Panasonic DMR-ES10 manuale

Visualizza qui il manuale gratuito del Panasonic DMR-ES10. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Panasonic DMR-ES10

2
Âúâåäåíèå
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
TÎÇÈ ÏÐÎÄÓÊÒ ÈÇÏÎËÇÂÀ ËÀÇÅÐ.
ÈÇÏÎËÇÂÀÍÅÒÎ ÍÀ ÍÀÑÒÐÎÉÊÈ È ÄÅÉÑÒÂÈß, ÐÀÇËÈ-
×ÍÈ ÎÒ ÎÏÈÑÀÍÈÒÅ Â ÍÀÑÒÎßÙÀÒÀ ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß,
ÌÎÆÅ ÄÀ ÄÎÂÅÄÅ ÄÎ ÎÁËÚ×ÂÀÍÅ ÎÒ ËÀÇÅÐ.
ÍÅ ÎÒÂÀÐßÉÒÅ ÊÀÏÀÊÀ ÍÀ DVD ÐÅÊÎÐÄÅÐÀ.
ÎÒÂÀÐßÍÅÒÎ ÄÀ ÑÅ ÈÇÂÚÐØÂÀ ÑÀÌÎ ÎÒ ÊÂÀËÈÔÈÖÈ-
ÐÀÍ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ.
ÂÍÈÌÀÍÈE!
ÏÀÇÅÒÅ DVD ÐÅÊÎÐÄÅÐÀ ÎÒ ÄÚÆÄ È ÂËÀÃÀ.
ÍÅ ÄÎÊÎÑÂÀÉÒÅ DVD ÐÅÊÎÐÄÅÐÀ Ñ
ÂËÀÆÍÈ ÈËÈ ÌÎÊÐÈ ÐÚÖÅ.
ÍÅ ÄÎÏÓÑÊÀÉÒÅ ÏÎÏÀÄÀÍÅÒÎ ÍÀ ÊÀÊÂÈÒÎ È ÄÀ Å
ÒÅ×ÍÎÑÒÈ ÂÚÒÐÅ Â ÓÐÅÄÀ.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
pÈÍÑÒÀËÈÐÀÉÒÅ ÐÅÊÎÐÄÅÐÀ ÍÀ ÐÀÂÍÀ ÑÒÀÁÈËÍÀ
ÏÎÂÚÐÕÍÎÑÒ, ÄÀËÅ×Å ÎÒ ÈÇÒÎ×ÍÈÖÈ ÍÀ ÒÎÏËÈÍÀ.
ÏÀÇÅÒÅ ÐÅÊÎÐÄÅÐÀ ÎÒ ÂËÀÃÀ È ÄÈÐÅÊÒÍÀ
ÑËÚÍ×ÅÂÀ ÑÂÅÒËÈÍÀ. ÍÅ ÏÎÑÒÀÂßÉÒÅ
ÐÅÊÎÐÄÅÐÀ ÂÚÐÕÓ ÐÀÔÒÎÂÅ È ÄÐÓÃÈ
ÍÅÑÒÀÁÈËÍÈ ÏÎÂÚÐÕÍÎÑÒÈ
pÎÑÈÃÓÐÅÒÅ ÄÎÑÒÀÒÚ×ÍÎ ÑÂÎÁÎÄÍÎ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ
ÎÊÎËÎ È ÍÀÄ DVD ÐÅÊÎÐÄÅÐÀ ÇÀ ÅÔÅÊÒÈÂÍÎ
ÎÕËÀÆÄÀÍÅ ÍÀ ÃÐÀÄÈÂÍÈÒÅ ÌÓ ÅËÅÌÅÍÒÈ.
pÍÅ ÈÇËÀÃÀÉÒÅ DVD ÐÅÊÎÐÄÅÐÀ ÍÀ ÂÈÑÎÊÀ
ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ È ÄÈÐÅÊÒÍÀ ÑËÚÍ×ÅÂÀ ÑÂÅÒËÈÍÀ.
pÍÅ ÏÎÑÒÀÂßÉÒÅ DVD ÐÅÊÎÐÄÅÐÀ ÁËÈÇÎ ÄÎ
ÈÇÒÎ×ÍÈÖÈ ÍÀ ÒÎÏËÈÍÀ (ÏÅ×ÊÈ, ÐÀÄÈÀÒÎÐÈ È ÄÐ.).
ÓÐÅÄÚÒ Å ÏÐÎÅÊÒÈÐÀÍ ÇÀ ÐÀÁÎÒÀ Â ÓÌÅÐÅÍ ÊËÈÌÀÒ.
TÎÇÈ ÓÐÅÄ ÌÎÆÅ ÄÀ ÁÚÄÅ ÑÌÓÙÀÂÀÍ ÎÒ ÐÀÄÈÎÂÚËÍÈ,
ÈÇËÚ×ÂÀÍÈ ÍÀÏÐÈÌÅÐ ÎÒ ÌÎÁÈËÍÈ ÒÅËÅÔÎÍÈ, ÌÈÊÐÎ-
ÂÚËÍÎÂÈ ÔÓÐÍÈ È ÄÐ.  ÑËÓ×ÀÉ ÍÀ ÒÀÊÈÂÀ ÑÌÓÙÅÍÈß
ÎÒÄÀËÅ×ÅÒÅ ÓÐÅÄÀ ÎÒ ÈÇÒÎ×ÍÈÊÀ ÍÀ ÑÌÓÙÅÍÈßÒÀ.
ÙÅÏÑÅËÚÒ ÍÀ ÇÀÕÐÀÍÂÀÙÈß ÊÀÁÅË ÍÀ ÓÐÅÄÀ ÒÐßÁÂÀ
ÄÀ Å ÍÀ ËÅÑÍÎ ÄÎÑÒÚÏÍÎ ÌßÑÒÎ, ÇÀ ÄÀ ÌÎÆÅ ÄÀ ÑÅ
ÈÇÊËÞ×È ÁÚÐÇÎ È ËÅÑÍÎ ÏÐÈ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒ.
RQLS0233
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.
DANGER
(FDA 21 CFR)
(IEC60825-1)
VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO BEAM.
CAUTION
RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D’OUVERTURE.
EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU.
ATTENTION
SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING.
UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.
ADVARSEL
AVATTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖN
LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.
VARO !
SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL
ÄR ÖPPNAD. BETRAKTA EJ STRÅLEN.
VARNING
SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES.
UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.
ADVARSEL
SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG
GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.
VORSICHT
(Âúòðå â êîðïóñà íà óðåäà)
(Îòâúí íà óðåäà)
Ïàçåòå ìàëêèòå ïðèíàäëåæíîñòè è ïðåäìåòè,
íà íåäîñòúïíè çà
äåöà ìåñòà.

Vuoi sapere di Panasonic DMR-ES10?

Chiedi la domanda che hai sul Panasonic DMR-ES10 semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Panasonic DMR-ES10 fornirti una buona risposta.