità di funzionamento.
  11. Spia di funzionamento
  12. Sensore luminoso
  13. Spia di
  malfunzionamento
  Spia rossa: controllare la ruota della spazzola per vericare la presenza di
  ostacoli e rimuovere la spazzola per pulirla.
  Spia lampeggiante verde: caricare il dispositivo. La spia verde lampeggia
  durante la ricarica. Quando il dispositivo è completamente carico, la spia verde
  è accesa ssa.
  Spia rossa e verde: tenere premuto per 5 secondi il pulsante di accensione/
  spegnimento per spegnere il dispositivo. Premere di nuovo il pulsante di
  accensione/spegnimento per avviare il dispositivo. Se il dispositivo non si
  avvia, portare il dispositivo a un centro riparazioni.
  14. Sensore di ostacoli
  15. Maniglia
  Sicurezza
  Sicurezza generale
  Leggere il manuale con attenzione prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
  Il fabbricante non è responsabile per eventuali danni consequenziali o per danni a cose o persone derivanti
  dall'inosservanza delle istruzioni sulla sicurezza o dall'uso improprio del dispositivo.
  Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel manuale.
  Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso, sostituirlo
  immediatamente.
  Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti interni. Non utilizzare il dispositivo all'aperto.
  Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti domestici. Non utilizzare il dispositivo per scopi commerciali.
  Non utilizzare il dispositivo in posizioni con un elevato tasso di umidità come bagni o piscine.
  Non utilizzare il dispositivo in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
  Non utilizzare un timer o un telecomando separato per accendere automaticamente il dispositivo.
  Non coprire il dispositivo.
  Collocare il dispositivo su una supercie stabile e piana.
  Tenere il dispositivo a distanza da oggetti inammabili.
  Sicurezza elettrica
  Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto solo da un tecnico autorizzato, nel
  caso sia necessario ripararlo.
  Scollegare il prodotto dall’alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un problema.
  Non utilizzare il dispositivo in presenza di danni o difetti al cavo o alla spina di alimentazione. Se il cavo o la spina di
  alimentazione è danneggiato o difettoso, deve essere sostituito dal fabbricante o da un centro riparazioni autorizzato.
  Prima dell'uso vericare sempre che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata sulla targhetta
  nominale del dispositivo.
  Non spostare il dispositivo tirandolo per il cavo di alimentazione. Vericare che il cavo non possa aggrovigliarsi.
  Non immergere il dispositivo, il cavo o la spina di alimentazione in acqua o altri liquidi.
  Non lasciare il dispositivo incustodito con la spina collegata alla rete di alimentazione.
  Non utilizzare cavi di prolunga.
  Pulizia e manutenzione
  Attenzione!
  Prima di qualsiasi intervento di pulizia o manutenzione, spegnere sempre il dispositivo, rimuovere la spina dalla presa
  a parete e attendere che il dispositivo si sia rareddato.
  Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
  Non pulire l'interno del dispositivo.
  Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con uno nuovo.
  Non immergere il dispositivo in acqua o in altri liquidi.
  Pulire l'esterno del dispositivo con un panno morbido e umido. Asciugare a fondo il dispositivo con un panno pulito
  e asciutto.
  Pulire le aperture di ventilazione con una spazzola morbida.
  Assistenza
  Per ulteriore assistenza o per fornire commenti o suggerimenti visitare www.nedis.com/support
  Português - Descrição (Fig. A)
  1. Botão de ligar/desligar
  2. Entrada para
  carregamento
  3. Roda
  4. Escova lateral Instale a escova lateral no dispositivo, na parte inferior da escova de canto.
  5. Escova central Para limpar a escova central, pressione a vela no centro da escova e retire a
  roda da escova. Retire o suporte de rolo, limpe-o e volte a instalar a roda da
  escova.
  6. Suporte da escova
  central
  7. Compartimento das
  pilhas
  Para substituir a bateria: Abra a tampa do compartimento da bateria e retire
  a bateria. Pressione as patilhas de bloqueio e encaixe a bateria. Para fechar
  a tampa do compartimento da bateria, insira os dois suportes nos orifícios
  quadrados e aperte os parafusos.
