Panasonic DMR-EH65

Panasonic DMR-EH65 manuale

(2)
 • Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
  DVD ðåêîðäåð
  DMR-EH55
  DMR-EH56
  HARD DISK DRIVE
  2 ALL
  3
  5
  2
  DMR-EH65
  Moäåë:
  Ðåãèîíàëåí íîìåð, ïîääúðæàí
  îò òîçè óðåä
  Ðåãèîíàëíèòå íîìåðà íà óðåäèòå è äèñêîâåòå
  ñúîòâåòñòâàò íà ðåãèîíèòå, â êîèòî ñå ïðîäàâàò.
  pÐåãèîíàëíèÿò íîìåð íà òîçè óðåä å “2”.
  pTîçè óðåä ìîæå äà âúçïðîèçâåæäà DVD
  äèñêîâå ñ îçíà÷åíèÿ2” èëè “ALL”.
  Ïðèìåð:
  Óåá ñàéò: http://www.panasonic-europe.com
  Óâàæàåìè êëèåíòè
  Áëàãîäàðèì âè, ÷å èçáðàõòå òîçè ïðîäóêò
  íà Panasonic.
  Çà ìàêñèìàëíî óäîáñòâî è ñèãóðíîñò, ìîëÿ,
  ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî òàçè èíñòðóêöèÿ.
  Ïðåäè äà èíñòàëèðàòå, íàñòðîèòå è èçïîëçâàòå òîçè
  ïðîäóêò, ìîëÿ, ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî èíñòðóêöèÿòà
  çà óïîòðåáà. Çàïàçåòå ÿ
  çà áúäåùè ñïðàâêè.
  Ñèñòåìàòà GUIDE Plus+ å äîñòúïíà â
  ñëåäíèòå äúðæàâè:
  (Ôåâðóàðè, 2006 ã.)
  pTàçè óñëóãà ìîæå äà íå å äîñòúïíà â
  íÿêîè ðàéîíè íà ïîñî÷åíèòå äúðæàâè.
  pÂúçìîæíî å äà èìà ïðîìåíè.
  Àâñòðèÿ/Áåëãèÿ/Ôðàíöèÿ/Ãåðìàíèÿ/
  Èòàëèÿ/Õîëàíäèÿ/Èñïàíèÿ/Øâåéöàðèÿ
  Âàæíî:
  pTàçè èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà å
  ïðåäíàçíà÷åíà çà íÿêîëêî ìîäåëà
  DVD ðåêîðäåðè.
  pÂúçìîæíî å âàøèÿò ìîäåë äà íå
  ïîääúðæà ÷àñò îò ôóíêöèèòå è
  âúçìîæíîñòèòå, îïèñàíè òóê.
  pÀêî íå å óêàçàíî íåùî äðóãî, ïðèìå-
  ðèòå, èëþñòðàöèèòå è ïîÿñíåíèÿòà
  ñå îòíàñÿò çà ìîäåëà DMR-EH55.
Panasonic DMR-EH65

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Panasonic DMR-EH65 o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Panasonic DMR-EH65 rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Panasonic DMR-EH65. Il manuale rientra nella categoria DVD recorder ed è stato valutato da 2 persone con una media di 7.5. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese, Norvegese, Greco. Hai domande sul Panasonic DMR-EH65 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche Panasonic DMR-EH65

Marca Panasonic
Modello DMR-EH65
Prodotto DVD Recorder
EAN 5025232384556
Lingua Italiano, Inglese, Norvegese, Greco
Tipo di file PDF
Unità rigida
Massimo tempo di registrazione HDD 443
Capacità hard disk 250
Altre caratteristiche
Porte I/O -Video in:AV1/AV2(21 pin scart), AV3/AV4(pin jack).
-RGB in:AV2(21 pin scart).
-RGB out:AV1(21 pin scart).
-Component Video Out.
-DV In.
-HDMI Out.
-Audio in: AV1/AV2(21 pin scart), AV3/AV4(pin jack).
-Audio out: AV1/AV2(21 pin scart), Audio out(pin jack).
Registrazione disco ottico DVD-RAM, DVD+R, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW
Dimensioni (LxPxA) 430 x 329 x 58
Alimentazione AC 220-240V, 50Hz
Connettività
Uscita audio digitale ottico 1
S-Video in 1
S-Video out 1
Quantità porte HDMI 1
Colore
Colore del prodotto Argento
Archiviazione
Tipi di dischi supportati DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RAM
Dimensioni e peso
Peso 4200
Condizioni ambientali
Range di umidità di funzionamento 10 - 80
Intervallo temperatura di funzionamento 5 - 40
Gestione energetica
Consumi 34
Consumi (modalità stand-by) 2
Dettagli tecnici
Tipo di dispositivo Registratore DVD

Manuali dei prodotti correlati

DVD Recorder Panasonic

Domande frequenti

Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo PanasonicDMR-EH65 .

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

ManualeD'uso.it

Stai cercando un manuale? ManualeD'uso.it farà in modo che tu possa trovare il manuale che stai cercando in un attimo. Il nostro database contiene più di 1 milione di manuali in formato PDF di oltre 10.000 marchi. Ogni giorno aggiungiamo i manuali più recenti in modo che sia sempre possibile trovare il prodotto che stai cercando. È molto semplice: basta digitare il marchio e il tipo di prodotto nella barra di ricerca e immediatamente visualizzerai gratuitamente il manuale di tua scelta online.

ManualeD'uso.it

© Copyright 2020 ManualeD'uso.it. Tutti I diritti riservati.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Leggi di più