Panasonic KX-DT343 manuale

Panasonic KX-DT343

Visualizza qui il manuale gratuito del Panasonic KX-DT343. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Panasonic KX-DT343

Marca
Panasonic
Modello
KX-DT343
Prodotto
EAN
5025232454662
Lingua
Italiano, Greco
Tipo di file
PDF
Sito web
http://www.panasonic.com/
Áúëãàðñêè
Áëàãîäàðèì âè, ÷å èçáðàõòå òîçè Öèôðîâ ñèñòåìåí
òåëåôîí. Ïðåäè äà èçïîëçâàòå òåëåôîíà, ìîëÿ,
ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî òîâà ðúêîâîäñòâî. Çàïàçåòå
ãî çà áúäåùè ñïðàâêè.
Çà ïîâå÷å ïîäðîáíîñòè, ïðî÷åòåòå èíñòðóêöèÿòà çà
óïîòðåáà íà Òåëåôîííàòà öåíòðàëà.
Òîâà ðúêîâîäñòâî ñúäúðæà èíôîðìàöèÿ è çà
öèôðîâàòà DSS êîíçîëà KX-DT390.
<KX-DT346>
KX-DT333/KX-DT343/KX-DT346
Êðàòêî ðúêîâîäñòâî
Öèôðîâ ñèñòåìåí òåëåôîí
Moäåë:

Vuoi sapere di Panasonic KX-DT343?

Chiedi la domanda che hai sul Panasonic KX-DT343 semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Panasonic KX-DT343 fornirti una buona risposta.

In vendita su

Specifiche

Caratteristiche del telefono
Telefono con vivavoce yes
Short Message Service (SMS) yes
Prestazione
Numero di melodie 10
Gestione chiamata
Possibilità di conferenza telefonica yes
Re-dial yes
Caratteristiche di gestione
Tasti di navigazione yes
Display
Tipologia display   LCD
Righe di testo 3
Connettività
Interfaccia   USB
Collegamenti wireless   no
Altre caratteristiche
Montabile a parete yes
Dimensioni (LxPxA)   202 x 201 x 211
Compatibilità Mac -
Tasti di scelta rapida 24
Design
Colore del prodotto Bianco
Pulsanti retroilluminati no
Dimensioni e peso
Peso   1230
Indicazione
LED sulla base yes