  8. Sensor de declives
  9. Botão de libertação
  do depósito de lixo
  Para esvaziar o depósito de lixo, desligue o dispositivo. Segure o dispositivo
  sobre um balde de lixo. Prima o botão do depósito de lixo para libertar o
  conteúdo. Feche o depósito de lixo.
  10. Botão do modo de
  funcionamento
  Prima o botão para selecionar um modo de funcionamento.
  11. Indicador de
  funcionamento
  12. Sensor de luz
  13. Indicador de
  problemas
  Luz vermelha: examine a roda da escova quanto à presença de obstáculos ou
  retire a escova para limpeza.
  Luz verde intermitente: carregue o dispositivo. O indicador verde pisca durante
  o carregamento. Assim que o dispositivo estiver totalmente carregado, o indicador
  verde permanece aceso.
  Luz vermelha e verde: prima e mantenha o botão de ligar/desligar premido
  durante 5 segundos para desligar o dispositivo. Prima novamente o botão de
  ligar/desligar para colocar o dispositivo em funcionamento. Se o dispositivo
  não começar a funcionar, leve-o a um centro de reparação.
  14. Sensor de obstáculos
  15. Pega
  Segurança
  Segurança geral
  Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar. Guarde o manual para consulta futura.
  O fabricante não se responsabiliza por danos indiretos ou por danos em bens ou pessoas provocados pela
  inobservância das instruções de segurança e utilização indevida do dispositivo.
  Utilize o dispositivo apenas para a nalidade a que se destina. Não utilize o dispositivo para outras nalidades além
  das descritas no manual.
  Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danicada ou com defeito. Se o dispositivo estiver danicado ou
  tenha defeito, substitua imediatamente o dispositivo.
  O dispositivo destina-se apenas a utilização no interior. Não utilize o dispositivo no exterior.
  O dispositivo destina-se apenas a utilização doméstica. Não utilize o dispositivo para ns comerciais.
  Não utilize o dispositivo em locais com elevada humidade, tais como casas de banho e piscinas.
  Não utilize junto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
  Não utilize um temporizador ou qualquer outro sistema de controlo remoto separado que ligue o dispositivo
  automaticamente.
  Não cubra o dispositivo.
  Coloque o dispositivo sobre uma superfície plana e estável.
  Mantenha o dispositivo afastado de objetos inamáveis.
  Segurança elétrica
  Quando necessitar de reparação e para reduzir o risco de choque elétrico, este produto deve apenas ser aberto por
  um técnico autorizado.
  Desligue o produto da tomada de alimentação e outro equipamento se ocorrer um problema.
  Não utilize o dispositivo se o cabo de alimentação ou a cha estiverem danicados ou com defeito. Se o cabo de
  alimentação ou a cha estiverem danicados ou com defeito, têm de ser substituídos pelo fabricante ou um agente
  reparador autorizado.
  Antes de utilizar, verique sempre se a tensão da rede é igual à tensão indicada na placa de classicação do dispositivo.
  Não desloque o dispositivo puxando-o pelo cabo de alimentação. Certique-se de que o cabo de alimentação não
  ca emaranhado.
  Não mergulhe o dispositivo, o cabo de alimentação ou a cha em água ou outros líquidos.
  Não deixe o dispositivo sem vigilância com a cha ligada à corrente elétrica.
  Não utilize um cabo de extensão.
  Limpeza e manutenção
  Aviso!
  Antes da limpeza ou manutenção, desligue sempre o dispositivo, retire a cha da tomada de parede e aguarde até
  que o dispositivo tenha arrefecido.
  Não utilize solventes de limpeza ou produtos abrasivos.
  Não limpe o interior do dispositivo.
  Não tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar corretamente, substitua-o por um dispositivo novo.
  Não mergulhe o dispositivo em água ou outros líquidos.
  Limpe o exterior do dispositivo utilizando um pano húmido macio. Segue minuciosamente o dispositivo com um
  pano limpo e seco.
