Panasonic HC-X1000

Panasonic HC-X1000 manuale

(2)
 • 
  (F 31, 139)
   AVCHD Progressive (1080/50p, 1080/
  60p) ñå ïîääúðæà
  
  
  
  
  Ìîæåòå äà ïðåâêëþ÷âàòå íàñòðîéêèòå çà
  NTSC/PAL ÷ðåç [SYSTEM FREQ]. (F 159)
  w Îñâîáîæäàâàíå îò
  îòãîâîðíîñò çà çàïèñèòå
  Íàé-íàïðåä ïðî÷åòåòå òîâà
  Panasonic íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ïîâðåäè
  íà çàïèñèòå, ïðÿêî èëè êîñâåíî ñâúðçàíè
  ñúñ çàãóáà íà çàïèñàíè èëè ðåäàêòèðàíè
  äàííè. Panasonic íå ãàðàíòèðà çàïàçâàíåòî
  íà äàííèòå, àêî ôóíêöèèòå çà çàïèñ èëè
  ðåäàêòèðàíå íå ðàáîòÿò ïðàâèëíî. Ñúùîòî
  âàæè è â ñëó÷àèòå, êîãàòî êàìåðàòà å
  ðåìîíòèðàíà.
  w Çà êîíäåíçàöèÿòà (êîãàòî
  îáåêòèâúò, âèçüîðúò èëè LCD
  ìîíèòîðúò ñå çàìúãëÿò)
  Êîíäåíçàöèÿ ñå íàáëþäàâà ïðè ðÿçêà ñìÿíà
  íà òåìïåðàòóðàòà èëè âëàæíîñòòà, íàïðèìåð
  àêî ïðåíåñåòå êàìåðàòà îò ñòóäåíî ìÿñòî â
  òîïëà ñòàÿ. Áúäåòå îñîáåíî âíèìàòåëíè, òúé
  êàòî òÿ ìîæå äà ïðè÷èíè çàìúðñÿâàíå íà
  îáåêòèâà, âèçüîðà, LCD ìîíèòîðà, è ïîâðåäà.
  Àêî âíåñåòå êàìåðàòà îò ñòóäåíî â òîïëî ïî-
  ìåùåíèå, îñòàâåòå ÿ â ïîìåùåíèåòî îêîëî
  åäèí ÷àñ, äîêàòî òåìïåðàòóðàòà é ñå èçðàâ-
  íè ñ òàçè íà ïîìåùåíèåòî, ñëåä êîåòî ÿ
  ïîëçâàéòå. (Ïðè ðàçëèêà â òåìïåðàòóðèòå,
  ïîñòàâåòå êàìåðàòà â íàéëîíîâà òîðáè÷êà,
  èçêàðàéòå êîëêîòî å âúçìîæíî ïîâå÷å îò
  âúçäóõà â òîðáè÷êàòà è çàïå÷àòàéòå òîðáè÷-
  êàòà). Ïðè êîíäåíçàöèÿ, èçâàäåòå áàòåðèÿòà
  è/èëè ÀÑ àäàïòîðà, è îñòàâåòå êàìåðàòà çà
  îêîëî ÷àñ. Êîíäåíçàöèÿòà ùå èç÷åçíå îò
  ñàìî ñåáå ñè, êîãàòî òåìïåðàòóðàòà íà êà-
  ìåðàòà ñå èçðàâíè ñ òàçè â ïîìåùåíèåòî.
  w Îòíîñíî ôîðìàòèòå çà
  çàïèñ íà âèäåî
  Òàçè âèäåîêàìåðà ìîæå äà çàïèñâà âèäåî
  â íÿêîëêî ðàçëè÷íè ôîðìàòà, âêëþ÷èòåëíî
  MOV (LPCM), MP4 (LPCM), MP4 è AVCHD
  *1
  .
  Òîçè ôîðìàò å ïîäõîäÿù çà ðåäàêòèðàíå
  è ìîíòàæ. Çâóêúò ñå çàïèñâà â ëèíååí
  PCM ôîðìàò.
  MP4
  *2, 3
  :
  Òîçè ôîðìàò å ïîäõîäÿù çà âúçïðîèçâåæäàíå
  è ðåäàêòèðàíå íà PC. Çâóêúò ñå çàïèñâà â AAC
  ôîðìàò.
  *2 Òåçè ôîðìàòè íå ñà ñúâìåñòèìè ñ
  âèäåîçàïèñè, çàïèñàíè â AVCHD
  ôîðìàò.
  *3 Òåçè ôîðìàòè äàâàò âúçìîæíîñò çà
  çàïèñ íà 4K âèäåî. 4K âèäåîçàïèñèòå
  ñà ñ ðåçîëþöèÿ, ÷åòèðè ïúòè ïî-âèñîêà
  îò High-Definition âèäåîçàïèñèòå.
  AVCHD:
  Òîçè ôîðìàò å ïîäõîäÿù çà ãëåäàíå íà
  High-Definition òåëåâèçîð è çà çàïèñ íà äèñê.
  Çâóêúò ñå çàïèñâà â Dolby
  Digital ôîðìàò.
  w Îòíîñíî ñèñòåìíàòà ÷åñòîòà
  p Çà äà èçïîëçâàòå êàìåðàòà â ðåãèîíè ñ
  NTSC ñèñòåìà íà òåëåâèçèîííî èçëú÷âà-
  íå, èçáåðåòå íàñòðîéêà [59.94Hz(NTSC)].
  Çà äà èçïîëçâàòå êàìåðàòà â ðåãèîíè ñ
  PAL ñèñòåìà íà òåëåâèçèîííî èçëú÷âàíå,
  èçáåðåòå íàñòðîéêà [50Hz(PAL)]. (Àêî
  èçáåðåòå íàñòðîéêà, ðàçëè÷íà îò ñèñòå-
  ìàòà íà òåëåâèçîðà, íàïðèìåð, íÿìà äà
  ìîæåòå äà âúçïðîèçâåæäàòå âèäåî-
  çàïèñèòå, íàïðàâåíè ñ òàçè êàìåðà.)
  p Àêî çàïèøåòå AVCHD âèäåîçàïèñ íà SD
  êàðòàòà, òàçè êàðòà íÿìà äà ìîæå äà ñå
  èçïîëçâà ñ äðóãà ñèñòåìíà ÷åñòîòà. Àêî
  ñìåíèòå ñèñòåìíàòà ÷åñòîòà, ïîëçâàéòå
  äðóãà SD êàðòà.
Panasonic HC-X1000

