Panasonic DMR-EH80 manuale

Panasonic DMR-EH80

Visualizza qui il manuale gratuito del Panasonic DMR-EH80. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Panasonic DMR-EH80

Marca
Panasonic
Modello
DMR-EH80
Prodotto
Lingua
Inglese, Italiano, Norvegese, Greco
Tipo di file
PDF
Sito web
http://www.panasonic.com/
DVD ðåêîðäåð
Mîäåë: DMR-EH80V
Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
Ñèñòåìàòà GUIDE Plus+ å äîñòúïíà â ñëåäíèòå äúðæàâè:
Áåëãèÿ, Ãåðìàíèÿ, Ôðàíöèÿ, Õîëàíäèÿ, Àâñòðèÿ, Èñïàíèÿ, Øâåéöàðèÿ, Èòàëèÿ.
PAL
NTSC
VHS RECORDING
CH
REC
DMR-EH80V
PULL OPEN
DUBBING
REC
CH
/x1.3
PAL
NTSC
EJECT
OPEN/CLOSE
RAM
DVD-RAM/DVD-R/DVD-RW/+R RECORDING
HDD&DVD
HDD
SD
DVD
VHS
DRIVE SELECT
SD CARD / DV IN
HDD
VHS
DVD
Tàçè óñëóãà ìîæå äà íå å äîñòúïíà â íÿêîè îáëàñòè íà èçáðîåíèòå äúðæàâè.
*
Öèòèðàíèòå ðåãèîíè ìîæå äà ñå ïðîìåíÿò.
*

Vuoi sapere di Panasonic DMR-EH80?

Chiedi la domanda che hai sul Panasonic DMR-EH80 semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Panasonic DMR-EH80 fornirti una buona risposta.

In vendita su