Panasonic DMP-BDT371

Panasonic DMP-BDT371 manuale

(1)
 • DMP-BDT375
  DMP-BDT374
  DMP-BDT373
  DMP-BDT371
  DMP-BDT370
  Áëàãîäàðèì âè, ÷å èçáðàõòå òîçè ïðîäóêò.
  Ïðåäè óïîòðåáà, ìîëÿ ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî òàçè èíñòðóêöèÿ è ÿ çàïàçåòå çà áúäåùè ñïðàâêè.
  EG
  SQW0259
  until
  2015/1/14
  Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
  Blu-ray Disc
  TM
  ïëåéúð
  Ìîäåë:
  Îáíîâÿâàíå íà ôèðìóåðà
  Panasonic ïîñòîÿííî ïîäîáðÿâà ôèðìóåðà íà ïðîäóêòèòå
  ñè, çà äà îñèãóðè äîñòúï íà ïîòðåáèòåëèòå äî íàé-íîâèòå
  òåõíîëîãèè. Panasonic ïðåïîðú÷âà äà îáíîâÿâàòå ôèðìóåðà
  íà òîçè óðåä, êîëêîòî å âúçìîæíî ïî-ñêîðî, ñëåä êàòî ñòå
  óâåäîìåíè çà íàëè÷èå íà íîâà âåðñèÿ.
  Çà ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ, âèæòå “Îáíîâÿâàíå íà ôèðìóåðà”
  (> 14) èëè ïîñåòåòå: http://panasonic.jp/support/global/cs/
  (òîçè ñàéò å ñàìî íà àíãëèéñêè åçèê).
Panasonic DMP-BDT371

Vuoi sapere di Panasonic DMP-BDT371?

manual_questions_numberofquestions 0

Chiedi la domanda che hai sul Panasonic DMP-BDT371 semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Panasonic DMP-BDT371 fornirti una buona risposta.

Visualizza qui il manuale gratuito del Panasonic DMP-BDT371. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Panasonic DMP-BDT371

Specifiche

Marca Panasonic
Modello DMP-BDT371
Prodotto Lettori Blu-ray
EAN 5025232809141
Lingua Italiano, Norvegese, Greco
Tipo di file PDF
Dettagli tecnici
Tipo di dispositivo Lettore Blu-Ray
Colore del prodotto Black, Silver
Tipi di dischi supportati BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BD-ROM, CD, CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
Formato di riproduzione DVD-Video
Tipi di riproduzione BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
Lettore di schede integrato
Compatibilità 3D
Full HD
Modalità video supportate 1080p
Upscaling video
Formato audio integrato Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD HR, DTS-HD Master Audio
Formati video supportati AVCHD, MKV, MPO, XVID
Formati audio supportati AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA
Formati immagini supportati JPG, MPO
Wi-Fi -
Collegamento ethernet LAN
Formato video analogico NTSC, PAL
Scansione progressiva -
BD-Live
HDMI
Quantità porte USB 2.0 2
Uscita audio digitale ottico 1
Tensione di ingresso AC 220 - 240
Frequenza di ingresso AC 50
Consumi 17
Consumi (modalità stand-by) 5.5
Larghezza 415
Profondità 182
Altezza 43
Peso 1200
Manuale dell'utente
Certificazione Energy Star -
Video
Supporto Deep colour
Supporto x.v.Colour
Smart TV
Audio
Sistema audio 5.1
Collegamento in rete
Miracast
Connettività
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) -
Contenuto dell'imballo
Scheda di garanzia
Certificati di sicurezza
Certificato DLNA

Relaterade produkter

Lettori Blu-ray Panasonic

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Leggi di più