Panasonic KX-FLB853FX manuale

Visualizza qui il manuale gratuito del Panasonic KX-FLB853FX. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Panasonic KX-FLB853FX

KX-FLB853FX
Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
Ïëîñúê ìíîãîôóíêöèîíàëåí ëàçåðåí
ôàêñ ñúñ ñîðòèðàùî óñòðîéñòâî
Moäåë:
Ïðåäè äà èçïîëçâàòå òîçè àïàðàò, ìîëÿ,
ïðî÷åòåòå èíñòðóêöèÿòà çà óïîòðåáà è ÿ
çàïàçåòå çà áúäåùè ñïðàâêè.
Tîçè àïàðàò å ñúâìåñòèì ñ ôóíêöèÿòà
Èäåíòèôèêàöèÿ íà ïîâèêâàíåòî (Caller ID).
Çà äà ÿ èçïîëçâàòå, òåëåôîííàòà êîìïàíèÿ
òðÿáâà äà å àêòèâèðàëà ñúîòâåòíàòà óñëóãà.

Vuoi sapere di Panasonic KX-FLB853FX?

Chiedi la domanda che hai sul Panasonic KX-FLB853FX semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Panasonic KX-FLB853FX fornirti una buona risposta.