Panasonic DMR-EH63

Panasonic DMR-EH63 manuale

(1)
 • Óâàæàåìè êëèåíòè
  Áëàãîäàðèì âè, ÷å èçáðàõòå òîçè ïðîäóêò íà Panasonic. Çà ìàêñèìàëíî óäîáñòâî è áåçîïàñíîñò, ìîëÿ ïðî÷åòåòå òàçè èíñòðóêöèÿ.
  Ïðåäè äà èíñòàëèðàòå, íàñòðîèòå è èçïîëçâàòå òîçè ïðîäóêò, ìîëÿ ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî è íàïúëíî èíñòðóêöèÿòà çà óïîòðåáà.
  Ìîëÿ çàïàçåòå èíñòðóêöèÿòà çà óïîòðåáà çà áúäåùè ñïðàâêè.
  Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
  DVD ðåêîðäåð
  Moäåë: DMR-EH63
  DMR-EH53
  Ñèñòåìàòà GUIDE Plus+ å äîñòúïíà â
  ñëåäíèòå äúðæàâè:
  Àâñòðèÿ/Áåëãèÿ/Ãåðìàíèÿ/Èòàëèÿ/
  Ëþêñåìáóðã/Õîëàíäèÿ/Øâåéöàðèÿ
  (êúì íîåìâðè 2009)
  Tàçè óñëóãà ìîæå äà íå å äîñòúïíà â
  íÿêîè îáëàñòè íà ïîñî÷åíèòå äúðæàâè.
  Âúçìîæíî å äà èìà ïðîìåíè, ñâúðçàíè
  ñ äîñòúïà äî òàçè óñëóãà.
  Çà îïèñàíèÿòà â òàçè èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
  Òàçè èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà å ïðåäíàçíà÷åíà çà
  ìîäåëèòå DMR-EH63 è DMR-EH53. Îñâåí àêî íå å
  óêàçàíî íåùî äðóãî, èëþñòðàöèèòå â òàçè èíñòðóêöèÿ
  çà óïîòðåáà ñà íà ìîäåëà DMR-EH53.
  [EH63] : ïîêàçâà ôóíêöèè, îòíàñÿùè ñå ñàìî çà DMR-EH63.
  [EH53] : ïîêàçâà ôóíêöèè, îòíàñÿùè ñå ñàìî çà DMR-EH53.
  Ñòðàíèöèòå çà ñïðàâêà ñà îçíà÷åíè ñ “> ”.
  Èíñòðóêöèèòå è çàáåëåæêèòå, ñâúðçàíè ñ SD êàðòè è SD óñòðîéñòâîòî, ñå îòíàñÿò ñàìî çà ìîäåëà DMR-EH63.
  Ðåãèîíàëåí íîìåð, ïîääúðæàí îò òîçè óðåä
  Ðåãèîíàëíèòå íîìåðà íà DVD ðåêîðäåðèòå è DVD-Video äèñêîâåòå ñúîòâåòñòâàò íà
  ðåãèîíèòå, â êîèòî ñå ïðîäàâàò.
  Ðåãèîíàëíèÿò íîìåð íà òîçè óðåä å “2”.
  Tîçè óðåä ìîæå äà âúçïðîèçâåæäà DVD-Video äèñêîâå ñ îçíà÷åíèÿ “2” èëè “ALL”.
  Íàïðèìåð:
  2 ALL
  3
  5
  2
  Óåá ñàéò: http://www.panasonic-europe.com
  VQT2J12-1
  Îñíîâíè
  îïåðàöèè
  Áúðçî
  ðúêîâîäñòâî
Panasonic DMR-EH63

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Panasonic DMR-EH63 o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Panasonic DMR-EH63 rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Panasonic DMR-EH63. Il manuale rientra nella categoria DVD recorder ed è stato valutato da 1 persone con una media di 5.1. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese, Norvegese, Greco, Giapponese, Bulgaro. Hai domande sul Panasonic DMR-EH63 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche Panasonic DMR-EH63

Generale
Marca Panasonic
Modello DMR-EH63
Prodotto DVD Recorder
EAN 5025232543199, 5053731780883
Lingua Italiano, Inglese, Norvegese, Greco, Giapponese, Bulgaro
Tipo di file PDF
Video
Formato video analogico PAL B, PAL G, PAL H, SECAM
Modalità video supportate 1080i, 1080p, 576i, 576p, 720p
Modalità registrazione Extended Play (EP), Long Play (LP), Standard Play (SP), Extra Play (XP)
Formato 16:9
Tipologia HD Full HD
Formati del file
Formati video supportati DIVX, MPEG4
Formati audio supportati MP3, WMA
Formati immagini supportati JPG
Connettività
Quantità porte HDMI 1
Quantità porte USB 2.0 1
Ingressi audio (L,R) 1
Display
Tipologia display LED
Archiviazione
Tipi di dischi supportati CD, CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-RW
Numero di dischi ottici 1
SmartCard slot
Tipi schede di memoria MMC, SD, SDHC
Gestione energetica
Tensione di ingresso AC 220-240
Frequenza di ingresso AC 50
Consumi (modalità stand-by) 9
Consumi 30
Adattatore AC/DC
Collegamento in rete
Collegamento ethernet LAN
Wi-Fi
Dettagli tecnici
Tipo di dispositivo Registratore DVD
Fattore di forma Set-top
Compatibilità 3D
Karaoke
Contenuto dell'imballo
Telecomando portatile
Caratteristiche di gestione
Electronic Programme Guide (EPG)
Orologio integrato
Colore
Colore del prodotto Nero
Indicazione
Indicatori LED
Dimensioni e peso
Larghezza 430
Profondità 286
Altezza 59
Peso 3500
Altre caratteristiche
Dimensioni (LxPxA) 430 x 286 x 59
Unità rigida
Capacità hard disk 250
Capacità totale di archiviazione 250
Condizioni ambientali
Intervallo temperatura di funzionamento 5 - 40
Range di umidità di funzionamento 10 - 80
Audio
Formato audio integrato Dolby Digital, DTS

Domande frequenti

Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo Panasonic DMR-EH63 .

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

ManualeD'uso.it

Stai cercando un manuale? ManualeD'uso.it farà in modo che tu possa trovare il manuale che stai cercando in un attimo. Il nostro database contiene più di 1 milione di manuali in formato PDF di oltre 10.000 marchi. Ogni giorno aggiungiamo i manuali più recenti in modo che sia sempre possibile trovare il prodotto che stai cercando. È molto semplice: basta digitare il marchio e il tipo di prodotto nella barra di ricerca e immediatamente visualizzerai gratuitamente il manuale di tua scelta online.

ManualeD'uso.it

© Copyright 2020 ManualeD'uso.it. Tutti I diritti riservati.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Leggi di più