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Panasonic HC-X1000 o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Panasonic HC-X1000 rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Panasonic HC-X1000. Il manuale rientra nella categoria Videocamera ed è stato valutato da 2 persone con una media di 8.4. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano, Greco, Norvegese. Hai domande sul Panasonic HC-X1000 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche Panasonic HC-X1000

La tecnologia touchscreen intuitiva ti consente di controllare il tuo PC direttamente dallo schermo. Inoltre, la vibrant...
Non è necessario acquistare altoparlanti esterni per un avere un audio eccezionale. Con gli altoparlanti integrati, ques...
Generale
Marca Panasonic
Modello HC-X1000
Prodotto Videocamere
EAN 885170219663
Lingua Italiano, Greco, Norvegese
Tipo di file PDF
Sensore d'immagine
Tipo sensore MOS
Megapixel totali 18.47 MP
Dimensioni sensore ottico 1/2.3 "
Megapixel effettivi (immagine) 8.85 MP
Megapixel effettivi (film) 8.85 MP
Sistema di lente
Zoom ottico 20 x
Zoom digitale 10 x
Stabilizzatore immagine
Interchangeable lens -
Lunghezza focale 4.08 - 81.6 mm
Lente equivalente da 35 mm 30.8 - 626 mm
Dimensione filtro 49 mm
Tipo di stabilizzatore di immagine Hybrid Image Stabilization (HIS)
Archiviazione
Capacità memoria interna - GB
Tipo di supporto videocamera Scheda di memoria
Tipi schede di memoria SDHC,SDXC
Tipi di dischi supportati No
Tipo di nastro videocamera No
Slot memoria 2
Sistema di file per fotocamera DCF,Exif 2.2
Focalizzare
Regolazione messa a fuoco Auto/Manuale
Blocco della Messa a fuoco automatica (AF)
Bilanciamento del bianco
Bilanciamento del bianco Auto
Flash
Flash integrato -
Luce incorporata -
Otturatore
Velocità otturatore 1/8 - 1/8000 s
Display
Dimensioni schermo 3.5 "
Display incorporato
Tipologia display LCD
Risoluzione del display (numerico) 1152000 Pixel
Ricerca
Tipo di mirino Elettronico
Dimensione schermo mirino 0.45 "
Macchina fotografica
Tipo di videocamera Videocamera palmare
Illuminazione min. 4 lx
Compatibilità 3D No
Design
Colore del prodotto Nero
Video
Risoluzione massima video 4096 x 2160 Pixel
Risoluzioni video 1280 x 720,1440 x 1080,1920 x 1080,3840 x 2160,4096 x 2160 Pixel
Formati video supportati AVCHD,MOV,MP4
Tipologia HD Full HD
Fermo immagine
Risoluzioni immagine 4096 x 2160, 3840 x 2160, 1920 x 1080
Formati immagini supportati JPG
Istogramma
Risoluzione massima immagine 4096 x 2160 Pixel
Audio
Sistema audio Dolby Digital 2.0
Microfono incorporato
Altoparlanti incorporati
Formati audio supportati AAC,LPCM,MP4
Connettività
PictBridge No
Componenti video (YPbPr/YCbCr) out -
HDMI
S-Video out -
Quantità porte USB 2.0 0
Ingresso XLR
Uscite per cuffie 1
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A 2
Connessione cuffia 3,5 mm
Collegamento in rete
Wi-Fi
Standard Wi-Fi 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Near Field Communication (NFC)
Batteria
Tecnologia batteria -
Durata batteria - h
Voltaggio della batteria 7.2 V
Dettagli tecnici
Modalità operative microfono Stereo
Altoparlanti Dinamico
Dimensioni e peso
Larghezza 160 mm
Profondità 315 mm
Altezza 170 mm
Peso 1550 g

Domande frequenti

Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo Panasonic HC-X1000 .

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui