Nikon AF-S Nikkor 500mm f/5.6E PF ED VR manuale

Nikon AF-S Nikkor 500mm f/5.6E PF ED VR
9.2 · 2
PDF manuale
 · 2 pagine
Italiano
manualeNikon AF-S Nikkor 500mm f/5.6E PF ED VR
Nl

Gebruikshandleiding

It

Manuale d’uso

©
2017 Nikon Corporation
Lees voordat u dit product gebruikt zorgvuldig deze instructies en de camerahandleiding door.
Opmerking: Dit objectief biedt geen ondersteuning voor D2-serie, D1-serie, D200, D100, D90, D80, D70-serie,
D60, D50, D40-serie, of D3000 digitale SLR-camera’s of SLR-fi lmcamera’s.
Voor uw veiligheid
Voor uw veiligheid
Om schade aan eigendommen of letsel aan uzelf of anderen te voorkomen, lees “Voor uw veiligheid” in zijn
geheel door alvorens dit product te gebruiken.
Bewaar deze veiligheidsinstructies daar waar iedere gebruiker van dit product ze kan lezen.
A WAARSCHUWING: Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen, gemarkeerd met dit
pictogram, kan de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben.
A LET OP: Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen, gemarkeerd met dit pictogram, kan
letsel of schade aan eigendommen tot gevolg hebben.
A
A
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING
Dit product niet uit elkaar halen of aanpassen. Raak geen interne delen aan die worden blootgesteld als gevolg van
Dit product niet uit elkaar halen of aanpassen. Raak geen interne delen aan die worden blootgesteld als gevolg van
een val of ander ongeluk.
een val of ander ongeluk.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan een elektrische schok of ander letsel tot gevolg hebben.
Mocht u afwijkingen aan het product ontdekken zoals het produceren van rook, hitte of ongebruikelijke geuren,
Mocht u afwijkingen aan het product ontdekken zoals het produceren van rook, hitte of ongebruikelijke geuren,
ontkoppel dan onmiddellijk de cameravoedingsbron.
ontkoppel dan onmiddellijk de cameravoedingsbron.
Voortgaand gebruik kan brand, brandwonden of ander letsel veroorzaken.
Houd droog. Niet met natte handen vastpakken.
Houd droog. Niet met natte handen vastpakken.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
Gebruik dit product niet in de aanwezigheid van ontvlambaar stof of gas zoals propaan, benzine of spuitbussen.
Gebruik dit product niet in de aanwezigheid van ontvlambaar stof of gas zoals propaan, benzine of spuitbussen.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan een explosie of brand tot gevolg hebben.
Kijk niet rechtstreeks in de zon of andere felle lichtbronnen door middel van het objectief of camera.
Kijk niet rechtstreeks in de zon of andere felle lichtbronnen door middel van het objectief of camera.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan beperkt gezichtsvermogen tot gevolg hebben.
Houd dit product uit de buurt van kinderen.
Houd dit product uit de buurt van kinderen.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan letsel of een defect aan het product tot gevolg hebben. Merk bovendien op dat
kleine onderdelen verstikkingsgevaar opleveren. Mocht een kind onderdelen van dit product inslikken, zoek dan onmiddellijk medische
hulp.
Pak niet met blote handen vast op plaatsen die worden blootgesteld aan extreem hoge en lage temperaturen.
Pak niet met blote handen vast op plaatsen die worden blootgesteld aan extreem hoge en lage temperaturen.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brandwonden of bevriezingsverschijnselen tot gevolg hebben.
A
A
LET OP
LET OP
Laat het objectief niet naar de zon of andere sterke lichtbronnen gericht.
Laat het objectief niet naar de zon of andere sterke lichtbronnen gericht.
Licht dat wordt geconvergeerd door het objectief is een bron van brand of schade aan de interne onderdelen van het product.
Laat het product niet achter op een plaats waar het voor langere tijd wordt blootgesteld aan extreem hoge
Laat het product niet achter op een plaats waar het voor langere tijd wordt blootgesteld aan extreem hoge
temperaturen, zoals in een afgesloten auto of in direct zonlicht.
temperaturen, zoals in een afgesloten auto of in direct zonlicht.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of een defect aan het product tot gevolg hebben.
Geen camera's of lenzen vervoeren met bevestigde statieven of soortgelijke accessoires.
Geen camera's of lenzen vervoeren met bevestigde statieven of soortgelijke accessoires.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan letsel of een defect aan het product tot gevolg hebben.
Mededelingen voor klanten in Europa
Mededelingen voor klanten in Europa
Dit symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparaten via gescheiden inzameling
moeten worden afgevoerd.
Het volgende is alleen van toepassing op gebruikers in Europese landen:
Dit product moet gescheiden van het overige afval worden ingeleverd bij een daarvoor
bestemd inzamelingspunt. Gooi dit product niet weg als huishoudafval.
• Gescheiden inzameling en recycling helpt bij het behoud van natuurlijke bronnen en voorkomt negatieve
gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu die kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking
van afval.
Neem voor meer informatie contact op met de leverancier of de gemeentelijke reinigingsdienst.
Het objectief gebruiken
Het objectief gebruiken
Onderdelen van het objectief: namen en functies (Afbeelding 1)
Onderdelen van het objectief: namen en functies (Afbeelding 1)
Raadpleeg het diagram aan de linkerrand van dit blad.
q
Bevestigingsmarkering
voor zonnekap
Gebruik bij het bevestigen van de zonnekap.
Zie
D
w
Scherpstelfunctieknop
Druk om de functie uit te voeren die is gekozen met de scherpstel-
functiekeuzeschakelaar.
Zie
B
e
Scherpstelring Draai om handmatig scherp te stellen.
Zie
A
r
Aanduiding voor scherp-
stelafstand
Bekijk de scherpstelafstand (de geschatte afstand tussen de
beeldsensor en het onderwerp). Merk op dat de aanduiding voor
de scherpstelstand uitsluitend is bedoeld als richtlijn en toont
mogelijk een onnauwkeurige weergave van de afstand tot het
onderwerp en kan, door scherptediepte of andere factoren, ∞
niet tonen wanneer de camera wordt scherpgesteld op een on-
derwerp in de verte.
t
Markering voor scherp-
stelafstand
y
Objectiefrotatie-index
Gebruik bij het draaien van de camera om foto’s te maken in de stand
“liggend” (landschap) of staand” (portret).
Zie
E
u
Rotatie-index statiefgon-
delring
i
Objectief montagemar-
kering
Gebruik bij het bevestigen van het objectief op de camera.
o
Rubberen afdichting voor
objectiefbevestiging
!0
CPU-contacten Gebruik om gegevens van en naar de camera over te zetten.
!1
Objectiefrotatie-index
(90 °)
Gebruik bij het draaien van de camera om foto’s te maken in de
stand “liggend” (landschap) of staand” (portret).
Zie
E
!2
Rotatie-index statiefgon-
delring (90 °)
!3
Statiefgondel Gebruik bij het bevestigen van een statief.
!4
Bevestigingsschroef
statiefgondelring
Gebruik om de statiefgondel op haar plaats vast te zetten.
!5
Montagevoet statief-
gondel
Gebruik om de statiefkraag op de statiefgondel te bevestigen.
!6
Knop geheugeninstelling Sla de huidige scherpstelpositie op.
Zie
B
!7
Schakelaar voor scherp-
stelstand
Kies de scherpstelstand.
Zie
A
!8
Schakelaar scherpstel-
limiet
Kies het autofocusbereik.
FULL: kies voor scherpstelling op onderwerpen op elke afstand
tussen 3 m en ∞.
∞–8m: als uw onderwerp zich altijd op een afstand van mini-
maal 8 m bevindt, selecteer dan deze optie om sneller scherp
te stellen.
!9
Vibratireductieschakelaar
Kies uit de volgende vibratiereductie-instellingen:
OFF: schakel vibratiereductie uit.
NORMAL: kies voor verbeterde vibratiereductie bij het fotogra-
feren van stilstaande onderwerpen. Vibratiereductie treedt in
werking zodra de ontspanknop half wordt ingedrukt.
SPORT: kies deze stand voor het fotograferen van atleten en
andere onderwerpen die snel en onvoorspelbaar bewegen.
Vibratiereductie treedt in werking zodra de ontspanknop half
wordt ingedrukt.
Zie
C
@0
Scherpstelfunctieselector
Kies de functie die wordt uitgevoerd door de scherpstelfunctiek-
nop: scherpstelvergrendeling, geheugen oproepen of AF-ON.
Zie
B
@1
Pieptoon aan/uit-
schakelaar
De pieptoon aan/uit-schakelaar kan worden gebruikt om de piep-
toon, die klinkt tijdens de instel- en oproepbewerkingen van het
geheugen, in te schakelen of te dempen.
: Pieptoon ingeschakeld.
: Pieptoon gedempt.
@2
Zonnekap
Zonnekappen beschermen het objectief en blokkeren dwaallicht
dat anders lichtvlekken of beeldschaduwen veroorzaakt.
Zie
D
@3
Uitlijnmarkering op
zonnekap
Gebruik bij het bevestigen van de zonnekap.
@4
Vergrendelmarkering op
zonnekap
@5
Ontgrendelingsknop
zonnekap
Druk bij het verwijderen van de zonnekap.
@6
Statiefkraag
Gebruik bij het bevestigen van een statief waarop het objectief
is gemonteerd.
Zie
E
@7
Ontgrendelingsknop
statiefgondel
Gebruik om de statiefkraag van de statiefgondelmontagevoet te
verwijderen.
@8
Borgschroef statiefgondel
Gebruik om de statiefkraag op de statiefgondelmontagevoet te
bevestigen.
@9
Voorste objectiefdop
#0
Achterste objectiefdop
——
A
Scherpstellen
Scherpstellen
Ondersteunde scherpstelstanden worden in de volgende tabel getoond (zie de
camerahandleiding voor informatie over de scherpstelstanden van de camera).
Camerascherpstelstand
Camerascherpstelstand
Schakelaar voor scherpstelstand
Schakelaar voor scherpstelstand
A/M
A/M
M/A
M/A
M
M
AF
Autofocus met
handcorrectie
(AF-prioriteit)
Autofocus met
handcorrectie
(handmatige prioriteit)
Handmatige
scherpstelling
met elektronische
afstandsmeter
MF Handmatige scherpstelling met elektronische afstandsmeter
A/M- en M/A-standen
M/A (handmatige prioriteit): Autofocus kan onmiddellijk worden opgeheven door aan de scherpstelring
te draaien.
A/M (AF-prioriteit): Zoals hierboven, behalve dat de scherpstelring verder door moet worden gedraaid
voordat autofocus wordt opgeheven. Kies deze optie om grotere afhankelijkheid van autofocus te
kiezen.
Autofocus met handcorrectie
Om handmatig scherp te stellen in autofocusstand:
z
Schuif de schakelaar voor de scherpstelstand naar A/M of M/A.
x
Stel scherp.
