Nikon NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S manuale

Nikon NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S
9.2 · 1
PDF manuale
 · 2 pagine
Italiano
manualeNikon NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S
©
2021 Nikon Corporation
Kk

Қолданушы нұсқаулығы

Бұл өнімді пайдалану алдында осы нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.
Сондай-ақ фотокамера нұсқаулығын қарауыңыз керек болады.
Бұл объектив тек Nikon Z бекіткіші бар айнасыз фотокамераларда
пайдалануға арналған.
Фотокамераның бағдарлама жасақтамасын соңғы нұсқаға жаңартыңыз.
Бұрынғы нұсқаларда фотокамера объективті дұрыс анықтай алмауы мүмкін
жəне кейбір мүмкіндіктер қолжетімді болмауы мүмкін. Фотокамераның
бағдарлама жасақтамасының соңғы нұсқасын Nikon жүкт
еп алулар
орталығынан төмендегі URL мекенжайы арқылы жүктеп алуға болады.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/
Қауіпсіздік шаралары
Қауіпсіздік шаралары
Мүлікті зақымдауды, я болмаса, өзіңізді немесе басқаларды жарақаттауды
болдырмау үшін осы өнімді пайдалану алдында «Қауіпсіздік шаралары»
бөлімін толығымен оқыңыз.
Осы қауіпсіздік туралы нұсқауларды осы өнімді пайдаланатын адамдардың
барлығы оқитын жерде сақтаңыз.
A ЕСКЕРТУ: бұл белгішемен белгіленген сақтық шараларын қолданбау
өлімге немесе ауыр жарақатқа əкелуі мүмкін.
A САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ: бұл белгішемен белгіленген сақтық шараларын
қолданбау жарақатқа немесе мүліктің зақымдалуына əкелуі мүмкін.
A
A
ЕСКЕРТУ
ЕСКЕРТУ
Бұл өнімді бөлшектемеңіз немесе өзгертпеңіз.
Бұл өнімді бөлшектемеңіз немесе өзгертпеңіз.
Құлау немесе басқа сəтсіз жағдай нəтижесінде ашылатын ішкі
Құлау немесе басқа сəтсіз жағдай нəтижесінде ашылатын ішкі
бөліктерге тимеңіз.
бөліктерге тимеңіз.
Бұл сақтық шараларын қолданбау ток соғуына немесе басқа жарақатқа
əкелуі мүмкін.
Өнімнен түтін, жылу немесе əдеттен тыс иістер шығуы сияқты кез
Өнімнен түтін, жылу немесе əдеттен тыс иістер шығуы сияқты кез
келген дұрыс емес нəрселерді байқасаңыз, фотокамераның қуат
келген дұрыс емес нəрселерді байқасаңыз, фотокамераның қуат
көзін дереу ажыратыңыз.
көзін дереу ажыратыңыз.
Пайдалануды жалғастыру өртке, күйіктерге немесе басқа жарақатқа
əкелуі мүмкін.
Құрғақ күйде ұстаңыз.
Құрғақ күйде ұстаңыз.
Ылғалды қолдармен ұстамаңыз.
Ылғалды қолдармен ұстамаңыз.
Бұл сақтық шараларын қолданбау өртке немесе ток соғуына əкелуі
мүмкін.
Тұтанғыш шаң немесе пропан сияқты газ, бензин немесе
Тұтанғыш шаң немесе пропан сияқты газ, бензин немесе
аэрозольдар бар жерде бұл өнімді пайдаланбаңыз.
аэрозольдар бар жерде бұл өнімді пайдаланбаңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау жарылысқа немесе өртке əкелуі мүмкін.
Объектив арқылы күнге немесе басқа қатты жарық көзіне тік
Объектив арқылы күнге немесе басқа қатты жарық көзіне тік
қарамаңыз.
қарамаңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау көру қабілетінің нашарлауына əкелуі мүмкін.
Бұл өнімді балалар жетпейтін жерде сақтаңыз.
Бұл өнімді балалар жетпейтін жерде сақтаңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау жарақатқа немесе өнім ақаулығына
əкелуі мүмкін. Бұған қоса, кішкентай бөліктер шашалу қаупін
тудыратынын ескеріңіз. Бала осы өнімнің кез келген бөлігін жұтып қойса,
дереу медициналық көмекке жүгініңіз.
Өте жоғары немесе төмен температуралар əсер ететін орындарда
Өте жоғары немесе төмен температуралар əсер ететін орындарда
ашық қолдармен ұстамаңыз.
ашық қолдармен ұстамаңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау күйіктерге немесе үсуге əкелуі мүмкін.
A
A
САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ
САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ
Объективті күнге немесе басқа қатты жарық көздеріне қаратып
Объективті күнге немесе басқа қатты жарық көздеріне қаратып
қалдырмаңыз.
қалдырмаңыз.
Объектив фокустаған жарық өртке əкелуі немесе өнімнің ішкі бөліктерін
зақымдауы мүмкін. Артқы жағы жанып тұрған нысандарды суретке
түсіргенде күнді кадрдан тыс ұстаңыз. Күн кадрға жақын кезде
фотокамерада фокусталған күн жарығы өрт тудыруы мүмкін.
Өнімді ұзақ уақыт бойы өте жоғары температуралар əсер ететін
Өнімді ұзақ уақыт бойы өте жоғары температуралар əсер ететін
жерде қалдырмаңыз, мысалы, жабық автокөлікте немесе тік күн
жерде қалдырмаңыз, мысалы, жабық автокөлікте немесе тік күн
сəулелерінің астында.
сəулелерінің астында.
Бұл сақтық шарасын қолданбау өртке немесе өнім ақаулығына əкелуі мүмкін.
Фотокамераларды немесе объективтерді штативтер немесе ұқсас
Фотокамераларды немесе объективтерді штативтер немесе ұқсас
керек-жарақтар жалғанған күйде тасымалдамаңыз.
керек-жарақтар жалғанған күйде тасымалдамаңыз.
Бұл сақтық шарасын қолданбау жарақатқа немесе өнім ақаулығына
əкелуі мүмкін.
Еуропадағы тұтынушыларға арналған ескертпелер
Еуропадағы тұтынушыларға арналған ескертпелер
Бұл таңба электр жəне электрондық жабдықтардың бөлек жиналуы
керектігін білдіреді.
Төмендегі тек Еуропа елдеріндегі пайдаланушыларға қолданылады:
Бұл өнім тиісті жинау нүктесінде бөлек жинау үшін арналған.
Тұрмыстық қоқыс ретінде лақтырмаңыз.
Бөлек жинау жəне қайта өңдеу табиғи ресурстарды сақтауға жəне дұрыс
емес лақтырудан пайда болуы мүмкін адам денсаулығына жəне қоршаған
ортаға теріс салдарларды болдырмауға көмектеседі.
Қосымша ақпарат алу үшін сатушыға немесе қоқысты басқаруға жауапты
жергілікті ұйымдарға хабарласыңыз.
Объективті пайдалану
Объективті пайдалану
Объективтің бөліктері: атаулар жəне функциялар
Объективтің бөліктері: атаулар жəне функциялар
Осы парақтың сол жақ жиегіндегі диаграмманы қараңыз.
q
Бленданы бекіту
таңбасы
Бленданы жалғау кезінде
пайдаланыңыз.
D
бөлімін
қараңыз
w
Резеңке тұтқа ——
e
Фокустау
сақинасы
Қолмен реттелетін фокус үшін
пайдаланыңыз.
Автофокусты пайдаланып
фокустағанда, ысырманы босату
түймешігі жартылай басылып
тұрғанда сақинаны айналдыру
арқылы фокусты қолмен реттеуге
болады; фокустаудан кейін суретке
