Panasonic KX-FLB853FX

Panasonic KX-FLB853FX manuale

(1)
 • KX-FLB853FX
  Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
  Ïëîñúê ìíîãîôóíêöèîíàëåí ëàçåðåí
  ôàêñ ñúñ ñîðòèðàùî óñòðîéñòâî
  Moäåë:
  Ïðåäè äà èçïîëçâàòå òîçè àïàðàò, ìîëÿ,
  ïðî÷åòåòå èíñòðóêöèÿòà çà óïîòðåáà è ÿ
  çàïàçåòå çà áúäåùè ñïðàâêè.
  Tîçè àïàðàò å ñúâìåñòèì ñ ôóíêöèÿòà
  Èäåíòèôèêàöèÿ íà ïîâèêâàíåòî (Caller ID).
  Çà äà ÿ èçïîëçâàòå, òåëåôîííàòà êîìïàíèÿ
  òðÿáâà äà å àêòèâèðàëà ñúîòâåòíàòà óñëóãà.

Vuoi sapere di Panasonic KX-FLB853FX?

manual_questions_numberofquestions 0

Chiedi la domanda che hai sul Panasonic KX-FLB853FX semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Panasonic KX-FLB853FX fornirti una buona risposta.

Visualizza qui il manuale gratuito del Panasonic KX-FLB853FX. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Panasonic KX-FLB853FX

Specifiche

Marca Panasonic
Modello KX-FLB853FX
Prodotto Telefoni DECT / VoIP
Lingua Italiano, Greco
Tipo di file PDF

In vendita su

  Relaterade produkter

  Telefoni DECT / VoIP Panasonic

  manual_faq_title

  manual_faq_description

  manual_faq_add-manual manual_question_cta

  manual_uploadmanual_title

  manual_uploadmanual_description