Panasonic HC-V160 manuale

Panasonic HC-V160

Guarda qui il manuale Panasonic HC-V160. Visualizzare e scaricare i manuali del è gratuito.

Marca
Panasonic
Modello
HC-V160
Prodotto
Lingua
Italiano, Norvegese, Greco, Cinese
Tipo di file
PDF
Sito web
http://www.panasonic.com/
Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
High Definition âèäåîêàìåðà
Ìîäåë: 
Ïðåäè äà èçïîëçâàòå âèäåîêàìåðàòà, ìîëÿ ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî è èçöÿëî òàçè èíñòðóêöèÿ,
è ÿ çàïàçåòå çà áúäåùè ñïðàâêè.
until
2014/12/4

+&9(%(3*&*$*:*164:BPVWERRN࣮࣌ࢪ㸰㸮㸯㸲ᖺ㸯㸮᭶㸴᪥ࠉ᭶᭙᪥ࠉ༗ᚋ㸯᫬㸲㸱ศ

Vuoi sapere di Panasonic HC-V160?

Se hai una domanda su "Panasonic HC-V160" puoi farla qui. Per favore descrivi chiaramente il problema in modo che sia possibile elaborare una risposta adeguata da fornire a te e agli altri utenti che ne avessero bisogno.

In vendita su