Panasonic HC-V710 manuale

Panasonic HC-V710

Guarda qui il manuale Panasonic HC-V710. Visualizzare e scaricare i manuali del è gratuito.

Marca
Panasonic
Modello
HC-V710
Prodotto
Lingua
Inglese, Italiano, Norvegese, Greco
Tipo di file
PDF
Sito web
http://www.panasonic.com/
HC-V720
HC-V727
HC-V720M
HC-V710
VQT4R01
until
2012/1/30
Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
High Definition âèäåîêàìåðà
Ìîäåë:
Ïðåäè äà èçïîëçâàòå âèäåîêàìåðàòà, ìîëÿ ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî è èçöÿëî òàçè èíñòðóêöèÿ,
è ÿ çàïàçåòå çà áúäåùè ñïðàâêè.
Óåá ñàéò: http://www.panasonic-europe.com

Vuoi sapere di Panasonic HC-V710?

Se hai una domanda su "Panasonic HC-V710" puoi farla qui. Per favore descrivi chiaramente il problema in modo che sia possibile elaborare una risposta adeguata da fornire a te e agli altri utenti che ne avessero bisogno.

In vendita su