түсіру үшін ысырманы босату
түймешігін соңына дейін басыңыз.
r
Объективтің
ақпараттық
панелі
Фокустау қашықтығын, анық
түсірілетін кеңістік тереңдігін жəне
басқа ақпаратты көру.
B
,
C
бөлімдерін
қараңыз
t
Басқару
сақинасы
Фотокамера арқылы тағайындалған
[Aperture] (Апертура) немесе [Exposure
compensation] (Экспозиция түзетілімі)
сияқты параметрді реттеу үшін
айналдырыңыз. Қосымша ақпарат алу
үшін фотокамера нұсқаулығында [Custom
control assignment] (Қолданушы басқару
элементін тағайындау), [Custom controls]
(Қолданушы басқару элементтері) немесе
[Custom controls (shooting)] (Қолданушы
басқару элементтері (суретке түсіру))
сипаттамасын қараңыз.
y
Объективті бекіту
таңбасы
Объективті фотокамераға бекіткенде
пайдаланыңыз.
A
бөлімін
қараңыз
u
Объективті
орнатуға
арналған резеңке
нығыздағыш
i
Микропроцессор
түйіспелері
Деректерді фотокамераға жəне одан
тасымалдау үшін пайдаланылады.
o
L-Fn түймешігі
Фотокамера арқылы тағайындалған
функцияны орындау үшін басыңыз.
Қосымша ақпарат алу үшін
фотокамера нұсқаулығында [Custom
control assignment] (Қолданушы
басқару элементін тағайындау),
[Custom controls] (Қолданушы
басқару элементтері) немесе [Custom
controls (shooting)] (Қолданушы
басқару элементтері (суретке түсіру))
сипаттамасын қараңыз.
!0
Көрсету
түймешігі (DISP)
Параметрлерді сақтау немесе
объективтің ақпараттық панелінде
көрсетілген ақпаратты таңдау.
B
,
C
бөлімдерін
қараңыз
!1
Фокус режимінің
қосқышы
Фокустау режимін таңдаңыз.
A: Автофокус
M: Қолмен реттелетін фокус
Таңдалған параметрге қарамастан,
фотокамераның басқару
элементтерін пайдаланып қолмен
реттелетін фокус таңдалғанда
фокусты қолмен реттеу керек.
!2
Фокустау шектеуі
қосқышы
Мақсатыңызға сай автофокус үшін
фокустау қашықтығы шектерін таңдаңыз.
FULL: объективтің толық автофокус
ауқымының (0,29 м - шексіздік) кез
келген жеріндегі қашықтықтардағы
нысандар үшін таңдаңыз.
0.5 m – 0.29 m: автофокусты 0,29 м
0,5 м қашықтықтарымен шектеу.
Жақыннан суретке түсіру кезінде
немесе нысан 0,5 м-ден аспайтын
қашықтықта болатынын күткенде,
жылдамырақ фокустау үшін осы
опцияны таңдаңыз.
!3
Бленда
Блендалар басқа жағдайда
жарқырауды немесе кескіннің
қосарлануын тудыратын шашыраңқы
жарықты ұстап қалады. Сондай-ақ
олар объективті қорғайды.
D
бөлімін
қараңыз
!4
Бленданы
құлыптау
таңбасы
Бленданы жалғау кезінде
пайдаланыңыз.
!5
Бленданы орнату
таңбасы
!6
Бленда құлпын
босату түймешігі
Бленданы алғанда пайдаланыңыз.
!7
Объектив
қақпағы (алдыңғы
қақпақ)
!8
Объектив
қақпағы (артқы
қақпақ)
A
Жалғау жəне алу
Жалғау жəне алуОбъективті жалғау
z
Фотокамераны өшіріңіз, корпус қақпағын алыңыз жəне
объективтің артқы қақпағын ажыратыңыз.
x
Объективтің бекіту таңбасын фотокамера корпусындағы бекіту
таңбасына туралап ұстап, объективті фотокамера корпусында
орналастырыңыз, содан кейін орнына «шырт» етіп түскенше
объективті сағат тіліне қарсы айналдырыңыз.
Объективті алу
z
Фотокамераны өшіріңіз.
x
Объективті сағат тілімен бұру кезінде объективті босату
түймешігін басып, ұстап тұрыңыз.
D
Объективті алу
Фотокамера қосулы кезде объективті алмаңыз.
Егер объективті фотокамерадан алғаннан кейін шайқағанда сылдырлайтынын
байқасаңыз, объективті қайта жалғаңыз, фотокамераны қосыңыз, содан кейін
фотокамераны өшіріңіз жəне объективті дұрыс ретпен алыңыз.
B
Объективтің ақпараттық панелі
Объективтің ақпараттық панелі
Объективтің ақпараттық панелі объектив фотокамераға жалғанған
жəне фотокамера қосулы кезде жанады.
Дисплейде көрсетілгендей шарлау үшін объективтің көрсету түймешігін
басыңыз:
Анық түсірілетін кеңістік тереңдігі
1
Апертура
2
Репродукция коэффициенті
Фокустау қашықтығы
1 Анық түсірілетін кеңістік тереңдігі фотокамера A немесе M
режимінде болғанда көрсетіледі.
2
Тиімді апертура тек фотокамера A немесе
M режимінде болғанда көрсетіледі. Басқа
режимдердің дисплейі суретте көрсетілген.
Бұл панель фотокамераның күту режимінің таймері біткенде немесе
шамамен 10 секунд бойы объектив əрекеттері орындалмаса
автоматты түрде өшеді. Бұл дисплейді қайта белсендіру үшін көрсету
түймешігін басыңыз.
A
Объективтің ақпараттық панелі
Объективтің ақпараттық панелінде тек жуықталған фокустау қашықтығы, анық
түсірілетін кеңістік тереңдігі жəне репродукция коэффициенті көрсетіледі.
A
Репродукция коэффициенті
Репродукция коэффициенті объективтің ақпараттық панелінде
көрсетілгенде, индекс көрсететін мəн бөлгіш болып табылады.
Мысалы, индекс 1:1 репродукция коэффициентін көрсету үшін «1»
мəніне (нақты өлшем) жəне 1:2 репродукция коэффициентін көрсету
үшін «2» мəніне (нақты өлшемнің жартысы) нұсқайды.
Репродукция коэффициенті 1:2 (нақты өлшемнің жартысы)
Индекс
C
Панельдің параметрлері
Панельдің параметрлері
Метрлер (m) немесе футтар (ft) арасынан фокустау қашықтығының
бірліктерін таңдау, я болмаса объективтің ақпараттық панелінің
жарықтығын реттеу үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.
z
Параметрлерді көру үшін көрсету түймешігін басып, ұстап
тұрыңыз.
Бірлікті немесе жарықтықты таңдау параметрлері көрсетіледі.
Қазіргі уақытта таңдалған элемент жыпылықтайды.
Дисплейлер арасында ажырата қосу үшін көрсету түймешігін
басыңыз.
Бірліктер Жарықтық
x
Объективтің басқару сақинасын пайдаланып параметрді
таңдаңыз.
Бірліктер
- Метрлер (m) немесе футтар (ft)
арасынан таңдау үшін басқару
сақинасын айналдырыңыз.
Жарықтық
- Басқару сақинасын «+» (жарығырақ)
немесе «» (күңгірттеу) бағытында
айналдырыңыз.
- Жарықтықтың 6 деңгейінен таңдаңыз.
- Объективтің ақпараттық панелін
өшіру үшін белгішесі деп
өзгергенше сақинаны «» бағытында
айналдырыңыз.
Өзгертулерді сақтау жəне дисплейді ажырата қосу үшін көрсету
түймешігін басыңыз.
Шамамен 5 секунд бойы объективтің басқару элементтерін пайдаланып
ешбір əрекеттер орындалмаса, тақтаның опциялары дисплейден
тазаланады. Кез келген өзгерістер жоғалады.
c
Объективтің ақпараттық дисплейіне оралу үшін көрсету
түймешігін басып, ұстап тұрыңыз.
Жарықтық үшін параметрін таңдау объективтің ақпараттық
