Panasonic KX-DT333

Panasonic KX-DT333 manuale

(1)
 • Áúëãàðñêè
  Áëàãîäàðèì âè, ÷å èçáðàõòå òîçè Öèôðîâ ñèñòåìåí
  òåëåôîí. Ïðåäè äà èçïîëçâàòå òåëåôîíà, ìîëÿ,
  ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî òîâà ðúêîâîäñòâî. Çàïàçåòå
  ãî çà áúäåùè ñïðàâêè.
  Çà ïîâå÷å ïîäðîáíîñòè, ïðî÷åòåòå èíñòðóêöèÿòà çà
  óïîòðåáà íà Òåëåôîííàòà öåíòðàëà.
  Òîâà ðúêîâîäñòâî ñúäúðæà èíôîðìàöèÿ è çà
  öèôðîâàòà DSS êîíçîëà KX-DT390.
  <KX-DT346>
  KX-DT333/KX-DT343/KX-DT346
  Êðàòêî ðúêîâîäñòâî
  Öèôðîâ ñèñòåìåí òåëåôîí
  Moäåë:

Vuoi sapere di Panasonic KX-DT333?

manual_questions_numberofquestions 1

Chiedi la domanda che hai sul Panasonic KX-DT333 semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Panasonic KX-DT333 fornirti una buona risposta.

chiara , 2019-10-28 11:25:40 manual_reactions_numberofreactions

Devo solo impostare l'ora corretta, quali tasti devo usare?

La tua domanda

Visualizza qui il manuale gratuito del Panasonic KX-DT333. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Panasonic KX-DT333

Specifiche

Marca Panasonic
Modello KX-DT333
Prodotto Telefoni DECT / VoIP
EAN 5025232454686
Lingua Italiano, Greco
Tipo di file PDF
Caratteristiche del telefono
Telefono con vivavoce
Collocazione tastiera base
Short Message Service (SMS)
Prestazione
Numero di melodie 10
Gestione chiamata
Possibilità di conferenza telefonica
Re-dial
Design
Pulsanti retroilluminati
Colore del prodotto Bianco
Caratteristiche di gestione
Tasti di navigazione
Display
Tipologia display LCD
Righe di testo 3
Connettività
Collegamenti wireless
Altre caratteristiche
Fotocamera integrata
Montabile a parete
Dimensioni (LxPxA) 202 x 201 x 211
Compatibilità Mac -
USB richiesto
Dimensioni e peso
Peso 1220
Gestione energetica
Alimentazione USB
Indicazione
LED sulla base

In vendita su

  Relaterade produkter

  Telefoni DECT / VoIP Panasonic

  manual_faq_title

  manual_faq_description

  manual_faq_add-manual manual_question_cta

  manual_uploadmanual_title

  manual_uploadmanual_description