  Limpe as aberturas de ventilação com uma escova suave.
  Suporte
  Se necessitar de ajuda adicional ou tiver comentários ou sugestões, por favor visite www.nedis.com/support
  Dansk – Beskrivelse (Fig. A)
  1. Tænd/sluk-knap
  2. Indgangsstik til
  opladning
  3. Hjul
  4. Sidebørste Montér sidebørste på enheden på bunden af hjørnebørsten.
  5. Midterbørste Midterbørsten gøres rent ved at trykke på dens spænde og tage den ud af
  børstehjulet. Fjern rullelejet, gør det rent og montér børstehjulet.
  6. Midterbørsteholder
  7. Batterirum
  Udskiftning af batteri: Åbn batteridækslet, og ern batteriet. Tryk låseknapperne
  ned, og tilslut batteriet. Luk batteridækslet ved at placere de to knapfødder i
  de rkantede huller, og spænd skruerne fast.
  8. Kantsensor
  9. Udløserknap på
  støvbeholder
  Sluk for robotten, når støvbeholderen skal tømmes. Hold robotten over
  aaldsspanden. Tryk på udløserknappen for at tømme indholdet ud. Luk
  støvbeholderen.
  10. Tilstandsknap Tryk på knappen for at vælge en ønsket funktion.
  11. Funktionsindikator
  12. Lyssensor
  13. Fejlindikator
  Rød lampe: kontrollér børstehjulet for forhindringer, eller ern børsten gør den rent.
  Grøn blinkende lampe: enheden skal oplades. Den grønne indikator blinker
  under opladning. Den grønne indikator lyser fast, når enheden er fuldt opladt.
  Rød og grøn indikator: tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 5 sekunder for
  at slukke enheden. Tryk igen på tænd/sluk-knappen for at starte enheden. Hvis
  enheden ikke starter, er det nødvendigt at bringe den til et serviceværksted.
  14. Forhindringssensor
  15. Håndtag
  Sikkerhed
  Generel sikkerhed
  Læs vejledningen omhyggeligt før brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.
  Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for skader der opstår på ejendom eller personer, på grund af manglende
  overholdelse af sikkerhedsvejledninger og forkert brug af enheden.
  Brug kun enheden til de tilsigtede formål. Brug ikke enheden til andre formål end dem, som er beskrevet i vejledningen.
  Brug ikke enheden, hvis den har beskadigede eller defekte dele. Hvis enheden er beskadiget eller defekt, skal den
  omgående udskiftes.
  Enheden er kun beregnet til indendørs brug. Brug ikke enheden udendørs.
  Enheden er kun beregnet til hjemmebrug. Brug ikke enheden til kommercielle formål.
  Brug ikke enheden på meget fugtige steder som f.eks. badeværelser og ved svømmebassiner.
  Brug ikke enheden nær ved badekar, brusebade, vandfade eller andre kar der indeholder vand.
  Brug ikke en timer eller et separat ernbetjeningssystem, som tænder enheden automatisk.
  Dæk ikke enheden til.
  Placér enheden på en stabil, ad overade.
  Hold lampen væk fra brændbare genstande.
  Elektrisk sikkerhed
  For at nedsætte risikoen for elektrisk stød, må dette produkt kun åbnes af en autoriseret tekniker, når service er nødvendig.
  Tag produktet ud af stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår et problem.
  Brug ikke enheden, hvis netledningen eller netstikket er beskadiget eller defekt. Hvis netledningen eller netstikket er
  beskadiget eller defekt, skal den udskiftes af fabrikanten, eller en autoriseret tekniker.
  Kontroller altid, at netspændingen er den samme som spændingen angivet på ydelsesskiltet af enheden før brug.
  Flyt ikke enheden ved at trække i netledningen. Kontroller at netledningen ikke kan blive ltret sammen.
  Sænk ikke enheden, netledningen eller netstikket ned i vand eller andre væsker.
  Efterlad ikke enheden uden opsyn, når netstikket er tilsluttet til en stikkontakt.
  Brug ikke forlængerledning.