панелін өшіреді. Дисплейді қайтадан қосу үшін көрсету түймешігін
басып, ұстап тұрыңыз.
D
Бленданы жалғау жəне алу
Бленданы жалғау жəне алу
Бленданы жалғау
Бленданы бекіту таңбасын бленданы орнату таңбасына (
q
) туралаңыз,
содан кейін бленданы (
w
) бекіту таңбасы бленданы құлыптау таңбасымен
(
e
) тураланғанша айналдырыңыз.
Бленданы құлыптау
таңбасы
Бленданы орнату таңбасы
Бленданы бекіту таңбасы
Алдыңғы жағын тым қатты ұстау бленданы бекітуді немесе алып тастауды
қиындатады. Айналдырғанда, бленданы негізіндегі бленданы орнату
таңбасының (
) жанында ұстаңыз.
Пайдаланып жатпағанда, бленданың бағытын өзгертіп, объективке бекітуге
болады.
Бленданы алу
Бленданың құлпын босату түймешігін басып тұрып (
q
), бленданы
көрсетілген бағытта айналдырыңыз (
w
) жəне объективтен алыңыз (
e
).
Бленда құлпын босату түймешігі
Дəл осы процедураны бленданың бағытын өзгерткенде пайдалануға
болады.
Жақыннан суретке түсіру
Жақыннан суретке түсіру
Бұл объективті жақыннан суретке түсіру үшін пайдалануға болады. Бұл
кадрдың көбірек бөлігін толтыруы үшін нысанға жақындауға мүмкіндік
береді. Жақыннан суретке түсіргенде төмендегілерді ескеріңіз:
Жақыннан түсірілген суреттер фотокамера дірілінен бұлдырауға бейім.
Фотокамераны штативке бекіту жəне ысырманы қосымша қашықтан басқару
сымы немесе сымсыз қашықтан басқару бөлігі арқылы босату ұсынылады.
Қысқа фокустау қашықтықтарында суретке түсіру анық түсірілетін кеңістік
тереңдігін айтарлықтай азайтады. Анық түсірілетін кеңістік тереңдігін
арттыру үшін жəне осылайша фокустау нүктесінің алдындағы жəне
артындағы көрінетін фокустау тереңдігін арттыру үшін апертураны төмен
мəнде тоқтатыңыз жəне экспозиция уақыттарын арттырыңыз.
Бленданы пайдаланғанда нысанға соқтығып қалмаңыз.
Апертураны реттеу
Апертураны реттеу
Объектив апертурасы фокустау қашықтығымен бірге өзгеретін ауқымда
өзгеріп тұрады. Шексіздік фокустау қашықтығында апертура ауқымы f/2.8 –
f/32 болады, ал 0,29 м фокустау қашықтығындағы ауқым f/4.5 – f/51 болады.
A жəне M режимдерінде объектив үшін максималды жəне минималды
мəндерге сəйкес немесе оларға жақын апертураларда тиімді апертура
1
көрсетілгендей фокустау қашықтығындағы өзгерістерге автоматты түрде
реттеледі.
2
Мысалы, шексіздік фокустау қашықтығында f/2.8 апертурасы
таңдалса, фокустау қашықтығы 0,29 м мəніне дейін азайтылғанда, тиімді
апертура f/4.5 болады.
(f/45)(f/51)
0.41m(1.35 ft)0.33m(1.09 ft)0.29m(0.96 ft)0.59m(1.94 ft)f/4 f/5.6 f/8f/2.8
f/11
f/16
f/22 f/32(f/4.5)
Апертура ауқымы
1
Объективтің құрастырылу жолына байланысты, ол кескін сенсорына
проекциялайтын кескіннің жарықтығы фокустау қашықтығына қарай
өзгеріп тұрады. Фокустау қашықтығы төмендеген сайын жəне репродукция
коэффициенті артқан сайын кескін күңгірттенеді. Нəтижесінде
фотокамера жəне объективтің ақпараттық панелі жарықтықтағы осы
өзгерісті көрсететін «тиімді апертураны» көрсетеді.
2 Апертура қадамының өлшемі ¹/ ЭМ деп есептегенде.
Репродукция коэффициентін таңдау
Репродукция коэффициентін таңдау
Таңдалған репродукция коэффициентінде суреттер түсіру үшінмысалы,
1:1 (нақты өлшем) немесе 1:2 (нақты өлшемнің жартысы):
z
Фокус режимінің қосқышын M режиміне сырғытыңыз.
x
Объективтің ақпараттық панелінде репродукция коэффициентін
көрсету үшін көрсету түймешігін басыңыз.
c
Объективтің ақпараттық панелінде қалаған репродукция
коэффициенті таңдалғанша фокустау сақинасын айналдырыңыз.
Мысалы, 1:2 репродукция коэффициентін
таңдау үшін индекс «2» мəніне
нұсқағанша фокустау сақинасын
айналдырыңыз. Репродукция
коэффициентін таңдағаннан кейін
фокустау сақинасын айналдырмаңыз.
v
Фотокамераны нысан фокуста болатындай етіп орналастырыңыз.
Түсіру режимінің дисплейіндегі кескін фокуста болғанша фотокамераны
алға немесе артқа жылжытыңыз.
A
Репродукция коэффициенті
«Репродукция коэффициенті» — кескін сенсорындағы нысанның көрінетін
өлшемінің шын өлшеміне қатынасы. Мысалы, іс жүзіндегі нысанның
ұзындығы 2 см болғанда, кескін сенсорындағы нысанның ұзындығы 1 см
болса, репродукция коэффициенті 1:2 (нақты өлшемнің жартысы) болады.
Дірілді азайту (ДА)
Дірілді азайту (ДА)
Бұл объектив дірілді азайтуды қолдайды. Дірілді азайту параметрлерін
фотокамерадан реттеуге болады. Қосымша ақпаратты фотокамера
нұсқаулығынан қараңыз.
Фотокамераның дірілді азайту опциясы үшін [Normal] (Қалыпты) мəні
таңдалған болса, дірілді азайту басқа жағдайда болатыннан 4,5 тоқтауға
*
дейін баяуырақ ысырма жылдамдықтарына мүмкіндік беріп, қолжетімді
ысырма жылдамдықтары ауқымын кеңейтеді.
* CIPA стандарттарына сай өлшенген. FX пішімін қолдайтын объективтердің
мəндері FX пішімді айнасыз фотокамераларда, DX объективтерінің
мəндері DX пішімді айнасыз фотокамераларда өлшенген. Масштабтау
объективтерінің мəндері максималды масштабта өлшенген.
A
Дірілді азайту жəне фокустау қашықтығы
Фокустау қашықтығы төмендеген сайын дірілді азайту тиімділігі төмендейді.
D
Дірілді азайту
Фотокамера штативке немесе моноподқа бекітілген кезде, фотокамерадағы
дірілді азайту опциясы үшін [O ] (Өшірулі) күйін таңдау ұсынылады.
Фотосуреттер түсіру
Фотосуреттер түсіру
Фотокамераны өшірсеңіз, содан кейін фокустаудан кейін қайтадан
қоссаңыз, фокустау күйі өзгеруі мүмкін. Нысанның пайда болуын күтіп
жатқанда алдын-ала таңдалған орынды фокустасаңыз, сурет түсірілгенше
фотокамераны өшірмеу ұсынылады.
АФ қосымша шамдары бар фотокамералар
АФ қосымша шамдары бар фотокамералар
Объектив немесе бленда фотокамераның АФ қосымша шамынан келетін
жарықты бұғаттауы мүмкін.
Кірістірілген АФ қосымша шамдары бар фотокамераларда объективті
пайдалану туралы ақпарат алу үшін төмендегі сайтқа кіріңіз.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/
Объективті кірістірілген жарқылы бар фотокамераларда пайдалану
Объективті кірістірілген жарқылы бар фотокамераларда пайдалану
Кірістірілген жарқылдан келетін жарықты объектив немесе бленда жауып
тұрған фотосуреттерде көлеңкелер көрінеді. Суретке түсіру алдында
