Panasonic DMR-EH65 manuale

Visualizza qui il manuale gratuito del Panasonic DMR-EH65. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Panasonic DMR-EH65

Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
DVD ðåêîðäåð
DMR-EH55
DMR-EH56
HARD DISK DRIVE
2 ALL
3
5
2
DMR-EH65
Moäåë:
Ðåãèîíàëåí íîìåð, ïîääúðæàí
îò òîçè óðåä
Ðåãèîíàëíèòå íîìåðà íà óðåäèòå è äèñêîâåòå
ñúîòâåòñòâàò íà ðåãèîíèòå, â êîèòî ñå ïðîäàâàò.
pÐåãèîíàëíèÿò íîìåð íà òîçè óðåä å “2”.
pTîçè óðåä ìîæå äà âúçïðîèçâåæäà DVD
äèñêîâå ñ îçíà÷åíèÿ2” èëè “ALL”.
Ïðèìåð:
Óåá ñàéò: http://www.panasonic-europe.com
Óâàæàåìè êëèåíòè
Áëàãîäàðèì âè, ÷å èçáðàõòå òîçè ïðîäóêò
íà Panasonic.
Çà ìàêñèìàëíî óäîáñòâî è ñèãóðíîñò, ìîëÿ,
ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî òàçè èíñòðóêöèÿ.
Ïðåäè äà èíñòàëèðàòå, íàñòðîèòå è èçïîëçâàòå òîçè
ïðîäóêò, ìîëÿ, ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî èíñòðóêöèÿòà
çà óïîòðåáà. Çàïàçåòå ÿ
çà áúäåùè ñïðàâêè.
Ñèñòåìàòà GUIDE Plus+ å äîñòúïíà â
ñëåäíèòå äúðæàâè:
(Ôåâðóàðè, 2006 ã.)
pTàçè óñëóãà ìîæå äà íå å äîñòúïíà â
íÿêîè ðàéîíè íà ïîñî÷åíèòå äúðæàâè.
pÂúçìîæíî å äà èìà ïðîìåíè.
Àâñòðèÿ/Áåëãèÿ/Ôðàíöèÿ/Ãåðìàíèÿ/
Èòàëèÿ/Õîëàíäèÿ/Èñïàíèÿ/Øâåéöàðèÿ
Âàæíî:
pTàçè èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà å
ïðåäíàçíà÷åíà çà íÿêîëêî ìîäåëà
DVD ðåêîðäåðè.
pÂúçìîæíî å âàøèÿò ìîäåë äà íå
ïîääúðæà ÷àñò îò ôóíêöèèòå è
âúçìîæíîñòèòå, îïèñàíè òóê.
pÀêî íå å óêàçàíî íåùî äðóãî, ïðèìå-
ðèòå, èëþñòðàöèèòå è ïîÿñíåíèÿòà
ñå îòíàñÿò çà ìîäåëà DMR-EH55.

Vuoi sapere di Panasonic DMR-EH65?

Chiedi la domanda che hai sul Panasonic DMR-EH65 semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Panasonic DMR-EH65 fornirti una buona risposta.

Specifiche

Marca Panasonic
Modello DMR-EH65
Prodotto DVD Recorder
EAN 5025232384556
Lingua Inglese, Italiano, Norvegese, Greco
Tipo di prodotto DVD recorder
Tipo di file PDF
Unità rigida
Massimo tempo di registrazione HDD 443
Capacità hard disk 250
Altre caratteristiche
Porte I/O -Video in:AV1/AV2(21 pin scart), AV3/AV4(pin jack).<br>-RGB in:AV2(21 pin scart).<br>-RGB out:AV1(21 pin scart).<br>-Component Video Out.<br>-DV In.<br>-HDMI Out.<br>-Audio in: AV1/AV2(21 pin scart), AV3/AV4(pin jack). <br>-Audio out: AV1/AV2(21 pin scart), Audio out(pin jack).
Registrazione disco ottico DVD-RAM, DVD+R, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW
Dimensioni (LxPxA) 430 x 329 x 58
Alimentazione AC 220-240V, 50Hz
Connettività
Uscita audio digitale ottico 1
S-Video in 1
S-Video out 1
Quantità porte HDMI 1
Colore
Colore del prodotto Argento
Archiviazione
Tipi di dischi supportati DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RAM
Dimensioni e peso
Peso 4200
Condizioni ambientali
Range di umidità di funzionamento 10 - 80
Intervallo temperatura di funzionamento 5 - 40
Gestione energetica
Consumi 34
Consumi (modalità stand-by) 2
Dettagli tecnici
Tipo di dispositivo Registratore DVD