Wanneer de camera in autofocusstand staat, kan autofocus worden omzeild door aan de
scherpstelring van het objectief te draaien terwijl de ontspanknop half wordt ingedrukt
of een AF-ON-knop (de AF-ON-knop op de camera, of als de scherpstelfunctieselectieknop
in de AF-ON-positie staat, een objectiefscherpstelfunctieknop) wordt ingedrukt. Om
opnieuw scherp te stellen met autofocus, druk de ontspanknop half in of druk nogmaals
op de AF-ON-knop.
Prima di usare questo prodotto, leggere attentamente sia queste istruzioni sia il manuale della fotocamera.
Nota: questo obiettivo non supporta le fotocamere SLR digitali o le fotocamere SLR a pellicola serie D2, serie D1,
D200, D100, D90, D80, serie D70, D60, D50, serie D40 o D3000.
Informazioni di sicurezza
Informazioni di sicurezzaPer evitare danni alla proprietà o lesioni a se stessi o ad altri, leggere interamente la sezione Informazioni di sicurezza” prima di utilizzare il prodotto.Conservare queste istruzioni di sicurezza dove possano essere lette da chiunque utilizzi il prodotto.
A AVVERTENZA: la mancata osservanza delle precauzioni contrassegnate con questa icona potrebbe provocare morte o gravi
lesioni.
A ATTENZIONE: la mancata osservanza delle precauzioni contrassegnate con questa icona potrebbe provocare lesioni o danni alla
proprietà.
A
A
AVVERTENZA
AVVERTENZA
Non smontare né modifi care il prodotto.
Non smontare né modifi care il prodotto.
Non toccare le parti interne che diventano esposte come risultato di caduta o altro incidente.
Non toccare le parti interne che diventano esposte come risultato di caduta o altro incidente.
La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe provocare scosse elettriche o altre lesioni.
Se si dovessero notare anomalie, per esempio la produzione di fumo, calore o odori insoliti da parte del prodotto,
Se si dovessero notare anomalie, per esempio la produzione di fumo, calore o odori insoliti da parte del prodotto,
scollegare immediatamente la fonte di alimentazione della fotocamera.
scollegare immediatamente la fonte di alimentazione della fotocamera.
Continuare a utilizzarlo potrebbe provocare incendi, ustioni o altre lesioni.
Mantenere asciutto.
Mantenere asciutto.
Non maneggiare con le mani bagnate.
Non maneggiare con le mani bagnate.
La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe provocare incendi o scosse elettriche.
Non utilizzare questo prodotto in presenza di polveri o gas infi ammabili, quali propano, benzina o aerosol.
Non utilizzare questo prodotto in presenza di polveri o gas infi ammabili, quali propano, benzina o aerosol.
La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe provocare esplosioni o incendi.
Non guardare direttamente il sole o unaltra fonte di luce intensa attraverso l’obiettivo o la fotocamera.
Non guardare direttamente il sole o unaltra fonte di luce intensa attraverso l’obiettivo o la fotocamera.
La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe provocare disturbi della vista.
Mantenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
Mantenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe provocare lesioni o malfunzionamenti del prodotto. Inoltre, si noti che i piccoli
componenti costituiscono un rischio di soff ocamento. Se un bambino ingerisce un componente del prodotto, rivolgersi immediatamente
a un medico.
Non maneggiare a mani nude in luoghi esposti a temperature estremamente alte o basse.
Non maneggiare a mani nude in luoghi esposti a temperature estremamente alte o basse.
La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe provocare ustioni o congelamento.
A
A
AT TE NZ IO NE
ATTENZIONE
Non lasciare l’obiettivo puntato verso il sole o altre fonti di luce intensa.
Non lasciare l’obiettivo puntato verso il sole o altre fonti di luce intensa.
La luce messa a fuoco dall’obiettivo è una fonte di incendi e danni ai componenti interni del prodotto.
Non lasciare il prodotto dove sarà esposto a temperature estremamente alte per un periodo prolungato, per esempio
Non lasciare il prodotto dove sarà esposto a temperature estremamente alte per un periodo prolungato, per esempio
in un’automobile chiusa o sotto la luce diretta del sole.
in un’automobile chiusa o sotto la luce diretta del sole.
La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe provocare incendi o malfunzionamenti del prodotto.
Non trasportare fotocamere o obiettivi con treppiedi o accessori simili collegati.
Non trasportare fotocamere o obiettivi con treppiedi o accessori simili collegati.
La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe provocare lesioni o malfunzionamenti del prodotto.
Avvisi per gli utenti europei
Avvisi per gli utenti europei
Questo simbolo indica che gli apparecchi elettrici ed elettronici devono essere smaltiti negli
appositi contenitori di rifi uti.
Le seguenti istruzioni sono rivolte esclusivamente agli utenti di paesi europei:
Il presente prodotto deve essere smaltito nell’apposito contenitore di rifi uti. Non smaltire
insieme ai rifi uti domestici.
• La raccolta diff erenziata e il riciclaggio aiutano a preservare le risorse naturali e a prevenire le conseguenze
negative per la salute umana e per l’ambiente che potrebbero essere provocate da uno smaltimento scorretto.
Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattare il rivenditore o le autorità locali responsabili dello
smaltimento dei rifi uti.
Utilizzo dell'obiettivo
Utilizzo dell'obiettivo
Componenti dell'obiettivo: nomi e funzioni (Figura 1)
Componenti dell'obiettivo: nomi e funzioni (Figura 1)
Fare riferimento alla figura riportata sul bordo sinistro di questo foglio.
q
Riferimento di innesto
paraluce
Utilizzare quando si fissa il paraluce.
Vedere
D
w
Pulsante funzione di
messa a fuoco
Premere per eseguire la funzione scelta con il selettore
funzione di messa a fuoco.
Vedere
B
e
Anello di messa a fuoco Ruotare per mettere a fuoco manualmente.
Vedere
A
r
Indicatore della distanza di
messa a fuoco
Visualizzare la distanza di messa a fuoco (la distanza approssimativa
tra il sensore di immagine e il soggetto). Si noti che l'indicatore
della distanza di messa a fuoco costituisce semplicemente una
guida e potrebbe non mostrare con precisione la distanza dal
soggetto e potrebbe, a causa della profondità di campo o di altri
fattori, non mostrare ∞ quando la fotocamera è messa a fuoco su
un oggetto distante.
t
Riferimento della distanza
di messa a fuoco
y
Indice di rotazione
obiettivo
Utilizzare quando si ruota la fotocamera per scattare in
orientamento orizzontale ("paesaggio") o orientamento
verticale ("ritratto").
Vedere
E
u
Indice di rotazione
dell’anello flangia
treppiedi
i
Riferimento di innesto
obiettivo
Utilizzare quando si innesta l'obiettivo sulla fotocamera.
o
Guarnizione in gomma di
innesto obiettivo
——
!0
Contatti CPU Utilizzati per il trasferimento di dati da e verso la fotocamera.
!1
Indice di rotazione
obiettivo (90°)
Utilizzare quando si ruota la fotocamera per scattare in
orientamento orizzontale ("paesaggio") o orientamento
verticale ("ritratto").
Vedere
E
!2
Indice di rotazione
dell’anello flangia
treppiedi (90°)
!3
Anello collare treppiedi Utilizzare quando si monta un treppiedi.
!4
Vite di fissaggio anello
flangia treppiedi
Utilizzare per fissare in posizione l'anello flangia treppiedi.
!5
Piedino di innesto flangia
treppiedi
Utilizzare per fissare la flangia treppiedi sull'anello flangia
treppiedi.
!6
Pulsante impostazione
memoria
Salvare la posizione di messa a fuoco attuale.
Vedere
B
!7
Selettore del modo di
messa a fuoco
Scegliere il modo di messa a fuoco.
Vedere
A
!8
Interruttore limite di
messa a fuoco
Scegliere il campo dell'autofocus.
FULL: scegliere per mettere a fuoco soggetti a qualsiasi
distanza tra 3 m e ∞.
∞–8m: se il soggetto sarà sempre a una distanza di
almeno 8 m, selezionare questa opzione per rendere
più veloce la messa a fuoco.
!9
Interruttore riduzione
vibrazioni
Scegliere tra le seguenti impostazioni di riduzione vibrazioni:
OFF: disattivare la riduzione vibrazioni.
NORMAL: scegliere per una riduzione vibrazioni
migliorata quando si fotografano soggetti statici. La
riduzione vibrazioni ha eff etto quando il pulsante di
scatto viene premuto a metà corsa.
SPORT: scegliere per fotografare atleti e altri soggetti che
si muovono rapidamente e in modo imprevedibile. La
riduzione vibrazioni ha eff etto quando il pulsante di scatto
viene premuto a metà corsa.
Vedere
C
B
De scherpstelfunctieknoppen en -selector
De scherpstelfunctieknoppen en -selector
De functie die is toegewezen aan de scherpstelfunctieknoppen kan worden geselecteerd met behulp van
de scherpstelfunctieselector.
Scherpstelfunctieselector
Scherpstelfunctieselector
Scherpstelfunctieknop
Scherpstelfunctieknop
AF-L Scherpstelvergrendeling
MEMORY RECALL Geheugen oproepen
AF-ON Objectief AF-start
De toegewezen functie kan worden uitgevoerd met behulp van een van de vier
functieknoppen.
Scherpstelvergrendeling (AF-L)
Is AF-L geselecteerd met de scherpstelfunctieselectieknop, dan vergrendelt de scherpstelling terwijl
een scherpstelfunctieknop wordt ingedrukt. Gebruik scherpstelvergrendeling om na het scherpstellen
de opnamen opnieuw samen te stellen of, als autofocus niet kan scherpstellen op het geselecteerde
onderwerp, na het scherpstellen op een ander onderwerp op dezelfde afstand.
z
Schuif de schakelaar voor de scherpstelstand van het objectief naar A/M of M/A.
x
Schuif de scherpstelfunctieselector naar AF-L.
c
Vergrendel de scherpstelling.
De scherpstelling kan worden vergrendeld door op een van de scherpstelfunctieknoppen
te drukken en blijft vergrendeld zolang als de knop wordt ingedrukt. De scherpstelling kan
ook met behulp van de camerabedieningen worden vergrendeld.
Geheugen oproepen
Sla op en roep veelgebruikte scherpstelposities van het objectief op. Stel, alvorens een opgeslagen
scherpstelpositie op te roepen, het objectief in op de brandpuntsafstand die actief was toen de positie
werd opgeslagen.
Scherpstelposities opslaan
Scherpstelposities opslaan
z Schuif de pieptoon aan/uit-schakelaar naar .

x Stel scherp.

c Druk op de knop voor de geheugeninstellingen.