бленданы алыңыз. Дегенмен, нысанға дейінгі қашықтыққа жəне масштабтау
объективтері жағдайында объективтің фокустық қашықтығына да байланысты,
тіпті бленда алынған кезде де көлеңкелер көрінуі мүмкін екенін ескеріңіз.
Кірістірілген жарқылмен түсірілген фотосуреттерде көлеңкелер көрінбейтін
фокустық қашықтықтар мен нысанға дейінгі қашықтықтар туралы ақпарат
алу үшін төмендегі сайтқа кіріңіз.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/
Пайдалануға қатысты сақтық шаралары
Пайдалануға қатысты сақтық шаралары
Объективті немесе фотокамераны тек объектив қақпақтарын немесе
бленданы пайдаланып көтермеңіз немесе ұстамаңыз.
Микропроцессор түйіспелерін таза күйде ұстаңыз.
Объективті орнатуға арналған резеңке нығыздағыш зақымдалса,
пайдалануды дереу тоқтатып, объективті жөндетуге Nikon компаниясының
өкілетті қызмет көрсету орталығына апарыңыз.
Объективті пайдаланбаған кезде объектив қақпақтарын қайта орнатыңыз.
Бленданы ылғалды жерлерде немесе ылғал əсер етуі мүмкін жерлерде
қалдырмаңыз. Ішкі механизмді тот басуы жөндеу мүмкін емес зақымға
əкелуі мүмкін.
Объективті ашық жалындардың жанында немесе басқа қатты ыстық
жерлерде қалдырмаңыз. Қатты қызу күшейтілген пластиктен жасалған
корпусты зақымдауы немесе деформациялауы мүмкін.
Объективті жылы ортадан суық ортаға немесе керісінше апару объектив
ішінде жəне сыртында зақымдайтын конденсацияны тудыруы мүмкін.
Температура шекарасынан өткізу алдында объективті герметикалық
пакетке немесе пластик қапқа салыңыз. Жаңа температураға біраз уақыт
бейімделгеннен кейін объективті пакеттен немесе қаптан алуға болады.
Тасымалдау кезінде сызаттардан қорғау үшін объективті қабына салу
ұсынылады.
Объективке күтім жасау
Объективке күтім жасау
Əдетте объективтің шыны беттерін тазалау үшін шаңды кетіру жеткілікті.
Фтормен қапталған алдыңғы объектив элементін тазалау кезінде:
- Саусақ іздерін жəне басқа майлы дақтарды жұмсақ, таза мақта
шүберекпен немесе үшінші тараптың объектив тазалау сүлгісімен
кетіріңіз; айналма қозғалыс арқылы ортадан сыртқа қарай тазалаңыз.
- Кетіру қиын дақтарды кетіру үшін дистилденген судың, этанолдың немесе
үшінші тараптың объектив тазалағышының азғантай мөлшерімен аздап
дымдалған жұмсақ шүберекпен ақырын сүртіңіз.
- Фтормен қапталған беттерде су мен майды жұқтырмау қасиеті жоғары
тамшы тəрізді дақтар пайда болуы мүмкін. Мұндай дақтарды құрғақ
шүберекпен кетіруге болады.
Фтормен қапталмаған объективтің артқы элементін тазалау кезінде:
- Саусақ іздерін жəне басқа майлы дақтарды этанолдың немесе үшінші
тараптың объектив тазалағышының азғантай мөлшерімен аздап
дымдалған жұмсақ, таза шүберекпен немесе үшінші тараптың объектив
тазалау сүлгісімен кетіріңіз; айналма қозғалыс арқылы ортадан сыртқа
қарай тазалаңыз. Дақтар қалдырмай біркелкі жəне мұқият тазалаңыз.
Объективті тазалау үшін бояу сұйылтқышы немесе бензол сияқты
органикалық ерітінділерді мүлдем пайдаланбаңыз.
Алдыңғы объектив элементін қорғау үшін Nikon бейтарап түс (NC)
сүзгілерін жəне сол
сияқтыларды пайдалануға болады.
Нафта немесе камфара шариктерімен бірге, я болмаса тік күн жарығында
сақтамаңыз. Егер объектив ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса,
зеңнің жəне тоттың алдын алу үшін оны салқын, құрғақ жерде сақтаңыз.
Керек-жарақтар
Керек-жарақтар
Жинақтағы керек-жарақтар
Жинақтағы керек-жарақтар
• LC-62B объектив қақпағы (алдыңғы қақпақ)
• LF-N1 объектив қақпағы (артқы қақпақ)
• HB-99 блендасы
• CL-C2 объектив қабы
D
Объектив қабын пайдалану
Қап құлаулардан немесе басқа физикалық соққылардан емес, объективті
сызаттардан қорғауға арналған.
Бұл қап су өткізеді.
Қапта пайдаланылған материал үйкелгенде немесе ылғалданғанда
өңсізденуі, бояуы жайылуы, созылуы, кішіреюі немесе түсі өзгеруі мүмкін.
Жұмсақ қылшақпен шаңды кетіріңіз.
Беттегі суды жəне дақтарды жұмсақ, құрғақ шүберекпен кетіруге болады.
Алкогольді, бензинді, сұйылтқышты, я болмаса басқа ұшпа химикаттарды
пайдаланбаңыз.
Тік күн жарығы, жоғары температуралар немесе ылғалдылық əсер ететін
жерлерде сақтамаңыз.
Қапты мониторды немесе объектив элементтерін тазалау үшін
пайдаланбаңыз.
Тасымалдау кезінде объективтің қаптан құлап қалмауын қамтамасыз
етіңіз.
Материал: полиэстер
Үйлесімді керек-жарақтар
Үйлесімді керек-жарақтар
62 мм сүзгілер
D
Сүзгілер
Бір уақытта тек бір сүзгіні пайдаланыңыз.
Сүзгілерді жалғау алдында бленданы алыңыз. Дөңгелек поляризациялық
сүзгілерді айналдыру алдында да бленданы алу керек болады.
Техникалық сипаттамалары
Техникалық сипаттамалары
Бекіту
Бекіту Nikon Z бекіткіші
Фокустық қашықтық
Фокустық қашықтық 105 мм
Максималды апертура
Максималды апертура f/2.8
Объектив құрылымы
Объектив құрылымы 11 топтағы 16 элемент
(соның ішінде 3 ED
элементі, 1 асферикалық элемент, нанокристалдық
жəне ARNEO қабаттары бар элементтер əрі фтормен
қапталған алдыңғы объектив элементі)
Көрініс бұрышы
Көрініс бұрышы
• FX
пішімі: 23° 10’
• DX пішімі
15° 20’
Фокустау жүйесі
Фокустау жүйесі
Ішкі фокустау жүйесі
Дірілді азайту
Дірілді азайту VCM
(
v
oice
c
oil
m
otors — дыбыстық орауыш
моторлары)
көмегімен объективтің жылжуы
Минималды фокустау
Минималды фокустау
қашықтығы
қашықтығы
Фокустық жазықтықтан 0,29 м
Максималды репродукция
Максималды репродукция
коэффициенті
коэффициенті
Диафрагма қалақтары
Диафрагма қалақтары 9
(дөңгелек диафрагма тесігі)
Апертура ауқымы
Апертура ауқымы
Шексіздік фокустау қашықтығында: f/2.8 – 32
• 0,29 м фокустау қашықтығында: f/4.5 – 51
Фокустау шектеуі қосқышы
Фокустау шектеуі қосқышы Екі күй: FULL (ТОЛЫҚ)
( – 0,29 м)
жəне
0,5 м – 0,29 м
Жалғанбалы сүзгі өлшемі
Жалғанбалы сүзгі өлшемі 62 мм
(P = 0,75 мм)
Өлшемдері
Өлшемдері
Максималды диаметрі шамамен 85 мм × 140 мм
(фотокамераның объективті бекіту жиектемесінің
фланецінен объектив соңына дейінгі қашықтық)
Салмағы
Салмағы Шамамен 630 г
Nikon осы өнімнің сыртқы түрін, техникалық сипаттамаларын жəне
өнімділігін кез келген уақытта жəне алдын-ала ескертусіз өзгерту
құқығын сақтайды.
It

