Panasonic DMR-EH63 manuale

Visualizza qui il manuale gratuito del Panasonic DMR-EH63. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Panasonic DMR-EH63

Óâàæàåìè êëèåíòè
Áëàãîäàðèì âè, ÷å èçáðàõòå òîçè ïðîäóêò íà Panasonic. Çà ìàêñèìàëíî óäîáñòâî è áåçîïàñíîñò, ìîëÿ ïðî÷åòåòå òàçè èíñòðóêöèÿ.
Ïðåäè äà èíñòàëèðàòå, íàñòðîèòå è èçïîëçâàòå òîçè ïðîäóêò, ìîëÿ ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî è íàïúëíî èíñòðóêöèÿòà çà óïîòðåáà.
Ìîëÿ çàïàçåòå èíñòðóêöèÿòà çà óïîòðåáà çà áúäåùè ñïðàâêè.
Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
DVD ðåêîðäåð
Moäåë: DMR-EH63
DMR-EH53
Ñèñòåìàòà GUIDE Plus+ å äîñòúïíà â
ñëåäíèòå äúðæàâè:
Àâñòðèÿ/Áåëãèÿ/Ãåðìàíèÿ/Èòàëèÿ/
Ëþêñåìáóðã/Õîëàíäèÿ/Øâåéöàðèÿ
(êúì íîåìâðè 2009)
Tàçè óñëóãà ìîæå äà íå å äîñòúïíà â
íÿêîè îáëàñòè íà ïîñî÷åíèòå äúðæàâè.
Âúçìîæíî å äà èìà ïðîìåíè, ñâúðçàíè
ñ äîñòúïà äî òàçè óñëóãà.
Çà îïèñàíèÿòà â òàçè èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
Òàçè èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà å ïðåäíàçíà÷åíà çà
ìîäåëèòå DMR-EH63 è DMR-EH53. Îñâåí àêî íå å
óêàçàíî íåùî äðóãî, èëþñòðàöèèòå â òàçè èíñòðóêöèÿ
çà óïîòðåáà ñà íà ìîäåëà DMR-EH53.
[EH63] : ïîêàçâà ôóíêöèè, îòíàñÿùè ñå ñàìî çà DMR-EH63.
[EH53] : ïîêàçâà ôóíêöèè, îòíàñÿùè ñå ñàìî çà DMR-EH53.
Ñòðàíèöèòå çà ñïðàâêà ñà îçíà÷åíè ñ “> ”.
Èíñòðóêöèèòå è çàáåëåæêèòå, ñâúðçàíè ñ SD êàðòè è SD óñòðîéñòâîòî, ñå îòíàñÿò ñàìî çà ìîäåëà DMR-EH63.
Ðåãèîíàëåí íîìåð, ïîääúðæàí îò òîçè óðåä
Ðåãèîíàëíèòå íîìåðà íà DVD ðåêîðäåðèòå è DVD-Video äèñêîâåòå ñúîòâåòñòâàò íà
ðåãèîíèòå, â êîèòî ñå ïðîäàâàò.
Ðåãèîíàëíèÿò íîìåð íà òîçè óðåä å “2”.
Tîçè óðåä ìîæå äà âúçïðîèçâåæäà DVD-Video äèñêîâå ñ îçíà÷åíèÿ “2” èëè “ALL”.
Íàïðèìåð:
2 ALL
3
5
2
Óåá ñàéò: http://www.panasonic-europe.com
VQT2J12-1
Îñíîâíè
îïåðàöèè
Áúðçî
ðúêîâîäñòâî

Vuoi sapere di Panasonic DMR-EH63?

Chiedi la domanda che hai sul Panasonic DMR-EH63 semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Panasonic DMR-EH63 fornirti una buona risposta.

Specifiche

Marca Panasonic
Modello DMR-EH63
Prodotto DVD Recorder
EAN 5025232543199, 5053731780883
Lingua Inglese, Italiano, Norvegese, Greco, Giapponese, Bulgaro
Tipo di prodotto DVD recorder
Tipo di file PDF
Video
Formato video analogico PAL B, PAL G, PAL H, SECAM
Modalità video supportate 1080i, 1080p, 576i, 576p, 720p
Modalità registrazione Extended Play (EP), Long Play (LP), Standard Play (SP), Extra Play (XP)
Formato 16:9
Tipologia HD Full HD
Formati del file
Formati video supportati DIVX, MPEG4
Formati audio supportati MP3, WMA
Formati immagini supportati JPG
Connettività
Quantità porte HDMI 1
Quantità porte USB 2.0 1
Ingressi audio (L,R) 1
Display
Tipologia display LED
Archiviazione
Tipi di dischi supportati CD, CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-RW
Numero di dischi ottici 1
SmartCard slot
Tipi schede di memoria MMC, SD, SDHC
Gestione energetica
Tensione di ingresso AC 220-240
Frequenza di ingresso AC 50
Consumi (modalità stand-by) 9
Consumi 30
Adattatore AC/DC
Collegamento in rete
Collegamento ethernet LAN
Wi-Fi
Dettagli tecnici
Tipo di dispositivo Registratore DVD
Fattore di forma Set-top
Compatibilità 3D
Karaoke
Contenuto dell'imballo
Telecomando portatile
Caratteristiche di gestione
Electronic Programme Guide (EPG)
Orologio integrato
Colore
Colore del prodotto Nero
Indicazione
Indicatori LED
Dimensioni e peso
Larghezza 430
Profondità 286
Altezza 59
Peso 3500
Altre caratteristiche
Dimensioni (LxPxA) 430 x 286 x 59
Unità rigida
Capacità hard disk 250
Capacità totale di archiviazione 250
Condizioni ambientali
Intervallo temperatura di funzionamento 5 - 40
Range di umidità di funzionamento 10 - 80
Audio
Formato audio integrato Dolby Digital, DTS