Panasonic HC-V180 manuale

Panasonic HC-V180

Guarda qui il manuale Panasonic HC-V180. Visualizzare e scaricare i manuali del è gratuito.

Marca
Panasonic
Modello
HC-V180
Prodotto
EAN
5025232836802
Lingua
Italiano, Norvegese, Greco, Cinese
Tipo di file
PDF
Sito web
http://www.panasonic.com/
Áàçîâà èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
High Definition âèäåîêàìåðà
Ìîäåë:

Ïî-ïîäðîáíà èíôîðìàöèÿ çà èçïîëçâàíåòî íà âèäåîêàìåðàòà
ùå íàìåðèòå â “Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà (PDF ôîðìàò)”.
Çà äà ÿ ïðî÷åòåòå, ìîëÿ èçòåãëåòå ÿ îò ñëåäíèÿ óåá ñàéò:

Êëèêíåòå âúðõó æåëàíèÿ åçèê.

until
2015/12/8
Îçíà÷åíèåòî “EB” å íà ìîäåëà çà Îáåäèíåíî êðàëñòâî.
+&9(3(%647BPVWERRN࣮࣌ࢪ㸰㸮㸯㸳ᖺ㸯㸮᭶㸰㸮᪥ࠉⅆ᭙᪥ࠉ༗ᚋ㸲᫬㸳㸷ศ
Ïðåäè äà èçïîëçâàòå âèäåîêàìåðàòà,
ìîëÿ ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî è èçöÿëî
òàçè èíñòðóêöèÿ, è ÿ çàïàçåòå çà
áúäåùè ñïðàâêè.
Óåá ñàéò: http://www.panasonic.com

Vuoi sapere di Panasonic HC-V180?

Se hai una domanda su "Panasonic HC-V180" puoi farla qui. Per favore descrivi chiaramente il problema in modo che sia possibile elaborare una risposta adeguata da fornire a te e agli altri utenti che ne avessero bisogno.

In vendita su

Specifiche

Sensore d'immagine
Megapixel totali 2.51
Tipo sensore MOS BSI
Dimensioni sensore ottico 1/5.8 2011-05-04 11:27:54 2012-06-08 13:40:02 6730 17 5 kg 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 6731 18 5 MHz 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 6732 19 5 MB 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 6733 20 5 GB 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 6
Megapixel effettivi (immagine) 2.2
Megapixel effettivi (film) 2.2
Connettività
PictBridge -
Componenti video (YPbPr/YCbCr) out -
HDMI yes
S-Video out -
Quantità porte USB 2.0   1
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A 0
Microfono, spinotto d'ingresso no
Uscite per cuffie -
Quantità delle porte mini HDMI   1
Sistema di lente
Zoom ottico   50
Zoom digitale   250
Stabilizzatore immagine   yes
Lunghezza focale 2.06 - 103
Lente equivalente da 35 mm 28 - 1740
Tipo di stabilizzatore di immagine Ibrido
Numero minimo di aperture 1.8
Apertura massima 4.2
Archiviazione
Capacità memoria interna -
Tipo di supporto videocamera Scheda di memoria
Tipi schede di memoria SD, SDHC, SDXC
Tipi di dischi supportati no
Tipo di nastro videocamera no
Collegamento in rete
Wi-Fi no
Near Field Communication (NFC) no
Focalizzare
Regolazione messa a fuoco Auto/Manuale
Batteria
Tecnologia batteria -
Tempo di registrazione video 1.25
Durata batteria   -
Capacità della batteria 1940
Fonte di ricarica AC, Battery
Bilanciamento del bianco
Bilanciamento del bianco   Auto, Cloudy, Indoor, Sunny
Flash
Flash integrato no
Luce incorporata -
Otturatore
Velocità di otturazione (fotografica) 1/2 - 1/2000
Dettagli tecnici
Ricaricabile via USB yes
Display
Dimensioni schermo   2.7 2011-05-04 11:27:54 2012-06-08 13:40:02 6730 17 5 kg 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 6731 18 5 MHz 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 6732 19 5 MB 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 6733 20 5 GB 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 6
Display incorporato yes
Tipologia display   LCD
Schermo flip-out -
Touch screen yes
Ricerca
Tipo di mirino   -
Macchina fotografica
Tipo di videocamera Videocamera palmare
Rapporti d'aspetto supportati 3:2, 4:3, 16:9
Illuminazione min. 1
On Screen Display (OSD) yes
Lingue OSD ARA, CHI (SIMPL), CHI (TR), ENG, HIN, PER, THA
Compatibilità 3D -
Design
Colore del prodotto Nero
Video
Tipologia HD Full HD
Risoluzione massima video 1920 x 1080 Pixel
Formati video supportati AVCHD, H.264, MP4, MPEG4
Risoluzioni video 960 x 540, 1280 x 720, 1920 x 1080 Pixel
Modalità video supportate 720p, 1080i, 1080p
Dimensioni e peso
Larghezza 53
Profondità 116
Altezza   59
Peso   211
Contenuto dell'imballo
Cavi inclusi Mini-HDMI, USB
Adattatore AC/DC yes
Fermo immagine
Risoluzione massima immagine 4224 x 2376 Pixel
Risoluzioni immagine 4224 x 2376, 1920 x 1080, 3408 x 2272, 1728 x 1152, 3136 x 2352, 640 x 480
Formati immagini supportati JPEG
Audio
Sistema audio Dolby Digital 2.0
Microfono incorporato yes
Altoparlanti incorporati yes