Manuale d’uso

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente queste istruzioni. Sarà anche necessario
consultare il manuale della fotocamera.
Questo obiettivo è destinato esclusivamente all’uso con fotocamere mirrorless dotate di una
baionetta Z-Mount Nikon.
• Aggiornare il fi rmware della fotocamera alla versione più recente. Con le versioni precedenti, la
fotocamera potrebbe non essere in grado di rilevare correttamente l’obiettivo e alcune funzioni
potrebbero non essere disponibili. La versione più recente del fi rmware della fotocamera può
essere scaricata dal Centro scaricamento Nikon all’URL riportato di seguito.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/
Informazioni di sicurezza
Informazioni di sicurezza
Per evitare danni alla proprietà o lesioni a se stessi o ad altri, leggere interamente la sezione
“Informazioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.
Conservare queste istruzioni di sicurezza dove possano essere lette da chiunque utilizzi il
prodotto.
A AVVERTENZA: la mancata osservanza delle precauzioni contrassegnate con questa icona
potrebbe provocare morte o gravi lesioni.
A ATTENZIONE: la mancata osservanza delle precauzioni contrassegnate con questa icona
potrebbe provocare lesioni o danni alla proprietà.
A
A
AVVERTENZA
AVVERTENZA
Non smontare né modifi care il prodotto.
Non smontare né modifi care il prodotto.
Non toccare le parti interne che diventano esposte come risultato di caduta o altro
Non toccare le parti interne che diventano esposte come risultato di caduta o altro
incidente.
incidente.
La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe provocare scosse elettriche o altre lesioni.
Se si dovessero notare anomalie, per esempio la produzione di fumo, calore o odori
Se si dovessero notare anomalie, per esempio la produzione di fumo, calore o odori
insoliti da parte del prodotto, scollegare immediatamente la fonte di alimentazione
insoliti da parte del prodotto, scollegare immediatamente la fonte di alimentazione
della fotocamera.
della fotocamera.
Continuare a utilizzarlo potrebbe provocare incendi, ustioni o altre lesioni.
Mantenere asciutto.
Mantenere asciutto.
Non maneggiare con le mani bagnate.
Non maneggiare con le mani bagnate.
La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe provocare incendi o scosse elettriche.
Non utilizzare questo prodotto in presenza di polveri o gas infi ammabili, quali
Non utilizzare questo prodotto in presenza di polveri o gas infi ammabili, quali
propano, benzina o aerosol.
propano, benzina o aerosol.
La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe provocare esplosioni o incendi.
Non guardare direttamente il sole o un'altra fonte di luce intensa attraverso
Non guardare direttamente il sole o un'altra fonte di luce intensa attraverso
l'obiettivo.
l'obiettivo.
La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe provocare disturbi della vista.
Mantenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
Mantenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe provocare lesioni o malfunzionamenti
del prodotto. Inoltre, si noti che i piccoli componenti costituiscono un rischio di soff ocamento.
Se un bambino ingerisce un componente del prodotto, rivolgersi immediatamente a un medico.
Non maneggiare a mani nude in luoghi esposti a temperature estremamente alte o basse.
Non maneggiare a mani nude in luoghi esposti a temperature estremamente alte o basse.
La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe provocare ustioni o congelamento.
A
A
ATTENZIONE
ATTENZIONE
Non lasciare l'obiettivo puntato verso il sole o altre fonti di luce intensa.
Non lasciare l'obiettivo puntato verso il sole o altre fonti di luce intensa.
La luce messa a fuoco dall'obiettivo potrebbe provocare incendi o danni ai componenti interni del
prodotto. Quando si riprendono soggetti in controluce, tenere il sole ben lontano dall'inquadratura.
La luce solare messa a fuoco nella fotocamera quando il sole è vicino all'inquadratura potrebbe
provocare incendi.
Non lasciare il prodotto dove sarà esposto a temperature estremamente alte per un
Non lasciare il prodotto dove sarà esposto a temperature estremamente alte per un
periodo prolungato, per esempio in un'automobile chiusa o sotto la luce diretta del sole.
periodo prolungato, per esempio in un'automobile chiusa o sotto la luce diretta del sole.
La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe provocare incendi o malfunzionamenti del
prodotto.
Non trasportare fotocamere o obiettivi con treppiedi o accessori simili collegati.
Non trasportare fotocamere o obiettivi con treppiedi o accessori simili collegati.
La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe provocare lesioni o malfunzionamenti del prodotto.
Avvisi per gli utenti europei
Avvisi per gli utenti europei
Questo simbolo indica che gli apparecchi elettrici ed elettronici devono essere
smaltiti negli appositi contenitori di rifi uti.
Le seguenti istruzioni sono rivolte esclusivamente agli utenti di paesi europei:
Il presente prodotto deve essere smaltito nell’apposito contenitore di rifi uti. Non
smaltire insieme ai rifi uti domestici.
La raccolta diff erenziata e il riciclaggio aiutano a preservare le risorse naturali e a prevenire le
conseguenze negative per la salute umana e per l’ambiente che potrebbero essere provocate
da uno smaltimento scorretto.
Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattare il rivenditore o le autorità locali responsabili
dello smaltimento dei rifi uti.
Utilizzo dell’obiettivo
Utilizzo dell’obiettivo
Componenti dell’obiettivo: nomi e funzioni
Componenti dell’obiettivo: nomi e funzioni
Fare riferimento alla fi gura riportata sul bordo sinistro di questo foglio.
q
Riferimento di innesto
paraluce
Utilizzare quando si fi ssa il paraluce.
Vedere
D
w
Impugnatura in gomma
e
Anello di messa a fuoco
Utilizzare per la messa a fuoco manuale.
• Quando si esegue la messa a fuoco mediante
l'autofocus, è possibile regolare la messa a fuoco
manualmente ruotando l'anello mentre il pulsante
di scatto viene premuto a metà corsa; dopo aver
messo a fuoco, premere il pulsante di scatto fi no in
fondo per riprendere.
r
Display info obiettivo
Visualizzare la distanza di messa a fuoco, la profondità
di campo e altre informazioni.
Vedere
B
,
C
t
Anello di controllo
Ruotare per regolare un'impostazione quale
[Diaframma] o [Compensazione esposiz.] assegnata
mediante la fotocamera. Per ulteriori informazioni,
vedere la descrizione di [Assegnaz. contr. personalizz.],
[Controlli personalizzati] o [Controlli personalizzati
(ripresa)] nel manuale della fotocamera.
y
Riferimento di innesto
obiettivo
