Panasonic DMR-ES10

Panasonic DMR-ES10 manuale

(2)
 • 2
  Âúâåäåíèå
  ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
  TÎÇÈ ÏÐÎÄÓÊÒ ÈÇÏÎËÇÂÀ ËÀÇÅÐ.
  ÈÇÏÎËÇÂÀÍÅÒÎ ÍÀ ÍÀÑÒÐÎÉÊÈ È ÄÅÉÑÒÂÈß, ÐÀÇËÈ-
  ×ÍÈ ÎÒ ÎÏÈÑÀÍÈÒÅ Â ÍÀÑÒÎßÙÀÒÀ ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß,
  ÌÎÆÅ ÄÀ ÄÎÂÅÄÅ ÄÎ ÎÁËÚ×ÂÀÍÅ ÎÒ ËÀÇÅÐ.
  ÍÅ ÎÒÂÀÐßÉÒÅ ÊÀÏÀÊÀ ÍÀ DVD ÐÅÊÎÐÄÅÐÀ.
  ÎÒÂÀÐßÍÅÒÎ ÄÀ ÑÅ ÈÇÂÚÐØÂÀ ÑÀÌÎ ÎÒ ÊÂÀËÈÔÈÖÈ-
  ÐÀÍ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ.
  ÂÍÈÌÀÍÈE!
  ÏÀÇÅÒÅ DVD ÐÅÊÎÐÄÅÐÀ ÎÒ ÄÚÆÄ È ÂËÀÃÀ.
  ÍÅ ÄÎÊÎÑÂÀÉÒÅ DVD ÐÅÊÎÐÄÅÐÀ Ñ
  ÂËÀÆÍÈ ÈËÈ ÌÎÊÐÈ ÐÚÖÅ.
  ÍÅ ÄÎÏÓÑÊÀÉÒÅ ÏÎÏÀÄÀÍÅÒÎ ÍÀ ÊÀÊÂÈÒÎ È ÄÀ Å
  ÒÅ×ÍÎÑÒÈ ÂÚÒÐÅ Â ÓÐÅÄÀ.
  ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
  pÈÍÑÒÀËÈÐÀÉÒÅ ÐÅÊÎÐÄÅÐÀ ÍÀ ÐÀÂÍÀ ÑÒÀÁÈËÍÀ
  ÏÎÂÚÐÕÍÎÑÒ, ÄÀËÅ×Å ÎÒ ÈÇÒÎ×ÍÈÖÈ ÍÀ ÒÎÏËÈÍÀ.
  ÏÀÇÅÒÅ ÐÅÊÎÐÄÅÐÀ ÎÒ ÂËÀÃÀ È ÄÈÐÅÊÒÍÀ
  ÑËÚÍ×ÅÂÀ ÑÂÅÒËÈÍÀ. ÍÅ ÏÎÑÒÀÂßÉÒÅ
  ÐÅÊÎÐÄÅÐÀ ÂÚÐÕÓ ÐÀÔÒÎÂÅ È ÄÐÓÃÈ
  ÍÅÑÒÀÁÈËÍÈ ÏÎÂÚÐÕÍÎÑÒÈ
  pÎÑÈÃÓÐÅÒÅ ÄÎÑÒÀÒÚ×ÍÎ ÑÂÎÁÎÄÍÎ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ
  ÎÊÎËÎ È ÍÀÄ DVD ÐÅÊÎÐÄÅÐÀ ÇÀ ÅÔÅÊÒÈÂÍÎ
  ÎÕËÀÆÄÀÍÅ ÍÀ ÃÐÀÄÈÂÍÈÒÅ ÌÓ ÅËÅÌÅÍÒÈ.
  pÍÅ ÈÇËÀÃÀÉÒÅ DVD ÐÅÊÎÐÄÅÐÀ ÍÀ ÂÈÑÎÊÀ
  ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ È ÄÈÐÅÊÒÍÀ ÑËÚÍ×ÅÂÀ ÑÂÅÒËÈÍÀ.
  pÍÅ ÏÎÑÒÀÂßÉÒÅ DVD ÐÅÊÎÐÄÅÐÀ ÁËÈÇÎ ÄÎ
  ÈÇÒÎ×ÍÈÖÈ ÍÀ ÒÎÏËÈÍÀ (ÏÅ×ÊÈ, ÐÀÄÈÀÒÎÐÈ È ÄÐ.).
  ÓÐÅÄÚÒ Å ÏÐÎÅÊÒÈÐÀÍ ÇÀ ÐÀÁÎÒÀ Â ÓÌÅÐÅÍ ÊËÈÌÀÒ.
  TÎÇÈ ÓÐÅÄ ÌÎÆÅ ÄÀ ÁÚÄÅ ÑÌÓÙÀÂÀÍ ÎÒ ÐÀÄÈÎÂÚËÍÈ,
  ÈÇËÚ×ÂÀÍÈ ÍÀÏÐÈÌÅÐ ÎÒ ÌÎÁÈËÍÈ ÒÅËÅÔÎÍÈ, ÌÈÊÐÎ-
  ÂÚËÍÎÂÈ ÔÓÐÍÈ È ÄÐ.  ÑËÓ×ÀÉ ÍÀ ÒÀÊÈÂÀ ÑÌÓÙÅÍÈß
  ÎÒÄÀËÅ×ÅÒÅ ÓÐÅÄÀ ÎÒ ÈÇÒÎ×ÍÈÊÀ ÍÀ ÑÌÓÙÅÍÈßÒÀ.
  ÙÅÏÑÅËÚÒ ÍÀ ÇÀÕÐÀÍÂÀÙÈß ÊÀÁÅË ÍÀ ÓÐÅÄÀ ÒÐßÁÂÀ
  ÄÀ Å ÍÀ ËÅÑÍÎ ÄÎÑÒÚÏÍÎ ÌßÑÒÎ, ÇÀ ÄÀ ÌÎÆÅ ÄÀ ÑÅ
  ÈÇÊËÞ×È ÁÚÐÇÎ È ËÅÑÍÎ ÏÐÈ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒ.
  RQLS0233
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN.
  AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.
  DANGER
  (FDA 21 CFR)
  (IEC60825-1)
  VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN.
  AVOID EXPOSURE TO BEAM.
  CAUTION
  RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D’OUVERTURE.
  EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU.
  ATTENTION
  SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING.
  UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.
  ADVARSEL
  AVATTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖN
  LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.
  VARO !
  SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL
  ÄR ÖPPNAD. BETRAKTA EJ STRÅLEN.
  VARNING
  SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES.
  UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.
  ADVARSEL
  SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG
  GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.
  VORSICHT
  (Âúòðå â êîðïóñà íà óðåäà)
  (Îòâúí íà óðåäà)
  Ïàçåòå ìàëêèòå ïðèíàäëåæíîñòè è ïðåäìåòè,
  íà íåäîñòúïíè çà
  äåöà ìåñòà.
Panasonic DMR-ES10