  Rengøring og vedligeholdelse
  Advarsel!
  Før rengøring eller vedligeholdelse, skal enheden altid være slukket, tag stikket ud af stikkontakten og vent indtil
  enheden er kølet ned.
  Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
  Rengør ikke enheden indvendigt.
  Forsøg ikke at reparere enheden. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal den udskiftes med en ny enhed.
  Sænk ikke enheden ned i vand eller andre væsker.
  Rengør enheden udvendigt med en blød, fugtig klud. Tør enheden grundigt af med en ren, tør klud.
  Rengør ventilationsåbningerne med en blød børste.
  Support
  Hvis du har brug for yderligere hjælp, eller hvis du har kommentarer eller forslag, beder vi dig besøge www.nedis.com/support
  Norsk – Beskrivelse (g. A)
  1. På/av-knapp
  2. Ladekontakt
  3. Hjul
  4. Sidebørste Sett sidebørsten på enheten på bunnen av hjørnebørsten.
  5. Midtbørste For å rengjøre midtbørsten, trykk inn midtbørsteknappen og ta ut børstehjulet.
  Fjern rullelageret, rengjør det og sett på plass børstehjulet.
  6. Midtbørsteholder
  7. Batterirom Skifte batteri: Åpne batteridekselet og ta ut batteriet. Trykk inn låseklappene
  og koble til batteriet. For å lukke batteridekselet, sett de to tappene inn i de
  rkantede hullene og stram til skruene.
  8. Stupsensor
  9. Støvbeholderutløser
  For å tømme støvbeholderen, slå av enheten. Hold enheten over en søppelkasse.
  Trykk på støvbeholderknappen for å tømme ut innholdet. Lukk støvbeholderen.
  10. Driftsmodusknapp Trykk på knappen for å velge ønsket modus.
  11. Driftsindikator
  12. Lyssensor
  13. Feilindikator Rødt lys: Sjekk børstehjulet for hindringer eller ern børsten for å rengjøre den.
  Grønt blinkende lys: Enheten må lades. Det grønne lyset blinker under lading.
  Når enhetene er fulladet, lyser det grønne lyset.
  Rødt og grønt lys: Hold inne på/av-knappen i 5 sekunder for å slå av enheten.
  Trykk på på/av-knappen igjen for å slå på enheten. Hvis enheten ikke slås på
  må den leveres til service.
  14. Hindringssensor
  15. Håndtak
  Sikkerhet
  Generell sikkerhet
  Les bruksanvisningen nøye før bruk. Oppbevar bruksanvisningen for fremtidig bruk.
  Produsenten er ikke ansvarlig for påfølgende skade eller for skade på eiendom eller person som følge av manglende
  overholdelse av sikkerhetsanvisningene og feil bruk av enheten.
  Bruk bare enheten for det tiltenkte formålet. Ikke bruk enheten til andre formål enn det som er beskrevet i bruksanvisningen.
  Ikke bruk enheten hvis noen del er skadet eller defekt. Enheten må erstattes umiddelbart hvis den er skadet eller defekt.
  Enheten er kun ment for innendørs bruk. Ikke bruk enheten utendørs.
  Enheten er kun for innendørs bruk. Ikke bruk enheten i forretningsøyemed.
  Ikke bruk enheten på steder med høy luftfuktighet, som på bad og ved svømmebasseng.
  Ikke bruk enheten i nærheten av badekar, dusj, håndvask eller andre vannbeholdere.
  Ikke bruk en tidtaker eller et separat ernkontrollsystem som slår på enheten automatisk.
  Ikke dekk til enheten.
  Plasser enheten på en jevn, at overate.
  Hold enheten borte fra brennbare gjenstander.
  Elektrisk sikkerhet
  For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet bare åpnes av en autorisert tekniker når vedlikehold er nødvendig.
  Koble produktet fra strømmen og annet utstyr dersom et problem oppstår.
  Ikke bruk enheten hvis strømkabelen eller støpselet er skadet eller på andre måter defekt. Hvis strømkabelen eller
  støpselet er skadet eller defekt, må disse byttes ut av produsenten eller et autorisert serviceverksted.