Utilizzare quando si innesta l'obiettivo sulla
fotocamera.
Vedere
A
u
Guarnizione in gomma
di innesto obiettivo
——
i
Contatti CPU
Utilizzati per il trasferimento di dati da e verso la
fotocamera.
o
Pulsante L-Fn
Premere per eseguire una funzione assegnata
utilizzando la fotocamera. Per ulteriori informazioni,
vedere la descrizione di [Assegnaz. contr. personalizz.],
[Controlli personalizzati] o [Controlli personalizzati
(ripresa)] nel manuale della fotocamera.
!0
Pulsante display (DISP)
Salvare le impostazioni o scegliere le informazioni
mostrate nel display info obiettivo.
Vedere
B
,
C
!1
Selettore del modo di
messa a fuoco
Scegliere un modo di messa a fuoco.
A: autofocus
M: messa a fuoco manuale
Si noti che, indipendentemente dall'impostazione
scelta, la messa a fuoco deve essere regolata
manualmente quando il modo di messa a fuoco
manuale è selezionato utilizzando i controlli della
fotocamera.
!2
Interruttore limite di
messa a fuoco
Scegliere i limiti della distanza di messa a fuoco per
l’autofocus in base alle proprie esigenze.
FULL: scegliere per i soggetti a qualunque distanza
nella gamma di autofocus completa dell’obiettivo
(da 0,29 m a infi nito).
0.5 m – 0.29 m: limitare l’autofocus a distanze da
0,29 m a 0,5 m. Scegliere questa opzione per una
messa a fuoco più rapida quando si riprendono
primi piani o in qualsiasi momento si preveda che il
soggetto non sarà più distante di 0,5 m.
!3
Paraluce
I paraluce bloccano la luce sporadica che altrimenti
potrebbe causare luce parassita o immagini
fantasma. Servono anche per proteggere l'obiettivo.
Vedere
D
!4
Riferimento di blocco
paraluce
Utilizzare quando si fi ssa il paraluce.
!5
Riferimento di
allineamento paraluce
!6
Pulsante di sblocco
paraluce
Utilizzare quando si rimuove il paraluce.
!7
Tappo per obiettivo
(tappo anteriore)
——
!8
Tappo per obiettivo
(copriobiettivo
posteriore)
——
A
Collegamento e rimozione
Collegamento e rimozione
Collegamento dell’obiettivo
z
Spegnere la fotocamera, rimuovere il tappo corpo e staccare il copriobiettivo
posteriore.
x
Posizionare l’obiettivo sul corpo macchina della fotocamera, mantenendo
il riferimento di innesto dell’obiettivo allineato con il riferimento di innesto
sul corpo macchina della fotocamera, quindi ruotare l’obiettivo in senso
antiorario  no a farlo scattare in posizione.
Rimozione dell’obiettivo
z
Spegnere la fotocamera.
x
Premere e tenere premuto il pulsante di rilascio obiettivo mentre si ruota
l’obiettivo in senso orario.
D
Rimozione dell’obiettivo
Non rimuovere l’obiettivo quando la fotocamera è accesa.
Se, dopo aver rimosso l’obiettivo dalla fotocamera, si nota che produce rumore quando viene scosso, ricollegare
l’obiettivo, accendere la fotocamera, quindi spegnere la fotocamera e rimuovere l’obiettivo nell’ordine corretto.
B
Il display info obiettivo
Il display info obiettivo
Il display info obiettivo si illumina quando l'obiettivo è collegato a una fotocamera e la
fotocamera è accesa.
Premere il pulsante display obiettivo per commutare ciclicamente il display, come indicato:
Profondità di campo
1
Diaframma
2
Rapporto di riproduzione
Distanza di messa a fuoco
1 La profondità di campo viene visualizzata quando la fotocamera è nel modo A o M.
2 Il diaframma e ettivo viene visualizzato solo
quando la fotocamera è in modo A o M. Il display
per altri modi è mostrato nell'illustrazione.
• Il pannello si spegne automaticamente quando il timer di standby della fotocamera scade
o se non vengono effettuate operazioni con l'obiettivo per circa 10 secondi. Premere il
pulsante display per riattivare il display.
A
Il display info obiettivo
La distanza di messa a fuoco, la profondità di campo e il rapporto di riproduzione visualizzati nel display info obiettivo
sono solo approssimazioni.
A
Rapporto di riproduzione
Quando il rapporto di riproduzione è visualizzato nel display info obiettivo, il valore mostrato dall’indice è il
denominatore. Per esempio, l’indice punta a “1” per mostrare un rapporto di riproduzione di 1:1 (dimensione naturale)
e a “2” quando il rapporto di riproduzione è 1:2 (metà dimensione naturale).
Rapporto di riproduzione 1:2 (metà dimensione naturale)
Indice
C
Opzioni del pannello
Opzioni del pannello
Seguire gli step riportati di seguito per scegliere le unità di misura per la distanza di messa a
fuoco tra metri (m) o piedi (ft), oppure regolare la luminosità del display info obiettivo.
z Premere e tenere premuto il pulsante display per visualizzare le impostazioni.
Le opzioni di selezione delle unità o della luminosità verranno visualizzate. La voce
attualmente selezionata lampeggerà.
• Premere il pulsante display per commutare tra i display.
Unità Luminosità
x Scegliere un'impostazione usando l'anello di controllo dell'obiettivo.
Unità
- Ruotare l'anello di controllo per scegliere tra
metri (m) o piedi (ft).
Luminosità
- Ruotare l'anello di controllo in direzione "+" (più
luminoso) o "−" (più scuro).
- Scegliere fra 6 livelli di luminosità.
- Per spegnere il display info obiettivo, ruotare
l'anello nella direzione "−" fi nché l'icona
non
passa a
.
Premere il pulsante display per salvare le modifi che e commutare il display.
Se non vengono eseguite operazioni con i controlli dell'obiettivo per circa 5secondi, le
opzioni del pannello scompaiono dal display. Le modifi che verranno perse.
c Premere e tenere premuto il pulsante display per tornare alla visualizzazione
informazioni dell’obiettivo.
• Scegliere
per la luminosità disattiva il display info obiettivo. Per riaccendere il
display, premere e tenere premuto il pulsante display.
D
Fissaggio e rimozione del paraluce
Fissaggio e rimozione del paraluce
Montaggio del paraluce
Allineare il riferimento di innesto paraluce con il riferimento di allineamento paraluce
(
q
), quindi ruotare il paraluce (
w
) fi nché il riferimento di innesto non è allineato con il
riferimento di blocco paraluce (
e
).
Riferimento di blocco
paraluce
Riferimento di allineamento paraluce
Riferimento di innesto paraluce
• Impugnare la parte anteriore con troppa forza rende il paraluce diffi cile da ssare o
rimuovere. Quando si ruota il paraluce, tenerlo in prossimità del riferimento di allineamento
paraluce () sulla sua base.
• Il paraluce può essere invertito e innestato sull'obiettivo quando non è in uso.
Rimozione del paraluce
Tenendo premuto il pulsante di sblocco paraluce (
q
), ruotare il paraluce nella direzione
indicata (
w
) e rimuoverlo dall'obiettivo (
e
).
Pulsante di sblocco paraluce
• La stessa procedura può essere utilizzata quando il paraluce è invertito.
Ripresa di primi piani
Ripresa di primi piani
Questo obiettivo può essere utilizzato per primi piani, consentendo di avvicinarsi al soggetto in