Deze bewerking kan in elke scherpstelstand
worden uitgevoerd, ongeacht de positie van de
scherpstelfunctieselector. Er klinkt een pieptoon als de
bewerking is voltooid. Als de bewerking mislukt, draait
de aanduiding voor de scherpstelafstand zo’n tien keer
heen en weer en laat het objectief een korte pieptoon
horen, gevolgd door drie lange pieptonen; stel scherp
en druk opnieuw op de knop geheugeninstelling. De
opgeslagen afstand wordt niet gewist als de camera
wordt uitgeschakeld of het objectief wordt verwijderd.
Opgeslagen scherpstelposities gebruiken
Opgeslagen scherpstelposities gebruiken
z
Schuif de scherpstelfunctieselector naar MEMORY RECALL.
x
Roep de opgeslagen scherpstelafstand op.
Druk op een van de scherpstelfunctieknoppen om bij de opgeslagen afstand scherp te
stellen. De camera zal opnieuw scherpstellen bij de opgeslagen afstand, zelfs wanneer
de ontspanknop half wordt ingedrukt; normale scherpstelling wordt hersteld wanneer
de scherpstelfunctieknop wordt losgelaten. Houd de scherpstelfunctieknop ingedrukt
totdat de foto is gemaakt.
Merk op dat als de huidige brandpuntsafstand verschilt van de geselecteerde
brandpuntsafstand toen de scherpstelpositie werd opgeslagen, de scherpstelpositie
enigszins zal afwijken van de opgeslagen waarde (een waarschuwingssignaal klinkt als
de aan/uit-schakelaar van het signaal in positie
staat). Speciale aandacht is vereist
bij brandpuntsafstanden langer dan de brandpuntsafstanden geselecteerd toen de
scherpstelpositie werd opgeslagen.
AF-start (AF-ON)
Wanneer de scherpstelfunctieselectieknop in de AF-ON-positie staat, kunt u op een scherpstelfunctieknop van
een objectief drukken om scherp te stellen met behulp van autofocus.
z
Schuif de schakelaar voor de scherpstelstand van het objectief naar A/M of M/A.
x
Schuif de scherpstelfunctieselector naar AF-ON.
c
Stel scherp.
Druk op een van de scherpstelfunctieknoppen om scherp te stellen met behulp van
autofocus. U kunt ook scherpstellen met behulp van de camerabedieningen.
A
Rollen toewijzen aan de scherpstelfunctieknoppen
Schuif, voordat u camerabedieningen gebruikt om een rol aan de scherpstelfunctieknoppen toe te wijzen, de
scherpstelfunctieselectieknop naar AF-L. Zie de camerahandleiding voor informatie over knoptoewijzing.
C
Vibratiereductie (VR)
Vibratiereductie (VR)
Vibratiereductie (VR) vermindert onscherpte veroorzaakt door cameratrillingen, waardoor sluitertijden tot
maximaal 4,0 stops langer duren dan anders het geval zou zijn, zodat het bereik van de beschikbare sluitertijden
toeneemt. De eff ecten van VR op sluitertijd worden gemeten in de stand NORMAL, overeenkomstig de
Camera and Imaging Products Association (CIPA)-standaards; FX-formaat objectieven worden gemeten met
behulp van FX-formaat digitale camera’s, DX-formaat objectieven met behulp van DX-formaat camera’s.
Zoomobjectieven worden gemeten bij maximale zoom.
D
Vibratiereductie gebruiken: opmerkingen
Druk bij het gebruik van vibratiereductie de ontspanknop half in en wacht totdat de afbeelding in de zoeker is gestabiliseerd voordat
de ontspanknop in zijn geheel wordt ingedrukt.
Wanneer vibratiereductie actief is, kan het beeld in de zoeker gaan schudden nadat de sluiter wordt ontspannen. Dit duidt niet op
een defect.
SPORT wordt aanbevolen voor het pannen van opnamen, hoewel NORMAL ook wordt ondersteund.
In de standen NORMAL en SPORT is vibratiereductie alleen van toepassing op bewegingen die geen deel uitmaken van een panbewerking
(als bijvoorbeeld de camera horizontaal wordt gepand, wordt vibratiereductie alleen toegepast op verticale trillingen).
Zet de camera niet uit of verwijder het objectief niet wanneer vibratiereductie in werking is. Indien de voeding naar het objectief wordt
afgekoppeld wanneer vibratiereductie actief is, kan het objectief rammelen wanneer deze schudt. Dit duidt niet op een defect en kan met
behulp van het herbevestigen van het objectief en het inschakelen van de camera worden verholpen.
Als de camera is voorzien van een ingebouwde flitser, wordt vibratiereductie uitgeschakeld wanneer de flitser laadt.
• Vibratiereductie voor NORMAL en SPORT kan onscherpte verminderen wanneer de camera op een statief is bevestigd. OFF kan
echter in sommige gevallen betere resultaten opleveren, afhankelijk van het type statief en de opnameomstandigheden.
NORMAL en SPORT worden aanbevolen als de camera op een monopod is bevestigd.
D
De zonnekap
De zonnekap
De zonnekap bevestigen
Breng de bevestigingsmarkering voor de zonnekap (
)
op één lijn met de uitlijnmarkering op de zonnekap
(
) en draai vervolgens aan de zonnekap (
w
)
totdat de
-markering op één lijn is gebracht met de
vergrendelmarkering op de zonnekap (—
{
).
Houd, bij het bevestigen of verwijderen van de kap, deze vlakbij het symbool op de bijbehorende basis om
te stevig vastpakken te vermijden. Vignettering kan zich voordoen als de kap niet juist is bevestigd. Wanneer niet
in gebruik, kan de kap worden omgedraaid en op het objectief worden gemonteerd.
De zonnekap verwijderen
Druk op de ontgrendelingsknop van de zonnekap (
q
), draai
de zonnekap in de richting van de pijl (
w
) en verwijder zoals
weergegeven (
e
). Wanneer de kap wordt omgedraaid, kan
deze worden verwijderd zonder op de ontgrendelingsknop
van de zonnekap te drukken.
E
Een statief gebruiken
Een statief gebruiken
Als het objectief op een camera wordt gemonteerd, bevestig statieven dan op de statiefgondel van het
objectief en niet op de camera. Zorg ervoor dat de borgschroef van de statiefgondel is vastgedraaid,
omdat anders het objectief onverwachts van de gondel kan glijden en letsel kan veroorzaken.
De statiefgondel bevestigen (Afbeelding 2)
Schuif de bevestigingsvoet van de statiefgondel helemaal in de statiefgondel (
q
) en houd hem in deze
positie terwijl u de borgschroef van de statiefgondel (
w
) helemaal vastschroeft.
De camera draaien (Afbeelding 3)
Draai de bevestigingsschroef van de statiefgondelring iets los (
q
) en draai de camera naar “liggend”
(landschap) of “staand” (portret) door de rotatieaanduidingen als leidraad te gebruiken (
w
). Draai de
bevestigingsschroef van de statiefgondelring (
e
) vast.
De statiefgondel verwijderen (Afbeelding 4)
Draai de borgschroef van de statiefgondel (
q
) volledig los, druk de ontgrendelingsknop van de statiefgondel
(
w
) in en schuif de statiefgondelmontagevoet van de statiefgondel (
e
).
Scherptediepte
Scherptediepte
Met behulp van de scherptedieptevoorbeeldfunctie van de camera kan scherptediepte vooraf worden bekeken.
Diafragma
Diafragma
Diafragma wordt met behulp van de camerabesturingen aangepast. De beeldsnelheid kan afnemen bij
sommige diafragmas.
Voorzorgsmaatregelen voor gebruik
Voorzorgsmaatregelen voor gebruik
Ondersteun altijd het objectief bij het vasthouden van de camera. Het niet in acht nemen van deze
voorzorgsmaatregel kan de objectiefvatting beschadigen.
Pak of houd het objectief of de camera niet alleen met behulp van de zonnekap vast.
Houd de CPU-contacten schoon.
• Mocht de rubberen afdichting voor de objectiefbevestiging beschadigd zijn, staak onmiddellijk het gebruik
en breng het objectief voor reparatie naar een door Nikon geautoriseerd servicecenter.
Plaats de voorste en achterste objectiefdoppen terug wanneer het objectief niet in gebruik is.
Bewaar, om de binnenkant van het objectief te beschermen, deze niet in direct zonlicht.
Zorg dat het objectief droog blijft. Het roesten van het interne mechanisme kan onherstelbare schade
veroorzaken.
Het objectief achterlaten op extreem hete locaties kan schade veroorzaken of onderdelen gemaakt van
versterkt plastic kunnen kromtrekken.
Snelle temperatuurschommelingen kunnen schadelijke condensatie binnen en buiten het objectief
veroorzaken. Plaats, voordat het objectief van een koude naar een warme omgeving of vice versa wordt
verplaatst, het objectief in een etui of plastic tas om temperatuurschommelingen te verminderen.
Onderhoud objectief
Onderhoud objectief
Het verwijderen van stof is normaliter voldoende om de glasoppervlakken van het objectief te reinigen.
• Vlekken en vingerafdrukken kunnen met een zachte, schone katoenen doek of een lensreinigingsdoekje van
uor-gecoate lenselementen worden verwijderd; reinig vanuit het midden met een ronddraaiende beweging
naar buiten toe. Veeg, om hardnekkige vlekken te verwijderen, voorzichtig schoon met een zachte doek die
een beetje vochtig is gemaakt met een kleine hoeveelheid gedestilleerd water, ethanol of lensreiniger. Alle
druppelvormige vlekken die door dit proces achterblijven op het water- en olieafstotende oppervlak kunnen
vervolgens met een droge doek worden verwijderd.
• Verwijder, bij het reinigen van lenselementen die niet fl uor-gecoat zijn, vlekken en vingerafdrukken met een
zachte, schone katoenen doek of een lensreinigingsdoekje dat een beetje vochtig is gemaakt met een kleine
hoeveelheid ethanol of lensreiniger. Veeg voorzichtig vanuit het midden in een cirkelvormige beweging naar
buiten toe en let op dat u geen vegen achterlaat en raak de lens niet met uw vingers aan.
Gebruik voor het reinigen van het objectief nooit organische oplosmiddelen zoals verfthinner of benzeen.
Neutral Color (NC)-fi lters (apart verkrijgbaar) en dergelijke kunnen worden gebruikt om het voorste
lenselement te beschermen.
Als het objectief voor langere tijd niet wordt gebruikt, moet u het op een koele en droge plaats bewaren. Zo
voorkomt u schimmel en roest. Bewaar niet in direct zonlicht of in combinatie met mottenballen van nafta
of kamfer.
@0
Selettore funzione di
messa a fuoco
Scegliere la funzione eseguita dal pulsante funzione di messa
a fuoco: blocco della messa a fuoco, richiamo memoria o
AF-ON.
Vedere
B
@1
Interruttore segnale
acustico attivato/
disattivato
L’interruttore di segnale acustico attivato/disattivato può
essere usato per abilitare o silenziare il segnale acustico
che viene emesso durante le operazioni di impostazione e
richiamo memoria.
: Segnale acustico abilitato.
: Segnale acustico silenziato.
@2
Paraluce
I paraluce proteggono l'obiettivo e bloccano la luce sporadica
che altrimenti potrebbe causare luce parassita o immagini
fantasma.
Vedere
D
@3
Riferimento di
allineamento paraluce
Utilizzare quando si fissa il paraluce.
@4
Riferimento di blocco
paraluce
@5
Pulsante di sblocco
paraluce
Premere quando si rimuove il paraluce.
@6
Flangia treppiedi
Utilizzare quando si monta un treppiedi sulla fotocamera sulla
quale è innestato l'obiettivo.
Vedere
E
@7
Pulsante di sblocco flangia
treppiedi
Utilizzare quando si rimuove la flangia treppiedi dal piedino di
innesto della flangia treppiedi.
@8
Vite di blocco flangia
treppiedi
Utilizzare per fissare la flangia treppiedi al piedino di innesto
della flangia treppiedi.
@9
Tappo dell’obiettivo
anteriore
——
#0
Copriobiettivo posteriore
A
Messa a fuoco
Messa a fuoco
I modi di messa a fuoco supportati sono mostrati nella seguente tabella (per
informazioni sui modi di messa a fuoco della fotocamera, vedere il manuale della
fotocamera).
Modo messa a
Modo messa a
fuoco fotocamera
fuoco fotocamera
Selettore del modo di messa a fuoco dell’obiettivo
Selettore del modo di messa a fuoco dell’obiettivo
A/M
A/M
M/A
M/A
M
M
AF
Esclusione dell’autofocus
manuale
(priorità AF)
Esclusione dell’autofocus
manuale
(priorità manuale)
Messa a fuoco manuale
con telemetro elettronico
MF Messa a fuoco manuale con telemetro elettronico
Modi A/M e M/A
M/A (priorità manuale): l’autofocus può essere istantaneamente escluso ruotando l’anello di messa a
fuoco dell’obiettivo.
A/M (priorità AF): come sopra, tranne che l’anello di messa a fuoco deve essere ruotato ulteriormente
prima che l’autofocus venga escluso. Scegliere questa opzione per collocare una maggiore dipendenza
sull’autofocus.
Esclusione dell’autofocus manuale
Per utilizzare la messa a fuoco manuale in modo autofocus:
z
Far scorrere il selettore del modo di messa a fuoco dell’obiettivo su A/M o M/A.
x
Mettere a fuoco.
Quando la fotocamera è in modo autofocus, l’autofocus può essere escluso ruotando
l’anello di messa a fuoco dell’obiettivo mentre il pulsante di scatto viene premuto a metà
corsa o quando viene premuto un pulsante AF-ON (il pulsante AF-ON della fotocamera, se
presente, oppure, se il selettore della funzione di messa a fuoco è nella posizione AF-ON,
un pulsante funzione di messa a fuoco obiettivo). Per mettere nuovamente a fuoco
usando l’autofocus, premere il pulsante di scatto a metà corsa o premere di nuovo il
pulsante AF-ON.
B
I pulsanti e il selettore funzione di messa a fuoco
I pulsanti e il selettore funzione di messa a fuoco
La funzione assegnata ai pulsanti funzione di messa a fuoco può essere selezionata mediante il selettore
funzione di messa a fuoco.
Selettore funzione di messa a fuoco
Selettore funzione di messa a fuoco
Pulsante funzione di messa a fuoco
Pulsante funzione di messa a fuoco
AF-L Blocco della messa a fuoco
MEMORY RECALL Richiamo memoria
AF-ON Avvio AF obiettivo
La funzione assegnata può essere eseguita premendo uno qualunque dei quattro
pulsanti funzione.
Blocco della messa a fuoco (AF-L)
Quando AF-L è selezionato con il selettore funzione di messa a fuoco, la messa a fuoco si blocca mentre è
premuto un pulsante funzione di messa a fuoco. Utilizzare il blocco della messa a fuoco per ricomporre gli
scatti dopo avere messo a fuoco o, se l’autofocus non è in grado di mettere a fuoco il soggetto selezionato,
dopo aver messo a fuoco un altro soggetto alla stessa distanza.
z
Far scorrere il selettore del modo di messa a fuoco dell’obiettivo su A/M o M/A.
x
Far scorrere il selettore funzione di messa a fuoco su AF-L.
c
Bloccare la messa a fuoco.
La messa a fuoco può essere bloccata premendo uno qualunque dei pulsanti funzione
di messa a fuoco e rimane bloccata mentre il pulsante è premuto. La messa a fuoco può
essere bloccata anche mediante i controlli della fotocamera.
Richiamo memoria
Salvare e richiamare posizioni di messa a fuoco dell’obiettivo utilizzate di frequente. Prima di richiamare
una posizione di messa a fuoco salvata, impostare l’obiettivo sulla lunghezza focale in effetto quando la
posizione era stata salvata.
Salvataggio delle posizioni di messa a fuoco
Salvataggio delle posizioni di messa a fuocoz
Far scorrere l’interruttore on/off del segnale acustico su .
x Mettere a fuoco.c Premere il pulsante di impostazione memoria.
Questa operazione può essere eseguita in qualsiasi modo
di messa a fuoco, indipendentemente dalla posizione
del selettore funzione di messa a fuoco. Viene emesso
un segnale acustico se l’operazione ha successo. Se
l’operazione fallisce, l’indicatore della distanza di messa a
fuoco ruota avanti e indietro circa dieci volte e l’obiettivo
emette un breve segnale acustico seguito da tre segnali
acustici lunghi; mettere a fuoco e premere nuovamente
il pulsante di impostazione memoria. La distanza
memorizzata non viene cancellata quando la fotocamera
viene spenta o l’obiettivo viene scollegato.
Uso delle posizioni di messa a fuoco memorizzate
Uso delle posizioni di messa a fuoco memorizzate
z
Far scorrere il selettore funzione di messa a fuoco su MEMORY RECALL (RICHIAMO
MEMORIA).
x
Richiamare la distanza di messa a fuoco memorizzata.
Premere uno qualunque dei pulsanti funzione di messa a fuoco per mettere a fuoco alla
distanza memorizzata. La fotocamera metterà a fuoco nuovamente alla distanza memorizzata
anche quando il pulsante di scatto viene premuto a metà corsa; la messa a fuoco normale
viene ripristinata quando viene rilasciato il pulsante funzione di messa a fuoco. Tenere
premuto il pulsante funzione di messa a fuoco fino allo scatto della foto.
Si noti che se la lunghezza focale attuale è diversa da quella selezionata quando la posizione
di messa a fuoco era stata salvata, la posizione di messa a fuoco sarà leggermente diversa
dal valore salvato (un segnale acustico di avvertenza verrà emesso se l’interruttore segnale
acustico attivato/disattivato è in posizione
). Un’attenzione particolare va prestata a
lunghezze focali più lunghe di quelle selezionate quando la posizione di messa a fuoco era
stata salvata.
Avvio AF (AF-ON)
Quando il selettore funzione di messa a fuoco è nella posizione AF-ON, è possibile premere un pulsante
funzione di messa a fuoco obiettivo per mettere a fuoco con l’autofocus.
z
Far scorrere il selettore del modo di messa a fuoco dell’obiettivo su A/M o M/A.
x
Far scorrere il selettore funzione di messa a fuoco su AF-ON.
c
Mettere a fuoco.
Premere uno qualunque dei pulsanti funzione di messa a fuoco per mettere a fuoco usando
l’autofocus. Si può mettere a fuoco anche mediante i controlli della fotocamera.
A
Assegnazione di funzioni ai pulsanti funzione di messa a fuoco
Prima di utilizzare i controlli della fotocamera per assegnare una funzione ai pulsanti funzione di messa a fuoco, far scorrere il selettore
funzione di messa a fuoco su AF-L. Per informazioni sull’assegnazione dei pulsanti, vedere il manuale della fotocamera.
C
Riduzione vibrazioni (VR)
Riduzione vibrazioni (VR)
La riduzione vibrazioni (VR) riduce le sfocature causate dal movimento della fotocamera, consentendo tempi
di posa più lunghi fino a 4,0 arresti rispetto a quelli che sarebbero possibili altrimenti, aumentando così la
gamma dei tempi di posa disponibili. Gli effetti della funzione VR sul tempo di posa sono misurati in modalità
NORMAL in base agli standard della Camera and Imaging Products Association (CIPA); gli obiettivi in formato
FX sono misurati usando fotocamere digitali in formato FX, gli obiettivi in formato DX usando fotocamere in
formato DX. Gli obiettivi zoom vengono misurati allo zoom massimo.
D
Uso della riduzione vibrazioni: note
Quando si usa la riduzione vibrazioni, premere il pulsante di scatto a metà corsa e attendere che l’immagine nel mirino si stabilizzi
prima di premere del tutto il pulsante di scatto.
Quando la riduzione vibrazioni è attiva, l’immagine nel mirino potrebbe risultare mossa dopo che l’otturatore è stato rilasciato. Ciò
non indica un malfunzionamento.
SPORT è consigliato per scatti di panning, sebbene anche NORMAL sia supportato.
• Nei modi NORMAL e SPORT, la riduzione vibrazioni si applica soltanto al movimento che non è parte del panning (se si effettua una
ripresa panoramica orizzontale con la fotocamera, per esempio, la riduzione vibrazioni si applica soltanto al movimento verticale).
Non spegnere la fotocamera e non rimuovere l’obiettivo mentre la riduzione vibrazioni è attiva. Se viene interrotta l’alimentazione
all’obiettivo mentre la riduzione vibrazioni è attiva, l’obiettivo potrebbe tintinnare quando viene scosso. Ciò non rappresenta un
malfunzionamento e può essere corretto attaccando nuovamente l’obiettivo e riaccendendo la fotocamera.
Se la fotocamera è dotata di un flash incorporato, la riduzione vibrazioni verrà disattivata mentre il flash sta caricando.
La riduzione vibrazioni NORMAL e SPORT può ridurre le sfocature quando la fotocamera è innestata su un treppiedi. OFF potrebbe
tuttavia produrre risultati migliori in alcuni casi, in base al tipo di treppiedi e alle condizioni di ripresa.
NORMAL e SPORT sono consigliati se la fotocamera è innestata su un monopiede.
D
Il paraluce
Il paraluce
Montaggio del paraluce
Allineare il riferimento di innesto paraluce () con il
riferimento di allineamento paraluce ( ) e quindi ruotare
il paraluce (
w
) fi nché il riferimento
non è allineato con il
riferimento di blocco paraluce (—
{).
Quando si attacca o rimuove il paraluce, mantenerlo in prossimità del simbolo
presente sulla sua base
ed evitare di afferrarlo con troppa forza. Se il paraluce non è attaccato correttamente, possono verificarsi
vignettature. Il paraluce può essere girato su se stesso e montato sull’obiettivo quando non utilizzato.
Rimozione del paraluce
Premere il pulsante di sblocco del paraluce (
q
), ruotare
il paraluce nella direzione mostrata dalla freccia (
w
) e
rimuoverlo come mostrato (
e
). Quando il paraluce viene
invertito, può essere rimosso senza premere il pulsante di
sblocco paraluce.
Accessoires
Accessoires
Meegeleverde accessoires
Meegeleverde accessoires
95 mm makkelijk te bevestigen voorste objectiefdop LC-95
Achterste objectiefdop LF-4
Zonnekap met bajonetvatting HB-84
• Objectieftas CL-M5
Compatibele accessoires
Compatibele accessoires
95 mm vastschroefbare fi lters
• AF-I/AF-S-teleconverter TC-14E
1
/TC-14E II
1
/TC-14E III
1
/TC-17E II
2
/TC-20E
2
/TC-20E II
2
/TC-20E III
2
1 Autofocus is uitsluitend beschikbaar voor cameras met ondersteuning voor f/8.
2 Autofocus wordt niet ondersteund.
Specifi caties
Specifi caties
Type
Type Type E AF-S-objectief met ingebouwde CPU- en F-vatting
Brandpuntsafstand
Brandpuntsafstand 500 mm
Maximale diafragma
Maximale diafragma f/5.6
Objectiefconstructie
Objectiefconstructie
19 elementen in 11 groepen (inclusief 3 ED-lenselementen, 1 PF (phase Fresnel)-lenselementen,
lenselementen met Nano Crystal Coat en een fluor-gecoate voorste lenselementen)
Weergavehoek
Weergavehoek Nikon D-SLR camera’s in FX-formaat: 5°
Nikon D-SLR camera’s in DX-formaat: 3°10
c
Scherpstellen
Scherpstellen Nikon Internal Focusing (IF) System met autofocus aangestuurd door Silent Wave
