Panasonic DMR-ES15 manuale

Panasonic DMR-ES15

Visualizza qui il manuale gratuito del Panasonic DMR-ES15. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Panasonic DMR-ES15

Marca
Panasonic
Modello
DMR-ES15
Prodotto
Lingua
Inglese, Italiano, Norvegese, Greco
Tipo di file
PDF
Sito web
http://www.panasonic.com/
Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
DVD ðåêîðäåð
DMR-ES15
Moäåë:
For Australia and N.Z.
Óâàæàåìè êëèåíòè
Áëàãîäàðèì âè, ÷å èçáðàõòå òîçè ïðîäóêò
íà Panasonic.
Çà ìàêñèìàëíî óäîáñòâî è ñèãóðíîñò, ìîëÿ,
ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî òàçè èíñòðóêöèÿ.
Ïðåäè äà èíñòàëèðàòå, íàñòðîèòå è èçïîëçâàòå òîçè
ïðîäóêò, ìîëÿ, ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî èíñòðóêöèÿòà
çà óïîòðåáà. Çàïàçåòå ÿ çà
áúäåùè ñïðàâêè.
Ðåãèîíàëåí íîìåð, ïîääúðæàí
îò òîçè óðåä
Ðåãèîíàëíèòå íîìåðà íà óðåäèòå è äèñêîâåòå
ñúîòâåòñòâàò íà ðåãèîíèòå, â êîèòî ñå ïðîäàâàò.
pÐåãèîíàëíèÿò íîìåð íà òîçè óðåä å “2”.
pTîçè óðåä ìîæå äà âúçïðîèçâåæäà DVD
äèñêîâå ñ îçíà÷åíèÿ2” èëè “ALL”.
Ïðèìåð:
2 ALL
3
5
2
Óåá ñàéò: http://www.panasonic-europe.com

Vuoi sapere di Panasonic DMR-ES15?

Chiedi la domanda che hai sul Panasonic DMR-ES15 semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Panasonic DMR-ES15 fornirti una buona risposta.

In vendita su

Specifiche

Video
Convertitore digitale/analogico 12-bit/108MHz
Altre caratteristiche
Formati di riproduzione DivX
Alimentazione AC 220-240V, 50Hz
Audio
Convertitore Audio D/A 24-bit/192kHz
Formati del file
Formati audio supportati MP3, WMA
Dettagli tecnici
Tipo di dispositivo Registratore DVD
Connettività
Uscita video composito 1
Uscita audio digitale coassiale 0
Uscita audio digitale ottico 1
S-Video in 1
S-Video out 1
Componenti video (YPbPr/YCbCr) out 1
Numero prese Scart 2
Quantità di porte IEEE 1394/Firewire 1
Quantità porte HDMI 1
Uscita (L, R) audio 1
Contenuto dell'imballo
Telecomando portatile   yes
Caratteristiche di gestione
Orologio integrato yes
Dimensioni e peso
Peso   3200
Profondità 316
Altezza   58
Larghezza 430
Condizioni ambientali
Range di umidità di funzionamento 10 - 80
Intervallo temperatura di funzionamento 5 - 40
Gestione energetica
Consumi (modalità stand-by) 2
Consumi   22