Omron HJA-300 Jog Style manuale

Omron HJA-300 Jog Style

Guarda qui il manuale Omron HJA-300 Jog Style. Visualizzare e scaricare i manuali del è gratuito.

Marca
Omron
Modello
HJA-300 Jog Style
Prodotto
Lingua
Olandese, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Italiano, Svedese
Tipo di file
PDF
HJ-320-E
Step counter
Walking style One 2.0
Checking results
Controllo dei risultati
Ergebnisse prüfen
Contrôle des résultats
Resultaten controleren
Comprobación de los resultados
ɉɪɨɜɟɪɤɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻖﻘﺤﺗ
ɉɪɨɜɟɪɤɚɧɚɪɟɡɭɥɬɚɬɢ
.RQWURODYêVOHGNĤ
Kontrol af resultater
DzȜİȖȤȠȢĮʌȠIJİȜİıȝȐIJȦȞ
Tulemuste kontrollimine
Tulosten tarkistelu
Provjera rezultata
Eredmények megtekintése
5H]XOWDWǐWLNULQLPDV
5H]XOWƗWXDSVNDWƯãDQD
Kontrollere resultater
Sprawdzanie pomiarów
Verificar os resultados
9HUL¿FDUHDUH]XOWDWHORU
Preverjanje rezultatov
Kontrola výsledkov
Kontrollera resultat
6RQXoODUÕQÕQNRQWURO
IM-HJ-320-E-01-02/2012
5331675-6A
About the battery energy saving function
In order to save battery energy, the display of the unit will be turned off if no
buttons are pressed for more than 5 minutes. However, the unit will continue to
monitor your step count.
Press ƔRUŸEXWWRQWRWXUQWKHGLVSOD\RQDJDLQ
Attach product
Fissaggio del prodotto
Produkt anbringen
Fixation de l’appareil
Product bevestigen
Colocación del producto
Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟɢɡɞɟɥɢɹ
ﺞﺘﻨﳌا ﺖﻴﺒﺜﺗ
ɉɪɢɤɪɟɩɹɧɟɧɚɩɪɨɞɭɤɬɚ
3ĜLSQXWtSĜtVWURMH
Vedhæft produkt
ȆȡȠıȐȡIJȘıȘʌȡȠȧȩȞIJȠȢ
Seadme kinnitamine
Mittarin kiinnitys
3ULþYUVWLWHSURL]YRG
$WHUPpNU|J]tWpVH
3ULWYLUWLQNLWHSULHWDLVą
,HUƯFHVSLHVWLSULQƗãDQD
Feste produktet
3U]\SLQDQLHXU]ąG]HQLD
Fixar produto
$WDúDUHDSURGXVXOXL
Pripni izdelek
Pripnutie zariadenia
Sätta fast enheten
Ürün ekle
+ROGHU 6WHSFRXQWHU %DWWHU\
LQᚔDOOHG
6FUHZ
GULYHU
,QᚔUXFWLRQ
PDQXDO
6WHSV
'LᚔDQFH
7LPH
5.
2.
1.
Activation: Press any key for 2 sec.
Attivazione: premere un tasto qualsiasi per 2 sec.
Aktivieren: Drücken Sie 2 Sekunden lang eine beliebige Taste.
Activation : Appuyez sur n‘importe quelle touche pendant 2 s.
Inschakelen: druk 2 seconden lang op een willekeurige toets.
Activar: pulse cualquier tecla durante 2 seg.