Motor en afzonderlijke scherpstelring voor handmatige scherpstelling
Vibratiereductie
Vibratiereductie Lens-shift met behulp van voice coil motors (VCMs)
Aanduiding voor
Aanduiding voor
scherpstelafstand
scherpstelafstand
3,0 m tot oneindig (∞)
Kortste scherpstelafstand
Kortste scherpstelafstand 3,0 m vanaf filmvlak
Diafragmabladen
Diafragmabladen 9 (ronde diafragmaopeningen)
Diafragma
Diafragma Automatische elektronische diafragmaregeling
Diafragmabereik
Diafragmabereik f/5.6 – 32
Schakelaar scherpstellimiet
Schakelaar scherpstellimiet
Twee standen: FULL (∞ 3,0 m) en ∞ 8 m
Maat voor filters/
Maat voor filters/
voorzetlenzen
voorzetlenzen
95 mm (P = 1,0 mm)
Afmetingen
Afmetingen Ca. 106 mm maximum diameter × 237 mm (afstand vanaf objectiefbevestigingsvlak van de
camera)
Gewicht
Gewicht Ca. 1460 g
Nikon behoudt zich het recht voor om het uiterlijk en de specifi caties van dit product op elk gewenst moment zonder
voorafgaande aankondiging te wijzigen.
A
PF (Phase Fresnel)-objectieven
Deze lens beschikt over een PF (Phase Fresnel)-element die een diff ractietechniek* gebruikt om chromatische aberratie te verminderen. Bij gebruik
met standaard glazen elementen verminderen PF-elementen in hoge mate chromatische aberratie, waardoor objectieven veel kleiner en lichter
zijn dan de gewone op refractie-gebaseerde gelijkwaardige objectieven. Objectieven met PF-elementen zijn echter gevoelig voor gekleurde
ringvormige lichtvlekken (PF fl are) zodra felle lichtbronnen in de buurt van het beeld komen. Gekleurde ringvormige lichtvlekken in foto’s kunnen
worden verminderd met behulp van de optie PF Flare Control in Capture NX-D versie 1.4.7 of hoger of ViewNX-i versie 1.2.11 of hoger, die
beschikbaar zijn als download via de Nikon-website (ondersteuning voor klanten zonder internetverbinding raden we aan contact op te nemen
met een door Nikon geautoriseerde servicevertegenwoordiger). Gebruik altijd de nieuwste versie. PF Flare Control kan alleen voor fotos worden
gebruikt en is niet beschikbaar voor fi lms; zie online helpfunctie voor meer informatie.
* Diff ractie: Licht heeft de eigenschappen van een golf die op zijn route rond obstakels buigt; dit verschijnsel, diff ractie genoemd, veroorzaakt
een patroon van chromatische dispersie, het tegenovergestelde van wat wordt veroorzaakt door refractie.
E
Utilizzo di un treppiedi
Utilizzo di un treppiedi
Se l’obiettivo è innestato su una fotocamera, fissare i treppiedi alla flangia treppiedi dell’obiettivo, non
alla fotocamera. Assicurarsi di fissare la vite di blocco flangia treppiedi, altrimenti l’obiettivo potrebbe
inaspettatamente scivolare dalla flangia, provocando lesioni.
Collegamento della flangia treppiedi (Figura 2)
Far scorrere il piedino di innesto fl angia treppiedi fi no in fondo nella fl angia treppiedi (
q
) e tenerlo in questa
posizione mentre si serra completamente la vite di blocco della fl angia treppiedi (
w
).
Rotazione della fotocamera (Figura 3)
Allentare leggermente la vite di fi ssaggio anello fl angia treppiedi (
q
) e ruotare la fotocamera sull’orientamento
orizzontale” (paesaggio) o su quello “verticale” (ritratto) utilizzando gli indici di rotazione come guide (
w
).
Serrare la vite di fi ssaggio anello fl angia treppiedi (
e
).
Rimozione della flangia treppiedi (Figura 4)
Allentare completamente la vite di blocco fl angia treppiedi (
q
), premere il pulsante di sblocco fl angia
treppiedi (
w
) e far scorrere il piedino di innesto fl angia treppiedi dalla fl angia treppiedi (
e
).
Profondità di campo
Profondità di campo
La profondità di campo può essere visualizzata in anteprima usando la funzione di anteprima della profondità
di campo della fotocamera.
Diaframma
Diaframma
L’apertura del diaframma è regolata tramite i controlli della fotocamera. La frequenza fotogrammi potrebbe
diminuire con alcuni diaframmi.
Precauzioni per l’uso
Precauzioni per l’uso
Sostenere sempre l’obiettivo quando si regge la fotocamera. La mancata osservanza di questa precauzione
potrebbe danneggiare l’innesto dell’obiettivo.
• Non aff errare o mantenere l’obiettivo o la fotocamera usando solo il paraluce.
Mantenere puliti i contatti CPU.
• Nel caso in cui la guarnizione in gomma di innesto obiettivo sia danneggiata, interrompere immediatamente
l’utilizzo e portare l’obiettivo ad un centro assistenza autorizzato Nikon per la riparazione.
Riposizionare i copriobiettivi anteriore e posteriore quando l’obiettivo non è in uso.
Per proteggere l’interno dell’obiettivo, conservarlo lontano dalla luce diretta del sole.
Tenere asciutto l’obiettivo. La presenza di ruggine nel meccanismo interno potrebbe causare un danno
irreparabile.
Lasciare l’obiettivo in luoghi estremamente caldi può danneggiare o deformare le parti realizzate in plastica
rinforzata.
Rapidi cambiamenti di temperatura potrebbero provocare una dannosa condensa all’interno e all’esterno
dell’obiettivo. Prima di portare l’obiettivo da un ambiente caldo a uno freddo o viceversa, inserirlo nella sua
custodia o in un sacchetto di plastica per rallentare il cambiamento di temperatura.
Cura dell’obiettivo
Cura dell’obiettivo
La rimozione della polvere è di solito suffi ciente per pulire le super ci in vetro dell’obiettivo.
Macchie e impronte digitali possono essere rimosse dagli elementi obiettivo con trattamento al fl uoro
utilizzando un panno di cotone pulito e morbido o una velina per la pulizia dell’obiettivo; pulire dal centro
verso l’esterno con un movimento circolare. Per rimuovere macchie resistenti, pulire delicatamente con un
panno morbido leggermente inumidito con una piccola quantità di acqua distillata, etanolo o detergente
per obiettivo. Eventuali segni a forma di goccia lasciati da questa procedura sulla superfi cie idrorepellente e
oleorepellente possono essere rimossi successivamente con un panno asciutto.
Durante la pulizia degli elementi dell’obiettivo non dotati di trattamento al fl uoro, rimuovere macchie e
impronte digitali utilizzando un panno di cotone pulito e morbido o una velina per la pulizia dell’obiettivo
leggermente inumiditi con una piccola quantità di etanolo o detergente per obiettivo. Pulire delicatamente
dal centro verso l’esterno con un movimento circolare, assicurandosi di non lasciare eff etto smear e di non
toccare l’obiettivo con le dita.
Per la pulizia dell’obiettivo non usare mai solventi organici, come solventi per vernici o benzene.
I fi ltri neutri (NC) (disponibili separatamente) e simili possono essere usati per proteggere l’elemento frontale
dell’obiettivo.
Se si prevede di non utilizzare l’obiettivo per un periodo prolungato, conservarlo in un luogo fresco e asciutto,
onde evitare che si creino muff a e ruggine. Non conservare in luoghi esposti alla luce diretta del sole o in
presenza di naftalina o canfora.
Accessori
Accessori
Accessori in dotazione
Accessori in dotazione
Copriobiettivo anteriore snap-on 95 mm LC-95
• Copriobiettivo posteriore LF-4
Paraluce a baionetta HB-84
Custodia obiettivo CL-M5
Accessori compatibili
Accessori compatibili
Filtri a vite da 95 mm
Moltiplicatori di focale AF-I/AF-S TC-14E
1
/TC-14E II
1
/TC-14E III
1
/TC-17E II
2
/TC-20E
2
/TC-20E II
2
/TC-20E III
2
1 L’autofocus è disponibile soltanto con fotocamere che off rono supporto per f/8.
2 L’autofocus non è supportato.
Specifiche
Specifiche
Tipo
Tipo Obiettivo di tipo E AF-S con CPU incorporata ed innesto a baionetta F-Mount
Lunghezza focale
Lunghezza focale 500 mm
Apertura massima
Apertura massima f/5.6
Costruzione obiettivo
Costruzione obiettivo
19 elementi in 11 gruppi (inclusi 3 elementi obiettivo ED, 1 elemento obiettivo PF (fase di Fresnel),
elementi obiettivo con trattamento Nano Crystal Coat e un elemento obiettivo anteriore con trattamento al
uoro)
Angolo di campo
Angolo di campo Fotocamere Nikon D-SLR formato FX: 5°
Fotocamere Nikon D-SLR formato DX: 3°10
c
Messa a fuoco
Messa a fuoco
Sistema Internal Focusing (IF) Nikon con autofocus controllato da motore Silent Wave e
anello di messa a fuoco separato per messa a fuoco manuale
Riduzione vibrazioni
Riduzione vibrazioni Decentramento ottico con voice coil motors(VCM)
Indicatore della distanza di
Indicatore della distanza di
messa a fuoco
messa a fuoco
Da 3,0 m a infi nito (∞)
Distanza minima di messa
Distanza minima di messa
a fuoco
a fuoco
3,0 m dal piano focale
Lamelle del diaframma
Lamelle del diaframma 9 (apertura del diaframma arrotondata)
Diaframma
Diaframma Controllo automatico apertura elettronica
Gamma del diaframma
Gamma del diaframma f/5.6 – 32
Interruttore limite di messa
Interruttore limite di messa
a fuoco
a fuoco
Due posizioni: FULL (∞ – 3,0 m) e ∞ 8 m
Dimensione attacco fi ltro
Dimensione attacco fi ltro 95 mm (P = 1,0 mm)
Dimensioni
Dimensioni Diametro massimo di circa 106 mm × 237 mm (distanza dalla fl angia di innesto
dell’obiettivo della fotocamera)
Peso
Peso Circa 1460 g
Nikon si riserva il diritto di modifi care l’aspetto, le specifi che e le prestazioni di questo prodotto in qualsiasi momento
e senza preavviso.
A
Obiettivi PF (fase di Fresnel)
Questo obiettivo è dotato di un elemento PF (fase di Fresnel), che utilizza una tecnica di diffrazione* per ridurre l'aberrazione cromatica.
Quando sono utilizzati con elementi in vetro standard, gli elementi PF riducono notevolmente l’aberrazione cromatica, consentendo l’uso
di obiettivi molto più piccoli e più leggeri dei loro equivalenti basati sulla rifrazione ordinaria. Gli obiettivi dotati di elementi PF, tuttavia,
sono soggetti a luce parassita ad anello colorato (luce parassita PF) quando una fonte di luce intensa si trova all’interno o in prossimità
dell’inquadratura. La luce parassita ad anello colorato nelle foto può essere ridotta usando l'opzione Controllo luce parassita PF con
Capture NX-D versione 1.4.7 o successiva oppure con ViewNX-i versione 1.2.11 o successiva, che sono disponibili per lo scaricamento dal
sito web di Nikon (si invitano gli utenti che non dispongono di connessioni Internet a contattare un centro assistenza autorizzato Nikon per
assistenza). Assicurarsi di utilizzare sempre l’ultima versione disponibile. Controllo luce parassita PF può essere utilizzato solo con le foto
e non è disponibile con i filmati; per maggiori informazioni, consultare la Guida in linea.
* Diff razione: la luce possiede le proprietà di unonda che devia quando incontra un ostacolo sul proprio cammino in un fenomeno noto come
diff razione, che provoca un modello di dispersione cromatica opposto a quello causato dalla rifrazione.
Es

