Panasonic KX-MB1520FX manuale

Panasonic KX-MB1520FX

Guarda qui il manuale Panasonic KX-MB1520FX. Visualizzare e scaricare i manuali del è gratuito.

Marca
Panasonic
Modello
KX-MB1520FX
Prodotto
Lingua
Italiano, Norvegese, Greco
Tipo di file
PDF
Sito web
http://www.panasonic.com/
Ìîäåëúò íà èëþñòðàöèÿòà å KX-MB1500.
KX-MB1500HX
KX-MB1520EX
KX-MB1520FX
! ÍÅ ñâúðçâàéòå àïàðàòà ñ êîìïþòúð ÷ðåç USB êàáåë, ïðåäè òîâà äà å óêàçàíî â ïðîöåñà íà
èíñòàëèðàíå è ðàáîòà ñ Multi-Function Station (CD-ROM äèñê).
Ñàìî çà KX-MB1520:
! Tîçè àïàðàò å ñúâìåñòèì ñ ôóíêöèÿòà Èäåíòèôèêàöèÿ íà ïîâèêâàíåòî (Caller ID). Çà äà
ÿ èçïîëçâàòå, òðÿáâà äà ñòå àáîíèðàíè çà ñúîòâåòíàòà óñëóãà â òåëåôîííàòà êîìïàíèÿ.
Ñàìî çà KX-MB1520EX:
! Tîçè ìîäåë å êîíñòðóèðàí çà èçïîëçâàíå â ×åõèÿ, Óíãàðèÿ è Ñëîâàêèÿ, â çàâèñèìîñò
îò ðåãèîíàëíàòà íàñòðîéêà. Ôàáðè÷íàòà íàñòðîéêà å ×åõèÿ. Çà ïðîìÿíà íà ðåãèîíàëíàòà
íàñòðîéêà, âèæòå ñòð. 47 (ôóíêöèÿ #114).
Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
Míîãîôóíêöèîíàëåí ïðèíòåð
Moäåë:

Vuoi sapere di Panasonic KX-MB1520FX?

Se hai una domanda su "Panasonic KX-MB1520FX" puoi farla qui. Per favore descrivi chiaramente il problema in modo che sia possibile elaborare una risposta adeguata da fornire a te e agli altri utenti che ne avessero bisogno.

In vendita su