modo che riempia una quantità maggiore dell’inquadratura. Quando si riprendono primi piani,
tenere presente quanto segue:
I primi piani sono soggetti a sfocature causate dal movimento della fotocamera. Si consiglia di
innestare la fotocamera su un treppiedi e di rilasciare l’otturatore utilizzando un cavo di scatto o
un telecomando wireless opzionali.
La ripresa a brevi distanze di messa a fuoco riduce notevolmente la profondità di campo. Per
aumentare la profondità di campo, e quindi aumentare la profondità apparente di messa a fuoco
davanti e dietro il punto AF, arrestare il diaframma in basso e aumentare i tempi di esposizione.
• Fare attenzione a non colpire il soggetto quando si utilizza il paraluce.
Regolazione del diaframma
Regolazione del diaframma
Il diaframma dell’obiettivo varia in una gamma che cambia con la distanza di messa a fuoco. A
una distanza di messa a fuoco di infi nito, il diaframma va da f/2.8 a f/32, mentre la gamma a una
distanza di messa a fuoco di 0,29 m va da f/4.5 a f/51. Con diaframmi che corrispondono o sono
vicini al massimo e al minimo per l’obiettivo nei modi A e M, il diaframma eff ettivo
1
viene regolato
automaticamente per le modifi che nella distanza di messa a fuoco, come mostrato.
2
Per esempio,
se viene selezionato un diaframma di f/2.8 a una distanza di messa a fuoco di infi nito, il diaframma
eff ettivo quando la distanza di messa a fuoco viene ridotta a 0,29 m sarà f/4.5.
(f/45)(f/51)
0.41m(1.35 ft)0.33m(1.09 ft)0.29m(0.96 ft)0.59m(1.94 ft)f/4 f/5.6 f/8f/2.8
f/11
f/16
f/22 f/32(f/4.5)
Gamma del diaframma
1 A causa del modo in cui l’obiettivo è costruito, la luminosità dell’immagine proiettata sul
sensore di immagine varia in base alla distanza di messa a fuoco. L’immagine si scurisce man
mano che la distanza di messa a fuoco si riduce e il rapporto di riproduzione aumenta. La
fotocamera e il display info obiettivo mostrano di conseguenza un “diaframma e ettivoche
ri ette questa variazione della luminosità.
2 Assumendo una dimensione di step del diaframma di / EV.
Scelta di un rapporto di riproduzione
Scelta di un rapporto di riproduzione
Per scattare foto a un rapporto di riproduzione selezionato—per esempio, 1:1 (dimensione
naturale) o 1:2 (metà dimensione naturale):
z Far scorrere il selettore del modo di messa a fuoco su M.
x Premere il pulsante display per visualizzare il rapporto di riproduzione nel display info
obiettivo.
c Ruotare l’anello di messa a fuoco fi no a selezionare il rapporto di riproduzione desiderato
nel display info obiettivo.
Per esempio, per selezionare un rapporto di riproduzione
di 1:2, ruotare l'anello di messa a fuoco fi no a quando
l'indice non punta su “2”. Non ruotare l'anello di messa a
fuoco dopo aver scelto il rapporto di riproduzione.
v Posizionare la fotocamera in modo che il soggetto sia messo a fuoco.
Spostare la fotocamera in avanti o indietro fi nché l’immagine nella visualizzazione di ripresa
non è messa a fuoco.
A
Rapporto di riproduzione
Il rapporto di riproduzione è il rapporto tra la dimensione apparente di un oggetto sul sensore di immagine e la sua
dimensione reale. Se la lunghezza del soggetto sul sensore di immagine è 1 cm quando il soggetto e ettivo è lungo 2 cm,
per esempio, il rapporto di riproduzione è 1:2 (metà dimensione naturale).
Riduzione vibrazioni (VR)
Riduzione vibrazioni (VR)
Lobiettivo supporta la riduzione vibrazioni. Le impostazioni di riduzione vibrazioni possono essere
regolate dalla fotocamera. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale della fotocamera.
Con [Normal] selezionato per l’opzione riduzione vibrazioni sulla fotocamera, la riduzione
vibrazioni consente tempi di posa più lunghi fi no a 4,5 arresti
*
rispetto a quelli che sarebbero
possibili altrimenti, espandendo la gamma di tempi di posa disponibili.
* Misurato in base agli standard CIPA. I valori per obiettivi che supportano il formato FX sono misurati
su fotocamere mirrorless in formato FX, quelli per obiettivi DX su fotocamere mirrorless in formato DX.
I valori per gli obiettivi zoom sono misurati allo zoom massimo.
A
Riduzione vibrazioni e distanza di messa a fuoco
L’e cacia della riduzione vibrazioni diminuisce al diminuire della distanza di messa a fuoco.
D
Riduzione vibrazioni
Si consiglia di selezionare [No] per l’opzione riduzione vibrazioni sulla fotocamera quando la fotocamera è innestata su un
treppiedi o un monopiede.
Scatto di foto
Scatto di foto
La posizione di messa a fuoco potrebbe cambiare se si spegne la fotocamera e quindi la si
riaccende dopo la messa a fuoco. Se si è eff ettuata la messa a fuoco su una posizione preselezionata
mentre si attendeva la comparsa del soggetto, si consiglia di non spegnere la fotocamera fi nché
l’immagine non è stata scattata.
Fotocamere con illuminatori ausiliari AF
Fotocamere con illuminatori ausiliari AF
Lobiettivo o il paraluce potrebbero bloccare la luce emessa dall’illuminatore ausiliario AF della
fotocamera.
• Per informazioni sull’utilizzo dell’obiettivo con fotocamere dotate di illuminatori AF incorporati,
visitare il sito riportato di seguito.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/
Utilizzo dell’obiettivo su fotocamere con un fl ash incorporato
Utilizzo dell’obiettivo su fotocamere con un fl ash incorporato
Ombre saranno visibili nelle foto dove la luce proveniente dal fl ash incorporato è oscurata
dall’obiettivo o dal paraluce. Rimuovere il paraluce prima della ripresa. Si noti, tuttavia, che in
base alla distanza dal soggetto e, nel caso di obiettivi zoom anche in base alla lunghezza focale
dell’obiettivo, potrebbero apparire ombre anche quando il paraluce viene rimosso.
Per informazioni sulle lunghezze focali e sulle distanze dal soggetto alle quali le ombre non
appariranno nelle foto scattate con un fl ash incorporato, visitare il sito di seguito.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/
Precauzioni per l’uso
Precauzioni per l’uso
• Non aff errare o tenere l’obiettivo o la fotocamera solo utilizzando i tappi dell’obiettivo o il paraluce.
• Mantenere puliti i contatti CPU.
Nel caso in cui la guarnizione in gomma di innesto obiettivo sia danneggiata, interrompere
immediatamente l’utilizzo e portare l’obiettivo ad un centro assistenza autorizzato Nikon per
la riparazione.
• Riposizionare i tappi per obiettivo quando l’obiettivo non è in uso.
Non lasciare l’obiettivo in luoghi umidi o in luoghi in cui potrebbe essere esposto all’umidità. Un
meccanismo interno arrugginito può causare danni irreparabili.
Non lasciare l’obiettivo vicino a fi amme libere o in altri luoghi estremamente caldi. Il calore