Ⱥɤɬɢɜɚɰɢɹɧɚɠɢɦɚɣɬɟɥɸɛɭɸɤɥɚɜɢɲɭɜɬɟɱɟɧɢɟɫɟɤɭɧɞ
.ﺘﻴﻧﺎﺛ ةﺪﳌ حﺎﺘﻔﻣ يأ ﻂﻐﺿا :ﻂﻴﺸﻨﺘﻟا
Ⱥɤɬɢɜɢɪɚɧɟɇɚɬɢɫɧɟɬɟɧɹɤɨɣɨɬɤɥɚɜɢɲɢɬɟɡɚɫɟɤ
$NWLYDFH6WLVNQČWHOLERYROQpWODþtWNRQDVHNXQG\
Aktivering: Tryk på en vilkårlig tast i 2 sek.
ǼȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘȆĮIJȒıIJİȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİʌȜȒțIJȡȠȖȚĮįİȣIJ
Käivitamine: vajutage kahe sekundi vältel suvalist nuppu.
Aktivointi: paina mitä tahansa näppäintä 2 sekuntia.
Aktivacija: pritisnite bilo koju tipku na 2 sekunde.
Aktiválás: Nyomja meg bármelyik gombot 2 másodpercig.
$NW\YLQLPDVVSDXVNLWHVHNEHWNXUƳP\JWXNą
$NWLYL]ƝãDQDQRVSLHGLHWMHENXUXWDXVWLƼXXQWXULHWWRQRVSLHVWXVHNXQGHV
Aktivering: Trykk på en hvilken som helst tast i 2 sekunder.
Aktywacja: Naciskaj dowolny przycisk przez 2 sekundy.
Activação: Premir qualquer tecla durante 2 segundos.
$FWLYDUH$SăVDĠLRULFHWDVWăWLPSGHVHFXQGH
Aktiviranje: Pritisnite katerokoli tipko za 2 sekundi.
$NWLYiFLD3RWODþWHĐXERYRĐQpWODþLGORYGĎåNHVHN~QG
Aktivering: Tryck på valfri knapp i 2 sek.
(WNLQOHúWLUPHVQER\XQFDKHUKDQJLELUWXúDEDVÕQ
&KDQJLQJ8QLWRI0HDVXUHPHQW3UHVVƔIRUVHF6HOHFWZLWKŸ
&DPELRGHOO¶XQLWjGLPLVXUDSUHPHUHƔSHUVHF6HOH]LRQDUHFRQŸ
bQGHUQGHU0HVVHLQKHLW'UFNHQ6LHƔ6HNXQGHQODQJ
:lKOHQ6LHPLWŸDXV
&KDQJHPHQWGHOµXQLWpGHPHVXUH$SSX\H]VXUƔSHQGDQWV(IIHFWXH]
YRWUHVpOHFWLRQjOµDLGHGHVWRXFKHVŸ
0HHWHHQKHLGZLM]LJHQGUXNVHFRQGHQODQJRSƔ6HOHFWHHUPHWŸ
&DPELDUXQLGDGGHPHGLGDSXOVHƔGXUDQWHVHJ6HOHFFLRQHFRQŸ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɟɞɢɧɢɰɵɢɡɦɟɪɟɧɢɹɧɚɠɢɦɚɣɬɟƔɜɬɟɱɟɧɢɟɫɟɤɭɧɞ
ȼɵɛɟɪɢɬɟɫɩɨɦɨɳɶɸŸ
Ÿ
ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ رﺎﻴﺨﻟا دﺪﺣ ..ﺘﻴﻧﺎﺛ ةﺪﳌƔﻂﻐﺿا :سﺎﻴﻘﻟا ةﺪﺣو ﻴﻐﺗ
ɋɦɹɧɚɧɚɢɡɦɟɪɜɚɬɟɥɧɚɬɚɟɞɢɧɢɰɚɇɚɬɢɫɧɟɬɟƔɡɚɫɟɤɂɡɛɟɪɟɬɟɫŸ
=PČQDPČUQpMHGQRWN\6WLVNQČWHƔQDVHNXQG\=YROWHSRPRFtŸ
QGULQJDIPnOHHQKHG7U\NSnƔLVHN9OJPHGŸ
ǹȜȜĮȖȒȝȠȞȐįĮȢȝȑIJȡȘıȘȢȆĮIJȒıIJİIJȠƔȖȚĮįİȣIJǼʌȚȜȑȟIJİȝİIJȠŸ
0}}WKLNXYDKHWDPLQHYDMXWDJHNDKHVHNXQGLYlOWHOQXSSXƔ.DVXWDJH
YDOLPLVHNVQXSSXŸ
0LWWD\NVLN|QPXXWWDPLQHQ3DLQDƔVHNXQWLD9DOLWVHQlSSlLPLOOlŸ
3URPMHQDPMHUQHMHGLQLFHSULWLVQLWHƔQDVHNXQGH2GDEHULWHNRULVWHüLŸ
$PpUWpNHJ\VpJPyGRVtWiVD1\RPMDPHJDƔMHOHWPiVRGSHUFLJ$NLYiODV
]WiVKR]KDV]QiOMDDŸMHOHW
0DWDYLPRYLHQHWǐNHLWLPDVVSDXVNLWHƔVHN3DVLULQNLWHVXŸ