Manual del usuario

Antes de utilizar este producto, lea detenidamente tanto estas instrucciones como el manual de la cámara.
Nota: Este objetivo no es compatible con las cámaras SLR digitales de la serie D2, serie D1, D200, D100, D90, D80,
serie D70, D60, D50, serie D40, o D3000 ni con las cámaras SLR de película.
Por su seguridad
Por su seguridad
Para evitar daños materiales, sufrir lesiones o lesionar a terceros, lea completamente “Por su seguridad”
antes de usar este producto.Guarde estas instrucciones de seguridad en un lugar en el que todos los que usen el producto puedan leerlas.
A ADVERTENCIA: No respetar las precauciones marcadas con este icono puede causar lesiones graves o mortales.
A PRECAUCIÓN: No respetar las precauciones marcadas con este icono puede causar lesiones o daños materiales.
A
A
ADVERTENCIA
ADVERTENCIA
No desmonte ni modifi que este producto.
No desmonte ni modifi que este producto.
No toque las piezas internas que puedan quedar expuestas como resultado de una caída u otro accidente.
No toque las piezas internas que puedan quedar expuestas como resultado de una caída u otro accidente.
No respetar estas precauciones puede causar descargas eléctricas u otras lesiones.
Si nota anomalías en el producto, como por ejemplo la emisión de humo, calor u olores inusuales, desconecte inmediatamente la
Si nota anomalías en el producto, como por ejemplo la emisión de humo, calor u olores inusuales, desconecte inmediatamente la
fuente de alimentación de la cámara.
fuente de alimentación de la cámara.
Continuar usando el producto podría causar incendios, quemaduras u otras lesiones.
Mantener seco.
Mantener seco.
No manipular con las manos mojadas.
No manipular con las manos mojadas.
No respetar estas precauciones puede causar incendios o descargas eléctricas.
No use este producto en presencia de polvo o gas infl amable, como por ejemplo propano, gasolina o aerosoles.
No use este producto en presencia de polvo o gas infl amable, como por ejemplo propano, gasolina o aerosoles.
No respetar esta precaución puede causar explosiones o incendios.
No mire directamente al sol u otra fuente de luz brillante a través del objetivo o la cámara.
No mire directamente al sol u otra fuente de luz brillante a través del objetivo o la cámara.
No respetar esta precaución puede causar discapacidad visual.
Mantenga este producto alejado de los niños.
Mantenga este producto alejado de los niños.
No respetar esta precaución puede causar lesiones o funcionamientos incorrectos del producto. Además, tenga en cuenta que las piezas
pequeñas pueden presentar riesgos de asfi xia. Si un niño ingiere cualquier pieza de este producto, solicite asistencia médica inmediatamente.
No manipular con las manos descubiertas en zonas expuestas a temperaturas extremadamente altas o bajas.
No manipular con las manos descubiertas en zonas expuestas a temperaturas extremadamente altas o bajas.
No respetar esta precaución puede causar quemaduras o congelación.
A
A
PRECAUCIÓN
PRECAUCIÓN
No deje el objetivo apuntando hacia el sol ni hacia otras fuentes de luz intensa.
No deje el objetivo apuntando hacia el sol ni hacia otras fuentes de luz intensa.
La luz enfocada a través del objetivo puede causar incendios y daños a las piezas internas del producto.
No deje el producto en zonas expuestas a temperaturas extremadamente altas durante largos períodos, como por ejemplo, en el
No deje el producto en zonas expuestas a temperaturas extremadamente altas durante largos períodos, como por ejemplo, en el
interior de un vehículo cerrado o en contacto directo con la luz del sol.
interior de un vehículo cerrado o en contacto directo con la luz del sol.
No respetar esta precaución puede causar incendios o funcionamientos incorrectos del producto.
No transporte cámaras u objetivos con trípodes o accesorios similares instalados.
No transporte cámaras u objetivos con trípodes o accesorios similares instalados.
No respetar esta precaución puede causar lesiones o funcionamientos incorrectos del producto.
Avisos para los clientes en Europa
Avisos para los clientes en Europa
Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos deben ser desechados por separado.
Las advertencias siguientes rigen únicamente para usuarios de países europeos:
Este producto está diseñado para ser desechado por separado en un punto de recogida de
residuos adecuado. No lo tire con la basura doméstica.
• La recogida y el reciclaje por separado ayudan a conservar los recursos naturales y previenen
las consecuencias dañinas que una eliminación incorrecta podría ocasionar para la salud humana y el
medioambiente.
Para obtener más información, puede ponerse en contacto con el vendedor o con las autoridades locales
encargadas de la gestión de residuos.
Uso del objetivo
Uso del objetivo
Partes del objetivo: Nombres y funciones (Imagen 1)
Partes del objetivo: Nombres y funciones (Imagen 1)
Consulte el diagrama que aparece en el margen izquierdo de esta página.
q
Marca de montaje del parasol
Utilizar al instalar el parasol.
Consultar
D
w
Botón de función de enfoque
Pulsar para ejecutar la función seleccionada con el selector
de función del enfoque.
Consultar
B
e
Anillo de enfoque
Girar para enfocar manualmente.
Consultar
A
r
Indicador de distancia de
enfoque
Mostrar la distancia de enfoque (la distancia aproximada entre el
sensor de imagen y el sujeto). Tenga en cuenta que el indicador
de distancia de enfoque es solo una guía y podría no mostrar de
forma precisa la distancia hasta el sujeto y, debido a la profundidad
de campo u otros factores, no mostrar ∞ cuando la cámara está
enfocando un objeto lejano.
t
Marca de distancia de
enfoque
y
Índice de rotación del
objetivo
Utilizar al girar la cámara para tomar fotos en orientación de
paisaje (“horizontal”) o en orientación de retrato (“vertical”).
Consultar
E
u
Índice de rotación del anillo
del collar del trípode
i
Marca de montaje de
objetivo
Utilizar al montar el objetivo en la cámara.
o
Junta de goma de montaje
del objetivo
——
!0
Contactos de CPU
Utilizar al transferir datos a y desde la cámara.
!1
Índice de rotación del
objetivo (90°)
Utilizar al girar la cámara para tomar fotos en orientación de
paisaje (“horizontal”) o en orientación de retrato (“vertical”).
Consultar
E
!2
Índice de rotación del anillo
del collar del trípode (90°)
!3
Anillo del trípode
Utilizar al instalar un trípode.
!4
Tornillo de fi jación del anillo
del collar del trípode
Utilizar para fi jar el anillo del collar del trípode en posición.
!5
Pie de montaje del collar del
trípode
Utilizar para instalar el collar del trípode en el anillo del
collar del trípode.
!6
Botón de ajuste de memoria
Guardar la posición de enfoque actual.
Consultar
B
!7
Interruptor de modo de
enfoque
Seleccionar el modo de enfoque.
Consultar
A
!8
Interruptor de límite de
enfoque
Seleccionar la gama del autofoco.
FULL: Seleccionar al enfocar sujetos a distancias entre 3
m (9,8 ft) e ∞.
∞–8m: Si el sujeto siempre estará a una distancia mínima
de 8 m (26,3 ft), seleccionar esta opción para enfocar más
rápidamente.
!9
Interruptor de reducción de
la vibración
Seleccionar entre los siguientes ajustes de reducción de la
vibración:
OFF: Desactivar la reducción de la vibración.
NORMAL: Seleccionar para una reducción de la vibración
mejorada al fotografiar sujetos estacionarios. La
reducción de la vibración se aplica al pulsar el disparador
hasta la mitad.
SPORT: Seleccionar al fotografiar atletas y otros sujetos que
se mueven rápida e impredeciblemente. La reducción de la
vibración se aplica al pulsar el disparador hasta la mitad.
Consultar
C
@0
Selector de función de
enfoque
Seleccionar la función que realizará el botón de función del
enfoque: bloqueo de enfoque, recuperación de memoria
o AF-ON.
Consultar
B
@1
Interruptor de activación/
desactivación del pitido
El interruptor de activación/desactivación del pitido puede
utilizarse para activar o silenciar el pitido que se escucha
durante las operaciones de ajuste o recuperación de la
memoria.
: Pitido activado.
: Pitido silenciado.
@2
Parasol de objetivo
Los parasoles protegen el objetivo y bloquean la luz directa
que de otro modo causaría destellos o imágenes fantasma.
Consultar
D
@3
Marca de alineación del
parasol
Utilizar al instalar el parasol.
@4
Marca de bloqueo del parasol
@5
Botón de bloqueo del parasol
Pulsar al extraer el parasol.
@6
Collar del trípode
Utilizar al instalar un trípode en la cámara en la cual esté
instalado el objetivo.
Consultar
E
@7
Botón de bloqueo del collar
del trípode
Utilizar al extraer el collar del trípode del pie de montaje del
collar del trípode.
@8
Tornillo de bloqueo del anillo
del trípode
Utilizar para instalar el collar del trípode en el pie de
montaje del collar del trípode.
@9
Tapa delantera del objetivo
——
#0
Tapa trasera del objetivo
——
A
Enfoque
Enfoque
Los modos de enfoque compatibles se muestran en la siguiente tabla (para más
información sobre los modos de enfoque de la cámara, consulte el manual de la
cámara).
Modo de enfoque de
Modo de enfoque de
la cámara
la cámara
Interruptor de modo de enfoque del objetivo
Interruptor de modo de enfoque del objetivo
A/M
A/M
M/A
M/A
M
M
AF
Autofoco con anulación
manual
(prioridad AF)
Autofoco con anulación
manual
(prioridad manual)
Enfoque manual con
telémetro electrónico
MF Enfoque manual con telémetro electrónico
Modos A/M y M/A
M/A (prioridad manual): El autofoco puede ser anulado instantáneamente girando el anillo de enfoque
del objetivo.
A/M (prioridad AF): Igual que antes, excepto que el anillo de enfoque debe ser girado aún más antes de que
se anule el autofoco. Elija esta opción para aplicar una mayor dependencia en el autofoco.
Autofoco con anulación manual
Para usar el enfoque manual en el modo de autofoco:
z
Deslice el interruptor de modo de enfoque del objetivo hacia A/M o M/A.
x
Enfoque.
Cuando la cámara está en el modo de autofoco, el autofoco puede ser anulado girando
el anillo de enfoque del objetivo mientras pulsa el disparador hasta la mitad o si pulsa
un botón AF-ON (bien el botón AF-ON de la cámara, si lo hubiere, o si el selector de la
función del enfoque está en la posición AF-ON, un botón de función del enfoque del
objetivo). Para volver a enfocar usando el autofoco, pulse el disparador hasta la mitad o
pulse otra vez el botón AF-ON.
B
Los botones de función de enfoque y el selector
Los botones de función de enfoque y el selector
Puede seleccionar la función asignada a los botones de función de enfoque utilizando el selector de
función de enfoque.
Selector de función de enfoque
Selector de función de enfoque
Botón de función de enfoque
Botón de función de enfoque
AF-L Bloqueo de enfoque
MEMORY RECALL Recuperación de memoria
AF-ON Inicio AF del objetivo
La función asignada puede ejecutarse pulsando cualquiera de los cuatro botones de
función.
Bloqueo de enfoque (AF-L)
Al seleccionar AF-L con el selector de función del enfoque, el enfoque se bloqueará mientras se pulse un botón
de función del enfoque. Utilice el bloqueo del enfoque para recomponer tomas tras el enfoque o, si autofoco no
puede enfocar al sujeto seleccionado, después de enfocar otro objeto a la misma distancia.
z
Deslice el interruptor de modo de enfoque del objetivo hacia A/M o M/A.
x
Deslice el selector de función de enfoque hacia AF-L.
c
Bloquee el enfoque.
El enfoque puede bloquearse pulsando cualquiera de los botones de función de
enfoque y permanecerá bloqueado mientras el botón esté pulsado. El enfoque también
puede ser bloqueado utilizando los controles de la cámara.
Recuperación de memoria
Guarde y recupere las posiciones de enfoque del objetivo utilizadas frecuentemente. Antes de recuperar
una posición de enfoque guardada, ajuste el objetivo a la distancia focal efectiva cuando se guardó la
posición.
Guardar posiciones de enfoque
Guardar posiciones de enfoque

