Panasonic KX-DT343 manuale

Visualizza qui il manuale gratuito del Panasonic KX-DT343. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Panasonic KX-DT343

Áúëãàðñêè
Áëàãîäàðèì âè, ÷å èçáðàõòå òîçè Öèôðîâ ñèñòåìåí
òåëåôîí. Ïðåäè äà èçïîëçâàòå òåëåôîíà, ìîëÿ,
ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî òîâà ðúêîâîäñòâî. Çàïàçåòå
ãî çà áúäåùè ñïðàâêè.
Çà ïîâå÷å ïîäðîáíîñòè, ïðî÷åòåòå èíñòðóêöèÿòà çà
óïîòðåáà íà Òåëåôîííàòà öåíòðàëà.
Òîâà ðúêîâîäñòâî ñúäúðæà èíôîðìàöèÿ è çà
öèôðîâàòà DSS êîíçîëà KX-DT390.
<KX-DT346>
KX-DT333/KX-DT343/KX-DT346
Êðàòêî ðúêîâîäñòâî
Öèôðîâ ñèñòåìåí òåëåôîí
Moäåë:

Vuoi sapere di Panasonic KX-DT343?

Chiedi la domanda che hai sul Panasonic KX-DT343 semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Panasonic KX-DT343 fornirti una buona risposta.

Specifiche

Marca Panasonic
Modello KX-DT343
Prodotto Telefoni DECT / VoIP
EAN 5025232454662
Lingua Italiano, Greco
Tipo di prodotto Telefono DECT / VoIP
Tipo di file PDF
Caratteristiche del telefono
Telefono con vivavoce
Short Message Service (SMS)
Prestazione
Numero di melodie 10
Gestione chiamata
Possibilità di conferenza telefonica
Re-dial
Caratteristiche di gestione
Tasti di navigazione
Display
Tipologia display LCD
Righe di testo 3
Connettività
Interfaccia USB
Collegamenti wireless
Altre caratteristiche
Montabile a parete
Dimensioni (LxPxA) 202 x 201 x 211
Compatibilità Mac -
Tasti di scelta rapida 24
Design
Colore del prodotto Bianco
Pulsanti retroilluminati
Dimensioni e peso
Peso 1230
Indicazione
LED sulla base