  Før bruk må det alltid sjekkes at nettspenningen er den samme som spenningen som er merket på enheten.
  Ikke ytt på enheten ved å trekke i strømkabelen. Pass på at strømkabelen ikke blir viklet inn i noe.
  Enheten, støpselet og strømkabelen må aldri senkes i vann eller andre væsker.
  Ikke la enheten bli liggende uten tilsyn når støpselet koblet til stikkontakten.
  Ikke bruk forlengelsesledning.
  Rengjøring og vedlikehold
  Advarsel!
  Før rengjøring eller vedlikehold må enheten slås av og støpselet må tas ut fra stikkontakten, og enheten må kjøles ned.
  Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
  Ikke rengjør innsiden av enheten.
  Ikke prøv å reparere enheten. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, erstatt den med en ny enhet.
  Ikke senk enheten i vann eller annen væske.
  Rengjør utsiden av enheten med en myk, fuktig klut. Tørk enheten grundig med en tørr, ren klut.
  Rengjør ventilasjonsåpningene med en n børste.
  Support
  Hvis du trenger ytterligere hjelp eller har kommentarer eller forslag, vennligst gå inn på www.nedis.com/support
  Svenska - Beskrivning (Fig. A)
  1. På/av-knapp
  2. Laddningsingång
  3. Hjul
  4. Sidborste Montera sidorborsten på enheten längst ner på hörnborsten.
  5. Mittenborste För att rengöra mittenborsten trycker du på mittborstspännet och tar ut
  borsthjulet. Ta bort rullagret, rengör det och installera borsthjulet.
  6. Mittenborste hållare
  7. Batterifack
  Byta ut batteriet: Öppna batterilocket och ta bort batteriet. Tryck ned låsikarna
  och anslut batteriet. För att stänga batteriluckan, sätt in de två knappstativen i
  de kvadratiska hålen och dra åt skruvarna.
  8. Stupsensor
  9. Soptunneknapp För att tömma soptunnan, stäng av enheten. Håll enheten ovanför soptunnan.
  Tryck på soptunne-knappen för att släppa ut innehållet. Stäng soptunnan.
  10. Driftläge-knapp Tryck på knappen för att välja ett driftläge.
  11. Driftsindikator
  12. Ljussensor
  13. Problemindikator Röd lampa: Undersök borsthjulet för hinder eller ta bort borsten för rengöring.
  Grön blinkande lampa: enheten laddas. Den gröna indikatorn blinkar under
  laddningen. När batteriet är fulladdat tänds den gröna indikatorn.
  Röd och grön lampa: tryck och håll inne på/av-knappen i 5 sekunder för att
  stänga av enheten. Tryck på på/av-knappen igen för att starta enheten. Om
  enheten inte startar, ta enheten till en reparationsstation.
  14. Hindersensor
  15. Handtag
  Säkerhet
  Allmän säkerhet
  Läs bruksanvisningen noga innan användning. Behåll bruksanvisningen för att kunna använda den igen.
  Tillverkaren är inte ansvarig för följdskador eller för skador på egendom eller personer som orsakas av att
  säkerhetsföreskrifterna inte följs och av felaktig användning av enheten.
  Använd endast enheten för dess avsedda syfte. Använd inte enheten till andra ändamål än dem som beskrivs i denna
  bruksanvisning.
  Använd inte enheten om någon del är skadad eller felaktig. Om enheten är skadad eller felaktig ska den bytas ut
  omedelbart.
  Enheten är bara avsedd för inomhusanvändning. Använd inte enheten utomhus.
  Enheten är endast avsedd för inomhusanvändning. Använd inte för kommersiella ändamål.
  Använd inte enheten på platser med hög luftfuktighet, så som badrum och vid pooler.
  Använd inte enheten nära badkar, duschar, bassänger eller andra kärl innehållande vatten.
  Använd inte en timer eller en separat ärrstyrt system som sätter på enheten automatiskt.
  Täck inte över enheten.