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Panasonic DMR-ES10 o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Panasonic DMR-ES10 rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Panasonic DMR-ES10. Il manuale rientra nella categoria DVD recorder ed è stato valutato da 2 persone con una media di 6.1. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese, Norvegese, Greco. Hai domande sul Panasonic DMR-ES10 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche Panasonic DMR-ES10

Marca Panasonic
Modello DMR-ES10
Prodotto DVD Recorder
Lingua Italiano, Inglese, Norvegese, Greco
Tipo di file PDF

Manuali dei prodotti correlati

DVD Recorder Panasonic

Domande frequenti

Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo PanasonicDMR-ES10 .

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

ManualeD'uso.it

Stai cercando un manuale? ManualeD'uso.it farà in modo che tu possa trovare il manuale che stai cercando in un attimo. Il nostro database contiene più di 1 milione di manuali in formato PDF di oltre 10.000 marchi. Ogni giorno aggiungiamo i manuali più recenti in modo che sia sempre possibile trovare il prodotto che stai cercando. È molto semplice: basta digitare il marchio e il tipo di prodotto nella barra di ricerca e immediatamente visualizzerai gratuitamente il manuale di tua scelta online.

ManualeD'uso.it

© Copyright 2020 ManualeD'uso.it. Tutti I diritti riservati.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Leggi di più