z Deslice el interruptor de activación/desactivación del pitido

hacia
.

x Enfoque.

c Pulse el botón de ajuste de memoria.

Esta operación puede realizarse en cualquier modo de
enfoque, sin importar la posición del selector de función
del enfoque. Si la operación se realiza con éxito, se oirá
un pitido. Si la operación falla, el indicador de distancia de
enfoque retrocederá y avanzará diez veces y el objetivo
emitirá un breve pitido seguido de tres pitidos largos;
vuelva a enfocar y a pulsar el botón de ajuste de memoria.
La distancia almacenada no es eliminada si apaga la cámara
ni si extrae el objetivo.
Uso de las posiciones de enfoque almacenadas
Uso de las posiciones de enfoque almacenadas
z
Deslice el selector de función de enfoque hacia MEMORY RECALL.
x
Recupere la distancia de enfoque guardada.
Pulse cualquiera de los botones de función de enfoque para enfocar a la distancia guardada. La
cámara volverá a enfocar a la distancia guardada incluso si pulsa el disparador hasta la mitad; el
enfoque normal se restaura al soltar el botón de función de enfoque. Mantenga pulsado el botón
de función de enfoque hasta que haya tomado la fotografía.
Tenga en cuenta que si la distancia focal actual difi ere de la seleccionada cuando se guar
la posición del enfoque, la posición del enfoque diferirá ligeramente del valor guardado (se
emitirá un pitido de advertencia si el interruptor de activación/desactivación del pitido está
en la posición ). Se requiere una atención especial a distancias focales más largas que las
seleccionadas cuando se guardó la posición del enfoque.
Inicio AF (AF-ON)
Cuando el selector de función del enfoque está en la posición AF-ON, podrá pulsar un botón de función del
enfoque del objetivo para enfocar usando autofoco.
z
Deslice el interruptor de modo de enfoque del objetivo hacia A/M o M/A.
x
Deslice el selector de función de enfoque hacia AF-ON.
c
Enfoque.
Para enfocar utilizando autofoco, pulse cualquiera de los botones de función de enfoque. También
podrá enfocar utilizando los controles de la cámara.
A
Asignación de papeles a los botones de función del enfoque
Antes de utilizar los controles de la cámara para asignar un papel a los botones de función del enfoque, deslice el selector de función del
enfoque a AF-L. Para obtener información sobre la asignación de botones, consulte el manual de la cámara.
C
Reducción de la vibración (VR)
Reducción de la vibración (VR)
La reducción de la vibración (VR) reduce las borrosidades causadas por las sacudidas de la cámara,
permitiendo velocidades de obturación de hasta 4,0 paradas más lentas de lo normal, aumentando
la gama de velocidades de obturación disponibles. Los efectos de la VR en la velocidad de obturación
se miden en el modo NORMAL en conformidad con los estándares de Camera and Imaging Products
Association (CIPA); los objetivos de formato FX se miden utilizando cámaras digitales de formato FX, y los
objetivos de formato DX usando cámaras de formato DX. Los objetivos con zoom se miden en el zoom
máximo.
D
Uso de la reducción de la vibración: Notas
Al usar la reducción de la vibración, pulse el disparador hasta la mitad y espere a que se estabilice la imagen en el visor antes de
pulsar totalmente el disparador.
Al activar la reducción de la vibración, la imagen del visor podría moverse después de liberar el obturador. No es indicativo de un
funcionamiento incorrecto.
• Se recomienda SPORT para barrer tomas, aunque NORMAL también es compatible.
En los modos NORMAL y SPORT , la reducción de la vibración es aplicada únicamente al movimiento que no es parte del barrido (si
la cámara es barrida horizontalmente, por ejemplo, la reducción de la vibración será aplicada únicamente a las sacudidas verticales).
No apague la cámara ni desmonte el objetivo cuando se encuentre en efecto la reducción de vibración. Si se corta la alimentación
del objetivo cuando se encuentre activa la reducción de la vibración, el objetivo podría producir un ruido al sacudirlo. Esto no es un
mal funcionamiento, y se puede corregir volviendo a montar el objetivo y encendiendo la cámara.
Si la cámara está equipada con un flash incorporado, la reducción de la vibración se desactivará mientras esté cargando el flash.
La reducción de la vibración NORMAL y SPORT puede reducir las borrosidades al montar la cámara sobre un trípode. Sin embargo,
OFF podría producir mejores resultados en ciertos casos en función del tipo de trípode y de las condiciones de disparo.
NORMAL y SPORT se recomiendan al montar la cámara en un monopie.
D
El parasol
El parasol
Instalación del parasol
Aliene la marca de montaje del parasol () con la marca de
alineación del parasol (
) y, a continuación, gire el parasol
(
w
) hasta que la marca
esté alineada con la marca de
bloqueo del parasol (—
{).
Al montar o quitar el parasol, sujételo cerca del símbolo sobre su base y evite apretarlo demasiado fuerte. El
viñeteado puede presentarse si el parasol no está instalado correctamente. El parasol se puede invertir y montar sobre
el objetivo cuando no esté en uso.
Desinstalación del parasol
Pulse el botón de bloqueo del parasol (
q
), gire el parasol
en la dirección indicada por la fl echa (
w
) y extráigalo tal
y como se indica (
e
). Al invertir el parasol, podrá extraerlo
sin necesidad de pulsar el botón de liberación del bloqueo
del parasol.
E
Uso de un trípode
Uso de un trípode
Si el objetivo está montado en una cámara, instale trípodes en el collar para trípode del objetivo, no en la
cámara. Asegúrese de fi jar el tornillo de bloqueo del collar del trípode, ya que de lo contrario el objetivo
podría desprenderse inesperadamente del cuello, causando lesiones.
Instalación del collar del trípode (Imagen 2)
Deslice el pie de montaje del collar del trípode hasta el tope en el collar del trípode (
q
) y manténgalo en
esta posición mientras apriete completamente el tornillo de bloqueo del collar del trípode (
w
).
Rotación de la cámara (Imagen 3)
Rotación de la cámara (Imagen 3)
Afl oje ligeramente el tornillo de fi jación del anillo del collar del trípode (
q
) y gire la cámara en orientación
“horizontal” (paisaje) o “vertical” (retrato) usando los índices de rotación a modo de guías (
w
). Apriete el
tornillo de fi jación del anillo del collar del trípode (
e
).
Extracción del collar del trípode (Imagen 4)
Afl oje completamente el tornillo de bloqueo del collar del trípode (
q
), pulse el botón de bloqueo del collar
del trípode (
w
) y deslice el pie de montaje del collar del trípode fuera del collar trípode (
e
).
Profundidad de campo
Profundidad de campo
Podrá previsualizar la profundidad de campo usando la función de vista previa de la profundidad de campo
de la cámara.
Diafragma
Diafragma
El diafragma se ajusta usando los controles de la cámara. La velocidad de grabación podría disminuir con ciertos
diafragmas.
Precauciones de uso
Precauciones de uso
Al sujetar la cámara, sostenga siempre el objetivo. Hacer caso omiso de esta precaución puede causar daños
en la montura del objetivo.
No recoja o sujete el objetivo o la cámara usando solamente el parasol.
Mantenga los contactos de CPU limpios.
Si se daña la junta de goma de montaje del objetivo, deje de usarlo inmediatamente y lleve el objetivo al
servicio técnico autorizado de Nikon para repararlo.
Vuelva a colocar las tapas delantera y trasera del objetivo cuando no utilice el objetivo.
Para proteger el interior del objetivo, guárdelo fuera del alcance de la luz directa del sol.
Mantenga el objetivo seco. La oxidación del mecanismo interno puede ocasionar daños irreparables.
Dejar el objetivo en lugares extremadamente calientes podría averiar o deformar las piezas hechas de plástico
reforzado.