  Placera enheten på en stabil, platt yta.
  Håll enheten borta från brandfarliga föremål.
  Elsäkerhet
  För att minska risken för elektriska stötar bör denna produkt endast öppnas av behörig tekniker när service behövs.
  Dra ut nätkabeln från vägguttaget och koppla ur all annan utrustning om något problem skulle uppstå.
  Används inte enheten om nätkabeln eller nätkontakten är skadad eller defekt. Om nätkabeln eller nätkontakten är
  skadad eller defekt, måste den bytas ut av tillverkaren eller en auktoriserad reparatör.
  Kolla alltid om nätströmmen är den samma som strömgraderingen på enheten innan användning.
  Förytta inte på enheten genom att dra i nätkabeln. Se till att nätkabeln inte kan trassla in sig.
  Doppa inte enheten, nätkabeln eller nätkontakten i vatten eller någon annan vätska.
  Lämna inte enheten oövervakad medan nätkontakten är ansluten till vägguttaget.
  Använd ej förlängningskabel.
  Rengöring och underhåll
  Varning!
  Innan rengöring eller underhåll, se till att du har stängt av enheten, tagit ur nätkontakten ur vägguttaget och vänta
  tills enheten har kylts av.
  Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller slipmedel.
  Rengör inte enhetens insida.
  Försök inte att reparera enheten. Byt ut enheten mot en ny om den inte fungerar som den ska.
  Doppa inte enheten i vatten eller andra vätskor.
  Rengör enhetens utsida med en mjuk fuktad trasa. Torka noggrant enheten med en ren, torr trasa.
  Rengör ventilttionsöppningarna med en n borste.
  Support
  Om du behöver mer hjälp eller har kommentarer eller förslag, besök www.nedis.com/support
  A
  VCRO210BK
  Robot Sweeper
Nedis VCRO210BK

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Nedis VCRO210BK o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Nedis VCRO210BK rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Nedis VCRO210BK. Il manuale rientra nella categoria Aspirapolvere ed è stato valutato da 1 persone con una media di 7.5. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiaans, Engels, Deens, Duits, Grieks, Spaans, Fins, Frans, Hongaars, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Zweeds, Turks. Hai domande sul Nedis VCRO210BK o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche Nedis VCRO210BK

Generale
Marca Nedis
Modello VCRO210BK
Prodotto Aspirapolvere
Lingua Italiaans, Engels, Deens, Duits, Grieks, Spaans, Fins, Frans, Hongaars, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Zweeds, Turks
Tipo di file PDF
Design
Colore del prodotto Black,White
Tipo di contenitore della polvere Senza sacchetto
Materiale della scocca Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)
Forma Rotondo
Prestazione
Numero di spazzole 3
Capacità polvere (totale) 0.3 L
Timer
Tipi di superficie supportati Parquet
Lavaggio a umido No
Sistema di filtraggio HEPA -
Emissione acustica - dB
Ritorno alla stazione base automatico -
Dimensioni e peso
Peso 1750 g
Diametro 290 mm
Altezza 65 mm
Gestione energetica
Tempo di ricarica 4 h
Durata di funzionamento 90 min
Tecnologia batteria -
Capacità della batteria - mAh
Contenuto dell'imballo
Adattatore AC/DC
Manuale dell'utente

Domande frequenti

Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo Nedis VCRO210BK .

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

ManualeD'uso.it

Stai cercando un manuale? ManualeD'uso.it farà in modo che tu possa trovare il manuale che stai cercando in un attimo. Il nostro database contiene più di 1 milione di manuali in formato PDF di oltre 10.000 marchi. Ogni giorno aggiungiamo i manuali più recenti in modo che sia sempre possibile trovare il prodotto che stai cercando. È molto semplice: basta digitare il marchio e il tipo di prodotto nella barra di ricerca e immediatamente visualizzerai gratuitamente il manuale di tua scelta online.

ManualeD'uso.it

© Copyright 2021 ManualeD'uso.it. Tutti I diritti riservati.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Leggi di più