Panasonic KX-MB2030EX manuale

Panasonic KX-MB2030EX

Guarda qui il manuale Panasonic KX-MB2030EX. Visualizzare e scaricare i manuali del è gratuito.

Marca
Panasonic
Modello
KX-MB2030EX
Prodotto
Lingua
Italiano, Norvegese, Greco
Tipo di file
PDF
Sito web
http://www.panasonic.com/
Îïåðàòèâíè èíñòðóêöèè
Ìóëèòèôóíêöèîíàëåí ïå÷àòà÷
Áðî¼ íà ìîäåëîò:
Ìîäåëîò íà ñëèêàòà å KX-MB2000.
Íå ïîâðçóâà¼òå ¼à åäèíèöàòà ñî êîìï¼óòåð ïðåêó ÓÑÁ-êàáåë äîäåêà íå ñå ïîáàðà îä âàñ äà ïîñòàïèòå òàêà
çà âðåìå íà ïîñòàâóâàœåòî íà ìóëòèôóíêöèîíàëíàòà ñòàíèöà (ÖÄ-ÐÎÌ).
Ñàìî çà KX-MB2025/KX-MB2030:
Îâàà åäèíèöà å êîìïàòèáèëíà ñî Caller ID (Èäåíòèôèêàöè¼à íà ïîâèêóâà÷îò). Ïîòðåáíà å ïðåòïëàòà íà
ñîîäâåòíàòà óñëóãà ïðåêó âàøèîò èñïîðà÷óâà÷ íà óñëóãà/òåëåôîíñêà êîìïàíè¼à.
Ñàìî çà KX-MB2025EX/KX-MB2030EX:
Äèçà¼íèðàí çà óïîòðåáà âî ×åøêà, Óíãàðè¼à è Ñëîâà÷êà, ñîãëàñíî êàðàêòåðèñòèêàòà çà íàãîäóâàœå íà
ëîêàöè¼àòà. Ôàáðè÷êè çàäàäåíîòî íàãîäóâàœå å ×åøêà. Çà ïðîìåíà íà íàãîäóâàœåòî çà ëîêàöè¼à,
ïîãëåäíåòå íà ñòð. 58 (êàðàêòåðèñòèêà #114).

Vuoi sapere di Panasonic KX-MB2030EX?

Se hai una domanda su "Panasonic KX-MB2030EX" puoi farla qui. Per favore descrivi chiaramente il problema in modo che sia possibile elaborare una risposta adeguata da fornire a te e agli altri utenti che ne avessero bisogno.

In vendita su