Panasonic HC-V510 manuale

Panasonic HC-V510

Guarda qui il manuale Panasonic HC-V510. Visualizzare e scaricare i manuali del è gratuito.

Marca
Panasonic
Modello
HC-V510
Prodotto
EAN
5025232723027
Lingua
Inglese, Italiano, Norvegese, Greco
Tipo di file
PDF
Sito web
http://www.panasonic.com/
HC-V520
HC-V520M
HC-V510
VQT4Q37
Áàçîâà èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
High Definition âèäåîêàìåðà
Ìîäåë:
Ïðåäè äà èçïîëçâàòå âèäåîêàìåðàòà, ìîëÿ ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî è èçöÿëî òàçè èíñòðóêöèÿ,
è ÿ çàïàçåòå çà áúäåùè ñïðàâêè.
 òàçè èíñòðóêöèÿ ñà îïèñàíè îñíîâíèòå ôóíêöèè íà âèäåîêàìåðàòà.
Ïî-ïîäðîáíà èíôîðìàöèÿ ùå íàìåðèòå â “Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
(PDF ôîðìàò)”, êîÿòî å çàïèñàíà íà ïðåäîñòàâåíèÿ CD-ROM äèñê.
Óåá ñàéò: http://www.panasonic-europe.com
Îçíà÷åíèåòî “EB” å íà ìîäåëà çà Âåëèêîáðèòàíèÿ.

Vuoi sapere di Panasonic HC-V510?

Se hai una domanda su "Panasonic HC-V510" puoi farla qui. Per favore descrivi chiaramente il problema in modo che sia possibile elaborare una risposta adeguata da fornire a te e agli altri utenti che ne avessero bisogno.

In vendita su

Specifiche

Sensore d'immagine
Tipo sensore MOS
Megapixel totali 2.51
Dimensioni sensore ottico 1/5.8 2011-05-04 11:27:54 2012-06-08 13:40:02 6730 17 5 kg 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 6731 18 5 MHz 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 6732 19 5 MB 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 6733 20 5 GB 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 6
Megapixel effettivi (immagine) 2.25
Megapixel effettivi (film) 2.25
Sistema di lente
Zoom ottico   62
Zoom digitale   150
Stabilizzatore immagine   yes
Interchangeable lens no
Lunghezza focale 2.06 - 103
Numero minimo di aperture 1.8
Apertura massima 4.2
Lunghezza focale minima (35mm film equiv) 28
Lunghezza focale massima (35mm film equiv) 1748
Archiviazione
Capacità memoria interna -
Tipo di supporto videocamera Scheda di memoria
Tipi schede di memoria SD, SDHC, SDXC
Slot memoria   1
Tipi di dischi supportati no
Tipo di nastro videocamera no
Focalizzare
Regolazione messa a fuoco Auto/Manuale
Flash
Flash integrato -
Luce incorporata -
Otturatore
Velocità di otturazione (fotografica) 1/2 - 1/2000
Display
Dimensioni schermo   3 2011-05-04 11:27:54 2012-06-08 13:40:02 6730 17 5 kg 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 6731 18 5 MHz 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 6732 19 5 MB 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 6733 20 5 GB 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 6
Display incorporato yes
Tipologia display   LCD
Risoluzione del display (numerico) 460800 Pixel
Ricerca
Tipo di mirino   -
Macchina fotografica
Tipo di videocamera Videocamera palmare
Illuminazione min. 1
Compatibilità 3D -
Design
Colore del prodotto Nero
- yes
Video
Risoluzione massima video 1920 x 1080 Pixel
Formati video supportati MPEG4
Tipologia HD Full HD
Fermo immagine
Risoluzioni immagine 1920 x 1080, 4224 x 2376
Formati immagini supportati JPG
Risoluzione massima immagine 4224 x 2376 Pixel
Audio
Sistema audio Stereo
Microfono incorporato yes
Altoparlanti incorporati yes
Connettività
PictBridge -
Componenti video (YPbPr/YCbCr) out -
HDMI yes
S-Video out -
Quantità porte USB 2.0   1
Uscite per cuffie -
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A 0
Collegamento in rete
Wi-Fi no
Near Field Communication (NFC) no
Batteria
Tecnologia batteria Ioni di Litio
Durata batteria   -
Capacità della batteria 1940
Dimensioni e peso
Larghezza 53
Profondità 116
Altezza   61
Peso   225
Altre caratteristiche
Sistema operativo Windows supportato yes
Modalità foto yes
Contenuto dell'imballo
Software forniti HD Writer AE 5.0
Cavi inclusi AC, HDMI, USB
Batterie incluse yes
Guida rapida yes
Adattatore AC/DC yes
Scheda di garanzia yes