Panasonic HC-X1000

Panasonic HC-X1000 manuale

(1)
 • Áàçîâà èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
  4K âèäåîêàìåðà
  Ìîäåë: 
  
  Ïðåäè äà èçïîëçâàòå âèäåîêàìåðàòà, ìîëÿ ïðî÷åòåòå
  âíèìàòåëíî è èçöÿëî òàçè èíñòðóêöèÿ, è ÿ çàïàçåòå çà
  áúäåùè ñïðàâêè.
  Ïî-ïîäðîáíà èíôîðìàöèÿ çà èçïîëçâàíåòî íà âèäåîêàìåðàòà ùå íàìåðèòå â “Èíñòðóêöèÿ
  çà óïîòðåáà (PDF ôîðìàò)”. Çà äà ÿ ïðî÷åòåòå, ìîëÿ èçòåãëåòå ÿ îò ñëåäíèÿ óåá ñàéò:
  https://eww.pavc.panasonic.co.jp/hdw/oi/X1000/index.html
  p Êëèêíåòå âúðõó æåëàíèÿ åçèê.
  * Çà ðàçãëåæäàíå èëè ïðèíòèðàíå íà Èíñòðóêöèÿòà çà óïîòðåáà (PDF ôîðìàò) å íåîáõîäèì
  Adobe Reader. Ìîæåòå äà èçòåãëèòå è èíñòàëèðàòå âåðñèÿòà íà Adobe Reader, êîÿòî å
  ñúâìåñòèìà ñ âàøàòà îïåðàöèîííà ñèñòåìà, îò ñëåäíèÿ óåáñàéò (êúì ñåïòåìâðè 2014):
  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Panasonic HC-X1000

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Panasonic HC-X1000 o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Panasonic HC-X1000 rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Panasonic HC-X1000. Il manuale rientra nella categoria Videocamera ed è stato valutato da 1 persone con una media di 8.2. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese, Norvegese, Greco. Hai domande sul Panasonic HC-X1000 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche Panasonic HC-X1000

Generale
Marca Panasonic
Modello HC-X1000
Prodotto Videocamere
EAN 885170219663
Lingua Italiano, Inglese, Norvegese, Greco
Tipo di file PDF
Sensore d'immagine
Tipo sensore MOS
Megapixel totali 18.47
Dimensioni sensore ottico 1/2.3 2011-05-04 11:27:54 2012-06-08 13:40:02 6730 17 5 kg 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 6731 18 5 MHz 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 6732 19 5 MB 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 6733 20 5 GB 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 6
Megapixel effettivi (immagine) 8.85
Megapixel effettivi (film) 8.85
Sistema di lente
Zoom ottico 20
Zoom digitale 10
Stabilizzatore immagine
Interchangeable lens -
Lunghezza focale 4.08 - 81.6
Lente equivalente da 35 mm 30.8 - 626
Dimensione filtro 49
Tipo di stabilizzatore di immagine Ibrido
Archiviazione
Capacità memoria interna -
Tipo di supporto videocamera Scheda di memoria
Tipi schede di memoria SDHC, SDXC
Tipi di dischi supportati
Tipo di nastro videocamera
Slot memoria 2
Sistema di file per fotocamera DCF, Exif 2.2
Focalizzare
Regolazione messa a fuoco Auto/Manuale
Blocco della Messa a fuoco automatica (AF)
Bilanciamento del bianco
Bilanciamento del bianco Auto
Flash
Flash integrato -
Luce incorporata -
Otturatore
Velocità otturatore 1/8 - 1/8000
Display
Dimensioni schermo 3.5 2011-05-04 11:27:54 2012-06-08 13:40:02 6730 17 5 kg 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 6731 18 5 MHz 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 6732 19 5 MB 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 6733 20 5 GB 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 6
Display incorporato
Tipologia display LCD
Risoluzione del display (numerico) 1152000Pixel
Ricerca
Tipo di mirino Elettronico
Dimensione schermo mirino 0.45 2011-05-04 11:27:54 2012-06-08 13:40:02 6730 17 5 kg 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 6731 18 5 MHz 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 6732 19 5 MB 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 6733 20 5 GB 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 6
Macchina fotografica
Tipo di videocamera Videocamera palmare
Illuminazione min. 4
Compatibilità 3D
Design
Colore del prodotto Nero
-
Video
Risoluzione massima video 4096 x 2160Pixel
Risoluzioni video 1280 x 720, 1440 x 1080, 1920 x 1080, 3840 x 2160, 4096 x 2160Pixel
Formati video supportati AVCHD, MOV, MP4
Tipologia HD Full HD
Fermo immagine
Risoluzioni immagine 4096 x 2160, 3840 x 2160, 1920 x 1080
Formati immagini supportati JPG
Istogramma
Risoluzione massima immagine 4096 x 2160Pixel
Audio
Sistema audio Dolby Digital 2.0
Microfono incorporato
Altoparlanti incorporati
Formati audio supportati AAC, LPCM, MP4
Connettività
PictBridge
Componenti video (YPbPr/YCbCr) out -
HDMI
S-Video out -
Quantità porte USB 2.0 0
Ingresso XLR
Uscite per cuffie 1
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A 2
Connessione cuffia 3, 5 mm
Collegamento in rete
Wi-Fi
Standard Wi-Fi 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Near Field Communication (NFC)
Batteria
Tecnologia batteria -
Durata batteria -
Voltaggio della batteria 7.2
Dettagli tecnici
Modalità operative microfono Stereo
Altoparlanti Dynamic
Dimensioni e peso
Larghezza 160
Profondità 315
Altezza 170
Peso 1550

Domande frequenti

Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo Panasonic HC-X1000 .

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

ManualeD'uso.it

Stai cercando un manuale? ManualeD'uso.it farà in modo che tu possa trovare il manuale che stai cercando in un attimo. Il nostro database contiene più di 1 milione di manuali in formato PDF di oltre 10.000 marchi. Ogni giorno aggiungiamo i manuali più recenti in modo che sia sempre possibile trovare il prodotto che stai cercando. È molto semplice: basta digitare il marchio e il tipo di prodotto nella barra di ricerca e immediatamente visualizzerai gratuitamente il manuale di tua scelta online.

ManualeD'uso.it

© Copyright 2020 ManualeD'uso.it. Tutti I diritti riservati.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Leggi di più