Los cambios rápidos de temperatura podrían provocar condensación dañina dentro y fuera del objetivo. Antes de
transportar el objetivo de un entorno cálido a uno frío o viceversa, colóquelo en su estuche o en una bolsa de plástico
para atenuar el cambio de temperatura.
Cuidado del objetivo
Cuidado del objetivo
Retirar el polvo es, por norma general, sufi ciente para limpiar las superfi cies de cristal del objetivo.
Las manchas y huellas pueden eliminarse de los elementos del objetivo con revestido de fl úor usando un
paño de algodón suave y limpio o papel de limpieza para objetivos; limpie desde el centro hacia fuera con
movimientos circulares. Para limpiar las manchas persistentes, limpie suavemente usando un paño ligeramente
humedecido con una pequeña cantidad de agua destilada, etanol o limpiador de objetivos. Cualquier marca
en forma de gota que quede de este proceso en la superfi cie repelente al agua y al aceite puede eliminarse
posteriormente con un paño seco.
Cuando limpie los elementos del objetivo sin revestimiento de fl úor, limpie las manchas y las huellas usando un
paño de algodón suave y limpio o papel de limpieza para objetivos ligeramente humedecido en una pequeña
cantidad de etanol o limpiador de objetivos. Limpie con cuidado desde el centro hacia el exterior con movimientos
circulares, teniendo cuidado de no dejar manchas ni de tocar el objetivo con sus dedos.
Nunca use solventes orgánicos como el disolvente de pintura o benceno para limpiar el objetivo.
Los fi ltros de color neutro (NC) (disponibles por separado) y similares pueden usarse para proteger el
elemento del objetivo delantero.
Si el objetivo no se va a usar durante un periodo prolongado de tiempo, guárdelo en un lugar frío y seco para
evitar la formación de moho y corrosión. No lo guarde a la luz solar directa o con bolas para polilla de alcanfor
o de naftalina.
Accesorios
Accesorios
Accesorios suministrados
Accesorios suministrados
Tapa frontal a presión del objetivo de 95 mm LC-95
Tapa trasera del objetivo LF-4
Parasol de bayoneta HB-84
Estuche para objetivo CL-M5
Accesorios compatibles
Accesorios compatibles
Filtros con rosca de 95 mm
• Teleconversores AF-I/AF-S TC-14E
1
/TC-14E II
1
/TC-14E III
1
/TC-17E II
2
/TC-20E
2
/TC-20E II
2
/TC-20E III
2
1 Autofoco está disponible únicamente con cámaras compatibles con f/8.
2 Autofoco no compatible.
Especifi caciones
Especifi caciones
Tipo
Tipo Objetivo tipo E AF-S con CPU incorporado y montura F
Distancia focal
Distancia focal 500 mm
Diafragma máximo
Diafragma máximo f/5.6
Construcción de objetivo
Construcción de objetivo 19 elementos en 11 grupos (incluyendo 3 elementos de objetivo ED, 1 elemento de objetivo
PF (phase Fresnel), elementos de objetivo con revestimiento de nanocristal y un elemento de objetivo
delantero con revestimiento de fl úor)
Ángulo de visión
Ángulo de visión Cámaras D-SLR de formato FX Nikon: 5°
Cámaras D-SLR de formato DX Nikon: 3°10
c
Enfoque
Enfoque
Nikon Internal Focusing (IF) System con autofoco controlado por Motor Silent Wave y anillo
de enfoque independiente para el enfoque manual
Reducción de la vibración
Reducción de la vibración
Desplazamiento de lente usando voice coil motors (VCMs)
Indicador de distancia de
Indicador de distancia de
enfoque
enfoque
3,0 m a infi nito (∞)
Distancia de enfoque mínima
Distancia de enfoque mínima 3,0 m (9,8 pies) desde el plano focal
Cuchillas del diafragma
Cuchillas del diafragma 9 (apertura de diafragma redondeada)
Diafragma
Diafragma Control de diafragma electrónico automático
Alcance de diafragma
Alcance de diafragma f/5.6 – 32
Interruptor de límite de
Interruptor de límite de
enfoque
enfoque
Dos posiciones: FULL (COMPLETO) (∞ – 3,0 m) y ∞ 8 m
Tamaño de accesorio del fi ltro
Tamaño de accesorio del fi ltro 95 mm (P = 1,0 mm)
Dimensiones
Dimensiones Aprox. 106 mm de diámetro máximo × 237 mm (distancia a partir de la pletina de
montaje del objetivo)
Peso
Peso Aprox. 1460 g (3 lb 3.5 oz)
Nikon se reserva el derecho de cambiar el aspecto, las especifi caciones y el rendimiento de este producto en cualquier
momento y sin previo aviso.
A
Objetivos PF (fase de Fresnel)
Este objetivo tiene un elemento PF (Phase Fresnel), el cual usa una técnica de difracción* para reducir la aberración cromática. Al usarse con elementos
de cristal estándar, los elementos PF reducen enormemente la aberración cromática, permitiendo el uso de objetivos mucho más pequeños y ligeros que
sus equivalentes ordinarios basados en la refracción. Sin embargo, los objetivos con elementos PF son propensos a destellos anulares a color (destello
PF) cuando haya una fuente de luz brillante en o cerca del fotograma. Podrá reducir los destellos anulares a color en las fotografías usando la opción
Control de destellos PF de la versión de Capture NX-D 1.4.7 o posteriores o de la versión de ViewNX-i 1.2.11 o posteriores, que encontrará disponibles
para su descarga desde el sitio web de Nikon (se recomienda a los clientes que no dispongan de conexión a Internet que se pongan en contacto con
un representante del servicio técnico autorizado de Nikon para solicitar asistencia). Asegúrese de usar siempre la versión más actualizada. Control de
destellos PF puede usarse solamente con las fotografías y no está disponible con vídeos; para más información, consulte la ayuda en línea.
* Difracción: La luz posee las propiedades de una onda que se desvía alrededor de los obstáculos en su trayectoria en un fenómeno conocido
como difracción, causando un patrón de dispersión cromática opuesto al causado por la refracción.

Imagen 3/Afbeelding 3/Figura 3

Imagen 2/Afbeelding 2/Figura 2

Imagen 4/Afbeelding 4/Figura 4

Imagen 1/Afbeelding 1/Figura 1

!1
@8

@9 #0

@6 @7@4@3@2 @5

wq

!4 !5 !6!2 !3

ert uioy

!7
!8
!9
@0
@1
!0

Manuale

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Nikon AF-S Nikkor 500mm f/5.6E PF ED VR. Il manuale rientra nella categoria Lente ed è stato valutato da 2 persone con una media di 9.2. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese. Hai domande sul Nikon AF-S Nikkor 500mm f/5.6E PF ED VR o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Ho bisogno di aiuto?

Hai una domanda relativa a Nikon AF-S Nikkor 500mm f/5.6E PF ED VR e la risposta non è nel manuale? Fai qui la tua domanda Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della tua domanda. Migliore sarà la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Nikon AF-S Nikkor 500mm f/5.6E PF ED VR fornirti una buona risposta.

Numero di domande: 0

Specifiche Nikon AF-S Nikkor 500mm f/5.6E PF ED VR

Di seguito troverai le specifiche del prodotto e le specifiche del manuale di Nikon AF-S Nikkor 500mm f/5.6E PF ED VR.

Generale
Marca Nikon
Modello AF-S Nikkor 500mm f/5.6E PF ED VR | JAA535DA
Prodotto Lenti
EAN 0018208200825, 8058640140381
Lingua Italiano, Inglese
Tipo di file Manuale d'uso (PDF)
Sistema di lente
Componente per MILC/SRL
Struttura lente 19/11
Tipo di lente Obiettivo super-teleobiettivo
Range di apertura (F-F) 5.6 - 32
Regolazione messa a fuoco Auto/Manuale
Lunghezza focale fissa 500 mm
Numero minimo di aperture 5.6
Apertura massima 32
Distanza minima di focus 3 m
Stabilizzatore immagine -
Interfaccia di montaggio dell'obiettivo -
Prestazione
Marche compatibili -
Messa a fuoco automatica
Focus manuale
Dimensioni e peso
Diametro 106 mm
Dimensione filtro 95 mm
Lunghezza 239 mm
Peso 1460 g
Design
Colore del prodotto Nero
Mostra di più

Domande frequenti

Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda nel manuale? Puoi trovare la risposta alla tua domanda nelle FAQ sul Nikon AF-S Nikkor 500mm f/5.6E PF ED VR che trovi di seguito.

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

Nessun risultato