0ƝUYLHQƯEXPDLƼDQRVSLHGLHWXQVHNXQGHVWXULHWQRVSLHVWXƔ$WODVLHWDUŸ
(QGUHPnOHHQKHW7U\NNSnƔLVHNXQGHU9HOJPHGŸ
=PLDQDMHGQRVWNLSRPLDUX1DFLVNDMSU]\FLVNƔSU]H]VHNXQG\:\ELHU]]D
SRPRFąŸ
0XGDUDXQLGDGHGHPHGLGD3UHPLUƔGXUDQWHVHJXQGRV6HOHFFLRQDUFRPŸ
0RGL¿FDUHDXQLWăĠLLGHPăVXUă$SăVDĠLƔWLPSGHVHFXQGH6HOHFWDĠLFXŸ
0HQMDYDPHUVNHHQRWH3ULWLVQLWHJXPEƔ]DVHNXQGL
,]ELUDMWH]JXPERPDŸ
=PHQDMHGQRWN\3RWODþWHƔYGĎåNHVHN~QG9\EHUWHSRPRFRXŸ
bQGUDPlWHQKHW7U\FNSnƔLVHN9lOMPHGŸ
gOoPhQLWHVLQL'H÷LúWLUPHVQER\XQFDƔWXúXQDEDVÕQŸWXúXLOHVHoLP
\DSÕQ
feet/inch, cm
km , mile
AM/PM , 24h
6HWWLQJ6WULGHOHQJWKDQG7LPHŸƔ).
,PSRVWD]LRQHGHOODOXQJKH]]DGHOSDVVRHGHOO¶RUDŸƔ).
(LQVWHOOHQYRQ6FKULWWOlQJHXQG8KU]HLWŸƔ).
5pJODJHGHOµKHXUHHWGHODORQJXHXUGHVSDVŸƔ).
6WDSOHQJWHHQWLMGLQVWHOOHQŸƔ).
&RQ¿JXUDUODORQJLWXGGHOSDVR\ODKRUDŸƔ).
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɞɥɢɧɵɲɚɝɚɢɜɪɟɦɟɧɢŸƔ).
.(Ɣ , Ÿﻦﻣﺰﻟاو ةﻮﻄﺨﻟا لﻮﻃ ﻂﺒﺿ
ɇɚɫɬɪɨɣɤɚɧɚɞɴɥɠɢɧɚɬɚɧɚɫɬɴɩɤɚɬɚɢɜɪɟɦɟɬɨŸƔ).
1DVWDYHQtGpON\NURNXDþDVXŸƔ).
,QGVWLOOLQJDIVNULGWOQJGHRJNORNNHVOWŸƔ).
ȇȪșȝȚıȘȝȒțȠȣȢįȚĮıțİȜȚıȝȠȪțĮȚȫȡĮȢŸƔ.
6DPPXSLNNXVHMDDMDVHDGLVWDPLQHŸƔ).
$VNHOSLWXXGHQMDDMDQDVHWWDPLQHQŸƔ).
3RVWDYOMDQMHGXOMLQHNRUDNDLYUHPHQDŸƔ).
$OpSpVKRVV]pVD]LGĘEHiOOtWiVDŸƔ).
äLQJVQLRLOJLRLUODLNRQXVWDW\PDVŸƔ).
6RƺDJDUXPDXQODLNDLHVWDWƯãDQDŸƔ).
,QQVWLOOHVNULWWOHQJGHRJWLGŸƔ).
8VWDZLHQLHGáXJRĞFLNURNXLJRG]LQ\ŸƔ).
'H¿QLURFRPSULPHQWRGRSDVVRHKRUDŸƔ).
6HWDUHDOXQJLPLLúLDWLPSXOXLXQXLSDVŸƔ).
1DVWDYLWHYGROåLQHNRUDNDLQþDVDŸƔ).
1DVWDYHQLHGĎåN\NURNX6WULGHDþDVXŸƔ).
6WlOODLQVWHJOlQJGRFKWLGŸƔ).
$GÕPX]XQOX÷XQXYH=DPDQÕD\DUODPDŸƔ).
About stride length
0HDVXUH\RXUVWULGHOHQJWK¿UVWIRUDFFXUDWHPHDVXUHPHQW
7RJHWWKHPRVWDFFXUDWHUHVXOWVWDNHVWHSVDQGWKHQ
measure the stride length for one step (from toe to toe or
from heel to heel).
7KHGLVWDQFHGLVSOD\LVFDOFXODWHGE\PXOWLSO\LQJWKH
adjusted stride length by the number of steps.
Note: If the initial settings are not correct, the measurement results may not be
accurate.
4.
3.
2WKHU
Languages
see 9.
2WKHU
Languages
see 9.

Vuoi sapere di Omron HJA-300 Jog Style?

Se hai una domanda su "Omron HJA-300 Jog Style" puoi farla qui. Per favore descrivi chiaramente il problema in modo che sia possibile elaborare una risposta adeguata da fornire a te e agli altri utenti che ne avessero bisogno.

In vendita su