Panasonic KX-DT333 manuale

Visualizza qui il manuale gratuito del Panasonic KX-DT333. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Panasonic KX-DT333

Áúëãàðñêè
Áëàãîäàðèì âè, ÷å èçáðàõòå òîçè Öèôðîâ ñèñòåìåí
òåëåôîí. Ïðåäè äà èçïîëçâàòå òåëåôîíà, ìîëÿ,
ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî òîâà ðúêîâîäñòâî. Çàïàçåòå
ãî çà áúäåùè ñïðàâêè.
Çà ïîâå÷å ïîäðîáíîñòè, ïðî÷åòåòå èíñòðóêöèÿòà çà
óïîòðåáà íà Òåëåôîííàòà öåíòðàëà.
Òîâà ðúêîâîäñòâî ñúäúðæà èíôîðìàöèÿ è çà
öèôðîâàòà DSS êîíçîëà KX-DT390.
<KX-DT346>
KX-DT333/KX-DT343/KX-DT346
Êðàòêî ðúêîâîäñòâî
Öèôðîâ ñèñòåìåí òåëåôîí
Moäåë:

Vuoi sapere di Panasonic KX-DT333?

Chiedi la domanda che hai sul Panasonic KX-DT333 semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Panasonic KX-DT333 fornirti una buona risposta.

Devo solo impostare l'ora corretta, quali tasti devo usare?

chiara , 2019-10-28 11:25:40

Specifiche

Marca Panasonic
Modello KX-DT333
Prodotto Telefoni DECT / VoIP
EAN 5025232454686
Lingua Italiano, Greco
Tipo di prodotto Telefono DECT / VoIP
Tipo di file PDF
Caratteristiche del telefono
Telefono con vivavoce
Collocazione tastiera base
Short Message Service (SMS)
Prestazione
Numero di melodie 10
Gestione chiamata
Possibilità di conferenza telefonica
Re-dial
Design
Pulsanti retroilluminati
Colore del prodotto Bianco
Caratteristiche di gestione
Tasti di navigazione
Display
Tipologia display LCD
Righe di testo 3
Connettività
Collegamenti wireless
Altre caratteristiche
Fotocamera integrata
Montabile a parete
Dimensioni (LxPxA) 202 x 201 x 211
Compatibilità Mac -
USB richiesto
Dimensioni e peso
Peso 1220
Gestione energetica
Alimentazione USB
Indicazione
LED sulla base