Panasonic DMP-BDT371 manuale

Visualizza qui il manuale gratuito del Panasonic DMP-BDT371. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Panasonic DMP-BDT371

DMP-BDT375
DMP-BDT374
DMP-BDT373
DMP-BDT371
DMP-BDT370
Áëàãîäàðèì âè, ÷å èçáðàõòå òîçè ïðîäóêò.
Ïðåäè óïîòðåáà, ìîëÿ ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî òàçè èíñòðóêöèÿ è ÿ çàïàçåòå çà áúäåùè ñïðàâêè.
EG
SQW0259
until
2015/1/14
Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
Blu-ray Disc
TM
ïëåéúð
Ìîäåë:
Îáíîâÿâàíå íà ôèðìóåðà
Panasonic ïîñòîÿííî ïîäîáðÿâà ôèðìóåðà íà ïðîäóêòèòå
ñè, çà äà îñèãóðè äîñòúï íà ïîòðåáèòåëèòå äî íàé-íîâèòå
òåõíîëîãèè. Panasonic ïðåïîðú÷âà äà îáíîâÿâàòå ôèðìóåðà
íà òîçè óðåä, êîëêîòî å âúçìîæíî ïî-ñêîðî, ñëåä êàòî ñòå
óâåäîìåíè çà íàëè÷èå íà íîâà âåðñèÿ.
Çà ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ, âèæòå “Îáíîâÿâàíå íà ôèðìóåðà”
(> 14) èëè ïîñåòåòå: http://panasonic.jp/support/global/cs/
(òîçè ñàéò å ñàìî íà àíãëèéñêè åçèê).

Vuoi sapere di Panasonic DMP-BDT371?

Chiedi la domanda che hai sul Panasonic DMP-BDT371 semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Panasonic DMP-BDT371 fornirti una buona risposta.

Specifiche

Marca Panasonic
Modello DMP-BDT371
Prodotto Lettori Blu-ray
EAN 5025232809141
Lingua Italiano, Norvegese, Greco
Tipo di prodotto Lettore Blu- ray
Tipo di file PDF
Dettagli tecnici
Tipo di dispositivo Lettore Blu-Ray
Colore del prodotto Black, Silver
Tipi di dischi supportati BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BD-ROM, CD, CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
Formato di riproduzione DVD-Video
Tipi di riproduzione BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
Lettore di schede integrato
Compatibilità 3D
Full HD
Modalità video supportate 1080p
Upscaling video
Formato audio integrato Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD HR, DTS-HD Master Audio
Formati video supportati AVCHD, MKV, MPO, XVID
Formati audio supportati AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA
Formati immagini supportati JPG, MPO
Wi-Fi -
Collegamento ethernet LAN
Formato video analogico NTSC, PAL
Scansione progressiva -
BD-Live
HDMI
Quantità porte USB 2.0 2
Uscita audio digitale ottico 1
Tensione di ingresso AC 220 - 240
Frequenza di ingresso AC 50
Consumi 17
Consumi (modalità stand-by) 5.5
Larghezza 415
Profondità 182
Altezza 43
Peso 1200
Manuale dell'utente
Certificazione Energy Star -
Compatibilità 3D
Tipo di dispositivo Lettore Blu-Ray
Video
Supporto Deep colour
Supporto x.v.Colour
Smart TV
Modalità video supportate 1080p
Tipologia HD Full HD
Formato video analogico NTSC, PAL
Upscaling video
Audio
Sistema audio 5.1
Formato audio integrato Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD HR, DTS-HD Master Audio
Collegamento in rete
Miracast
Collegamento ethernet LAN
Connettività
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) -
Quantità porte USB 2.0 2
Uscita audio digitale ottico 1
Contenuto dell'imballo
Scheda di garanzia
Manuale dell'utente
Certificati di sicurezza
Certificato DLNA
Gestione energetica
Consumi 17
Consumi (modalità stand-by) 5.5
Tensione di ingresso AC 220 - 240
Frequenza di ingresso AC 50
Archiviazione
Tipi di dischi supportati BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BD-ROM, CD, CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
Lettore di schede integrato
Formato di riproduzione DVD-Video
Tipi di riproduzione BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
Formati del file
Formati audio supportati AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA
Formati immagini supportati JPG, MPO
Formati video supportati AVCHD, MKV, MPO, XVID
Dimensioni e peso
Larghezza 415
Profondità 182
Altezza 43
Peso 1200
Colore
Colore del prodotto Black, Silver