estremo potrebbe danneggiare o deformare la superfi cie in plastica rinforzata.
Se si porta l’obiettivo da un ambiente caldo a uno freddo o viceversa si potrebbe causare una
dannosa condensa all’interno e all’esterno dell’obiettivo. Posizionare l’obiettivo in una borsa o
in una custodia di plastica sigillata prima di portarlo attraverso il confi ne di una variazione di
temperatura. Lobiettivo può essere prelevato dalla borsa o dalla custodia una volta che è giunto
il momento di regolarlo alla nuova temperatura.
Si consiglia di posizionare l’obiettivo nella sua custodia per proteggerlo da graffi durante il
trasporto.
Cura dell’obiettivo
Cura dell’obiettivo
• La rimozione della polvere è di solito suffi ciente per pulire le superfi ci in vetro dell’obiettivo.
• Quando si pulisce l’elemento obiettivo anteriore con trattamento al fl uoro:
- Rimuovere impronte digitali e altre macchie oleose con un panno di cotone pulito e morbido
o una velina per la pulizia dell’obiettivo di terze parti; pulire dal centro verso l’esterno con un
movimento circolare.
- Per rimuovere macchie resistenti, pulire delicatamente con un panno morbido leggermente
inumidito con una piccola quantità di acqua distillata, etanolo o detergente per obiettivi di terze parti.
- Potrebbero formarsi segni a forma di goccia sulle superfi ci con trattamento al fl uoro, che sono
altamente idrorepellenti e oleorepellenti. Tali segni possono essere rimossi con un panno asciutto.
Quando si pulisce l’elemento posteriore dell’obiettivo, che non dispone di un trattamento al fl uoro:
- Rimuovere impronte digitali e altre macchie oleose con un panno morbido e pulito o una
velina per la pulizia dell’obiettivo di terze parti leggermente inumiditi con una piccola quantità
di etanolo o detergente per obiettivi di terze parti; pulire dal centro verso l’esterno con un
movimento circolare. Pulire in modo uniforme e accurato senza lasciare eff etti smear.
Per la pulizia dell’obiettivo non usare mai solventi organici, come solventi per vernici o benzene.
I fi ltri neutri (NC) (disponibili separatamente) e simili possono essere usati per proteggere
l’elemento frontale dell’obiettivo.
Non conservare con palline di naftalina o canfora o in luoghi esposti alla luce diretta del sole. Se
l’obiettivo non verrà usato per un periodo di tempo prolungato, conservarlo in un luogo fresco
e asciutto per evitare muff a e ruggine.
Accessori
Accessori
Accessori in dotazione
Accessori in dotazione
• Tappo per obiettivo LC-62B (tappo anteriore)
• Tappo per obiettivo LF-N1 (copriobiettivo posteriore)
• Paraluce HB-99
• Custodia per obiettivi CL-C2
D
Uso della custodia per obiettivi
La custodia è progettata per proteggere l'obiettivo dai gra , non da cadute o altri shock  sici.
La custodia non è resistente all'acqua.
• Il materiale utilizzato nella custodia potrebbe sbiadire, scolorire, allungarsi, restringersi o cambiare colore quando viene
stro nato o bagnato.
Eliminare la polvere con una spazzola morbida.
Acqua e macchie possono essere rimosse dalla super cie con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare alcool, benzene,
diluenti o altre sostanze chimiche volatili.
Non conservare in luoghi esposti alla luce diretta del sole o ad alte temperature o umidità.
Non utilizzare la custodia per pulire il monitor o gli elementi dell'obiettivo.
Fare attenzione che l'obiettivo non cada dalla custodia durante il trasporto.
Materiale: poliestere
Accessori compatibili
Accessori compatibili
Filtri 62 mm
D
Filtri
Utilizzare solo un  ltro alla volta.
Rimuovere il paraluce prima di collegare i  ltri. Sarà inoltre necessario rimuovere il paraluce prima di ruotare i  ltri
polarizzanti circolari.
Speci che
Speci che
Innesto
Innesto Baionetta Z-mount Nikon
Lunghezza focale
Lunghezza focale 105 mm
Apertura massima
Apertura massima f/2.8
Costruzione obiettivo
Costruzione obiettivo 16 elementi in 11 gruppi (inclusi 3 elementi ED, 1 elemento asferico, elementi
con trattamento Nano Crystal e trattamento ARNEO e un elemento obiettivo anteriore con
trattamento al  uoro)
Angolo di campo
Angolo di campo • Formato FX: 23° 10’
• Formato DX: 15° 20’
Sistema di messa a fuoco
Sistema di messa a fuoco Sistema di messa a fuoco interna
Riduzione vibrazioni
Riduzione vibrazioni Decentramento ottico con voice coil motors(VCM)
Distanza minima di messa
Distanza minima di messa
a fuoco
a fuoco
0,29 m dal piano focale
Massimo rapporto di
Massimo rapporto di
riproduzione
riproduzione
Lamelle del diaframma
Lamelle del diaframma 9 (apertura circolare del diaframma)
Gamma del diaframma
Gamma del diaframma • A una distanza di messa a fuoco di infi nito: f/2.8 – 32
• A una distanza di messa a fuoco di 0,29 m: f/4.5 – 51
Interruttore limite di messa
Interruttore limite di messa
a fuoco
a fuoco
Due posizioni: FULL (∞ – 0,29 m) e 0,5 m – 0,29 m
Dimensione attacco  ltro
Dimensione attacco  ltro 62 mm (P = 0,75 mm)
Dimensioni
Dimensioni Diametro massimo di circa 85 mm × 140 mm (distanza all'estremità
dell'obiettivo dalla  angia di innesto obiettivo della fotocamera)
Peso
Peso Circa 630 g
Nikon si riserva il diritto di modifi care l’aspetto, le specifi che e le prestazioni di questo prodotto in
qualsiasi momento e senza preavviso.

Manuale

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Nikon NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S. Il manuale rientra nella categoria Lente ed è stato valutato da 1 persone con una media di 9.2. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano. Hai domande sul Nikon NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Ho bisogno di aiuto?

Hai una domanda relativa a Nikon NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S e la risposta non è nel manuale? Fai qui la tua domanda Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della tua domanda. Migliore sarà la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Nikon NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S fornirti una buona risposta.

Numero di domande: 0

Specifiche Nikon NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S

Di seguito troverai le specifiche del prodotto e le specifiche del manuale di Nikon NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S.

Generale
Marca Nikon
Modello NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S
Prodotto Lenti
Lingua Italiano
Tipo di file Manuale d'uso (PDF)

Domande frequenti

Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda nel manuale? Puoi trovare la risposta alla tua domanda nelle FAQ sul Nikon NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S che trovi di seguito.

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

Nessun risultato