Panasonic DMR-EH68 manuale

Panasonic DMR-EH68

Visualizza qui il manuale gratuito del Panasonic DMR-EH68. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Panasonic DMR-EH68

Marca
Panasonic
Modello
DMR-EH68
Prodotto
Lingua
Inglese, Italiano, Norvegese, Greco
Tipo di file
PDF
Sito web
http://www.panasonic.com/
Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
DVD ðåêîðäåð
DMR-EH68
DMR-EH58
EP
RQT9070-U
Áúðçî
ðúêîâîäòñâî
Îñíîâíè
îïåðàöèè
Moäåë:
Èëþñòðàöèèòå â òàçè Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà ñà íà ñðåáðèñòèÿ âàðèàíò
íà ìîäåëà DMR-EH58.
Èíñòðóêöèèòå è çàáåëåæêèòå çà SD êàðòè
è SD drive ñå îòíàñÿò ñàìî çà ìîäåëà
DMR-EH68.
2 ALL
3
5
2
Ðåãèîíàëåí íîìåð, ïîääúðæàí
îò òîçè óðåä
Ðåãèîíàëíèòå íîìåðà íà óðåäèòå è äèñêîâåòå
ñúîòâåòñòâàò íà ðåãèîíèòå, â êîèòî ñå ïðîäàâàò.
pÐåãèîíàëíèÿò íîìåð íà òîçè óðåä å “2”.
pTîçè óðåä ìîæå äà âúçïðîèçâåæäà DVD
äèñêîâå ñ îçíà÷åíèÿ2” èëè “ALL”.
Ïðèìåð:
Óâàæàåìè êëèåíòè
Áëàãîäàðèì âè, ÷å èçáðàõòå òîçè ïðîäóêò
íà Panasonic.
Çà ìàêñèìàëíî óäîáñòâî è ñèãóðíîñò, ìîëÿ,
ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî òàçè èíñòðóêöèÿ.
Ïðåäè äà èíñòàëèðàòå, íàñòðîèòå è èçïîëçâàòå òîçè
ïðîäóêò, ìîëÿ, ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî èíñòðóêöèÿòà
çà óïîòðåáà. Çàïàçåòå ÿ çà
áúäåùè ñïðàâêè.
Óåá ñàéò: http://www.panasonic-europe.com

Vuoi sapere di Panasonic DMR-EH68?

Chiedi la domanda che hai sul Panasonic DMR-EH68 semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Panasonic DMR-EH68 fornirti una buona risposta.

In vendita su