Panasonic HC-V180 manuale

Panasonic HC-V180

Guarda qui il manuale Panasonic HC-V180. Visualizzare e scaricare i manuali del è gratuito.

Marca
Panasonic
Modello
HC-V180
Prodotto
Lingua
Italiano, Norvegese, Greco, Cinese
Tipo di file
PDF
Sito web
http://www.panasonic.com/
Áàçîâà èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
High Definition âèäåîêàìåðà
Ìîäåë:

Ïî-ïîäðîáíà èíôîðìàöèÿ çà èçïîëçâàíåòî íà âèäåîêàìåðàòà
ùå íàìåðèòå â “Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà (PDF ôîðìàò)”.
Çà äà ÿ ïðî÷åòåòå, ìîëÿ èçòåãëåòå ÿ îò ñëåäíèÿ óåá ñàéò:

Êëèêíåòå âúðõó æåëàíèÿ åçèê.

until
2015/12/8
Îçíà÷åíèåòî “EB” å íà ìîäåëà çà Îáåäèíåíî êðàëñòâî.
+&9(3(%647BPVWERRN࣮࣌ࢪ㸰㸮㸯㸳ᖺ㸯㸮᭶㸰㸮᪥ࠉⅆ᭙᪥ࠉ༗ᚋ㸲᫬㸳㸷ศ
Ïðåäè äà èçïîëçâàòå âèäåîêàìåðàòà,
ìîëÿ ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî è èçöÿëî
òàçè èíñòðóêöèÿ, è ÿ çàïàçåòå çà
áúäåùè ñïðàâêè.
Óåá ñàéò: http://www.panasonic.com

Vuoi sapere di Panasonic HC-V180?

Se hai una domanda su "Panasonic HC-V180" puoi farla qui. Per favore descrivi chiaramente il problema in modo che sia possibile elaborare una risposta adeguata da fornire a te e agli altri utenti che ne avessero bisogno.

In vendita su

Relaterade produkter: